Júu² Dxʉ́²³ 'e³ Ca²³sɨ́ɨ³ San Lucas
1
'E³ la²³ sɨ³li³láa²³ júu²
Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³, Teófilo: Juɨ́ɨn²³ dsa³ 'i³ ca²³jua'³ 'e³ rɨ²³té̱e̱² ji³ la²³jɨ³ 'e³ ca²³lǿ²³ jee²³² quiee³²ra². Ca²³jmóo²te'²³ júu² 'e³ la²³ taa'² jui³¹ 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ ca²³lǿ²³. Ca²³jmóo² júu² dsa³ 'i³ ŋó²³ 'e³ jmii'³¹ ca²³lǿ²³ cɨ'²³ ma²ca¹la¹láa¹. Ca²³'ɨ́ɨ³te'²³ júu² 'e³ jmii'³¹ ca²³lǿ²³. Ca²³sɨ'²³ jnee'³¹. Juɨ́ɨn²³ dsa³ 'i³ ca²³té̱e̱² ji³ júu² 'e³ ca²³jmóo² dsa³ 'i³ ŋó²³. 'E³ quie'²³ la'³ lǿn³na²³ rɨ²té̱e̱n¹ ji³ jné² co̱'³. Mɨ³xa³ ca³juɨ² jmeen²³ quián²³ 'e³ tin²³²na¹ júu² 'e³ jmii'³¹ lǿ² la²³jɨ³ 'e³ ca²³lǿ²³ cɨ'²³ ma²ca¹la¹láa¹. 'E³ jo̱³ lǿn³na²³ 'e³ rɨ²té̱e̱n¹ ji³ jné² co̱'³ 'e³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³, Teófilo, 'e³ jmii'³¹ ca²³lǿ²³ cɨ'²³ ma²ca¹la¹láa¹ la²³huøø'n³¹ la²³ ca²³líi². Qui² 'náan²³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ 'áan² ca³quie̱e̱² 'e³ jmii'³¹ lǿ² júu² 'e³ ca²³'ée²³te'²³ 'nʉ³.
'E³ la²³ ca²³jua'³ jø̱n³ ángel 'e³ cɨ² li²³xen³ Juan 'i³ ca²³xáan² dsa³ jmɨɨ³
Mɨ²jo̱³ xen³ jø̱n³ jmii³ dsa³ 'i³ xi̱i̱n³ Zacarías. Rey Herodes røøn³ la²³ca̱a̱n³ estado Judea mɨ²jo̱³. Jmii³ dsa³ Abías sɨ'²³te'²³ Zacarías. Qui² la'³ xi̱i̱n³ co̱o̱³ ta'n² jmii³ dsa³ mɨ²jo̱³. Xen³ mɨ²³quie'² Zacarías 'i³ xi̱i̱n³ Elisabet. Rɨ³løn³¹ dsa³ ju̱u̱n²³ jmii³ dsa³ 'ñée² mɨ́³ co̱'³. Jmee²³ ca³dsaan³² Zacarías ca³ti³² quia̱'² mɨ²³quie'², lǿn³ Dios. Ca²³jmóo²te'²³ jmø'n² 'e³ la²³ lǿ² ley quiee'³² Dios. 'A²³'e³ xa³ 'e³ ca²³mi²³gua'²³te'²³. 'E³ quie'²³ 'a²³'i̱³ xen³ jo̱o̱³¹. Qui² 'a²³jia'³ lɨ'³ ca³la³huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quie'² Elisabet. Co̱'³ cɨ'²³ bi²³ mɨ³jaan²³²te'¹.
