Ji³ 'e³ Tú̱²³ 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² Timoteo
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Poo² 'e³ rɨ²³jóo² Timoteo
Jné² Poo² jmeen²³ ji³ la³. Qui² rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³² Jesucristo 'e³ la²³ 'née²³ Dios. Ca²³xíin²³ jné² Dios 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ rɨ²juøøn³¹na¹ dsa³ 'e³ 'née²³ 'e³ rɨ²³jmée²³ 'ñée² 'e³ rɨ³ji̱'²³ ca³quie̱e̱² dsa³ 'i³ sɨ³táan³ quia̱'² Cristo Jesús. Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³, Timoteo, 'i³ rɨ³løn³¹nu³ 'é̱e̱² ja̱a̱n²³ 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: Cu²jmée³ 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nʉ³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo. Cu²li³cuu'²³ dsɨ́²te'²³ quia̱'²te'²³ 'nʉ³. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'áan².
'E³ la²³ ca²³jmée³ júu² Poo² 'e³ cuiin²³ Cristo
Ji̱i̱n²³²na¹ mɨ²'áa² quie'² Dios 'i³ jmeen²³ ta² quiee'³² 'e³ la²³ maan²³ 'ñáan²³ 'e³ dxʉ́²³. Qui² jmeen²³ ta² quiee'³² 'e³ la²³ ca²³jmóo² yi²³uu'n²³² jaa²³². Tén³ ji̱i̱n²³²na¹ mɨ²'áa² quie'² 'e³ 'ǿn²³na²³ 'nʉ³. 'E³ quie'²³ jmɨ́ɨ²³ 'uøø²³ lʉn²³ quia̱'n²³²na¹ Dios. Líin²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ ca²³'a'n² mɨ²jo̱³. 'E³ jo̱³ 'náan²³ rɨ²joon²³na²³ 'nʉ³ co̱'³ 'u². Jo̱³ hua² li²³jɨn³ dsɨn²³ ca³quie̱e̱². Líin²³ 'e³ ca³quie̱e̱² sɨ³táan³nu³ ca³quie̱e̱². Xe̱'n² cɨ² ca²³táan³ xi²'iáan² 'i³ xi̱i̱n³ Loida quia̱'² xaan³ 'i³ xi̱i̱n³ Eunice. Maan²³ 'e³ sɨ³táan³nu³ 'uǿøn²nu³ co̱'³.
'E³ jo̱³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³ 'e³ jmii'³¹ 'ne'² rɨ²jméen². Rɨ²jméen² quí̱i̱n²³ ju²³bíi²³ 'e³ ca²³cuǿø²³ 'nʉ³ Dios ma²ca¹dxén¹ guaan²³ ñi'² quien³²nu³. 'Ne'² rɨ²jméen² 'e³ la²³ jmee²³ dsa³ 'i³ ji̱i̱'n³ ji³ 'e³ jua'³ 'a²³ cu²yʉʉ³. Qui² 'a²³jia'³ jmee²³ Dios 'e³ juøø'n²³na². 'E³ quie'²³ jmee²³ 'e³ 'uee'n³ dsɨ³ra². Jmee²³ 'e³ 'neen²³²na² uu'n²na². Jmee²³ 'e³ 'aan²³²na² miin²³na². 'A²³jia'³ 'ne'² 'e³ li²³'iin³²nu³ 'e³ rɨ²³lín³nu³ dsa³ ñi³ 'e³ rɨ²jméen² júu² 'e³ cuiin²³nu³ Juii³ra². 'A²³jia'³ 'ne'² 'e³ li²³'ii'n²³nu³ jné² 'e³ juø'n³ 'iun²³²na¹ i²³ñí² dsoo² 'e³ jmeen²³ ta² quiee'³² Juii³ra². 'E³ quie'²³ 'ne'² rɨ²cuǿn¹nu³ 'uǿøn²nu³ 'e³ rɨ²³dxi²³quié̱n²nu³ 'nʉ³ co̱'³ 'e³ juø'n³ sɨ³táan³nu³ júu² dxʉ́²³ quiee'³² Dios. 'E³ quie'²³ jo̱³ rɨ²³cuǿø²³ 'nʉ³ Dios ju²³bíi²³ 'e³ 'ne'² quién²nu³. Ca²³láan² jne² Dios. Ca²³'náan²³ jne² 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ rɨ²jmee²ra² jmø'n² 'e³ rɨ³jɨ́². 'A²³la³ jo̱³ 'e³ lǿn³ 'ñée² 'e³ xa³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ jmee³ra² 'e³ ca²³láan² jne². 'E³ quie'²³ ca²³láan² jne² 'e³ jua'³ lǿn³ 'ñée² 'e³ dxʉ́²³ rɨ²³jmée²³ la'³. Bi²³ 'uǿn² jme'²³ jne² 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Cristo Jesús. 'E³ jo̱³ hua² ca²³láan² jne². 'Íi² li²³xa³ mɨ³¹güii³ ma²ca¹mi¹'ien³ júu² la'³ Dios. 10 'E³ quie'²³ mɨ³la³lii²³ rɨ³nɨ²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'néen² jne². Qui² güén²³ Jesucristo 'i³ ca²³láan² jne². Ca²³jmée³ 'ñée² 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ juøø'n²³na² 'e³ rɨ²³jú̱n³na². Ca²³jmée³ lii²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² ca³quie̱e̱², 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ 'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²³gua'²³ jne². Júu² dxʉ́²³ quiee'³² Dios ca²³jmée³ lii²³ la'³.
