Si₂ carta jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ a₂ca₂jmo₃
SAN PEDRO
1
Jmo₅ Pe₄ si₂ a₂chein₃ ne₄ dsa₂ 'én₂
Jniá₂, Si₂mu₅₄ Pe₄, lɨ́ng₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne₄ Jesucristo, ton'₂ lɨ́ng₅ jan₂ i₂chen₄ quiáin₅. Jmo₂₃ si₂ carta la₂ a₂tsɨ́ng₂ ne'₅₄ 'nia'₂ i₂ma₂ca₂rë₃'éng'₂. Ia₁ të₂le₃ a₂ŋɨ́₄ lë₃ dsen₃ Diú₄ quián₂ jniog₄ quiain'₅₄ Jesucristo i₂ma₂ca₂lió₂, ma₂ca₂ŋɨ'₂ 'nia'₂ jág₁ dse₃ jlá'₁ a₂ca₂rë₃'éng'₂ juɨ₁lia'₂ 'éin₂ jnia'₅₄. Juɨ₁chan'₂ bá₄ 'nia'₂ jme₂gu'₅₄ Diú₄, ton'₂ juɨ₁jmo₁₂ bá₄ 'ei₅ tei₄ lia'₂ qui₂rë₂tsón₂ të₂le₃ ia₁ a₂ma₂ca₂rë₃cuɨn'₂ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lɨ́n₅ Diú₄ quian'₅₄ Jesucristo Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄.
'A₂ lia'₂ dsi₂ten₅₄ lén₂ dsa₂ 'én₂
Diú₄ ma₂cuë₃ quian'₅₄ bí₂ quió'₅, ca₂le₃jë́₃ a₂'nió'₅ quián₂ jniog₄ le₃chong₂, a₂léi₂ jniog₄ dsa₂ jŋió₅ në́₃, ton'₂ ma₂jmo₃ ján₃ a₂ma₂ca₂rë₃cuɨin'₂ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lɨ́in₅. Ma₂ca₂të₃ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ jlá'₁ quió'₅, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ŋɨ́₄ dse₃ dsɨ́₅.* A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂: “Ma₂ca₂të₃ jniog₄ a₂jme₁jnia₅ juɨ₅bí₂ jlá'₁ quió'₅ 'ŋiog₅.” Le₂në₅ ma₂ca₂quiog₂ 'lióng₂ jág₁ ca'₅₄ a₂quen₅ 'ŋio₅ lɨn₃ quió'₅, ia₁jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ a₂ma₂cuë₃ jaun₂ dsi₁nó'₅ 'nia'₂ lióng'₂ juɨ₅ ja₁tión₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ ja₁dsɨ₃'éin₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ caun₂ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅, ton'₂ dsi₁nó'₅ 'nia'₂ léng'₂ lia'₂ lɨ́n₅ Diú₄. Jaun₂ lë₃, quen'₂ 'nia'₂ bí₂ ne₄ ia₁ a₂'éng'₂, quian₂ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ dse₃; ia₁jaun₂ ne₄ juɨ₅ dse₃ jaun₂, juɨ₁len'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅; ne₄ ja₁ŋó₄ jaun₂ táng₃, juɨ₁le₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ jme₁'uang'₅₄ 'au'₂ guiong'₅₄; ne₄ ja₁ŋó₄ jaun₂ táng₃, juɨ₁len'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ i₂juɨn'₂ dsɨ́₅; ne₄ juɨ₅ ja₁ŋó₄ jaun₂ táng₃, juɨ₁len'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ i₂qui₂rë₂jɨn'₅₄ ne₄ Diú₄; ja₁ŋó₄ jaun₂, jmo₄ 'nia'₂ 'ua₁ 'au'₂; jë₁ca₂tó'₂ guë́₄ në́₃, jme₁'nió₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂.
Ia₁ në₁jua'₂ quian'₅₄ 'nia'₂ juɨ₅ le₂në₅, dsɨ₂cang'₅₄, tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ a₂tsá₃ ta₁ tí₄ 'a₂ lia'₂ niog₅ chan'₂ 'nia'₂, tsá₃ jua'₅₄ a₂lë₁ma₂ca₂rë₃cuɨn'₂ 'nia'₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ jme₂tɨn₅ dsɨ́₅ le₃chain₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ në₅, lɨ́in₅ në₂jag₄ bá₄ jan₂ dsa₂ ten₄, o₃ jan₂ dsa₂ i₂tsá₃ lɨn₄ uɨ́ng₂ jnió'₅, ia₁ ma₂ca₂i₃'én₂ bá₄ dsɨ́₅ a₂jme₁ma₂le₁chí₄ quió'₅, ca₂le₃jë́₃ dso₄ a₂jme₁rë₂cáin'₄ le₂jŋiá₅. 10 Jaun₂ në́₃ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, dsen₅₄ 'au'₂ 'nia'₂ cuë'₅₄, ia₁jaun₂ bá₄ chi₁dse₃ ta₁ a₂ma₂ca₂të₃ Diú₄ a₂ma₂quióin'₂ 'nia'₂. Ia₁ në₁jua'₂ ca₂tión'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ juɨ₅ në₅, o₁lɨ́g'₂ tsá₃ ma₃tsɨ₃sén'₂ 'nia'₂. 11 Ia₁ le₂në₅ bá₄ tɨn'₃ 'nia'₂, caun₂ dse₃ ja₁o₁tong'₄ co₂tan₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ja₁gon₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ i₂lió₂.