Ca²³tɨ́³ jmɨ́ɨ² 'e³ røøn³ ta² te'²³ jmii³ dsa³ Abías. 'E³ jo̱³ 'iún² Zacarías 'ñʉ́² gáan³ je² mi³gáan³ Dios dsa³ Israel. Jmee²³ ta² quiee'³² jmii³ dsa³. Xa³ mɨɨ³¹ 'e³ ca²³co'²te'²³ 'e³ jua'³ 'née²³te'²³ rɨ²³'aa²³ 'i'²³ 'e³ 'i̱i̱² sɨɨ'³¹ li²³røøn³ 'e³ rɨ²³'í³ je² bi²³ 'mɨ'n²³ ñʉ'²³ 'ñʉ́² gáan³ je² mi³gáan³te'²³ Dios Juii³ra² 'e³ rɨ²³jɨ̱́³ xʉ̱³. Qui² la'³ cu³lø³¹ tɨ³² 'i'²³ quiee'³² te'²³ jmii³ dsa³ quien³² dsa³ Israel mɨ²jo̱³. Zacarías ca²³la²³røøn³ jmɨ́ɨ² jo̱³. 10 Ma²ca¹tɨ́³ hora 'e³ jɨ̱³te'²³ xʉ̱³, juɨ́ɨn²³ dsa³ 'i³ ta'n² té̱e̱n³ xi²dxi³² lʉ²³te'²³ quia̱'²te'²³ Dios. 11 Güén²³ caan²³ Zacarías jø̱n³ ángel quien³² Dios Juii³ra². Ca²³noo³ jaan²³na² 'e³ dxʉ́²³ coo³¹ có̱o̱²³ je² jɨ̱³te'²³ xʉ̱³. 12 Ca²³xín³ ca²³'ín³ Zacarías ma²ŋøn³¹ ángel. Bi²³ ca²³jue'n² 'ñée². 13 'E³ quie'²³ ca²³jua'³ ángel. Ca²³sɨ'²³ Zacarías:
―Zacarías, 'a²³jia'³ 'ne'² rɨ²juø'n¹nu³ 'uǿøn²nu³. Qui² mɨ³núu³ Dios 'e³ lʉ́n² quia̱'n²nu³. 'E³ cɨ² li²³huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quie'² mɨ²³quién²nu³, ¿mɨ³naa'³¹? 'E³ cɨ² li²³xen³ ja̱a̱n³ 'i³ dsóo²³. Juan li²³xi̱i̱n³ xi³yu̱u̱n³ rɨ²jméen² ―ca²³jua'³ ángel―. 14 Bi²³ li²³jɨn³ 'áan² mɨ³li³xen³. Bi²³ juɨ́ɨn²³ 'i³ li²³jɨn³ dsɨ́². 15 Rɨ²³jua'³ Dios 'e³ bi²³ gáan³ 'ñée². 'A²³jia'³ rɨ²³'ɨ̱'² jmɨɨ'³¹ mɨ²jø'² vino. 'E³ quie'²³ la'³ mée² co̱'³ ―ca²³jua'³ ángel―. Jmø'n² 'e³ la²³ cuø²³ jui³¹ Espíritu Gáan³ rɨ²³jmée²³ xe̱'n² la²³ li²³xen³. 16 Rɨ²³jmée²³ 'ñée² 'e³ juɨ́ɨn²³ dsa³ Israel 'i³ rɨ²³mi²³liin²³² co̱'³ Dios juii²te'¹. 17 Rɨ²³ŋɨ́n³ jén²³ cɨ² la²³ Juii³ra². La²³ lǿ² dsɨ́² Elías 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios mɨ²jaa²³², la'³ rɨ²³lí³ dsɨ́² 'ñée² co̱'³. La²³ 'uee'n³ júu² quiee'³² Elías, la'³ li²³'uee'n³ júu² quiee'³² 'ñée² co̱'³. Qui² rɨ²³jmée²³ 'e³ li²³co̱o̱³ dsɨ́² dsa³ quia̱'² jo̱o̱³¹. Rɨ²³jmée²³ 'e³ rɨ²³núu²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ ta³nʉ́ʉ²³. Rɨ²³núu²³te'²³ júu² dxʉ́²³ 'e³ la²³ nuu³ dsa³ 'i³ jmoo³² ca³dsaan³². Rɨ²³mi²³tɨ́ɨ²³ dsa³ 'i³ joo'²³ rɨ²³lín³ dsa³ quien³² Juii³ra². ―La'³ cu³lø³¹ ca²³jua'³ ángel quien³² Dios Juii³ra², ca²³'én² Juan.