11 Ca²³'náan²³ jné² Dios 'e³ rɨ²'ɨɨn²³² júu² dxʉ́²³ quiee'³², 'e³ rɨ²³lín³na²³ dsa³ xiin²³ quien³², 'e³ rɨ²'éen¹ dsa³ jia'³ júu² quiee'³². 12 'E³ jo̱³ hua² 'e³ dxi³quié̱n²na²³ rɨ³nɨ²³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ 'íin². Qui² maan²³ 'e³ 'i̱i̱² sɨɨ'³¹ 'i³ sɨ³táan³na²³ quia̱'n²³²na¹. Maan²³ 'e³ sɨ³lí³ juø'² mi³qui³ la²³jɨ³ 'e³ quián²³ 'e³ juøøn³² 'e³ rɨ²³mi²³qui³. Dxʉ́²³ quie'²³ la'³ mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ² 'e³ rɨ²³güe'n²³ co̱'³ 'ñée².
13 Ca²³nʉʉn³ júu² 'e³ jmee²³ 'e³ 'uee'n³ cɨ² dsɨ³ra² 'e³ ca²³juǿøn²na²³ 'nʉ³, ¿mɨ³naa'³¹? Júu² jo̱³ rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ quién²nu³ 'e³ la²³ lʉ́n². 'Ne'² rɨ²³sɨ²³táan³cɨ²nu³. 'Ne'² li²³'náan²³cɨ²nu³ uu'n²nu³. Qui² la'³ 'née²³ Cristo Jesús 'e³ rɨ²³jmóo² dsa³ quien³². 14 'A²³ rɨ³cuøn³ júu² 'e³ rɨ²³gua'²³ júu² dxʉ́²³ 'e³ ca²³cuǿø²³ 'nʉ³ Dios. 'E³ quie'²³ rɨ²³jmée²³ co̱²juø'¹ quién²nu³ Espíritu Gáan³ 'i³ 'iún² dsɨ³ra² 'e³ la²³ 'a²³jia'³ rɨ²³lí³ la'³.
15 Máan³ 'nʉ³, ¿mɨ³naa'³¹?, 'e³ mɨ³tʉ́n² jné² Figelo quia̱'² Hermógenes quia̱'² la²³jɨn³ uu'n² 'i³ xen³ estado Asia. 16 'E³ quie'²³ cu²li³cuu'²³ dsɨ́² Juii³ra² quia̱'² dsa³ 'i³ nee'n²³² xi²ñʉ'¹ quiee'³² Onesíforo. Qui² ñúun³ taa'² ca²³jmée³ 'ñée² 'e³ ca²³la²³'uee'n²³na²³ co̱'³. 'A²³jia'³ 'ii'²³ 'ñée² 'e³ 'iun²³²na¹ i²³ñí². 17 'E³ quie'²³ xii'n²³ dsɨ́ɨ² ca²³'naa'n³ jné² ma²güen²³² juɨɨ³ Roma xi³'lɨ² ca²³dsø'n²³ jné². 18 Cu²li³cuu'²³ dsɨ́² Juii³ra² quia̱'² 'ñée² mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ² 'e³ rɨ²³jmée²³ 'i'²³ xi² xa³ dsoo² quiee'³² dsa³. 'E³ quie'²³ máan³ 'nʉ³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ ca²³jmée³ co̱²juø'¹ quiée²ra² 'ñée² Onesíforo ma²jen³¹na¹ juɨɨ³ Éfeso.