Si₂ carta jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄ dsa₂
TESALONICENSES
1
Pablo quiain'₅₄ rɨin'₅₄ jmo₂₃ si₂ a₂chein₃ ne₄ Guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Tesalónica
Jniá₂ Pa₄, quian'₅₄ Silvano,* Lia'₂ chen₂ Silvano, co₂rë₂ quian'₅₄ Silas. quian'₅₄ Timoteo në́₃, dsian'₄ jnia'₅₄ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂chan₂ juɨg₂ Tesalónica, 'nia'₂ dsa₂ 'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄, juɨ₁jme₂gu'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo në́₃, jmo₃ 'ua₁ dsɨ́₅ ja₁con'₂ 'nia'₂, juɨ₁'ei₅ dse₃ 'au'₂, tiong'₅₄ 'ei₅ tei₄.
'Ë́₂ Diú₄ uɨg₅ ja₁con₂ dsa₂ i₂le₁cán'₄ dso₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁guan'₂ táng₃ Cristo mɨ₂güɨ́g₃
Rɨn'₅₄ jniog₄, ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ ca₂tág₂ jnia'₅₄ cuë'₅₄ ti₁'mag'₄ Diú₄ o₄quián'₂ 'nia'₂, ia₁ le₂jaun₂ bá₄ dse₃ dsióg₅, ia₁ caun₂ dsɨ₂cón'₃ bá₄ 'nia'₂ a₂rë₂'éng'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, caun₂ jme₂'nióg'₃ bá₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ le₂jang'₂ le₂jang'₂. Jaun₂ lë₃, jmá'₃ lia'₂ jág₁ dse₃ bá₄ dsia₂ jnia'₅₄ 'ɨ́n₅ 'nia'₂ jɨn₄ guá'₅ quián₅ Diú₄, 'a₂ lia'₂ ma₂ca₂tian'₃ 'nia'₂ a₂ma₂ca₂jme₁juɨng'₂ 'au'₂ a₂'én'₂ 'nia'₂ ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂co₂'ein₅ dsa₂, a₂qui₂jmóg'₂ dsa₂ në́₃. Jaun₂ le₂në₅ cuë₅ léi₄, con'₂ dsi₂ten₅₄ bá₄ qui₂dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃, ia₁jaun₂ lén'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂ca₂tɨ́n'₂ dsi₁niog'₃ ja₁gon₂ Diú₄; o₄quió'₄ a₂jaun₂ ŋag'₅₄ 'nia'₂ uɨg₅.
Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ dsi₂ten₅₄, Diú₄ bá₄ jme₃rë́₃ cuë́'₃ uɨg₅ a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ i₂ma₂jmá'₂ 'nia'₂. Jaun₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂qui₂ma₂ŋag'₅₄ uɨg₅, Diú₄ jmo₃ a₂'ag₃ tei₄ 'au'₂ 'nia'₂, a₂'ag₃ tei₄ dsɨ₅ jnia'₅₄ ján₃ jë₁ma₂të́₂ rë₁jŋió'₂ Te₁gui'₅₄ Jesús juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ jë₄ si₂ ca₂jo'₅₄, quiain'₅₄ ángeles i₂'uan'₂ quiáin₅. Jŋiói'₂ a₂cuë́'₃ uɨg₅ dsa₂ i₂tsá₃ cuɨn₅ Diú₄, ia₁ on₃ guë'₂ juɨ₅ ca₂tón'₃ jág₁ dse₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo. Ca₂le₃jɨ́n₃ 'éi₂ gue₃ 'liain'₅₄ a₂dsɨ₃'éin₂ co₂ŋei'₅₄, co₂dsia₅ jŋiai'₃ ne₄ Te₁gui'₅₄, dsɨ₃toin'₅₄ uɨ́ng₂ ja₁tsá₃ ma₃'e₂ bí₂ jlá'₁ quió'₅ Diú₄ jniá₂. 10 Jmɨg₄ jaun₂, jë₁ma₂të́₂ rë₁guan'₂ Te₁gui'₅₄, a₂jme₃juag'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'én₂ quiáin₅, lit. “dsa₂ jŋió₅ quiáin₅.” jaun₂ dsa₂ i₂'én₂ në́₃ qui₂dsɨ₃gó'₃ dsɨ́₅ jág₃ jɨ́in₂ Te₁gui'₅₄. Ján₃ bá₄ o₁ton'₄ 'nia'₂ ja₁jaun₂, ia₁ a₂ma₂ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ jág₁ dsau₅ quián₂ jnia'₅₄.
11 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ ján₃, chi₂len'₄ jnia'₅₄ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ o₄quián'₂ 'nia'₂, juɨ₁i₂nio'₄ 'nia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ i₃nio₄ dsa₂ i₂ma₂të́'₃ quiáin₅; juɨ₁jme₂ti₃ të₂le₃ quian'₅₄ bí₂ quió'₅ ca₂le₃jë́₃ a₂dse₃ a₂'ŋio₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmó'₂, quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ ta₁ a₂jmo'₂ 'nia'₂ ia₁ a₂'éng'₂. 12 Jaun₂ le₂në₅ bá₄ lé₂ le₃juɨn'₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ ja₁con'₂ 'nia'₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'nia'₂ ja₁con₂ 'éi₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo.

*1:1 Lia'₂ chen₂ Silvano, co₂rë₂ quian'₅₄ Silas.

1:10 lit. “dsa₂ jŋió₅ quiáin₅.”