18 Ca²³jua'³ Zacarías. Ca²³sɨ'²³ ángel:
―¿Jmii'³¹ li²³lii²³ 'e³ ju²dsoo³¹ júu² 'e³ lʉ́n²? Qui² bi²³ mɨ³jaan²³²na¹. 'E³ quie'²³ la'³ mɨ²³quián²³ co̱'³ ―ca²³jua'³.
19 'E³ jo̱³ ca²³jua'³ ángel:
―Gabriel hua² jné². Jné² hua² 'i³ xi'n²³na²³ caan²³ Dios tén³ la²³ 'e³ jmeen²³ ta² quiee'³². Dios mɨ³xíin²³ jné². Qui² 'née²³ 'ñée² 'e³ rɨ²lʉn²³² quia̱'n²³²na¹ 'nʉ³, 'e³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³ júu² dxʉ́²³ 'e³ mɨ³juǿøn²na²³ 'nʉ³. 20 Rɨ²³lí³ 'e³ la²³ mɨ³juǿøn²na²³ 'nʉ³ mɨ³rɨ³ti³ jmɨ́ɨ² 'e³ rɨ²³lí³ la'³ ―ca²³jua'³ ángel―. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ sɨ³táan³nu³. 'E³ jo̱³ li²³caan²³²nu³. 'A²³jia'³ ma²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²lʉ́n² la²³huøø'n³¹ 'e³ rɨ²³lí³ 'e³ la²³ mɨ³juǿøn²na²³ 'nʉ³. ―La'³ ca²³jua'³ ángel.
21 'E³ quie'²³ je̱n³²quie'²³te'²³ Zacarías. ¿'Ee² lǿ² bi²³ mɨ³la³'ɨɨn²³² Zacarías 'e³ 'iún² je² bi²³ 'mɨ'n²³ ñʉ'²³ 'ñʉ́² gáan³?, lǿn³te'²³. 22 Ma²ca¹bǿn³ Zacarías, 'a²³jia'³ ma²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³lʉ́²³ quia̱'² dsa³. 'E³ jo̱³ ca²³la²³quii²³te'²³ 'e³ 'é̱e̱² 'e³ ca²³cɨ́³ ca²³ji̱'²³ ñʉ'²³ 'ñʉ́² gáan³. 'Nɨɨ'n³¹ guoo³ hua² ca²³jmée³ lii²³ 'e³ jua'³ 'é̱e̱² 'e³ lʉ²³ quia̱'² dsa³. 'E³ quie'²³ caan²³² quie'²³ la'³.
23 Ma²ca¹líi¹ ta² 'e³ jmee²³ Zacarías ñʉ'²³ 'ñʉ́² gáan³, ŋø'n² co̱'³ quie'². 24 Cɨ̱ɨ̱n³ cɨ² jo̱³ ca²³la²³huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quie'² Elisabet. Co̱o̱³ 'ñén³ sɨɨ'³ 'nɨɨ'n³¹ ca²³'mǿn²³ 'ñée² 'e³ lǿn²³ la'³. Ca²³jua'³ 'ñée²:
25 ―Bi²³ dxʉ́²³ mɨ³jme'²³ jné² Juii³ra². Mɨ³la³dxʉ́²³ dsɨ́² 'ñée² rɨ²³jmée²³ 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ lǿn³ dsa³ 'e³ 'a²³jia'³ 'nee'n³¹na¹ 'e³ 'a²³'i̱³ xen³ ja̱a̱n²³. ―La'³ ca²³jua'³ Elisabet.
