Ji³ 'e³ Ca²³jmée³ San Judas
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ Judas ji³ 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ 'i³ ca²³'náan²³ Dios
Jné² Judas rɨ³løn³¹na¹ mozo quien³² Jesucristo. Rɨ³løn³¹na¹ la²³ ca³já̱a̱n²na²³ quia̱'n²³²na¹ Jacobo. Ca²³'náan²³ 'nee'²³ Dios. Bi²³ 'néen² 'nee'²³ Dios Jmii³. 'E³ quie'²³ mi³quin³ 'nee'²³ Jesucristo. Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³: Cu²li³cuu'²³ dsɨ́² Dios quia̱'² 'nee'²³. Cu²gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³. Cu²li³'náan²³cɨ²na'³ uu'n²na'³ ca³ti³² quia̱'² Dios.
Je² 'en³² dsa³ 'i³ 'e²³ u²³sɨ²³júu²
(2 Pedro 2:1-17)
Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³, 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: Ca²³la²³'náan²³ 'e³ rɨ²jmeen²³² ji³ 'e³ rɨ²joo³¹ra'³. Qui² 'náan²³ 'e³ rɨ²lʉn²³² 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ laan³² jne² Jesucristo ca³ti³² 'u². 'E³ quie'²³ mɨ³la³'ne'² 'e³ rɨ²jmeen²³² ji³ la³. Qui² 'ne'² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'e³ rɨ²jmée²ra'³ co̱o̱³ mɨ²'áa² 'a²³ rɨ³cuø³ra'³ júu² 'e³ rɨ²³li'²³ dsa³ 'i³ 'née²³ rɨ²³mi²³gua'²³ júu² 'e³ sɨ³táan³na². Qui² ca³dxa³ hua² ca²³ŋɨ́n² Dios júu² 'e³ sɨ³táan³na². Ca²³ŋɨ́n² quie'² dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³². Qui² xen³ dsa³ 'i³ mɨ³ta̱a̱'n³ miin²³ jee²³² quiee³²ra² je² 'a²³jia'³ xi²dsɨ́n³na². 'A²³jia'³ 'aa³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quia̱'² Dios dsa³ 'í³. So̱o̱'³²te'²³ júu² 'e³ bi²³ 'uǿn² jme'²³ jne² Dios quien³²na². 'E³ quie'²³ guø'n³²te'²³ júu² jo̱³. Jua'³te'²³ 'e³ bi²³ 'uǿn² Dios. 'E³ jo̱³ hua² xa³ ca³dsaan³² 'e³ rɨ²jmee²ra² 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ 'e³ la²³ ŋɨɨ²³ jmɨ² ŋú²ra², jua'³te'²³. Jmoo³²te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ cuiin²³te'²³ Jesucristo 'i³ jø̱n³ 'ñée² hua² rɨ³løn³¹ Juii³ra². 'E³ quie'²³ mɨ³xa³ jmɨ́ɨ² to̱o̱²³ ji³ júu² quiee'³² Dios 'en³² dsa³ 'í³ 'e³ jua'³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³née²³ ta² quiee'³²te'²³.
