Si₂ carta le₂'uɨg₅₄ a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄ dsa₂
TESALONICENSES
1
Pablo quiain'₅₄ rɨin'₅₄ jmo₂₃ si₂ a₂chein₃ ne₄ Guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Tesalónica
Jniá₂ Pa₄, quian'₅₄ Silvano,* Lia'₂ chen₂ Silvano, co₂rë₂ quian'₅₄ Silas. Timoteo në́₃, jmo₂₃ si₂ la₂ a₂dsiang'₅₄ ne₄ dsa₂ i₂ma₂'én₂ le₃quió'₅ Jesús, i₂chan₂ juɨg₂ Tesalónica, dsa₂ i₂'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Diú₄, quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo në́₃. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ Diú₄ 'nia'₂. Juɨ₁'ei₅ bá₄ tei₄ tion'₅₄ 'nia'₂ quian'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, quian'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo në́₃.
Cha₂ léi₄ ja₁con₂ dsa₂ chan₂ Tesalónica ia₁ a₂'éin₂
Ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ cuë₂ jnia'₅₄ ti₁'mag'₄ Diú₄ o₄quián'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃. Jë₁ma₂të́₂ rë₁chi₁len'₄ jnia'₅₄ Diú₄, dsau'₂ bá₄ dsɨ₅ jnia'₅₄ 'nia'₂. Dsau'₂ bá₄ dsɨ₅ jnia'₅₄ 'nia'₂ ne₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ ma₂jmo'₅₄ 'nia'₂ ta₁ cha₂ léi₄ ja₁con'₂ 'nia'₂ ia₁ 'éng'₂, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ jme₂ti'₅₄ 'nia'₂ ta₁ ne₄ Te₁gui'₅₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'niói'₃ 'nia'₂. Jaun₂ caun₂ bá₄ le₁'ág₄ 'au'₂ 'nia'₂ a₂'ɨ́n₂ 'au'₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄. Rɨn'₅₄ jniog₄, 'nio₃ bá₄ Diú₄ 'nia'₂, ne₄ bá₄ jnia'₅₄ a₂ma₂quióin'₂ 'nia'₂. Lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jme₁tɨn₅ jnia'₅₄ 'nia'₂ jág₁ dse₃, on₃jua'₅₄ jmá'₃ quian'₅₄ jág₁ jaun₂ jme₁né₄. Ia₁ jme₁quian'₅₄ bá₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ ján₃, ca₂'ë́₄ jág₁ dse₃ la₂ jɨn'₄ 'nia'₂. Jaun₂ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₅ jnia'₅₄ ia₁ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ bá₄ jmo₃ jme₃'uá₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂le₃'éng'₂. Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ dse₃ 'a₂ lia'₂ ca₂tió'₄ jnia'₅₄ jɨn'₄ 'nia'₂ a₂dse₃ quián'₂ bá₄ 'nia'₂ jaun₂.
'Nia'₂ në́₃, ca₂quian'₂ 'nia'₂ juɨ₅ a₂ca₂quián₁ jnia'₅₄, a₂ca₂can₃ Te₁gui'₅₄ në́₃. Ca₂gue'₅₄ bá₄ 'nia'₂ a₂'ŋio₂ 'au'₂ jág₁ dse₃. Chan'₂ bá₄ 'nia'₂ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ 'au'₂ a₂jmo₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄, tsá₃ a₂nag₅₄ jaun₂ ca₂quɨ́n₂ a₂ca₂i₃ŋɨ́'₂ 'nia'₂ uɨg₅ 'ŋio₅ lɨn₃ 'uɨg₅₄ jág₁ dse₃. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ca₂dsi₃nó'₅ 'nia'₂ ca₂cuë'₅₄ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ dse₃ jaun₂ ca₂cáun₃ 'í₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'én₂ le₂tan₅₄ juɨg₂ te₁'i₁ 'uë₃ Macedonia quian'₅₄ le₂tan₅₄ 'uë₃ Acaya në́₃. Jaun₂ le₂në₅ ma₂ca₂'ë'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄, on₃jua'₅₄ jmá'₃ dsa₂ chan₂ Macedonia quian'₅₄ Acaya ma₂qui₂ma₂'ë'₅₄ 'nia'₂ jág₁, ia₁ ca₂le₂con₂ ja₁siá'₂ bá₄ ján₃ le₁ŋi₅ dsa₂ a₂lɨ́n'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂'én₂ quián₅ Diú₄. Jaun₂ tsá₃ ma₃'e₂ jua'₅₄ 'nió'₅ guë́₄ chei₅₄ jnia'₅₄ 'i₁caun₂ 'nia'₂. Të₂le₃ dsia₅ bá₄ 'éi₂ guioin₅₄ a₂ca₂guei'₅₄ 'nia'₂ dse₃ jnia'₅₄, dsia₂₃ 'a₂ lia'₂ ca₂tí'₃ a₂jme₁'éng'₂ të₂le₃ quió'₅ diú₄ lag₄, a₂ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄, ca₂jme₁ti'₄ ne₄ Diú₄ jén'₃ dsón'₂ i₂chan₂. 10 Dsia₂₃ bá₄ ján₃ 'a₂ lia'₂ tion'₅₄ 'nia'₂ le₁jan'₄ a₂jŋió'₂ táng₃ juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ Jesús Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ i₂ca₂jme₃jein'₅₄ jɨn₄ 'lag₄. I₂'éi₂ bá₄ lió₂ jniog₄ ne₄ a₂'i₄ 'nei₂ dsɨ́₅ Diú₄.

*1:1 Lia'₂ chen₂ Silvano, co₂rë₂ quian'₅₄ Silas.