Si₂ carta le₂'uɨg₅₄ a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄
TIMOTEO
1
Jmo₅ Pa₄ si₂ a₂chein₃ ne₄ Timoteo
Jniá₂ Pa₄, lɨ́ng₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesucristo, 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ quián₂ jniog₄ i₂lió₂, quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo i₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄. Jaun₂ jmo₂₃ si₂ la₂ tsɨ́ng₂ ne'₅₄ 'ne₂ Timoteo, 'ne₂ guë'₂ dsa₂ ma₂lɨ́ng'₅ co₂'nió'₄ jan₂ jón₃ quiáng₃ të₃dsón'₂ ia₁ ca₂rë₃'éng'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄. Jaun₂ 'nio₃ juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ 'ne₂. Juɨ₁jmo₅₄ bá₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Cristo Jesús quián₂ jniog₄ 'ua₁ ŋéi₂ dsɨ́₅ ja₁cong'₂, a₂'ag₃ tei₄ 'au'₂ në́₃.
Toin'₂ dsa₂ jág₁ a₂tsá₃ tón'₃ juɨ₅ jág₁ a₂tsá₃ dsau₅
Juɨ₁lia'₂ ca₂juá'₃ jniá₂ né'₃ a₂nei₅₄ juɨ₅ 'uë₃ Macedonia, a₂jan'₅₄ juɨg₂ Efeso ia₁jaun₂ juɨg'₅₄ dsa₂ i₂lɨn₅₄ a₂tsá₃ jme₃tag₂₃ juá'₅ a₂tsá₃ dsau₅, on₃ guë'₂ tón'₃ juɨ₅ 'e₂ jág₁ a₂lë₁dsia₅ dsa₂, o₃ a₂'ɨn₅ dsa₂ dsa₂ can'₅₄ i₂jme₁chan₂ ma₂lɨ́g'₂, jág₁ a₂tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ dsian₅. Jŋia'₅₄ con'₂ dsiog₅ mɨ'₅₄ a₂tsɨn₅ dsa₂, 'nió'₄ a₂jme₁jme₃'o₅₄ a₂le₃tei₅₄ jniog₄ ta₁ quió'₅ Diú₄, a₂lë₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂'én₂ dsa₂.
Jë₁ma₂le₁jë́₃ të₂dsɨ₅ jniog₄ guio₅₄, léi₄ bá₄ jniog₄ të₂dsɨ₅ 'e₂ a₂dse₃ a₂ca₂tág₂ jniog₄ jmó₁, on₃jua'₅₄ a₂lë₁jmo₂ a₂'éin₂ në́₃, jaun₂ guë́₄ lé₂ le₃jiá₃ lé₂ të₂dsɨ₅ jniog₄ a₂jme₁'nio₃ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂. Ta₁ jaun₂ quí'₅ 'éi'₃ la₂. Ia₁ i₂lɨn₅₄ dsa₂ ma₂i₂léin₂ të₂le₃ cau₅ ma₂i₂cóin'₅ juɨ₅ quian'₅₄ jág₁ a₂tsá₃ ta₁ tí₄. 'Nio₃ léin₂ të₅juá'₅, la₁ jŋia'₅₄ guioin₅₄ bá₄ tsá₃ ŋɨ́i'₂ 'e₂ juá'₂ a₂jme₂tɨin₂₃ dsa₂, ŋag₅₄ rë'₂ 'ei₅ caun₂ dsɨ́₅, në₂jag₄ bá₄ a₂dsau₅ dsón'₂ a₂jme₂tag₂₃.
Ma₂ne₄ bá₄ jniog₄ a₂dse₃ bá₄ 'Éi'₃ në₁jua'₂ ca₂jmó'₂ dsa₂ ta₁ con'₂ dsi₂ten₅₄. Ma₂ne₄ jniog₄, 'i₁caun₂ 'éi'₃ tsá₃ ca₂quiog₂ Diú₄ quió'₅ dsa₂ dsen₃. O₄quió'₄ i₂jmo₅ 'lɨg'₅₄ bá₄ ca₂quiog₂ 'Éi'₃: o₄quió'₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ nag₃, dsa₂ i₂'no₅ dso₄, dsa₂ i₂tsá₃ jme₂gan₃ Diú₄, i₂tsá₃ jme₂gó'₃ Juá'₅, dsa₂ i₂jme₂dsian₅ chog₅₄-jmei₂, quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₂dsian₅ dsa₂ në́₃; 10 o₄quió'₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂nió'₅ jág₁ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ nió'₃, o₄quió'₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂nió'₅ jág₁ 'lɨg'₅₄ quian'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ rɨn'₅₄, o₄quió'₄ dsa₂ i₂'ang₅ 'ɨn₅ dsa₂, o₄quió'₄ dsa₂ i₂jme₂gan₅ rɨn'₅₄, o₄quió'₄ dsa₂ i₂co₂jmo₅ jág₁ të₂jág₁ 'ɨin₂₃ Diú₄, o₄quió'₄ dsa₂ i₂jmo₅ juɨ₁'e₂ guë́₄ cosa a₂tsá₃ lë́₅ con'₂ lë́₅ juá'₅ dse₃. 11 Juá'₅ dse₃ la₂, co₂rë₂ bá₄ quɨn₅ quian'₅₄ jág₁ jlá'₁ a₂tɨ́n'₄ dsa₂, a₂ca₂dsia₃ Diú₄ Jŋió₅ o₄gu₃ jniá₂.