Dsoo²³ 'óo²ra'³. 'E³ quie'²³ 'náan²³ rɨ²jmeen²³² 'e³ li²³liin³²cɨ²na'³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² ca²³jmée³ Dios Juii³ra². Ca²³láan² la²³jɨn³ dsa³ Israel 'i³ rɨ³løn³¹ mozos 'i³ 'a²³'e³ xa³ jñiin²³ 'uǿ²³ Egipto. 'E³ quie'²³ cɨ̱ɨ̱n³ cɨ² ca²³mi²³gua'²³ la²³jɨn³ dsa³ 'í³ 'i³ 'a²³jia'³ sɨ³táan³. 'E³ quie'²³ la'³ te'²³ ángeles co̱'³. Xen³ 'i³ ca²³tʉ́² ta² 'e³ røøn³ rɨ²³jmóo². Ca²³tʉ́²te'²³ je² nee'n²³²te'¹ xe̱'n². 'E³ quie'²³ Dios ca²³'ñuu'n³ ángeles 'í³. Rɨ³'ñu'n²te'²³ ñí² cadenas 'e³ tii'n³¹ ca³cuaa³. Je² li³'o̱o̱³ nee'n²³²te'¹ la²³huøø'n³¹ 'e³ rɨ²³tɨ́²³ 'e³ rɨ²³née²³ ta² quiee'³²te'²³ mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ² 'e³ rɨ²³dxá²³ ta² Dios. 'E³ quie'²³ la'³ te'²³ dsa³ juɨɨ³ Sodoma quia̱'² te'²³ dsa³ juɨɨ³ Gomorra quia̱'² te'²³ dsa³ 'i³ nee'n²³² la²³ca̱a̱n³ mɨ³lén². Ca²³jmóo² ñi³ dxa³. Ca²³jmée³ 'e³ 'ñe'² la²³ co̱o̱³ dsáan²³. 'E³ quie'²³ ca²³jmée³ Dios jñiin²³ dsa³ 'í³. Ca²³'ló²³ ji³ juɨɨ³ je² nee'n²³²te'¹. La'³ hua² ca²³jmée³ lii²³ Dios 'e³ sɨ³guín²³ dxi³¹ji³ je² rɨ³jøn³¹ ji³ ca³cuaa³ dsa³ 'i³ jmoo³² 'e³ la²³ ca²³jmóo² dsa³ 'í³.
'E³ quie'²³ la'³ jmoo³² te'²³ dsa³ 'i³ xen³ rɨ³nɨ²³. 'É̱e̱² 'e³ rɨ³guɨɨn³te'²³, juø'n³ quie'²³ rɨ³ñín²te'²³. Mi³'lʉ'² jmɨ² ŋu²te'¹. 'A²³jia'³ mi³quí̱i̱n²³ júu² 'e³ dxi³ 'i'²³ Juii³ra². Bi²³ 'ñe'² lʉn³²te'²³ 'i³ gáan³. 'E³ quie'²³ cu³xi³ 'ñée² Mi³yee³² 'i³ rɨ³løn³¹ ángel 'i³ gáan³ cɨ² je² dsøn³ 'a²³jia'³ ca²³la²³bii²³ dsɨ́² 'e³ rɨ²³lʉ́²³ la'³. Ca²³sɨ́n²³ júu² quia̱'² mɨ²³sɨ²³quiʉ'². Ca²³sɨ́n²³te'²³ júu² 'e³ 'i̱i̱² rɨ²³tøø³ 'lɨ́ɨ³ Moisés. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ ca²³la²³bii²³ dsɨ́² Mi³yee³² 'e³ rɨ²³lʉ́n² 'ñe'² mɨ²³sɨ²³quiʉ'² ma²ca¹cuǿ³ dsoo² quiee'³². Te³ ca²³jua'³ Mi³yee³²: “Cu²jín¹ 'nʉ³ Juiin²³”. 10 'E³ quie'²³ bi²³ 'ñe'² lʉ²³ dsa³ 'i³ mɨ³'ǿn²³na²³ ca³dxa³ 'e²³te'²³ la²³jɨ³ júu² 'e³ 'a²³jia'³ rɨ²³sɨ²³dsaan³²te'²³. 'E³ quie'²³ xa³ 'e³ xe̱'n² jmɨ́ɨ² sɨ³dsaan³²te'²³ 'e³ rɨ²³jmóo²te'²³ 'e³ te³ la²³ lǿn²³ quie'²te'²³. Xen³ la²³ xen³ u²³núu² 'i³ 'a²³jia'³ jmoo³² 'i'²³. La²³jɨ³ 'e³ jo̱³ hua² cuø²³ jui³¹ quie'²te'²³ 'e³ sɨ³gua'²³te'²³.
