Ji³ 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² te'²³ Dsa³ Colosas
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Poo² 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Colosas
Jné² Poo² rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³² Jesucristo. Qui² ca²³'náan²³ jné² Dios. Jné² quia̱'n²³²na¹ jó̱o̱²ra² Timoteo juøøn³²na²³ 'nee'²³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Colosas, 'i³ rɨ³løn³¹ jó̱o̱²ra'³¹ 'i³ sɨ³táan³ quia̱'² Cristo: Cu²jmée³ 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³ Dios Ñʉ'²ra². Cu²jmée³ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³.
'E³ la²³ lʉ²³ Poo² quia̱'² Dios 'en³² dsa³ 'i³ sɨ³táan³
Tén³ la²³ ji̱i̱n²³²na'³¹ mɨ²'áa² quie'² Dios, Jmii³ Juii³ra² Jesucristo, cɨ'³ la²³ co̱o̱³ dxa³ 'e³ lʉ²ra'³¹ quia̱'n²na'³¹ 'e³ 'en²³²na'³¹ 'nee'²³. Qui² mɨ³nʉʉ²ra'³¹ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Cristo Jesús. Mɨ³nʉʉ²ra'³¹ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'náan²³na'³ la²³jɨn³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios. Sɨ³táan³na'³, 'e³ quie'²³ 'náan²³na'³ jó̱o̱²ra'³ uu'n²na'³ 'e³ juo'³ra'³ sɨ³táan³na'³ 'e³ cɨ² rɨ²³'ién²na'³ la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ nee'²³² quién²na'³ yʉʉ'³¹ güii³. Qui² ca²³dsóo²³ 'óo²ra'³ mɨ²jo̱³ 'e³ xa³ la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ cɨ² rɨ²³'ién²na'³ yʉʉ'³¹ güii³ ma²ca¹nʉʉ³ra'³ ju²dsoo³¹ 'e³ rɨ³lø³¹ júu² dxʉ́²³. 'E³ quie'²³ la²³ca̱a̱n³ mɨ³¹güii³ jmee²³ quie'²³ ta² júu² dxʉ́²³ ñʉ'²³ dsɨ́² dsa³. Sɨ³ju̱u̱n³ quie'²³ júu² quiee'³² Dios. Sɨ³lí³ quie'²³ la'³ jee²³² quien³²na'³ co̱'³. Qui² lóo² ca²³jme'²³ 'nee'²³ la'³ jmɨ́ɨ² 'e³ ca²³nʉʉ³ra'³, 'e³ ca²³jmée²ra'³ 'i'²³ 'e³ 'e̱'n³ quie'²³ dsɨ́² bi²³ 'uǿn² Dios. Júu² jo̱³ ca²³'ée²³ 'nee'²³ Epafras 'i³ bi²³ 'neen²³²na'³¹. Qui² rɨ³løn³¹na'³¹ mozos quien³² Juii³ra² ca³ti³² quia̱'n²na'³¹ Epafras. Jmee²³ ta² quiee'³² Cristo 'e³ la²³ ya̱'n³ rɨ²³jmée²³, 'e³ la²³ jmee²³ co̱²juø'¹ quién²na'³. 'E³ quie'²³ 'ñée² Epafras ca²³sɨ'²³ jnee'³¹ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ lii'² ca²³jmée³ Espíritu Gáan³ 'e³ bi²³ 'náan²³na'³ jnee'³¹.
