Ji³ 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² te'²³ Dsa³ Roma
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Poo² 'e³ rɨ²³jóo² te'²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Roma
Jné² Poo² jmeen²³ ji³ la³. Rɨ³løn³¹na¹ mozo quien³² Jesucristo. Ca²³'náan²³ jné² Dios 'e³ rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³². 'Ñée² ca²³dxin³ jné² 'e³ 'ɨɨn²³ júu² dxʉ́²³ quiee'³².
Mɨ³xa³ jmɨ́ɨ² jua'³ Dios 'e³ rɨ²³cuǿ²³ júu² dxʉ́²³ quiee'³². Qui² la'³ ca²³jua'³ dsa³ quien³² 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² mɨ²jaa²³². La'³ ca²³jua'³te'²³ ma²ca¹jmóo¹te'²³ ji³ je² to̱o̱²³ júu² quiee'³² Dios 'e³ rɨ³jɨ́². 'En³² Juii³ra² Jesucristo Jo̱o̱³¹ Dios júu² dxʉ́²³ jo̱³. Ca²³la²³xa³ jmɨ² ŋu² 'ñée² ma²ca¹la¹xen³ mɨ³¹güii³ la³. Ca²³lǿn²³ 'ñée² dsa³ ju̱u̱n²³ David. 'E³ quie'²³ la'³, xa³ dsɨ́² 'ñée² 'e³ bi²³ rɨ³jɨ́². Ca²³la²³lii²³ 'e³ rɨ³løn³¹ Jo̱o̱³¹ Dios ma²ca¹jmée³ ju²³bíi²³ quiee'³² Dios 'e³ ca²³ji̱i̱'²³ co̱'³. Ta² quiee'³² 'ñée² Jesucristo 'e³ bi²³ 'uǿn² ca²³jme'²³ jné² Dios, 'e³ ca²³cuǿø²³ jné² ta² 'e³ rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³². Qui² 'née²³ Dios 'e³ rɨ²³sɨ²³táan³ dsa³ 'i³ xen³ la²³ca̱a̱n³ mɨ³¹güii³. 'Née²³ 'e³ rɨ²³jmóo² dsa³ 'e³ la²³ jua'³ 'ñée². La'³ 'née²³ 'ñée² Dios 'e³ la²³ li²³lii²³ 'e³ bi²³ gáan³ Jesucristo. 'E³ quie'²³ la'³, 'née²³ Dios 'e³ rɨ²jmée²ra'³ 'e³ la²³ jua'³ 'ñée². Ca²³'náan²³ 'nee'²³ Dios 'e³ ca²³lǿn²³na'³ dsa³ quien³² Jesucristo.
Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ 'i³ 'née² Dios quie'² 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Roma: Ca²³'náan²³ 'nee'²³ Dios 'e³ ca²³lǿn²³na'³ dsa³ 'i³ rɨ³jɨ́n² quien³². Cu²jmée³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nee'²³. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'óo²ra'³.
'E³ la²³ 'née²³ Poo² sɨ³joon³ dsa³ Roma
La²³la³ cu³lø³¹ júu² 'e³ 'náan²³ rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ xe̱'n²: Jɨn³ dsɨn²³ ji̱i̱n²³²na¹ mɨ²'áa² quie'² Dios quién²³na²³ 'ǿn²³na²³ la²³jɨn³ 'nee'²³. Jesucristo 'i³ ŋɨn³² júu² quián²³ xi²ñi² Dios. Ji̱i̱n²³²na¹ mɨ²'áa² quie'² Dios 'e³ juø'n²³ mɨ³dsóo²³ dsɨn²³ 'e³ lʉ²³ dsa³ la²³ca̱a̱n³ mɨ³¹güii³ 'e³ jmii'³¹ 'nɨɨ'n³¹ sɨ³táan³na'³ quia̱'n²na'³ Cristo. Dsɨn²³ hua² bi²³ jmee²³ ta² 'e³ rɨ³løn³¹na¹ mozo quien³² Dios. 'Ɨɨn²³ júu² dxʉ́²³ quiee'³² Jo̱o̱³¹. Ñi³² 'ñée² Dios 'e³ lʉn²³ ju²dsoo³¹ 'e³ juøøn³²na²³ 'nee'²³ 'e³ tén³ la²³ 'ǿn²³na²³ 'nee'²³ 'e³ la²³ lʉn²³ quia̱'n²³²na¹ 'ñée². 10 Juøøn³² Dios 'e³ te³ lɨɨ'³¹ 'e³ rɨ²³cuǿ²³ júu² 'ñée² 'e³ rɨ²³tɨn²³na²³ quién²na'³. Qui² mɨ³xa³ 'náan²³ la'³ 'u². 11 Bi²³ 'náan²³ i³joon²³na²³ 'nee'²³ 'u². Qui² 'náan²³ 'e³ rɨ²jmeen²³² co̱²juø'¹ quién²na'³ 'e³ la²³ rɨ²³cuǿ²³ cɨ² ju²³bíi²³ quién²na'³ Espíritu Gáan³, 'e³ la²³ li²³'uee'n³ cɨ² 'óo²ra'³. 12 'Náan²³ 'e³ li²³'uee'n³ cɨ² dsɨ³ra² i²³la³ i²³nɨ³ 'e³ juaa'³ra² sɨ³táan³na² ca³ti³².