11 Bi²³ juɨɨ³² dsa³ 'í³. Qui² ta'n²te'²³ jui³¹ je² ca²³ŋɨ́³ Caín mɨ²jo̱³. Mɨ³cuǿn²³ miin²³ 'e³ rɨ²³có̱²te'²³ jui³¹ je² ca²³caa'n³² Balaam mɨ²jaa²³² 'e³ jua'³ bi²³ 'iin²³ dsɨ́²te'²³ cuu². Sɨ³roo'²³ ñin³² Dios 'e³ la²³ ca²³jmée³ Coré mɨ²jaa²³². 'E³ jo̱³ rɨ²³gua'²³te'²³ 'e³ la²³ guo'² 'ñée². 12 Bi²³ u²³'i'²³ 'e³ nee'n²³²te'¹ quia̱'²te'²³ 'nee'²³ je² cø'³ra'³ ca³ti³² 'e³ juo'³ra'³ 'náan²³na'³ uu'n²na'³. Qui² te³ jmoo³². 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² 'aa³te'²³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³ 'e³ la²³ ee'³²te'²³ quia̱'²te'²³ 'nee'²³. Xen³ la²³ xen³ juii² dsɨɨ³ joo³ 'i³ mi³quin³ 'nɨɨ'n³¹ miin²³. Xen³ la²³ xen³ jníi² 'e³ te³ sɨ³dxí³, 'e³ 'a²³jia'³ jmee²³ jmɨ́². Xen³ la²³ xen³ 'mo³ 'e³ 'a²³jia'³ rɨ³'ɨɨ³¹ mɨɨ³¹, juø'n³ quie'²³ mɨ³tɨ́³ ji̱i̱³ quiee'³². Xen³ la²³ xen³ 'mo³ 'e³ mɨ³guoo'³² ca³quie̱e̱². 'A²³la³ 'nɨɨ'n³¹ 'e³ mɨ³la³quiʉ̱ʉ̱³. 'E³ quie'²³ sø'n²te'²³ xoo'³¹ quia̱'² jmó². 13 Te³ xen³ la²³ xen³ jmɨ²³ñii'³¹ 'e³ bi²³ xaan³² 'ñée². La²³jɨ³ ta² quiee'³²te'²³ 'e³ bi²³ u²³'i'²³ xen³ la²³ xen³ jo̱³ 'e³ rɨ³'ii³ ñi'² jmɨ²³ñii'³¹. Xen³te'²³ la²³ xen³ li²³'áan² 'i³ 'a²³jia'³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ ŋɨ́³. 'E³ quie'²³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³gua³quie'²³te'²³ ca³cuaa³ je² li³'o̱o̱³.
14 'I³ 'í³ hua² ca²³'én² Enoc 'i³ rɨ³løn³¹ dxoo²³² Adán je² sɨ³tɨ́²³ guiáa²³ taa'² 'i³ ja³'laan²³. La²³la³ cu³lø³¹ ca²³lʉ́³ ma²ca¹lʉ́³ mɨ²jaa²³² 'e³ la²³ ca²³cuǿ³ Dios quie'²: “Ca²³mǿn²na²³ Juii³ra² 'e³ la²³ ja³'ɨ́ɨn²³ quia̱'² juɨ́ɨn²³ ma²³'nee³ ángeles 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³². 15 Ja³'ɨ́ɨn²³ 'e³ jua'³ rɨ²³jmée²³ 'i'²³ 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ dsoo² quiee'³² dsa³. Rɨ²³dxá²³ ta² quiee'³² la²³jɨn³ 'i³ 'a²³jia'³ 'aa³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quia̱'². Rɨ²³née²³ la²³jɨ³ ta² 'e³ ca²³jmóo² 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. Rɨ²³dxá²³ ta² 'e³ bi²³ maa'n³² lii'n³² 'ñée² te'²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ 'aa³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³, 'i³ bi²³ xa³ dsoo² quiee'³².” La'³ cu³lø³¹ ca²³jua'³ Enoc. 16 Bi²³ lʉ²³ bi²³ 'løø'²³ dsa³ 'í³ 'e³ jua'³te'²³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ la²³ sɨ³lí³. Dsɨ³² cɨ² dxʉ́²³ 'e³ 'née²³ rɨ²³ji̱'²³ miin²³. Jmoo³² 'e³ la²³ lǿ² ŋɨɨ²³ jmɨ² ŋu²te'¹. Bi²³ 'uaa'³ yoo'²³ tø³². Jmoo³² 'e³ bi²³ mi³juo'²³ quia̱'² la²³jɨ³ 'e³ jmoo³² dsa³ 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ li²³xa³ 'e³ rɨ²³'ióo²³te'²³.