'E³ jo̱³ hua² 'e³ bi²³ ca³xe̱e̱'n³ lʉ²ra'³¹ quia̱'n²na'³¹ Dios 'en²³²na'³¹ 'nee'²³ cɨ'²³ la²³ 'e³ ca²³dsóo²³ dsɨ³ra'³¹ 'e³ jmii'³¹ jmee³ra'³. Xii'³²ra'³¹ Dios 'e³ cu²jmée³ Espíritu Gáan³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ cɨ² 'óo²ra'³, 'e³ cu²jmée²cɨ²ra'³ 'i'²³ dxʉ́²³ 'e³ la²³ rɨ²móo²ra'³ ca³quie̱e̱² 'e³ jmii'³¹ 'née²³ 'ñée² Dios 'e³ rɨ²jmée²ra'³. 10 Xii'³²ra'³¹ Dios 'e³ cu²jmée³ la'³ quién²na'³ 'e³ la²³ rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ dxi³ji̱i̱n³¹ rɨ²³jmóo² dsa³ quien³² Juii³ra², 'e³ la²³ rɨ²jmée²ra'³ jmø'n² 'e³ la²³ lǿn³ 'ñée² 'e³ dxʉ́²³. Xii'³²ra'³¹ 'e³ cu²jmée³ 'ñée² 'e³ rɨ²jmée²ra'³ la²³jɨ³ 'iin³² 'e³ dxʉ́²³. Xii'³²ra'³¹ 'e³ cu²jmée³ 'ñée² 'e³ dsɨ³² cɨ² li²³cuiin²³na'³. 11 Bi²³ ma²³'nee³ 'uee'n³ 'ñée². 'E³ jo̱³ xii'³²ra'³¹ 'e³ cu²cuǿø¹ 'nee'²³ la²³jɨ³ ju²³bíi²³ quiee'³² 'e³ la²³ li²³'uee'n³ cɨ² 'óo²ra'³. Jo̱³ hua² 'a²³jia'³ rɨ²³'uaa'n²³ 'óo²ra'³. Jo̱³ hua² rɨ²jmée²ra'³ 'e³ juee'³ 'óo²ra'³. Jo̱³ hua² rɨ²jmée²ra'³ 'e³ jɨn³ 'óo²ra'³. 12 'Nee³ra'³¹ 'e³ dxʉ́²³ 'óo²ra'³ 'e³ rɨ²ji̱i̱n²³²na'³ mɨ²'áa² quie'² Ñʉ'²ra². Qui² ca²³cuǿø²³ jne² ca³dsaan³² 'e³ rɨ²³'ióo²³ra² u²³li²³jé̱e̱³ 'e³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³'ióo²³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios je² cuø²³ jmɨ́ɨ²³. 13 Ca²³láan² jne² Dios. Qui² ca²³jmée³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ ta'²ra² je² li³'o̱o̱³. Ca²³taa'n³ jne² je² røøn³ Jo̱o̱³¹ 'i³ bi²³ 'néen². 14 Qui² lǿn² jne² Jo̱o̱³¹ ma²ca¹tu̱u̱³ jmɨ²³'ǿn² 'e³ la²³ rɨ²³lín³na² dsa³ quien³². Ca²³yúun² dsoo² quiee³²ra².
'E³ la²³ ca²³dsǿn²³ 'é̱e̱² qui³ ma²ju̱n²³ Cristo
15 'A²³jia'³ jnén³ Dios. 'E³ quie'²³ güén²³ mɨ³¹güii³ Jo̱o̱³¹ 'i³ jnén³ 'i³ lǿn²³ la²³ lǿn²³ Jmii³. Gáan³ cɨ² je² dsøn³ 'ñée² la²³ cɨ'²³ la²³jɨn³ 'i³ xen³, la²³ cɨ'²³ la²³jɨ³ 'e³ xa³. 16 Qui² 'ñée² ca²³jmée³ la²³jɨ³ 'e³ xa³, juø'n³ quie'²³ 'e³ xa³ yʉʉ'³¹ güii³, juø'n³ quie'²³ 'e³ xa³ mɨ³¹güii³ la³, juø'n³ quie'²³ jné³, juø'n³ quie'²³ 'a²³jia'³ jné³, juø'n³ quie'²³ ángeles 'i³ jua'³te'²³ 'i³ dxi³ 'i'²³, juø'n³ quie'²³ ángeles 'i³ jua'³te'²³ 'i³ røøn³ la²³ca̱a̱n³, juø'n³ quie'²³ ángeles 'i³ jua'³te'²³ 'i³ rɨ³løn³¹ dxi² juɨɨ³, juø'n³ quie'²³ ángeles 'i³ jua'³te'²³ 'i³ 'uee'n³ júu² quiee'³². Ta² quiee'³² 'ñée² Jo̱o̱³¹ Dios 'e³ ca²³lǿ²³ la²³jɨ³ 'e³ xa³ quia̱'² la²³jɨn³ 'i³ xen³. Ca²³la²³xa³ la²³jɨ³ 'e³ xa³ quia̱'² la²³jɨn³ 'i³ xen³ 'e³ jua'³ 'née²³ 'ñée² la'³. 17 'Íi² li²³xa³ la²³jɨ³ 'e³ xen³ 'ñée². Ta² quiee'³² 'ñée² 'e³ 'iʉ² quie'²³ jui³¹ la²³jɨ³. 18 La²³ xen³ mɨ²dxí²ra² 'e³ cuø²³ jui³¹ quie'² jmɨ² ŋú²ra² xen³ 'ñée² 'e³ cuø²³ jui³¹ quie'² dsa³ quien³². 'I³ 'í³ hua² 'i³ rɨ³løn³¹ juii². 'I³ 'í³ hua² 'i³ ca²³ji̱i̱'²³ co̱'³ xe̱'n². La'³ hua² ca²³lǿ²³ 'e³ rɨ³løn³¹ 'ñée² 'i³ gáan³ cɨ² la²³ cɨ'²³ la²³jɨ³ 'e³ xa³ quia̱'² la²³jɨn³ 'i³ xen³. 19 Dxʉ́²³ dsɨ́² Dios 'e³ lǿn²³ Jo̱o̱³¹ 'e³ la²³ lǿn²³ 'ñée². 20 'E³ quie'²³ la'³, dxʉ́²³ dsɨ́² Dios 'e³ ca²³jmée³ Jo̱o̱³¹ 'e³ ca²³dsǿn²³ 'é̱e̱² qui³. Qui² nɨ́ɨn³ quia̱'² Dios xe̱'n² la²³jɨn³ 'i³ xen³, juø'n³ quie'²³ 'i³ xen³ mɨ³¹güii³ la³, juø'n³ quie'²³ 'i³ xen³ yʉʉ'³¹ güii³. Jo̱³ ca²³dsǿn²³ qui³ ma²ca¹tu̱u̱³ jmɨ²³'ǿn² Jo̱o̱³¹ Dios 'e³ jú̱n²³ ta̱a̱n²³ cruz.
21-22 Co̱³quién² 'nee'²³, co̱³quie'² Dios mɨ²jo̱³. Bi²³ hui²³dsɨ́ɨn²na'³ mǿn²³na'³ Dios mɨ²jo̱³. Qui² ca²³jmée²ra'³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. 'E³ quie'²³ ca²³jmée³ Dios 'e³ ca²³dsǿn²³ 'é̱e̱² qui³ 'e³ nɨ́ɨn³na'³ quia̱'n²na'³ mɨ²jo̱³ 'e³ la²³ jú̱n²³ jmɨ² ŋu² Jo̱o̱³¹. La'³ ca²³jmée³ Dios 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²nóo²ra'³ xi²ñi² 'ñée² 'e³ rɨ³løn³¹na'³ 'e³ rɨ³jɨ́n²na'³, 'e³ 'a²³'e³ xa³ lǿ² quién²na'³, 'e³ 'a²³'e³ xa³ jui³¹ 'e³ rɨ²³cuǿ²³te'²³ dsoo² quien³²na'³. 23 'E³ quie'²³ 'ne'² li²³'uee'n³ cɨ² 'óo²ra'³. 'Ne'² rɨ²nóo²cɨ²ra'³ 'uaa'³. 'A²³jia'³ 'ne'² rɨ²³bɨ́n²na'³. 'Ne'² rɨ²³sɨ²³táan³cɨ²na'³ 'e³ rɨ²³'ién²na'³ la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ rɨ²³cuǿø²³ 'nee'²³ Dios 'e³ la²³ jua'³ júu² dxʉ́²³ 'e³ láa²³ ca²³nʉʉ³ra'³ mɨ²jo̱³. 'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'nɨɨ'n³¹ 'nee'²³ 'i³ ca²³nʉʉ³ra'³. Mɨ³la³'íi² júu² dxʉ́²³ la²³ca̱a̱n³ mɨ³¹güii³. 'E³ quie'²³ mɨ³lǿn²³ jné² Poo² mozo quien³² Dios 'e³ 'ɨɨn²³ júu² dxʉ́²³ jo̱³.