12 Juɨ₁la₂ ma₂ŋi'₅₄ 'nia'₂, la₁ co₂tan₅₄ bá₄ ca₂tɨ́n₂ jniá₂ juá'₄ ia₁jaun₂ bá₄ dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂ náu'₁ tiá₂ juɨ₅ dsau₅ a₂ma₂tión'₂ 'nia'₂ ja₂nóg'₅. 13 Ia₁ lɨ́n₂ jniá₂ 'ŋió₃, 'ŋio₅ lɨn₃ dsi₂ten₅₄, a₂juɨg₅₄ jniá₂ 'nia'₂ të₁lia'₂ chang₂ guë́₄ nɨ₁ŋɨ₃ la₂, jaun₂ dsiog'₂ 'au'₂ jág₁ në₅. 14 Ia₁ a₂ma₂ca₂rë₃guion₅₄, ŋi'₅₄ ta₁ bá₄ tí₄ nɨ₁ŋɨ₃ lit. “tabernáculo la₂.” lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂ca₂jme₃jnia₅ Jesucristo Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄. 15 La₁ quɨ́n'₅ jniá₂ bí₂ juá'₅ ia₁jaun₂ dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂ co₂tan₅₄, jë₁ma₂jong₂₃, ca₂le₃jë́₃ jág₁ në₅ ca₂juá'₃.
Dsa₂ i₂qui₂ca₂të́₂ ne₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ juɨ₅bí₂ quió'₅ Cristo
16 Ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂ca₂jme₁tag₅ jnia'₅₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ juɨ₅bí₂ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, 'a₂ lia'₂ lé₂ i₁guain'₂ táng₃, jaun₂ tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂lɨ́ng'₂ jág₁ la₂ a₂lë₁qui₂ca₂'náu'₃ dsɨ́₅ dsa₂ i₂ŋɨ́₄ 'io₅ mai₅₄ 'a₂ lia'₂ jme₃gau₂₃. Ia₁ guio₅₄ dsón'₂ bá₄ jnia'₅₄ ca₂të́₂ ne₄ ton'₂ ca₂néi₄ jnia'₅₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ juɨ₅bí₂ a₂ca₂jme₃jniai₂₃ a₂jláin'₁. 17 Ca₂jme₃juag'₂ Diú₄ Jmei₂ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂né'₂ jág₁ juë'₂ quió'₅ jme₁ca₂juá'₂: “I₂la₂ bá₄ jón₃ quiáng₃ i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nióg₃ guë́₄ lɨn₃; 'e₂ bá₄ 'ŋio₂ dsɨ₃ quiain'₅₄.” Mateo 17:5; Marcos 9:7; Lucas 9:35. 18 Le₂në₅ ca₂néi₁ jnia'₅₄ guio₅₄ jág₁ në₅ a₂ca₂já₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, lia'₂ con'₂ jme₁quiain'₅₄ jnia'₅₄ ne₄ má'₂ jŋió₅ jaun₂.
19 Le₂në₅ bá₄ lë́₅ chi₁dse₃ 'ŋio₅ lɨn₃ bá₄ jág₁ ron₅ quió'₅ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂. Jaun₂ 'nia'₂ në́₃, dse₃ lɨn₃ bá₄ dsi₁nóg'₅ në₁jua'₂ ca₂tion'₂ 'nia'₂ juɨ₅, ia₁ lë́₅ lia'₂ lë́₅ caun₂ nɨ₁tsɨ́₅ chi₁guí'₂ si₂ tág₅ jë₄ qui₁né'₃, ca₂lia'₂ ca₂jnia₃ ca₂lia'₂ ca₂'ŋia₂ Nei₅ 'Ióg₁§ Nei₅ 'Ióg₁ lë́₅ caun₂ 'a₂ lia'₂ chen₂ Jesús. 'Nio'₂ ja₁ton₅ Apocalipsis 2:28; 22:16. i₂jmo₃ tág₅ të₂'au'₂ 'nia'₂. 20 La₁ ne₄ ca₂le₃jë́₃, dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ a₂la₂: 'i₁caun₂ jág₁ a₂rë₂'ë́₂ ne₄ Si₂ quió'₅ Diú₄ tsá₃ ca₂tó'₂ dsa₂ quián₅ Diú₄ jua'₅₄ 'a₂ con'₂ ca₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ guioin₅₄. 21 Ján₃ bá₄ guë'₂ le₂jaun₂, tsá₃ jág₁ cha₂ jua'₅₄ ca₂rë₃lióg₃ 'uɨg₅₄ con'₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Dsa₂ 'éi₂ në́₃, të₂le₃ ca₂dsia₃ bá₄ o₄quió'₄ Diú₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂jiog₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅.

*1:3 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂: “Ma₂ca₂të₃ jniog₄ a₂jme₁jnia₅ juɨ₅bí₂ jlá'₁ quió'₅ 'ŋiog₅.”

1:14 lit. “tabernáculo la₂.”

1:17 Mateo 17:5; Marcos 9:7; Lucas 9:35.

§1:19 Nei₅ 'Ióg₁ lë́₅ caun₂ 'a₂ lia'₂ chen₂ Jesús. 'Nio'₂ ja₁ton₅ Apocalipsis 2:28; 22:16.