13 Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nee'²³ te'²³ ja̱a̱n³²: 'Náan²³ 'e³ rɨ²³dsóo²³ 'óo²ra'³ 'e³ mɨ³la³ñúun³ taa'² 'e³ lǿn³na²³ 'e³ i³joon²³na²³ 'nee'²³ 'u². 'E³ quie'²³ xi³'lɨ² mɨ³tɨ́³ la²³'nɨɨ'n³¹ la³ 'a²³jia'³ ca²³lǿ²³ juø'² ñiin²³²na¹ quién²na'³. 'Náan²³ 'e³ ñiin²³ quién²na'³ 'e³ la²³ rɨ²³lí³ juø'² rɨ²jmeen²³² ta² jee²³² quien³²na'³. 'Náan²³ 'e³ rɨ²³'ien³ ta² 'e³ sɨ³lí³ jee²³² quien³²na'³. Qui² 'náan²³ 'e³ li²³dxʉ́²³ jee²³² quien³²na'³ 'e³ la²³ ca²³la²³dxʉ́²³ jee²³² quiee'³² te'²³ dsa³ jia'³ 'i³ nee'n²³² jia'³ cɨ'²³ juɨɨ³. 14 Ya̱'n³na²³ rɨ²juøøn³¹ dsa³ Grecia. 'E³ quie'²³ ya̱'n³na²³ rɨ²juøøn³¹ dsa³ 'i³ 'a²³la³ 'í³ co̱'³. Ya̱'n³na²³ rɨ²juøøn³¹ dsa³ 'i³ bi²³ tɨn³. 'E³ quie'²³ ya̱'n³na²³ rɨ²juøøn³¹ dsa³ 'i³ bi²³ gøn³ co̱'³. 15 'E³ jo̱³ hua² 'e³ 'náan²³ 'e³ rɨ²'ɨɨn²³² júu² dxʉ́²³ quién² 'nee'²³ co̱'³ 'i³ nee'n²³² juɨɨ³ Roma.
'E³ la²³ lǿ² ju²³bíi²³ 'e³ quie̱³ júu² dxʉ́²³
16 'A²³jia'³ 'íin² quia̱'n²³²na¹ júu² dxʉ́²³. Qui² júu² jo̱³ quie̱³ ju²³bíi²³ quiee'³² Dios 'e³ laan³² la²³jɨn³ dsa³ 'i³ sɨ³táan³. Dsa³ Israel hua² 'i³ ca²³láan² xe̱'n². 'E³ quie'²³ laan³² dsa³ jia'³ co̱'³. 17 Jmee²³ lii²³ júu² dxʉ́²³ 'e³ jmii'³¹ jmee²³ Dios 'e³ rɨ³løn³¹na² ca³dsaan³². 'E³ sɨ³táan³na² quia̱'n²na² Dios hua² 'e³ jmee²³ 'ñée² 'e³ rɨ³løn³¹na² ca³dsaan³². 'E³ quie'²³ jmee²³ 'ñée² 'e³ bi²³ cɨ² sɨ³táan³na² co̱'³. Qui² rɨ³lø³¹ 'e³ la²³ to̱o̱²³ ji³ júu² quiee'³² Dios je² jua'³: “Rɨ³ji̱'²³ ca³quie̱e̱² dsa³ 'i³ rɨ³løn³¹ ca³dsaan³² 'e³ jua'³ sɨ³táan³ quia̱'² Dios”.