'E³ la²³ ca²³jua'³ jø̱n³ ángel 'e³ cɨ² li²³xen³ Jesús
26 Ma²ca¹tɨ́³ jñúun³ sɨɨ'³ 'e³ huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quie'² Elisabet, co̱'³ cɨ'²³ ca²³xíin²³ Dios ángel 'i³ xi̱i̱n³ Gabriel. Ca²³xíin²³ ángel co̱o̱³ juɨɨ³ estado Galilea je² xi̱i̱n³ Nazaret. 27 Qui² núu²³ xen³ jø̱n³ xi²³mɨɨ²³² 'i³ xi̱i̱n³ Ma³rii³¹. Rɨ³'ién² júu² 'e³ rɨ²³tǿø²³ Ma³rii³¹ jø̱n³ dsa³ 'i³ xi̱i̱n³ Søø³². Dsa³ ju̱u̱n²³ David Søø³². 28 'Ͳ ángel je² jen³¹ Ma³rii³¹. Ca²³jua'³:
―Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³, mɨ́³ 'i³ mi³jé̱e̱n² Dios. Bi²³ mi³quin³ 'nʉ³ Dios Juii³ra². Bi²³ cɨ² mɨ³mi³jé̱e̱n² 'nʉ³ Dios la²³ cɨ'²³ la²³jɨn³ jia'³ cɨ'²³ mɨ́³. ―La'³ ca²³jua'³ ángel.
29 Bi²³ ca²³xín³ ca²³'ín³ Ma³rii³¹ ma²ca¹núu³ júu² quiee'³² ángel. “¿'Ee² lǿ² mɨ³sɨ'²³ jné² la'³ ángel cu²ne²ra²?”, lǿn³ 'ñée². 30 'E³ quie'²³ jo̱³ ca²³lʉ́³ co̱'³ ángel. Ca²³sɨ'²³ Ma³rii³¹:
―Ma³rii³¹, 'a²³ rɨ³juø'n²nu³ 'uǿøn²nu³. Qui² bi²³ 'uǿn² rɨ²³jmée²³ Dios quia̱'² 'nʉ³. 31 'E³ cɨ² li²³huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quién²nu³. 'E³ cɨ² li²³xen³ ja̱a̱n³ 'i³ dsóo²³. Jesús li²³xi̱i̱n³ rɨ²jméen². 32 Bi²³ li²³gáan³ 'ñée². Jo̱o̱³¹ Dios 'i³ jen³¹ yʉʉ'³¹ güii³ rɨ²³sɨ'²³te'²³. Rɨ²³jmée²³ Juii³ra² Dios 'e³ rɨ²³lín³ rey, 'e³ rɨ²³có̱² ta² 'e³ ca²³jmée³ David yi²³uu'² jaa²³². 33 Rɨ²³dxi³ 'i'²³ quie'² dsa³ Israel ca³cuaa³. 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²³dxen³ 'e³ rɨ³løn³¹ rey. ―La'³ ca²³jua'³ ángel.
34 'E³ jo̱³ ca²³jua'³ Ma³rii³¹. Ca²³sɨ'²³ ángel:
―¿Jmii'³¹ cu³lø³¹ rɨ²³lí³ 'e³ la²³ mɨ³xi'n²nu³ jné²? Qui² 'a²³jia'³ quia̱'n²³²na¹ dsóo²³ ―ca²³jua'³.
35 'E³ jo̱³ ca²³jua'³ ángel. Ca²³sɨ'²³ Ma³rii³¹:
―'E³ cɨ² rɨ²ya'n¹nu³ Espíritu Gáan³ quien³² Dios. Rɨ²³jlɨn²³nu³ júu² 'uee'n³ quiee'³² Dios 'i³ jen³¹ yʉʉ'³¹ güii³ 'e³ la²³ xen³ dsa³ 'i³ sɨ³too'² jníi² je² xi'n²³. 'E³ jo̱³ li²³huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quién²nu³. Jmø'n² ta² quiee'³² Dios rɨ²³jmée²³ xi³yu̱u̱n³ 'i³ cɨ² li²³xen³ quién²nu³. Jo̱o̱³¹ Dios rɨ²³sɨ'²³te'²³. 36 'E³ quie'²³ rɨ²jmeen²³² júu² 'e³ huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ 'i³ dsóo²³ quie'² jø̱n³ mɨ́³ 'i³ xen³ quién²nu³ 'i³ xi̱i̱n³ Elisabet. Huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quie'², juø'n³ quie'²³ mɨ³jaan²³². “'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²³cǿ̱n² jo̱o̱³¹” jua'³ dsa³, 'en³²te'²³ Elisabet. 'E³ quie'²³ mɨ³tɨ́³ jñúun³ sɨɨ'³ rɨ³nɨ²³ 'e³ huǿøn³ xi³yu̱u̱n³ quie'². 37 Qui² 'a²³'e³ xa³ 'e³ 'a²³jia'³ rɨ²³li'²³ juø'² rɨ²³jmée²³ Dios. ―La'³ ca²³jua'³ ángel. Ca²³sɨ'²³ Ma³rii³¹.
