Si₂ carta le₂'uɨg₅₄ a₂ca₂jmo₃
SAN JUAN
1
Jág₁ dse₃ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ le₃chan₂ dsa₂
Jmo₂ jnia'₅₄ si₂ la₂ dsiang'₅₄ ne'₅₄ 'nia'₂, ja₁'ɨ́n₅ jnia'₅₄ i₂jme₁ma₂chan₂ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂rë₃lióg₃ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂, ja₁'ɨ́n₅ jnia'₅₄ jan₂ i₂qui₂ma₂néi₁ jnia'₅₄ jág₁ quió'₅, ma₂ca₂néi₄ jnia'₅₄ quian'₅₄ jme₁ne₁ guio₅₄, ma₂qui₂ma₂tí₄ jnia'₅₄ gu₂ quió'₅ në́₃. Të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ quió'₅ 'éi₂ bá₄ a₂le₃chan₂ dsa₂. I₂chan₂ 'éi₂ në́₃ ca₂jme₃jniai₂₃ 'ŋiog₅ jë₄ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Jaun₂ jnia'₅₄ në́₃, ca₂néi₄, jaun₂ jang'₂ jnia'₅₄ jág₁ dsau₅ quió'₅ 'éi₂. Qui₂'ë́₅ jnia'₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ le₃chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄. Jme₁ma₂chain₂ bá₄ quiain'₅₄ Jmei₂, ton'₂ ma₂ca₂jme₃jniai₂₃ jë₄ quián₂ jnia'₅₄. Jaun₂ 'ë́₅ jnia'₅₄ jág₁ juɨ₁lia'₂ a₂ma₂ne₅₄ a₂ma₂néi₁ në́₃, ia₁jaun₂ jme₁quiong'₅₄ 'nia'₂ jnia'₅₄ 'ei₅ caun₂ jág₁, juɨ₁lia'₂ jnia'₅₄ në́₃ 'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, quian'₅₄ Jesucristo Ja₁ŋi'₅₄ në́₃. Jaun₂ bá₄ lë₃ jmo₂ jnia'₅₄ si₂ la₂ dsiang'₅₄ ne'₅₄ 'nia'₂, jua'₂ jnia'₅₄ ca₂le₃jë́₃ jág₁ la₂, ia₁jaun₂ rë₂'ŋia₅ a₂'io'₂ jein₂ jniog₄.* A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂: “a₂'io'₂ jén'₂ 'nia'₂.”
Diú₄ i₂lɨ́n₅ si₂
A₂la₂ bá₄ jág₁ dse₃ a₂ma₂ca₂guéi₁ jnia'₅₄ quió'₅, a₂'ë́₄ táng₃ jnia'₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂: Lɨ́n₅ Diú₄ si₂; 'i₁caun₂ ja₁qui₁né'₃ tsá₃ cha₂ ja₁coin₂. Në₁jua'₂ jua'₂ jniog₄ 'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Diú₄, la₁ në₁jua'₂ i₂nio₄ guë'₂ jniog₄ jë₄ qui₁né'₃, jmo₂ jniog₄ të₂jág₁; tsá₃ juɨ₅ dsau₅ chong₂. La₁ në₁jua'₂ qui₂i₂nio₄ jniog₄ ja₁jniá₂ si₂, juɨ₁lia'₂ 'en₅₄ 'éi₂ ja₁jniá₂ si₂, 'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ rɨn'₅₄ jniog₄ le₂jau₂ le₂jau₂, jaun₂ jmɨ₄ Jesucristo Ja₁ŋi'₅₄ qui₂chéi₂ ca₂le₃jë́₃ dsáu₁ jniog₄.
Në₁jua'₂ jua'₂ jniog₄ tsá₃ 'e₂ dso₄ le₁cáu'₄, jme₂gán₁ jniog₄ guio₅₄, tsá₃ tí₅ jág₁ quián₂. La₁ në₁jua'₂ jmo₂ jniog₄ jág₁ dsau₅ a₂rë₂cáu'₄ dso₄, rë₂ti'₅₄ bá₄ Diú₄, rë₂ bá₄ qui₂dsɨ₂₃ 'éi'₃, 'éin₂ bá₄ dso₄ quián₂ jniog₄, qui₃chéi₂ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄. 10 La₁ në₁jua'₂ jua'₂ jniog₄ tsá₃ 'e₂ dso₄ ma₂'nióg₁, jmo₂ jniog₄ co₂'nió'₄ të₂jɨ́n₁ bá₄ Diú₄; tsá₃ 'i₄ jág₁ quió'₅ ja₁con₂ jniog₄.

*1:4 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂: “a₂'io'₂ jén'₂ 'nia'₂.”