Ji³ 'e³ Ca²³jmée³ San Poo² 'e³ Rɨ²³jóo² Tito
1
'E³ la²³ ca²³jmée³ ji³ Poo² 'e³ rɨ²³jóo² Tito
Jné² Poo² jmeen²³ ji³ la³. Qui² rɨ³løn³¹na¹ mozo quien³² Dios. 'E³ quie'²³ rɨ³løn³¹na¹ dsa³ xiin²³ quien³² Jesucristo 'i³ ca²³xíin²³ jné² 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ rɨ²³sɨ²³táan³ dsa³ 'i³ ca²³'náan²³ Dios. Ca²³xíin²³ jné² 'e³ jua'³ 'née²³ 'e³ rɨ²³ñí²te'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² ju²dsoo³¹ quiee'³² Dios, 'e³ jmii'³¹ 'ne'² rɨ²'aa²ra² u²³go³ u²³'iʉʉ²³ quia̱'n²na² Dios. Je̱³ra² 'e³ rɨ²³jmée²³ 'ñée² 'e³ rɨ³ji̱'²³ra² ca³cuaa³. Qui² 'íi² cɨ² 'e³ li²³xa³ mɨ³¹güii³ ca²³jua'³ Dios 'e³ rɨ²³jmée²³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ dsa³ ca³cuaa³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² juu³² Dios. 'E³ jo̱³ ma²ca¹tɨ́³ jmɨ́ɨ², ca²³jmée³ Dios 'e³ ca²³dsóo²³ dsɨ́² dsa³ jmii'³¹ lǿ² júu² quiee'³². Qui² júu² jo̱³ 'ɨɨn²³ jné². La²³nɨ³ cu³lø³¹ ta² 'e³ ca²³te̱e̱n³ jné² Dios 'i³ ca²³láan² jne². Jné² rɨ²juøøn³¹na¹ 'nʉ³, Tito, 'i³ rɨ³løn³¹nu³ 'é̱e̱² ja̱a̱n²³ 'e³ juø'n²³ ca³ti³² sɨ³táan³na² quia̱'n²na² Dios: Cu²jmée³ 'e³ 'uǿn² quia̱'² 'nʉ³ Dios Ñʉ'²ra² quia̱'² Juii³ra² Jesucristo 'i³ ca²³láan² jne². Cu²li³cuu'²³ dsɨ́²te'²³ quia̱'²te'²³ 'nʉ³. Cu²jmóo¹ 'e³ rɨ²³gua³ ca²³tó̱o̱²³ 'áan².
'E³ la²³ lǿ² ta² 'e³ 'ne'² rɨ²³jmée²³ Tito 'uǿ²³ dxoo'³¹ jmɨɨ³ Creta
Ca²³cuaa'n²³²na¹ 'nʉ³ 'uǿ²³ Creta. Qui² 'náan²³ 'e³ rɨ²mi³'ien²³nu³ la²³jɨ³ 'e³ 'íi² cɨ² rɨ²³'ien³ je² núu²³. 'Náan²³ 'e³ rɨ²'náan¹nu³ dsa³ 'i³ rɨ²³dxi³ 'i'²³ jee²³² quiee'³² dsa³ quien³² Jesús cɨ'³ la²³ co̱o̱³ juɨɨ³ 'e³ la²³ ca²³juǿøn²na²³ 'nʉ³. Joo'²³ 'e³ rɨ²³lín³ dsa³ 'i³ dxi³ 'i'²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ jmee²³ 'e³ la²³ xa³ jui³¹ 'e³ rɨ²³lʉ́²³ dsa³. Joo'²³ dsa³ 'i³ jø̱n³ hua² mɨ²³quie'², 'i³ sɨ³táan³ jo̱o̱³¹. 'A²³jia'³ joo'²³ dsa³ 'i³ jua'³te'²³ 'e³ bi²³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ jmoo³² jo̱o̱³¹, 'i³ 'a²³jia'³ ta³nʉ́ʉ²³ jo̱o̱³¹. Qui² 'e³ 'iin³¹ Dios mi³qui³ dsa³ 'i³ dxi³ 'i'²³ jee²³² quiee'³² dsa³ quien³² Jesús. 'A²³jia'³ joo'²³ dsa³ 'i³ bi²³ 'née²³ li²³gáan³ júu² quiee'³². 'A²³jia'³ joo'²³ dsa³ 'i³ dxíi³ mɨ²dxi². 'A²³jia'³ joo'²³ dsa³ ŋoo'². 'A²³jia'³ joo'²³ dsa³ 'i³ bi²³ la³jmøn³¹. 'A²³jia'³ joo'²³ dsa³ 'i³ jme'²³ dsa³ 'e³ jua'³ 'née²³ rɨ²³li'²³ cuu². Joo'²³ dsa³ 'i³ dxʉ́²³ dsɨ́² rɨ²³tøø³ dsa³ xi²ñʉ'¹ quiee'³² ca²³ji̱i̱³, dsa³ 'i³ 'née²³ la²³jɨ³ 'e³ dxʉ́²³. Joo'²³ dsa³ 'i³ mi³quin³ 'ñée², 'i³ jmee²³ 'e³ ca³dsaan³², 'i³ jmee²³ jmø'n² 'e³ rɨ³jɨ́², 'i³ ta³'aan³² 'ñée². Joo'²³ dsa³ 'i³ bi²³ mɨ³la³'uee'n³ dsɨ́² quia̱'² ju²dsoo³¹ quiee'³² Dios 'e³ tɨn³. Qui² jo̱³ hua² rɨ²³lí³ juø'² rɨ²³'ée²³ jia'³ cɨ'²³ dsa³ júu² 'e³ jmee²³ 'e³ 'uee'n³ cɨ² dsɨ³ra². Jo̱³ hua² rɨ²³lí³ juø'² 'e³ rɨ²³jmée²³ lii²³ 'e³ rɨ³lø³¹ ju²dsoo³¹ júu² quiee'³² Dios. Rɨ²³jmée²³ lii²³ quie'² dsa³ 'i³ bi²³ cɨ̱ɨ̱'n³ qui³ co̱'³.