38 'E³ jo̱³ ca²³jua'³ Ma³rii³¹:
―Jné² rɨ³løn³¹na¹ moza quien³² Juii³ra². Cu²lí³ quián²³ 'e³ la²³ mɨ³jue'n² ―ca²³jua'³.
'E³ jo̱³ ca²³bǿn³ ángel je² jen³¹ Ma³rii³¹.
'E³ la²³ i²joon³ Elisabet Ma³rii³¹
39 La²³ca̱a̱n³ mɨ²jo̱³ ca²³jmée³ ji̱i̱³ Ma³rii³¹. Ŋóo² ca²³la²³dxí² co̱o̱³ juɨɨ³ estado Judea 'e³ nee'²³² jee²³² mo'³. 40 'Ͳ xi²ñʉ'¹ quiee'³² Zacarías. Ca²³cuǿ³ u²³juee'n³¹ quia̱'² Elisabet. 41 Ma²ca¹núu³ Elisabet 'e³ ca²³lʉ́³ Ma³rii³¹ 'e³ cuø²³ u²³juee'n³¹, xe̱'n² quie'²³ jo̱³ ca²³bɨ́n² xi³yu̱u̱n³ quien³². 'Ͳ dsɨ́² Elisabet Espíritu Gáan³. 42 Ca²³lʉ́³ quiʉ̱ʉ̱³. Ca²³jua'³ ca²³sɨ'²³ Ma³rii³¹:
―Bi²³ cɨ² mɨ³mi³jé̱e̱n² 'nʉ³ Dios la²³ cɨ'²³ la²³jɨn³ jia'³ cɨ'²³ mɨ́³. Bi²³ mɨ³mi³jé̱e̱n² xi³yu̱u̱n³ 'i³ huǿøn³ quién²nu³. 43 'A²³jia'³ gáan³na²³ 'ñáan²³, ¿mɨ³naa'³¹? ¿Jmii'³¹ lǿ² 'e³ jné² hua² 'i³ mi³gáan²nu³? ¿Jmii'³¹ lǿ² mɨ³gui³joon²³nu³ jné²? Qui² rɨ³løn³¹ 'nʉ³ xóo² Juiin²³, ¿mɨ³naa'³¹? 44 Ma²mɨ³nuun²³ 'e³ mɨ³lʉ́n² 'e³ cuøn³ u²³juee'n³¹ quia̱'n²nu³ jné², xe̱'n² quie'²³ jo̱³ mɨ³bɨ́n² xi³yu̱u̱n³ quién²³na²³ la²³'nɨɨ'n³¹ jɨn³ dsɨ́² xi³yu̱u̱n³. 45 Bi²³ dxʉ́²³ quién² 'nʉ³ 'i³ sɨ³táan³. Qui² 'e³ cɨ² rɨ²³lí³ 'e³ la²³ ca²³sɨ'²³ 'nʉ³ Dios Juii³ra². ―La'³ ca²³jua'³ Elisabet. Ca²³sɨ'²³ Ma³rii³¹.
46 'E³ jo̱³ ca²³jua'³ Ma³rii³¹:
Bi²³ 'náan²³ 'e³ rɨ²mi³gáan²na²³ Dios Juii³ra².
47 Bi²³ ma²³'nee³ jɨn³ dsɨn²³ jmee²³ Dios 'i³ laan³² jné².
48 Qui² líi²³ jné² Dios 'e³ rɨ³løn³¹na¹ moza quien³².
Ca²³la²³juɨɨ³² jné² ji̱'²³.
'E³ jo̱³ hua² ca²³jmée³ la'³.
'E³ cɨ² rɨ²³jua'³ la²³jɨn³ dsa³, juø'n³ quie'²³ dsa³ 'i³ 'íi² li²³xen³, 'e³ bi²³ mɨ³mi³jé̱e̱n² jné² Dios.