Ia₁ 'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ jaun₂ cuë₅ Pa₄ ti₁'mag'₄
12 Cuë́₅ jniá₂ ti₁'mag'₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄, ia₁ qui₂ma₂cuë₃ bí₂ jmo₅ jniá₂ ta₁ la₂ quió'₅ a₂ma₂dsia₃ gu₃, ton'₂ ia₁ jág₂ bá₄ jniá₂ lia'₂ ja₁jɨ́in₂ jan₂ dsa₂ i₂rë₂ti'₅₄. 13 Ca₂jmo₃ Cristo ca₂le₃jë́₃ në₅ ja₁con₂ jniá₂, o₁jŋia'₅₄ jme₁dsia₅ jniá₂ 'lɨg'₅₄ jme₁'ɨ́in₅ le₂jŋiá₅, qui₂ca₂'éng₃ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄, qui₂ca₂jmai'₄ jniá₂ tsau₂ dsɨ₃ në́₃. La₁ ca₂dsia₃ Te₁gui'₅₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ ja₁con₂ jniá₂ ia₁ a₂tsá₃ jme₁guion₄ bá₄ jniá₂ 'e₂ jme₁jmo₂₃ lia'₂ con'₂ tsá₃ jme₁'éng₂. 14 Jaun₂ Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄ 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂jmo₃ 'ua₁ dsɨ́₅ ja₁cong₂, a₂ca₂rë₃'éng₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús i₂'nio₃ guë́₄ lɨn₃.
15 Dsón'₂ dsau₅ bá₄ jág₁ la₂, jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ 'nió'₅ le₃'én₂: Ta₁ jaun₂ guan₃ Cristo Jesús mɨ₂güɨ́g₃ la₂, a₂qui₃lióin₂ dsa₂ i₂le₁cán'₄ dso₄; jë₄ quió'₅ 'éi₂, jniá₂ lɨ́ng₅ i₂le₂'uɨg₅₄ i₂rë₂cán'₄ guë́₄ dso₄. 16 La₁ Diú₄ ca₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ jniá₂, ia₁jaun₂ lén₂ jniá₂ i₂jáng'₃ jág₁ dsau₅ 'a₂ lia'₂ dsia₅ Jesucristo ŋéi₂ dsɨ́₅ lióin₂ dsa₂ i₂ŋɨ́₄ rɨn₂ dso₄. Le₂jaun₂ bá₄ ma₂guio₃ jniá₂ quian₅₄ ne₄ juɨ₅ ia₁jaun₂ jág₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂le₃'én₂ të₂le₃ quió'₅ Jesucristo ia₁jaun₂ le₃chain₂ co₂tan₅₄. 17 Jaun₂ lë₃, le₃quió'₅ Rag₅₄ i₂chan₂ co₂tan₅₄, i₂tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ jón₂, on₃ guë'₂ jniái₂, i₂jan₂ tan₅₄ Diú₄ i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅: juɨ₁jme₂go₃ dsa₂, juɨ₁jme₂juag'₂ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ ŋi₂ a₂já₅. A₂méi₃.
18 Jaun₂ 'ne₂ Timoteo, jón₃ quiáng₃, 'éi'₃ la₂ dsia₅ jniá₂ gog'₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ dse₃ a₂ca₂cuë₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ ca₂cuë́'₃ dsa₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂ca₂'ag₃ ca₂'ɨin₃ 'ne₂ le₂jŋiá₅: jmo₄ dsen₅₄ 'au'₂ a₂náu'₁ tiá₂ a₂quɨ́ng'₄ ne₄ 'nei₂ a₂gu₂dsí₂, të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ a₂ca₂cuë₃ dsa₂ jaun₂: 19 a₂chan'₅₄ tiá₂ a₂'éng'₂, a₂tsá₃ 'e₂ 'lɨg'₅₄ qui₂dsɨ₂jŋi₅ 'au'₂ në́₃. I₂lɨn₅₄ dsa₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ca₂dsia₃ cau₅ a₂në₅ ca₂i₃'én₂ a₂'éin₂, në₂jag₄ bá₄ caun₂ nɨ₁barco a₂ca₂lë₃ le₁juɨg₁ le₁dsog'₅₄ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄. 20 Le₂në₅ bá₄ ca₂i₃ŋɨ́₂ Himeneo quian'₅₄ Alejandro i₂ma₂ca₂jɨn'₄ jniá₂ ja₁con₂ i₂së₃dsen₃ ia₁jaun₂ le₃'en₅₄ dsɨ́₅ a₂tsá₃ ma₃juá'₂ 'lɨg'₅₄ të₃'oin'₂ Diú₄.