Ji³ 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² te'²³ Dsa³ Éfeso
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Poo² 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Éfeso
Jné² Poo² rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³² Cristo Jesús 'e³ la²³ 'née²³ Dios. Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, te'²³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Éfeso 'i³ sɨ³táan³ quia̱'² Cristo Jesús: Cu²jmée³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³.
'E³ la²³ lǿ² u²³li²³jé̱e̱³ 'e³ mɨ³cuǿø²³ jne² Dios 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Cristo
'Ne'² rɨ²mi³gáan²na² Dios 'i³ rɨ³løn³¹ Dios quien³² Juii³ra² Jesucristo, 'i³ rɨ³løn³¹ jmii³ co̱'³. 'I³ 'í³ 'i³ mɨ³cuǿø²³ jne² u²³li²³jé̱e̱³ 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Cristo. 'I³ 'í³ 'i³ mɨ³cuǿø²³ dsɨ³ra² la²³'nɨɨ'n³¹ ñu'n² u²³li²³jé̱e̱³ 'e³ xa³ quie'² yʉʉ'³¹ güii³. 'Íi² li²³xa³ mɨ³¹güii³ ca²³'náan²³ jne² 'e³ jua'³ rɨ²³lín³na² dsa³ quien³² Cristo. Ca²³'náan²³ jne² 'e³ jua'³ rɨ²³lín³na² rɨ³jɨ́n²na², 'e³ jua'³ 'a²³ cu²li³xa³ jui³¹ 'e³ rɨ²³jua'³ 'ñée² 'e³ xa³ dsoo² quiee³²ra². Bi²³ 'néen² jne². 'E³ jo̱³ ca²³'náan²³ jne² cɨ'²³ mɨ²xe̱'n³¹ 'e³ rɨ²³lín³na² jo̱o̱³¹ 'ñée². Ta² quiee'³² Jesucristo 'e³ rɨ³løn³¹na² jo̱o̱³¹. Ca²³jmée³ la'³ Dios 'e³ jua'³ 'née²³ la'³ 'ñée². 'E³ jo̱³ hua² 'e³ 'ne'² rɨ²mi³gáan²na² Dios. Qui² bi²³ ma²³'nee³ 'uǿn² 'ñée². Bi²³ 'uǿn² ca²³jme'²³ jne² 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Jo̱o̱³¹ 'i³ bi²³ 'néen². Bi²³ 'néen² jne² Dios. 'E³ jo̱³ lǿn² jne² Jo̱o̱³¹ ma²ca¹tu̱u̱³ jmɨ²³'ǿn² 'e³ la²³ jú̱n²³. Ca²³yúun² dsoo² quiee³²ra². Bi²³ ma²³'nee³ 'uǿn² jmee²³ Dios quia̱'² jne². Mɨ³jmée³ 'e³ ta³jmee³ra² 'i'²³. Mɨ³jmée³ 'e³ ne³ra² 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ dxi³ji̱i̱n³¹ rɨ²jmee²ra². Mɨ³jmée³ 'e³ mɨ³dsóo²³ dsɨ³ra² 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ 'e³ 'née²³ 'ñée² rɨ²³jmée²³, juø'n³ quie'²³ rɨ³'mo² júu² jo̱³ xe̱'n². Qui² la'³ cu³lø³¹ lǿn³ 'ñée² 'e³ dxʉ́²³ rɨ²³jmée²³. 10 La²³la³ cu³lø³¹ rɨ²³jmée²³ mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ²: 'Née²³ 'e³ rɨ²³jmée²³ 'e³ rɨ²³lí³ co̱o̱³ júu² la²³jɨ³ quie'² 'e³ xa³, juø'n³ quie'²³ 'e³ xa³ yʉʉ'³¹ güii³, juø'n³ quie'²³ 'e³ xa³ mɨ³¹güii³ la³. 'Née²³ 'e³ rɨ²³lín³ Cristo juii² la²³jɨ³.
11 Ca²³'náan²³ jne² Dios 'e³ rɨ²³lín³na² dsa³ quien³² 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Cristo. Ca²³'náan²³ jne² cɨ'²³ mɨ²xe̱'n³¹ 'e³ la²³ lǿn³ 'ñée² rɨ²³jmée²³. Qui² jmee²³ 'ñée² la²³jɨ³ 'e³ 'née²³ rɨ²³jmée²³. 12 Ca²³'náan²³ jnee'³¹ 'i³ rɨ³løn³¹ dsa³ Israel 'i³ je̱²³ cɨ'²³ mɨ³xa³ 'e³ jmii'³¹ rɨ²³güén³ Cristo 'i³ rɨ²³xíin²³ Dios 'e³ jua'³ rɨ²jmee²ra'³¹ lii²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ gáan³ 'ñée² 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³mi²³gáan³ dsa³ 'ñée². 13 'E³ quie'²³ la'³ 'nee'²³ dsa³ jia'³ co̱'³. Ca²³nʉʉ³ra'³ ju²dsoo³¹ quiee'³² Dios, júu² dxʉ́²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ la²³ rɨ²³láan³ dsa³. Ca²³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Cristo. 'E³ jo̱³ Dios ca²³cuǿn²³ 'nee'²³ Espíritu Gáan³ 'i³ ca²³jua'³ 'e³ rɨ²³cuǿn². 'I³ 'í³ hua² 'i³ jmee²³ lii²³ 'e³ rɨ³løn³¹na'³ dsa³ quien³² Dios. 14 'Iún² dsɨ³ra² Espíritu Gáan³. 'E³ jo̱³ hua² 'e³ ne³ra² 'e³ rɨ²³'ióo²³ra² la²³jɨ³ 'e³ ca²³jua'³ Dios 'e³ rɨ²³cuǿø²³ jne². La'³ cu³lø³¹ ca²³jmée³ lii²³ Dios 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ gáan³, 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³mi²³gáan³ dsa³ 'ñée².