'E³ la²³ xa³ dsoo² quiee'³² dsa³ mɨ³¹güii³
18 Mɨ³la³lii²³ 'e³ ti̱'n³ Dios 'i³ jen³¹ yʉʉ'³¹ güii³. 'E³ jo̱³ rɨ²³jmée²³ jñiin²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ 'aa³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quia̱'² 'ñée², dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ jmoo³², juø'n³ jmi'³ lǿ². La²³jɨ³ 'e³ jmoo³² 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³, 'e³ jo̱³ jlɨ³² ju²dsoo³¹. 19 Qui² xa³ 'e³ cuø²³ jui³¹ 'e³ la²³ li²³cuiin²³ dsa³ Dios. Mɨ³la³lii²³ quie'²te'²³. Qui² 'ñée² Dios ca²³jmée³ lii²³ quie'²te'²³ 'u². 20 Cɨ'²³ la²³ 'e³ ca²³jmée³ Dios mɨ³¹güii³, quii²³ dsa³ 'e³ jmii'³¹ lǿn²³ Dios, juø'n³ quie'²³ 'a²³jia'³ jnén³. Quii²³te'²³ 'e³ 'uee'n³ 'ñée² ca³cuaa³. Quii²³te'²³ 'e³ Dios rɨ³løn³¹ 'ñée². La²³jɨ³ 'e³ ca²³jmée³ 'ñée² hua² jmee²³ 'e³ sɨ³li³quii²³ dsa³. 'E³ jo̱³ hua² 'a²³'e³ xa³ sɨ³quié̱³ rɨ²³jua'³te'²³ 'e³ jmoo³² 'e³ la²³ jmoo³². 21 Ca²³dsóo²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿn²³ Dios. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ ca²³mi²³gáan³te'²³ Dios 'e³ la²³ dxi³ji̱i̱n³¹ rɨ²³mi²³gáan³te²³. Co̱'³ cɨ'²³ 'a²³jia'³ ca²³ji̱i̱n³te'²³ mɨ²'áa² 'e³ jɨn³ dsɨ́²te'²³. 'E³ quie'²³ ca²³la²³güíi² la²³jɨ³ 'i'²³ 'e³ jmoo³². Ca²³la²³tú̱u̱n² dsɨ́²te'²³. Ca²³ŋɨ́³te'²³ je² li³'o̱o̱³. 22 Bi²³ dsoo²³ dsɨ́², jua'³ miin²³. 'E³ quie'²³ te³ jua'³hua²te'¹. Qui² ca³quie̱e̱² lii²³ 'e³ bi²³ gøn³te'²³. 23 'A²³jia'³ ca²³mi²³gáan³te'²³ Dios 'i³ bi²³ gáan³, 'i³ 'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²³gua'²³. 'E³ quie'²³ ca²³mi²³gáan³te'²³ ne'n² 'e³ lǿ² 'e³ la²³ lǿn²³ dsa³ 'i³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³gua'²³. Ca²³mi²³gáan³te'²³ ne'n² 'e³ lǿ² 'e³ la²³ lǿn²³ to̱³, 'e³ la²³ lǿn²³ u²³núu², 'e³ la²³ lǿn²³ loo³.
24 'E³ jo̱³ ca²³cuǿ³ quie'²³ júu² Dios 'e³ cu²jmóo¹ quie'²³ la²³jɨ³ 'e³ 'lʉʉ'² 'e³ ŋɨɨ²³ jmɨ² ŋu²te'¹. Ca²³cuǿ³ quie'²³ júu² 'e³ cu²jme'¹ quie'²³ uu'n² ñi³ dxa³ i²³la³ i²³nɨ³. 25 'A²³jia'³ ca²³táan³te'²³ 'e³ la²³ lǿ² ju²dsoo³¹ quiee'³² Dios. 'E³ quie'²³ ca²³táan³te'²³ 'e³ la²³ lǿ² u²³sɨ²³júu². Bi²³ cɨ² ca²³mi²³quí̱i̱n²³te'²³ la²³jɨ³ 'e³ ca²³jmée³ Dios la²³ cɨ'²³ 'ñée² 'i³ ca²³jmée³ la²³jɨ³, 'i³ 'ne'² rɨ²³mi²³gáan³ dsa³ ca³cuaa³. Amén.
