2
'E³ la²³ rɨ³løn³¹ co̱o̱³ júu² Poo² quia̱'² jia'³ cɨ'²³ te'²³ dsa³ xiin²³
Ma²ca¹tɨ́³ gui²³quiʉ̱́³ ji̱i̱³ ñi³, ñiin²³²na¹ co̱'³ cɨ'²³ juɨɨ³ Jerusalén quia̱'n²³²na¹ Bee³². Ca²³jǿn²na²³ Tito co̱'³. Ñiin²³²na¹ 'e³ juø'n²³ ca²³jmée³ Dios 'e³ ca²³dsóo²³ dsɨn²³ 'e³ 'ne'² ñiin²³. 'E³ quie'²³ jo̱³ ca²³ŋɨɨ'n²³na'³¹ la²³ co̱³quiée²ra'³¹ quia̱'n²³²na¹ te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ cuø²³ jui³¹. Ca²³juǿøn²te'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² júu² dxʉ́²³ 'e³ to̱'²³ 'ɨɨn²³ jee²³² quiee'³² dsa³ jia'³ 'e³ cu²nʉ́ʉ³ miin²³ xi² 'a²³jia'³ dxʉ́²³. Qui² 'a²³jia'³ 'náan²³ 'e³ rɨ²³jua'³te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ júu² 'e³ 'ɨɨn²³. 'E³ te³ li²³ŋɨ́n³ jmeen²³ la²³jɨ³ ta² 'e³ jmeen²³ quia̱'² ta² 'e³ ca²³jméen²³ 'u² cu²ru'³ la'³. 'E³ quie'²³ ca²³jua'³te'²³ 'e³ dxʉ́²³ júu² 'e³ 'ɨɨn²³. Cu³xi³ 'a²³jia'³ ca²³dxi³te'²³ 'i'²³ 'e³ rɨ²³ji̱'²³ circuncisión Tito 'i³ quia̱'n²³²na¹, juø'n³ quie'²³ rɨ³løn³¹ dsa³ jia'³. 'E³ quie'²³ xen³ 'i³ 'née²³ 'e³ rɨ²³ji̱'²³ circuncisión Tito. Te³ juu³² dsa³ 'í³ 'e³ jua'³ miin²³ 'e³ rɨ³løn³¹ jó̱o̱²ra². Je² 'mo² je² ñi² ca²³ta'n²³ miin²³ dsa³ 'í³ jee²³² quiee³²ra² 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ rɨ²³tén²te'²³ jne². 'Née²³te'²³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ ca²³lǿ²³ 'é̱e̱² 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ rɨ³'ñu'n²na² 'e³ juaa'³ra² rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Cristo Jesús. 'Née²³te'²³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ 'a²³la³ ma²³ jo̱³ 'e³ jmee³ra² 'e³ la²³ lǿ² ley 'e³ xa̱a̱'n³ dsɨ³ra² 'e³ rɨ²³láan³na². Qui² 'née²³ dsa³ 'í³ 'e³ li²³xa̱a̱'n³ dsɨ³ra² ley co̱'³ 'e³ la²³ rɨ²³láan³na². 'Née²³te'²³ 'e³ rɨ²³jí̱i̱³ra² co̱'³ 'é̱e̱² 'e³ rɨ³'ñu'n²na². 'E³ quie'²³ cu³xi³ ca³juɨ² 'a²³jia'³ ca³'ii'n³¹na'³¹ júu² quiee'³²te'²³. Qui² 'a²³jia'³ 'nee³ra'³¹ 'e³ rɨ²³gua'²³ quién²na'³ júu² dxʉ́²³ quiee'³² Dios 'e³ rɨ³lø³¹ ju²dsoo³¹.
'A²³'e³ ma²³ xa³ 'e³ ca²³sɨ'²³ jné² te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ cuø²³ jui³¹. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ mi³quin²³ xi² gáan³te'²³, xi² 'a²³jia'³ gáan³te'²³. Qui² 'a²³jia'³ jmee²³ 'i'²³ Dios xi² gáan³ dsa³, xi² 'a²³jia'³ gáan³ dsa³. 'A²³'e³ ma²³ xa³ 'e³ ca²³sɨ'²³te'²³ jné². Qui² ca²³la²³quii²³te'²³ 'e³ ca²³cuǿø²³ jné² Dios ta² 'e³ 'ɨɨn²³ júu² dxʉ́²³ quiee'³² jee²³² quiee'³² dsa³ jia'³ 'i³ 'a²³jia'³ rɨ³løn³¹ circuncisión. 'E³ quie'²³ la'³, ca²³cuǿø²³ ta² Peen²³² 'e³ 'ɨɨ³ júu² dxʉ́²³ jee²³² quiee'³² dsa³ Israel 'i³ rɨ³løn³¹ circuncisión. Qui² Dios ca²³dxin³ Peen²³² 'e³ rɨ³løn³¹ dsa³ xiin²³ 'i³ 'ɨɨ³ júu² dxʉ́²³ jee²³² quiee'³² dsa³ Israel. 'E³ quie'²³ 'i³ 'í³ hua² 'i³ ca²³dxin³ jné² co̱'³ 'e³ rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ 'e³ 'ɨɨn²³ júu² dxʉ́²³ jee²³² quiee'³² dsa³ jia'³.