'E³ la²³ ca²³ŋɨ́ɨ³ mɨ²'áa² Poo² quie'² Dios 'e³ jua'³ 'née²³ rɨ²³jmée²³ cɨ² 'i'²³ dsɨ́² dsa³ 'i³ sɨ³táan³
15 Mɨ³núun²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Juii³ra² Jesús. Mɨ³núun²³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'náan²³na'³ la²³jɨn³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² Dios. 'E³ jo̱³ 16 'a²³jia'³ tun²³ 'e³ ji̱i̱n²³²na¹ mɨ²'áa² quie'² Dios 'e³ 'ǿn²³na²³ 'nee'²³. 'Ǿn²³na²³ 'nee'²³ 'e³ la²³ lʉn²³ quia̱'n²³²na¹ Dios 17 'i³ rɨ³løn³¹ juii² Juii³ra² Jesucristo, 'i³ rɨ³løn³¹ Ñʉ'²ra² 'i³ bi²³ gáan³ co̱'³. Juøøn³² 'e³ cu²jmée³ 'e³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³jmée²³ cɨ² 'i'²³ 'óo²ra'³, 'e³ rɨ²³lí³ juø'² li²³cuiin²³cɨ²na'³ 'ñée². 18 Juøøn³² 'e³ cu²jmée³ 'e³ li²³jnée²³ cɨ² 'óo²ra'³ 'e³ la²³ sɨ³li³jnée²³ dsa³ je² jné³ ji³. Qui² 'náan²³ 'e³ rɨ²móo²ra'³ 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³ 'e³ je̱³ra² 'e³ rɨ²³jmée²³ quiée²ra² 'e³ jua'³ ca²³'náan²³ jne². 'Náan²³ 'e³ rɨ²móo²ra'³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ gáan³ la²³jɨ³ 'e³ rɨ²³cuǿø²³ jne² Dios 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹na² dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³². 19 'Náan²³ 'e³ rɨ²móo²ra'³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'uee'n³ ju²³bíi²³ quiee'³² 'e³ jmee²³ ta² ñʉ'²³ dsɨ³ jne² 'i³ sɨ³táan³ quia̱'². Ju²³bíi²³ jo̱³ ca²³jmée³ ta² 20 ma²ca¹jmée³ 'e³ ca²³ji̱i̱'²³ co̱'³ Cristo. Ca²³jmée³ 'e³ ca²³guó³ jaan²³ 'e³ dxʉ́²³ 'ñée² 'i³ jen³¹ yʉʉ'³¹ güii³. 21 Ca²³jmée³ 'e³ bi²³ cɨ² gáan³ Cristo la²³ cɨ'²³ la²³jɨn³ 'i³ jua'³te'²³ dxi² juɨɨ³, la²³ cɨ'²³ la²³jɨn³ 'i³ jua'³te'²³ 'i³ dxi³ 'i'²³, la²³ cɨ'²³ la²³jɨn³ 'i³ jua'³te'²³ 'i³ 'uee'n³ júu² quiee'³², la²³ cɨ'²³ la²³jɨn³ 'i³ jua'³te'²³ 'i³ røøn³ la²³ca̱a̱n³. Bi²³ cɨ² 'uee'n³ 'ñée² la²³ cɨ'²³ la²³jɨn³ 'i³ xen³, juø'n³ quie'²³ jmii'³¹ xi̱i̱n³, juø'n³ quie'²³ 'i³ xen³ rɨ³nɨ²³, juø'n³ quie'²³ 'i³ cɨ² li²³xen³. 22 Ca²³jmée³ 'e³ née² guoo³ Cristo la²³jɨ³ 'e³ xa³. Ca²³jmée³ 'e³ rɨ³løn³¹ juii² dsa³ quien³². Qui² cuø²³ jui³¹ quie'²te'²³. La²³ xen³ mɨ²dxí²ra² 'e³ cuø²³ jui³¹ quie'² jmɨ² ŋú²ra² xen³ Cristo 'e³ cuø²³ jui³¹ quie'² dsa³ quien³². 23 La²³ xen³ jmɨ² ŋú²ra² xen³na² jne² dsa³ quien³² Cristo. Jmee²³ 'ñée² 'i³ rɨ³løn³¹ juii² la²³jɨ³ 'e³ xa³ la²³ca̱a̱n³ mɨ³¹güii³ 'e³ sɨ³quie̱e̱'n²³ dsɨ́² dsa³ quien³² la²³jɨ³ 'e³ 'ne'² quie'² dsɨ́²te'²³.