Si₂ carta jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄
TIMOTEO
1
Jmo₅ Pa₄ si₂ a₂chein₃ ne₄ Timoteo
Jniá₂ Pa₄, lɨ́ng₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, cheng₅₄ con'₂ në₅ 'nio₃ Diú₄ bá₄, con'₂ lë́₅ jág₁ ca₂cuë₃ Diú₄ jniog₄ a₂le₃chong₂ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús. Jmo₅ jniá₂ si₂ la₂ ne'₅₄ 'ne₂ jón₃ quiáng₃ Timoteo, 'nio₃ jniá₂ juɨ₁chang'₂ bá₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ Diú₄, juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄, juɨ₁chang'₂ bá₄ 'ei₅ tei₄, juɨ₁jmo₅₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂.
'A₂ lia'₂ dsi₂ten₅₄ jáng'₃ dsa₂ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió'₅ Cristo
Dsau'₂ dsɨ₃ co₂tan₅₄ bá₄ 'ne₂ jë₄ chi₂leng'₅₄ Diú₄ lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂. Jaun₂ lë₃ cuë́₅ jniá₂ ti₁'mag'₄ jme₂tí₁ ta₁ ne₅₄ a₂ma₂le₁jë́₃ a₂qui₂dsɨ₂jŋi₅ të₂dsɨ₃ juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ dsa₂ can'₅₄ quiáng₃ ma₂lɨ́g'₂. Ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ dsau'₂ dsɨ₃ lia'₂ con'₂ ca₂'o'₅₄ le₂jaun₂, jaun₂ jme₁'nio₃ i₁jɨng₁₂ táng₃ 'ne₂ ia₁jaun₂ jmo₅₄ 'io'₂. Dsau'₂ bá₄ dsɨ₃, ia₁ 'éng'₂ të₃dsón'₂. Chi₁'io'₄ Loida quian'₅₄ chog'₂ Eunice, ján₃ bá₄ le₂në₅ ca₂rë₃'éin₂ le₂'uɨg₅₄. Jaun₂ të₃dsón'₂ lɨ́n₂ jniá₂ ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'én'₂ 'ne₂.
Jaun₂ lë₃ juá'₅ jniá₂, cuë'₅₄ bí₂ ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂cuë₃ Diú₄ të₂'au'₂, a₂lë́₅ lia'₂ lë́₅ si₂ të₂'au'₂ a₂ca₂ŋɨg'₂ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂co₃ jniá₂ gu₃ ne₄ quiáng'₂. Ia₁ on₃jua'₅₄ jme₂dsí₂ i₂gó'₅ ma₂cuɨn₃ Diú₄ jniog₄. Jme₂dsí₂ 'éi₂ bá₄ ma₂cuɨin₃ i₂jmo₃ a₂nio₃ tiá₂ dsɨ₅ jniog₄, i₂jmo₃ a₂jme₁'nió₄ jniog₄ rɨn'₅₄, i₂jmo₃ a₂jme₂'uán₄ dsɨ₅ guio₅₄. Tsá₃ lë₁jmo₂ gueng'₅₄ ja₁jang'₅₄ jág₁ dsau₅ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄ quián₂, on₃ guë'₂ jmo₂ gueng'₅₄ o₄quió₃ jniá₂ ia₁ 'eng₅₄ né'₃ 'má₃ o₄quió'₄ 'éi₂. Të₂le₃ guen₅₄ bá₄ ján₃ jë₂ jmɨ₁uɨg₅ a₂já₅ o₄quió'₄ jág₁ dse₃, con'₂ lë́₅ bí₂ a₂cuë₅ Diú₄ i₂ca₂lió₂ jniog₄ ton'₂ ca₂të₃ ia₁jaun₂ le₃chong₂ jniog₄ jŋió₅. On₃jua'₅₄ ia₁ cha₂ 'e₂ dse₃ ma₂jmó₁ jniog₄, ia₁ le₂në₅ ca₂lë₃ dsɨ́₅ 'ŋiog₅ ca₂jmo₃ 'ua₁ dsɨ́₅ ca₂rë₃'nio₃ jniog₄ të₂le₃ 'uɨg₅₄ o₄quió'₄ Cristo Jesús. Ia₁ le₂jaun₂ jme₁ma₂'nio₃ bá₄ Diú₄ jniog₄ ca₂le₂jŋiá₅ lia'₂ con'₂ tsá₃ mɨ₂güɨ́g₃ ma₂jmo₃. 10 Diú₄ ma₂ca₂jme₃jnia₂₃ léi₄ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, a₂'nio₃, jme₁ca₂chein₃ Jesucristo i₂lió₂ quián₂ jniog₄, co₂dsia₅ ca₂'éin₂ bí₂ a₂'io₅ 'mú₃; ton'₂ ca₂jme₃jnia₂₃ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dse₃, 'a₂ lia'₂ le₃chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄.