'E³ quie'²³ jo̱³ ca²³dsóo²³ dsɨ́² Jacobo quia̱'² Peen²³² quia̱'² Juan 'e³ bi²³ 'uǿn² ca²³jmée³ Dios ca²³cuǿø²³ jné² ta² jo̱³. 'E³ jo̱³ so̱'²³te'²³ guoo³²ra'³¹ jné² quia̱'n²³²na¹ Bee³² te'²³ jó̱o̱²ra² 'i³ jua'³te'²³ 'i³ gáan³. Qui² la'³ hua² ca²³jmóo²te'²³ lii²³ 'e³ rɨ³løn³¹na'³¹ co̱o̱³ júu². Ca²³'ien³ júu² 'e³ sɨ³gui²³quie²ra'³¹ jee²³² quiee'³² dsa³ jia'³, 'e³ quie'²³ sɨ³guín²³ quie'²³ miin²³ jee²³² quiee'³² dsa³ Israel. 10 'Nɨɨ'n³¹ 'e³ 'née²³ miin²³ 'e³ li²³líi²³quie²³ra'³¹ dsa³ taan³ 'i³ xen³ jee²³² quiee'³²te'²³. 'E³ quie'²³ bi²³ ma²³'nee³ dxʉ́²³ dsɨn²³ 'e³ rɨ²jmeen²³² la'³.
'E³ la²³ ca²³jíi² Poo², ca²³jín² Peen²³² juɨɨ³ Antioquía
11 'E³ quie'²³ 'e³ la²³ ñíin² Peen²³² juɨɨ³ Antioquía ca²³jín²na²³ ji³ñín³ ji³'áan³na'³¹ la²³nɨ³. Qui² ca²³jmée³ 'e³ 'a²³jia'³ dxi³ji̱i̱n³¹. 12 Qui² ca²³e'² quia̱'² dsa³ jia'³ 'e³ la²³ 'íi² cɨ² 'e³ rɨ²³dxi²³guín²³ ca³dxáan² dsa³ Israel 'i³ naan³ quie'² Jacobo. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ ma²³ ca²³e'² quia̱'² dsa³ jia'³ ma²ca¹dxi¹guín¹ te'²³ dsa³ 'í³. Ca²³jmée³ 'ñée² 'e³ co̱³quie'² dsa³ jia'³. Qui² bi²³ 'ñaa'n²³ dsa³ 'i³ jua'³ 'e³ 'ne'² 'e³ rɨ²³ji̱'²³ circuncisión la²³jɨn³ dsa³ quien³² Jesús. 13 'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'nɨɨ'n³¹ 'ñée² Peen²³² ca²³jmée³ la'³. 'E³ quie'²³ la'³ ca²³jmóo² guóo² te'²³ jia'³ cɨ'²³ dsa³ Israel 'i³ nee'n²³² núu²³. Cu³xi³ Bee³² ca²³jmée³ guóo² 'e³ lø³² la'³ 'e³ la²³ ca²³jmóo² uu'n². 14 'E³ quie'²³ ca²³maan²³ 'e³ 'a²³jia'³ ta'n²te'²³ jui³¹ ca³dsaan³² 'e³ la²³ dxi³ji̱i̱n³¹ quia̱'² júu² dxʉ́²³ quiee'³² Dios 'e³ rɨ³lø³¹ ju²dsoo³¹ 'e³ ca²³jmóo²te'²³ la'³. 'E³ jo̱³ ca²³juǿøn² Peen²³² je² joo³² la²³jɨn³ jó̱o̱²ra²: “Rɨ³løn³¹nu³ dsa³ Israel, ¿mɨ³naa'³¹? 'E³ quie'²³ jmeen³ 'e³ la²³ jmoo³² dsa³ jia'³ rɨ³nɨ²³, ¿mɨ³naa'³¹? Qui² 'a²³la³ ma²³ 'e³ la²³ jmoo³² dsa³ Israel jmeen³. 'E³ quie'²³ ¿jmii'³¹ lǿ² 'e³ 'naan³ rɨ²jméen² 'e³ rɨ²³jmóo² dsa³ jia'³ 'e³ la²³ lǿ² tɨ³² 'i'²³ quiee'³² dsa³ Israel? ¿'Ee² lǿ² 'a²³jia'³ ma²³ 'naan³ rɨ²cø'n² quia̱'n²nu³ dsa³ jia'³?”