10 Qui² juɨ́ɨn²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ ta³nʉ́ʉ²³, 'i³ lʉ²³ júu² güíin², 'i³ juun³² dsa³. Dsa³ Israel hua² 'i³ bi²³ cɨ² jmoo³² la'³. 11 'Ne'² rɨ²cu³quín²nu³ dsa³ 'i³ jmoo³² la'³. Qui² bi²³ yaan³²te'²³ dsɨ́² cɨ'³ la²³ co̱o̱³ sɨ́ɨn² dsa³ 'i³ nee'n²³² cɨ'³ la²³ co̱o̱³ 'ñʉ́². 'E²³te'²³ júu² 'e³ 'a²³jia'³ dxi³ji̱i̱n³¹ 'e³ jua'³ 'née²³ rɨ²³li'²³te'²³ cuu².
12 Ca²³jmée³ júu² jø̱n³ dsa³ Creta 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² mɨ²jo̱³ 'e³ jmii'³¹ lǿn²³ uu'n². Ca²³jua'³: “Bi²³ to̱'²³ juu³² te'²³ dsa³ Creta. La²³ xen³ roo'³² 'i³ la³jmøn³¹ xen³te'²³. Bi²³ ñúun³ 'née²³ rɨ²³e'²te'²³. Bi²³ juɨ'n²³te'²³ co̱'³.” 13 Ju²dsoo³¹ ca²³lʉ́³ dsa³ 'i³ ca²³jua'³ la'³. 'E³ jo̱³ 'ne'² rɨ²lʉn²³²nu³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ jmoo³². Qui² 'ne'² rɨ²³sɨ²³táan³te'²³ júu² 'e³ jmee²³ 'e³ 'uee'n³ cɨ² dsɨ³ra². 14 'A²³jia'³ 'ne'² 'e³ rɨ²³mi²³quí̱i̱n²³te'²³ júu² jaa²³² quiee'³² dsa³ Israel 'e³ 'a²³jia'³ 'e̱'n³. 'A²³ cɨ'²³ júu² 'e³ dxi³ 'i'²³ te'²³ dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ ta³dsɨ³² quia̱'² ju²dsoo³¹.
15 Qui² rɨ³jɨ́² la²³jɨ³ 'e³ xa³ xi³nu³ rɨ³jɨ́² dsɨ³ra². 'A²³'e³ ma²³ xa³ 'e³ rɨ²juaa'²ra² 'e³ 'lɨɨ'². 'E³ quie'²³ 'a²³'e³ xa³ 'e³ rɨ³jɨ́² quie'² dsa³ 'i³ 'lʉʉ'² dsɨ́², dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ sɨ³táan³. Qui² 'lʉʉ'² 'i'²³ 'e³ jmoo³²te'²³. 'A²³jia'³ jmɨ́ɨ² sɨ³ŋɨ́³ dsɨ́²te'²³, juø'n³ quie'²³ jmoo³² 'e³ la²³ ñi³² miin²³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³. 16 Bi²³ cuiin²³te'²³ Dios, jua'³te'²³. 'E³ quie'²³ te³ juu³²te'²³. Qui² jmoo³² 'e³ la²³ jmoo³² dsa³ 'i³ 'a²³jia'³ cuiin²³ Dios. 'A²³jia'³ ta³dsɨ³² Dios ñin³² dsa³ 'i³ lǿn²³ la'³. Qui² 'a²³jia'³ jmoo³²te'²³ 'e³ la²³ jua'³ 'ñée². 'A²³jia'³ ta³jmoo³²te'²³ 'e³ dxʉ́²³.