11 'Uɨg₅₄ jaun₂ ca₂rë₃'ɨ́n₁ jniá₂, ia₁jaun₂ qui₂i₁'ë́₃ jág₁ dse₃ la₂, a₂léng₂ jan₂ të₅ i₂chen₄ quiáin₅.* A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ ján₃: “a₂jme₁tɨn₂₃ dsɨ₂nau₂.” 12 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ a₂ŋag₅₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ uɨg₅ la₂. La₁ tsá₃ o₂guí'₃ jéin₅ jniá₂, ia₁ guion₅₄ bá₄ 'ein₂ të₂le₃ quió'₅ ma₂ca₂'ag₃ caun₂ dsɨ₃, 'éng₂ bá₄ a₂'io₅ 'éi₂ bí₂ a₂jmo₃ 'í₁ a₂le₃tei₅₄ jniá₂ ta₁ a₂ma₂ca₂dsia₃ gu₃, o₃, “a₂jmo₃ 'í₁ a₂ma₂ca₂dsia₃ jniá₂ gu₂ 'éi₂.” ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ jaun₂.
13 Caun₂ jmo₄ bá₄ juɨ₁lia'₂ ma₂ca₂jme₁tɨng₂₃ 'ne₂. Juɨ₁chang'₂ bá₄ 'éng'₂, jme₁'nió₄ rɨ́ng'₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús. 14 Quian'₅₄ bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ i₂jiog₅ të₂dsɨ₅ jniog₄, jmo₄ 'í₁ a₂ma₂dsia₃ Diú₄ gog'₂.
15 Ma₂ŋi'₅₄ bá₄, ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ chan₂ 'uë₃ Asia ma₂ca₂téi₂ bá₄ jniá₂, i₂lɨn₅₄ 'éi₂ Figelo quian'₅₄ Hermógenes në́₃. 16 Juɨ₁dsia₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅ Onesíforo, ia₁ 'lióng₂ ráun₂ bá₄ ma₂guain₂₃ o₃jag₅₄ ca₂jmo₃ ca₂rë₃güɨg'₂ jme₂dsí₂ quió₃. On₃jua'₅₄ a₂jaun₂ gui'₅₄ ja₃jag₅₄ ia₁ a₂'eng₅₄ né'₃ 'má₃. 17 Të₂le₃ ca₂o₃'niog'₂ bá₄ jniá₂ jme₁guain₃ Roma. Ca₂lia'₂ ca₂dsáu'₂ bá₄ ca₂jmo₃. 18 Juɨ₁dsia₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ ja₁coin₂ jë₁ma₂të́₂ jmɨg₄ jaun₂. Dsá₂ bá₄ 'au'₂ 'ne₂, ca₂jme₃'o₅₄ 'ŋio₅ lɨn₃ jniog₄ lia'₂ con'₂ jme₁tio'₅₄ juɨg₂ Efeso.

*1:11 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ ján₃: “a₂jme₁tɨn₂₃ dsɨ₂nau₂.”

1:12 o₃, “a₂jmo₃ 'í₁ a₂ma₂ca₂dsia₃ jniá₂ gu₂ 'éi₂.”