'E³ la²³ jmee²³ júu² 'e³ sɨ³láan³ la²³jɨn³ dsa³ 'e³ jua'³ sɨ³táan³te'²³, juø'n³ quie'²³ dsa³ Israel, juø'n³ quie'²³ dsa³ jia'³
15 Rɨ³løn³¹na'³¹ dsa³ Israel. 'A²³jia'³ rɨ³løn³¹na'³¹ dsa³ jia'³ 'i³ jmoo³² 'e³ xa³ dsoo² quiee'³². 16 'E³ quie'²³ ne³ra² 'e³ 'a²³la³ jo̱³ 'e³ te³ bi²³ jmee³ra² 'e³ la²³ lǿ² ley 'e³ jua'³ Dios 'e³ rɨ³løn³¹na² ca³dsaan³² joon³² jne². Ne³ra² 'e³ sɨ³táan³na² quia̱'n²na² Jesucristo. 'E³ jo̱³ hua² jua'³ Dios 'e³ rɨ³løn³¹na² ca³dsaan³² joon³² jne². Juø'n³ quie'²³ jnee'³¹ dsa³ Israel, ca²³táan³na'³¹ quia̱'n²na'³¹ Cristo Jesús. Qui² 'nee³ra² 'e³ rɨ²³jua'³ Dios 'e³ rɨ³løn³¹na² ca³dsaan³² joon³² jne² 'e³ jua'³ sɨ³táan³na² quia̱'n²na² Cristo. 'A²³la³ 'e³ jua'³ jmee³ra² 'e³ la²³ lǿ² ley. Qui² 'a²³'i̱³ xen³ dsa³ 'i³ jua'³ Dios 'e³ rɨ³løn³¹ ca³dsaan³² xi³nu³ 'nɨɨ'n³¹ te³ jmee²³ 'e³ la²³ lǿ² ley.
17 'Nee³ra² 'e³ rɨ²³jua'³ Dios 'e³ rɨ³løn³¹na² ca³dsaan³² joon³² jne² 'e³ juaa'³ra² rɨ³løn³¹na² dsa³ quien³² Cristo. 'E³ quie'²³ 'e³ la²³ sɨ³táan³na² sɨ³li³lii²³ 'e³ xa³ dsoo² quiee³²ra². ¿'A² rɨ²juaa'²ra² 'e³ Cristo hua² 'i³ ca²³jmée³ 'e³ xa³ dsoo² quiee³²ra²? 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² xú̱n³. 18 'E³ quie'²³ 'u² cu²ru'³ rɨ²tii'n²³²na¹ co̱'³ la²³jɨ³ 'e³ ca²³tuun²³na²³ ca³dxa³, jo̱³ hua² jmeen²³ lii²³ 'e³ xa³ dsoo² quián²³. 19 Qui² ca²³jmée³ ley 'é̱e̱² 'e³ rɨ³ju̱n²³²na¹, 'e³ jua'³ 'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² ca²³lǿ²³ juø'² ca²³jméen²³ ca³quie̱e̱² 'e³ la²³ lǿ². 'E³ quie'²³ ca²³lǿ²³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ cuø²³ jui³¹ quián²³ ley. La'³ cu³lø³¹ ca²³lǿ²³ 'e³ la²³ ca²³ji̱i̱'n²³na²³ ca³quie̱e̱², 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmeen²³² 'e³ la²³ 'née²³ Dios. 20 'É̱e̱² 'e³ jú̱n²³na²³ ta̱a̱n²³na²³ cruz ca³ti³² quia̱'n²³²na¹ Cristo. 'É̱e̱² 'e³ 'a²³la³ ma²³ 'í³ jné² 'i³ rɨ³ji̱'²³. 'I³ 'í³ Cristo 'i³ 'iún² dsɨn²³. 'I³ 'í³ hua² 'i³ rɨ³ji̱'²³ ca³quie̱e̱². 'E³ la²³ jen³¹ cɨ² jmɨn²³ ŋun²³ rɨ³nɨ²³ sɨ³táan³na²³ quia̱'n²³²na¹ Jo̱o̱³¹ Dios, 'i³ 'néen² jné², 'i³ ca²³cuǿn²³ 'ñée² 'e³ jú̱n²³ 'e³ 'iin³¹ jné². 21 'E³ jo̱³ hua² jmeen²³ 'e³ quí̱i̱n²³ 'e³ bi²³ 'uǿn² jme'²³ jne² Dios 'e³ jua'³ 'ñée² 'e³ rɨ³løn³¹na² ca³dsaan³². Qui² te³ li²³ŋɨ́n³ 'e³ jú̱n²³ Cristo 'u² cu²ru'³ 'nɨɨ'n³¹ 'e³ te³ jmee³ra² 'e³ la²³ lǿ² ley 'e³ jua'³ Dios 'e³ rɨ³løn³¹na² ca³dsaan³² joon³² jne².