49 Bi²³ ma²³'nee³ dxʉ́²³ ca²³jme'²³ jné² Dios 'i³ bi²³ gáan³, 'i³ bi²³ rɨ³jɨ́n².
50 Bi²³ cuu'²³ dsɨ́² 'ñée² quia̱'² jne² xi³nu³ 'aa³ra² u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quia̱'n²na²,
juø'n³ quie'²³ xen³na² mɨ²jaa²³²,
juø'n³ quie'²³ xen³na² rɨ³nɨ²³,
juø'n³ quie'²³ 'e³ cɨ² 'íi² li²³xen³na².
51 Ca²³jmée³ lii²³ Dios 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ 'uee'n³ júu² quiee'³².
Ca²³jmée³ Dios 'e³ ca²³sáan²³ ca²³jǿn²³ ca²³cuɨ̱́ɨ̱² dsa³ 'i³ lǿn³ miin²³ 'e³ bi²³ gáan³, dsa³ 'i³ sɨn²³ júu² 'e³ jua'³ 'née²³ rɨ²³li'²³ miin²³.
52 Ca²³jmée³ Dios 'e³ 'a²³jia'³ ma²³ rɨ³løn³¹ cua̱a̱n²tu² la²³jɨn³ 'i³ gáan³.
Ca²³jmée³ Dios 'e³ gáan³ dsa³ 'i³ bi²³ 'a²³jia'³ gáan³ xe̱'n².
53 Ca²³jmée³ 'e³ ee'³² dxʉ́²³ dsa³ 'i³ cue̱'²³ xe̱'n².
'E³ quie'²³ 'a²³'e³ xa³ 'e³ ca²³cuǿ³ Dios quie'² dsa³ xoo³².
54 Rɨ³nɨ²³ jmee²³ co̱²juø'¹ Dios quiée²ra² jne² dsa³ Israel 'i³ rɨ³løn³¹ mozos quien³².
Mɨ³la³líi²³ 'e³ jmee²³ co̱²juø'¹ quiée²ra².
55 Jmee²³ 'e³ la²³ ca²³sɨ'²³ te'²³ yi²³uu'²ra² jaa²³² mɨ²jo̱³ 'e³ rɨ²³jmée²³, 'e³ la²³ ca²³sɨ'²³ Abraham quia̱'² te'²³ dsa³ ju̱u̱n²³.
Qui² ca²³jua'³ 'e³ li²³cuu'²³ dsɨ́² quia̱'² Abraham.
Ca²³jua'³ 'e³ li²³cuu'²³ dsɨ́² ca³cuaa³ quia̱'² jne² dsa³ ju̱u̱n²³ Abraham.
―La'³ ca²³jua'³ Ma³rii³¹.
56 Co̱o̱³ aan³ sɨɨ'³ 'nɨɨ'n³¹ ca²³guó³ Ma³rii³¹ quie'² Elisabet. Jo̱³ tu³ ŋø'n² co̱'³.
'E³ la²³ ca²³la²³xen³ Juan 'i³ ca²³xáan² dsa³ jmɨɨ³
57 Ca²³tɨ́³ jmɨ́ɨ² 'e³ li²³xen³ xi³yu̱u̱n³ quien³² Elisabet. 'E³ jo̱³ ca²³la²³xen³ xi³yu̱u̱n³ dsóo²³ quien³². 58 Ca²³núu³ dsa³ 'i³ nee'n²³² ji̱i̱'² coo³¹ quia̱'² dsa³ 'i³ xen³ quie'² Elisabet 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ dxʉ́²³ ca²³jmée³ Dios ca²³jme'²³ Elisabet. Bi²³ ca²³la²³jɨn³ dsɨ́²te'²³ quia̱'²te'²³ Elisabet. 59 Ma²ca¹tɨ́³ co̱o̱³ mɨ²guiaa³ 'e³ xen³ xi³yu̱u̱n³, ca²³jme'²³te'²³ xi³yu̱u̱n³ 'e³ la²³ lǿ² tɨ³² 'i'²³ quiee'³²te'²³ 'e³ xi̱i̱n³ circuncisión. Lǿn³te'²³ 'e³ rɨ²³jmóo²te'²³ 'e³ Zacarías xi̱i̱n³ xi³yu̱u̱n³. Rɨ²³jmóo²te'²³ 'e³ li²³xi̱i̱n³ la²³ xi̱i̱n³ jmii³, lǿn³te'²³. 60 'E³ quie'²³ ca²³jua'³ xóo²:
―'A²³la³ la'³ 'ne'² li²³xi̱i̱n³. Juan hua² li²³xi̱i̱n³ ―ca²³jua'³.