26 'E³ jo̱³ ca²³cuǿ³ quie'²³ júu² Dios 'e³ cu²jmóo¹quie'²³te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ rɨ²³tén²³ miin²³ 'e³ bi²³ la²³jmóo²te'²³ 'e³ u²³'i'²³. 'A²³jia'³ ma²³ jmoo³² te'²³ mɨ́³ 'e³ la²³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³jmóo² mɨ́³. Jmoo³²te'²³ 'e³ la²³ jmoo³² u²³núu², juø'n³ quie'²³ la²³ co̱o̱³ mɨ́n³. 27 'E³ quie'²³ la'³ te'²³ dsóo²³ co̱'³. 'A²³jia'³ ma²³ jmoo³² 'e³ la²³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³jmóo² quia̱'² uu'n². 'A²³jia'³ rɨ²³quié̱e̱n²³ quia̱'² uu'n² la²³ co̱o̱³ dsáan²³. 'E³ quie'²³ la'³ cu³lø³¹ jmoo³² 'e³ u²³'i'²³, juø'n³ quie'²³ la²³ co̱o̱³ dsáan²³. 'E³ quie'²³ sɨ³ji̱'²³ jñiin²³ miin²³ dsoo² 'e³ mɨ³ca³guín²³te'²³ jia'³.
28 Lǿn³te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ xa³ je² 'ne'² 'e³ li²³cuiin²³te'²³ Dios. 'E³ jo̱³ ca²³cuǿ³ quie'²³ júu² Dios 'e³ cu²jmóo¹quie'²³te'²³ 'i'²³ 'e³ 'a²³jia'³ 'nee'³¹, 'e³ cu²jmóo¹quie'²³te'²³ la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ joo'²³ rɨ²³jmóo². 29 Mɨ³cø̱'n²³ la²³ cɨ² la²³jɨ³ 'iin³² 'e³ 'a²³jia'³ rɨ³lø³¹ ca³dsaan³² 'e³ jmoo³²te'²³. Jmoo³² ñi³ dxa³. Jmoo³² la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. 'Iin²³ dsɨ́²te'²³ 'e³ xa³ quie'² dsa³. 'Née²³te'²³ 'e³ rɨ²³ji̱'²³ dsa³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. Bi²³ mɨ'n³ ñin³² uu'n²te'²³ 'i³ sɨ³li'²³. Jmoo³²te'²³ 'móo². Nɨ́ɨn³te'²³. Juun³²te'²³ uu'n²te'²³. Lǿn³te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ jmoo³² uu'n², juø'n³ quie'²³ 'a²³jia'³ ñi³² ca³quie̱e̱². Cuu'n³² 'en³²te'²³ uu'n²te'²³. 30 Bi²³ 'ñe'² lʉ²³ 'en³² uu'n². Hui²³dsɨ́ɨn²te'²³ ñin³²te'²³ Dios. 'A²³'e³ xa³ u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quie'²te'²³. Bi²³ mi³gáan³ miin²³. Bi²³ la²³jme'n² júu² 'e³ dxʉ́²³ nee'n²³². 'No'²³te'²³ 'e³ jmii'³¹ rɨ²³jmóo² 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. 'A²³jia'³ jmoo³² 'e³ la²³ jua'³ xóo² jmii³. 31 'A²³jia'³ 'née²³te'²³ rɨ²³jmóo²te'²³ 'i'²³ 'e³ dxʉ́²³. 'A²³jia'³ jmoo³² 'e³ la²³ jua'³ miin²³ 'e³ rɨ²³jmóo². 'A²³jia'³ juɨɨ³² uu'n²te'²³ ji̱'²³te'²³. 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² rɨ²³có̱²te'²³ u²³juee'³ dsɨɨ³². 'A²³jia'³ cuu'²³ dsɨ́² ñin³² uu'n². 32 Ñi³²te'²³ ca³quie̱e̱² 'e³ ca²³dxi³ 'i'²³ Dios 'e³ dxi³ji̱i̱n³¹ rɨ²³jú̱n³ dsa³ 'i³ jmoo³² la'³. 'E³ quie'²³ cuøn²³ quie'²³ miin²³te'²³ 'e³ rɨ²³jmóo² la²³jɨ³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. Dxʉ́²³ jmoo³² dsa³ 'i³ jmoo³² la'³, lǿn³te'²³.