'E³ la²³ sɨ'²³ te'²³ jó̱o̱²ra² 'e³ xa³ 'e³ juø'² rɨ²³ji̱'²³te'²³
17 'E³ quie'²³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: 'Ne'² li²³liin³²na'³ 'e³ jmii'³¹ ca²³jua'³ te'²³ dsa³ xiin²³ quien³² Juii³ra² Jesucristo. 18 Qui² ca²³sɨ'²³te'²³ 'nee'²³. Ca²³jua'³te'²³: “Jmɨ́ɨ² je² dsøn³ li²³xen³ dsa³ 'i³ rɨ²³jáa² rɨ²³ŋɨ́ɨ². Rɨ²³jmóo² la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ 'e³ la²³ ŋɨɨ²³ jmɨ² ŋu²te'¹.” 19 'I³ 'í³ hua² 'i³ jmoo³² 'e³ sɨ³juín³ dsa³ quien³² Dios. Mi³quí̱i̱n²³te'²³ la²³jɨ³ 'e³ guaa² mɨ³¹güii³. 'A²³jia'³ quie̱n³te'²³ Espíritu Gáan³.
20 'E³ quie'²³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'i³ bi²³ 'náan²³na²³: Rɨ²jmée²ra'³ 'e³ 'uee'n³ cɨ² 'óo²ra'³ 'e³ sɨ³táan³na'³ júu² quiee'³² Dios 'e³ bi²³ rɨ³jɨ́². 'Ne'² rɨ²lʉ́²cɨ²ra'³ quia̱'n²na'³ Dios 'e³ la²³ cuø²³ jui³¹ Espíritu Gáan³. 21 Rɨ²mi³quin²³na'³ miin²³na'³ 'e³ la²³ li²³'néen² quie'²³ 'nee'²³ Dios. Rɨ²jó̱²quie²³ra'³ 'e³ rɨ²³jmée²³ Juii³ra² Jesucristo 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² ca³cuaa³ 'e³ jua'³ bi²³ cuu'²³ dsɨ́² quia̱'² jne².
22 Rɨ²jmee'n²³na'³ dsɨ́² dsa³ 'i³ tú̱²³ dsɨ́² 'e³ sɨ³táan³. 23 'E³ quie'²³ rɨ²láan¹na'³ dsa³ 'i³ xen³ la²³ xen³ dsa³ 'i³ ta'n² je² sɨ³coo³. 'E³ quie'²³ xen³ cɨ² dsa³ 'i³ 'ne'² li²³cuu'²³ 'óo²ra'³ quia̱'n²na'³ co̱'³. 'E³ quie'²³ 'ne'² li²³'aan³na'³ la²³jɨ³ 'e³ jmoo³² 'e³ la²³ ŋɨɨ²³ jmɨ² ŋu²te'¹ 'e³ la²³ 'aa²³ dsa³ 'mɨɨ'³ 'e³ bi²³ 'lʉʉ'².
'E³ la²³ mi³gáan³ Dios je² dsøn³
24-25 Jø̱n³ Dios hua² 'i³ sɨ³li'²³ juø'² 'aan³² 'nee'²³ 'e³ la²³ 'a²³jia'³ rɨ²³'lǿn²³na'³. Sɨ³lí³ juø'² jmee²³ 'e³ 'a²³'e³ xa³ 'e³ lǿ² quién²na'³, 'e³ bi²³ ma²³'nee³ jɨn³ 'óo²ra'³ mɨ³rɨ³noo³ra'³ xi²ñi² 'ñée² 'i³ bi²³ gáan³. Cu²mi³gáan³ dsa³ 'ñée² Dios 'i³ jø̱n³ hua² xen³, 'i³ bi²³ dsoo²³ dsɨ́² la²³jɨ³, 'i³ ca²³láan² jne². Cu²li³lii²³ 'e³ bi²³ gáan³. Cu²li³lii²³ 'e³ røøn³ rɨ³ca̱'n²³ mɨ³¹güii³. Cu²li³lii²³ 'e³ bi²³ 'uee'n³ 'ñée². La'³ cu³lø³¹ mɨ²xe̱'n³¹. 'E³ quie'²³ lǿ² quie'²³ la'³ rɨ³nɨ²³. Cu²lí³ quie'²³ la'³ ca³cuaa³. Nɨ³ mɨ³líi².