61 'E³ jo̱³ ca²³sɨ'²³te'²³ xóo²:
―¿'Ee² lǿ²? 'A²³'i̱³ xen³ dsa³ 'i³ xen³ quién²na'³ 'i³ xi̱i̱n³ la'³. Qui² mɨ³la³tó̱o̱³ra² 'e³ jmee³ra² 'e³ xi̱i̱n³ jo̱o̱³ra² 'e³ la²³ xi̱i̱n³ 'i³ xen³ quiée²ra², ¿mɨ³naa'³¹?
62 'E³ jo̱³ ca²³bí²te'²³ guoo³te'²³ 'e³ jua'³ tin²³te'²³ júu² quie'² jmii³ xi³yu̱u̱n³ 'e³ jmii'³¹ lǿn³ 'ñée² 'e³ dxʉ́²³ li²³xi̱i̱n³ xi³yu̱u̱n³. 63 'E³ jo̱³ ca²³ŋɨ́ɨ³ joo³¹ 'mo³. Ca²³jmée³ 'uø'². “Juan xi̱i̱n³” ca²³té̱e̱². Bi²³ juø'²³ ca²³jóo² la²³jɨn³ dsa³. 64 Xe̱'n² quie'²³ jo̱³ lǿ²³ juø'² ca²³lʉ́³ co̱'³ Zacarías. Ca²³lʉ́³. Ca²³mi²³gáan³ Dios. 65 Bi²³ juø'²³ ca²³núu³ la²³jɨn³ dsa³ 'i³ nee'n²³² ji̱i̱'² coo³¹. Bi²³ ca²³lʉ́³ dsa³ la²³ca̱a̱n³ mo'³ quiee'³² dsa³ estado Judea. Ca²³sɨ'²³te'²³ uu'n²te'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² la²³jɨ³ 'e³ ca²³lǿ²³. 66 Bi²³ ca²³jmóo² 'i'²³ la²³jɨn³ dsa³ 'i³ ca²³núu³ júu² quiee'³²te'²³. Ca²³jua'³te'²³ ca²³sɨ'²³te'²³ uu'n²te'²³:
―¿Jmii'³¹ rɨ²³jmée²³ xi³yu̱u̱n³ 'í³ cu²ne²ra²?
La'³ ca²³jua'³te'²³. Qui² lii²³ 'e³ 'e̱'n³ quie'²³ dsɨ́² jmee²³ Dios Juii³ra² co̱²juø'¹ quie'².
'E³ la²³ ca²³mi²³gáan³ Dios Zacarías
67 'Ͳ dsɨ́² Zacarías, jmii³ xi³yu̱u̱n³, Espíritu Gáan³. 'E³ jo̱³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios. Ca²³jua'³:
68 'Ne'² rɨ²mi³gáan²na² Dios juii² jne² dsa³ Israel.
Qui² güén²³ 'e³ rɨ²³jmée²³ co̱²juø'¹ quiée² jne² dsa³ quien³².
Laan³² jne² dsa³ quien³².
69 Qui² mɨ³cuǿn² dsa³ 'i³ 'uee'n³ 'i³ rɨ²³láan² jne².
Rɨ³løn³¹ dsa³ ju̱u̱n²³ David,
'i³ ca²³lǿn²³ mozo quien³² Dios mɨ²jaa²³².
70 Qui² la'³ cu³lø³¹ júu² quiee'³² Dios 'e³ ca²³lʉ́³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³² 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² mɨ²jaa²³².
Cɨ'²³ mɨ²jaa²³² 'ɨɨ³te'²³ júu² quiee'³² Dios 'e³ lø³² la'³.