'E³ la²³ 'iún² ta² Poo² 'e³ jmee²³ co̱²juø'¹ quie'² dsa³ quien³² Cristo
24 'E³ jo̱³ bi²³ jɨn³ dsɨn²³ 'e³ la²³ dxi³quié̱n²na²³ rɨ³nɨ²³ dsoo² 'e³ 'ɨɨn²³ júu² dxʉ́²³ 'e³ ca²³nʉʉ³ra'³. Dxi³quié̱n² jmɨn²³ ŋun²³ 'e³ la²³ rɨ²³dxi²³quie̱e̱'n²³ la²³'nɨɨ'n³¹ ñu'n² 'e³ la²³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ rɨ²³dxi²³quié̱n² dsa³ quien³² Cristo. Qui² 'é̱e̱² 'e³ dxi³quié̱n² 'ñée² 'e³ dxi³quié̱n² dsa³ quien³². Dxi³quié̱n²na²³ la'³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmeen²³² co̱²juø'¹ quie'² dsa³ quien³² 'i³ xen³ la²³ xen³ jmɨ² ŋu² 'ñée². 25 Qui² rɨ³løn³¹na¹ mozo 'i³ jmee²³ ta² quiee'³² dsa³ quien³² Dios. 'Iun²³²na¹ ta² 'e³ ca²³cuǿø²³ jné² Dios. Ca²³cuǿø²³ jné² ta² 'e³ jmeen²³ co̱²juø'¹ quién²na'³. Ca²³cuǿø²³ jné² ta² 'e³ 'ɨɨn²³ júu² quiee'³² 'ñée² la²³ca̱a̱n³. 26 Qui² mɨ³xa³ jmɨ́ɨ² rɨ³'mo² júu² quiee'³². 'A²³jia'³ ñi³² dsa³ la²³ca̱a̱n³ mɨ³xa³. 'E³ quie'²³ rɨ³nɨ²³ mɨ³dsóo²³ dsɨ́² dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios. 27 Rɨ³nɨ²³ hua² 'née²³ Dios 'e³ rɨ²³dsóo²³ dsɨ́² dsa³ quien³². 'Née²³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ dsɨ́² dsa³ 'e³ bi²³ ma²³'nee³ gáan³ júu² quiee'³² 'e³ rɨ³'mo² mɨ²jo̱³. 'E³ la²³ sɨ³lí³ ta² jee²³² quiee'³² dsa³ jia'³, sɨ³li³lii²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ gáan³ júu² 'e³ rɨ³'mo² mɨ²jo̱³. La²³la³ cu³lø³¹ júu² 'e³ rɨ³'mo² mɨ²jo̱³: 'Iún² 'óo²ra'³ Cristo. 'I³ 'í³ hua² 'i³ jmee²³ 'e³ sɨ³táan³na'³ 'e³ cɨ² li²³gáan³na'³ 'e³ la²³ gáan³ 'ñée².
28 'I³ 'í³ hua² 'i³ 'en²³²na'³¹ 'e³ la²³ 'ii³ra'³¹ júu². Xii'³²ra'³¹ la²³jɨn³ dsa³ 'e³ cu²tʉ́²te'²³ la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. 'Ee³²ra'³¹ la²³jɨn³ dsa³ 'e³ la²³ rɨ²³dsóo²³ dsɨ́²te'²³ ca³quie̱e̱². Qui² 'nee³ra'³¹ 'e³ rɨ³løn³¹ dsa³ 'i³ mɨ³'ien³ quien³² Cristo la²³jɨn³ 'i³ 'ee³²ra'³¹ mɨ³rɨ³noo³te'²³ xi²ñi² Dios. 29 'E³ jo̱³ hua² 'e³ jmeen²³ ta² ca²³la²³dxí² 'e³ la²³ cuøø²³ jné² Cristo ñúun³ ju²³bíi²³.