71 Qui² ca²³jua'³ Dios 'e³ rɨ²³láan² jne², 'e³ 'a²³jia'³ rɨ²³jí̱i̱³ra² la²³jɨ³ 'e³ 'née²³ rɨ²³jmóo² dsa³ 'i³ bi²³ hui²³dsɨ́ɨn² ñin³² jne².
'A²³'e³ xa³ rɨ²³li'²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ ta³dsɨ³² ñin³² jne², ca²³jua'³ Dios.
72 Ca²³sɨ'²³ yi²³uu'²ra² jaa²³² 'e³ rɨ²³jmée²³ co̱²juø'¹ quiée² jne² dsa³ quien³².
'A²³jia'³ mi³gua'²³ júu² 'e³ la²³ lǿ² ca²³sɨ'²³ yi²³uu'²ra² jaa²³².
73 La²³la³ cu³lø³¹ ju²dsoo³¹ 'e³ ca²³lʉ́³ Dios, ca²³sɨ'²³ Abraham yi²³uu'²ra² jaa²³² 'e³ rɨ²³jmée²³:
74 Ca²³jua'³ 'e³ rɨ²³láan² jne², 'e³ 'a²³jia'³ rɨ²³jí̱i̱³ra² la²³jɨ³ 'e³ 'née²³ rɨ²³jmóo² dsa³ 'i³ hui²³dsɨ́ɨn² ñin³² jne².
Ca²³jua'³ 'e³ rɨ²³cuǿ²³ júu² 'e³ 'a²³jia'³ juøø'n²³na² rɨ²mi³gáan²na² 'ñée².
75 Ca²³jua'³ 'e³ rɨ²³cuǿ²³ júu² 'e³ rɨ²³lín³na² rɨ³jɨ́n²na², 'e³ rɨ²jmee²ra² ca³dsaan³² 'e³ la²³ 'née²³ 'ñée² la²³huøø'n³¹ la²³ nee'²³²ra² mɨ³¹güii³.
76 Co̱'³ cɨ'²³ ca²³lʉ́³ Zacarías. Ca²³sɨ'²³ jo̱o̱³¹:
Rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³, xi³yu̱u̱n³ quién²³na²³:
Rɨ²³sɨ'²³te'²³ 'nʉ³ dsa³ 'i³ 'ɨɨ³ júu² quiee'³² Dios 'i³ jen³¹ yʉʉ'³¹ güii³.
Qui² guaan³² 'nʉ³ jén²³ cɨ² la²³ Juii³ra².
Rɨ²jméen² dxʉ́²³ jui³¹ je² rɨ²³ŋɨ́n³ 'ñée².
77 Rɨ²juɨɨ'n³¹ dsa³ Israel 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ rɨ²³je̱'n²³ dsoo² quiee'³²te'²³.
'E³ jo̱³ hua² rɨ²³láan³te'²³.
78 Qui² 'néen² jne² Dios.
Bi²³ cuu'²³ dsɨ́² ñin³² jne².
Rɨ²³jmée²³ 'ñée² 'e³ li²³jné³ jui³¹ je² ŋɨ²ra² la²³ jmee²³ ñi'² 'i³ ta̱a̱n²³ mɨ³¹güii³ mɨ³li³jné²³.
79 Rɨ²³jmée²³ 'e³ li²³jné³ jui³¹ je² ŋɨ́³ dsa³ 'i³ nee'n²³²
je² li³'o̱o̱³, dsa³ 'i³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³jú̱n³.
Rɨ²³cuǿ²³ jui³¹ quiée²ra² 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ dsɨ³ra².
―La'³ cu³lø³¹ júu² 'e³ ca²³lʉ́³ Zacarías.
80 Ca²³tɨ́³ 'e³ ca²³'ien³ Juan. Ca²³la²³'uee'n³ dsɨ́². Ca²³gua³ je² 'a²³jia'³ nee'n²³² dsa³. Núu²³ jen³¹ la²³huøø'n³¹ ca²³tɨ́³ jmɨ́ɨ² 'e³ ca²³la²³cuiin²³ Juan dsa³ Israel je² 'ɨɨ³ júu².