Le₂la₂ ca₂jmo₃ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús
1
Jág₁ a₂cuë́₄ a₂chen₃ Diú₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅
Ne₄ si₂ a₂ca₂jmo₃ jniá₂ le₂'uɨg₅₄, gui'₅₄ Teófilo,* Teófilo: o₃, “'ne₂ i₂'nióg'₃ Diú₄.” ca₂juá'₃ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂jmo₃ Jesús ca₂le₃ ca₂jme₃lióg₃ ca₂jme₃tag₂₃, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂ca₂ŋái'₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Né'₃ a₂dsáin'₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂quióin'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ i₂chen₄ griego: apóstolous. quiáin₅, ca₂chei₃ dsɨ₂'ë́₂ jág₁. Jaun₂ ca₂cuë₃ jág₁ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, ca₂le₃jë́₃ 'e₂ 'nió'₅ jmo₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ 'éi₂. Cang₂ jme₁ca₂join₃, jme₁ma₂jein'₅₄ táng₃, ca₂ŋɨ₃ të₂láu₃ jmɨg₄ qui₂jme₂jniai₂₃ qui₂cuë́'₅ jág₁ dsau₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ a₂të₃dsón'₂ bá₄ chain₂ ma₂jein'₅₄ táng₃; jaun₂ qui₂ca₂dsia₃ jág₁ quiain'₅₄ 'éi₂ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ ja₁gon₂ Diú₄.
Jme₁'en₅₄ guë́₄ Jesús quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂ a₂tsá₃ dsɨ₃lein₃ dsɨ₂juɨ₅ juɨg₂ Jerusalén. Jaun₂ ca₂juá'₂:
―Jŋia₄ 'nia'₂, juɨ₁le₂ti₃ de'₂ jág₁ quió'₅ Ŋe'₃ a₂ma₂juɨ́g₂ 'nia'₂. Dsau₅ bá₄ ca₂tióg₃ Juan₅₄ ca₂tiáin₂ jmɨg₂ dsa₂, la₁ 'nia'₂ guë'₂ në́₃ tióg₂ Diú₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, të₃jë₄ la₂.
Ca₂ŋá'₃ Jesús guei'₅₄ i₂juɨ́g₃
(Marcos 16:19; Lucas 24:50-53)
Co₂ráun₂ tion'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ le₁ŋɨi'₂ ja₁'en₅₄ Jesús, jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús:
―Te₁gui'₅₄, ¿ma₂të́₂ ja₁jmó'₂ 'ne₂ a₂lión₂ dsa₂ juɨg₂ Israel?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―Tsá₃ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ le₃ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ jmo₃ Diú₄ Jmei₂ 'éi'₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ 'ió'₄, 'e₂ jmɨg₄ në́₃. 'Ŋiog₅ bá₄ Diú₄ Jmei₂ ŋi₅ a₂jaun₂. Jë₁ma₂ca₂guen'₅₄ 'nia'₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄, guéi'₁ 'nia'₂ juɨ₅bí₂, jaun₂ qui₂o₁nóg'₅ qui₂o₁'ë́'₃ jág₁ dsau₅ quió₃ juɨg₂ Jerusalén, le₂tan₅₄ juɨg₂ 'uë₃ Judea, 'uë₃ Samaria, ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃.
Jme₁ma₂dsan₃ juá'₂ Jesús le₂në₅, ca₂uɨ́g₂ juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂ŋái'₃ ca₂lioin₂ jnei₅. 10 Të₃tión₂ jaun₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jág₅ guei'₅₄ jme₁ŋá'₃ Jesús, con'₂ tsá₃ jáin₅ jme₁ca₂jɨ́in₂ on₃ dsa₂ le₁qui'₂ 'mɨ'₂ tiog₂ jau₂, tión₂ cau₅ quió'₅. 11 Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ on₃ 'éi₂:
―'Nia'₂ dsa₂ chan₂ Galilea, tsá₃ ma₃ta₁ jmo₃ tión'₂ guë́₄ 'nia'₂ uë́₂ jág'₂ guei'₅₄. 'Ŋiog₅ Jesús në₅ i₂ŋá'₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ të₃jɨn'₄ 'nia'₂, le₂në₅ bá₄ jiá₃ táng₃ jë₁ma₂të́₂ rë₁jiá₃, juɨ₁lia'₂ në₂jɨin'₅₄ 'nia'₂ ŋái'₅ në₅.
Ca₂quión'₂ dsa₂ Matías a₂jmo₃ ta₁ a₂jme₁lɨ́n₄ Judas
12 Jaun₂ në́₃ ca₂'uɨin₂ má'₂ ja₁chei₂ Olivos, ca₂o₃lein₃ táng₃ juɨg₂ Jerusalén, a₂niog₅ uɨ́ng₂ con'₂ ja₁'i₄ 'éi'₃ i₃nio₄ dsa₂ jme₁jmɨg₄ sa₅₄. Con'₂ tí₅ caun₂ kilómetro. 13 Jme₁ca₂o₃lein₃ Jerusalén jaun₂, ca₂uɨ́g₂ cuarto guei'₅₄ ja₁ca₂jŋia₃. Dsa₂ 'éi₂ jme₁chein₂ Pe₄, Jacobo, Juan₅₄, Drë́₄, Fe₂li₄, To₁má₄, Bartolomé, Të₅₄, Jacobo ja₁ŋi'₅₄ Alfeo, Si₂mu₅₄ i₂lɨ́n₅ cananista,§ griego: celotes, co₂'nió'₄ dsa₂ i₂nau₂ quen₅; jan₂ i₂'nio₃ táun₂ 'uë₃ 'éi'₃ quió'₅ Roma. Jma₃quén₅ ca₂quioin₃ le₃on₃ Si₂mu₅₄ 'éi₂, ia₁ ŋɨ́₄ lë₃ mei'₂ tsá₃ ca₂ne₅₄ a₂chein₂. quian'₅₄ Judas rɨn'₅₄ Jacobo. 14 Ca₂le₃jɨ́in₃ le₂jaun₂ jme₁ŋɨi'₂ i₂gú'₃ co₂lë₅ quiain'₅₄ o₁rɨn'₅₄ Jesús, María chog₅₄ Jesús, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ 'io₅₄ sián'₂ në́₃, a₂jme₁tsɨ́'₅ Diú₄.
15 Co₂ráun₂ jme₁lë́₂ con'₂ caun₂ 'ŋiá₂-lón₂ rë₂dsɨ́₂ guión₂ (120) dsa₂ 'én₂ i₂jme₁le₁ŋɨ'₂. Jaun₂ ca₂nau₂ Pe₄ të₃jë₄ jaun₂, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂:
16 ―Rɨn'₅₄ jniog₄, co₂në₅ lë́₅ Si₂, tion₅₄ ca₂rë₃ti₃ jág₁ a₂ma₂'ë́₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'lag₄ David, a₂ca₂'ɨin₃ Judas i₂ca₂jŋia₃ dsa₂ i₂ca₂i₁te₂ Jesús chi₁'ŋei'₂. 17 I₂jme₁quian'₅₄ bá₄ jniog₄ 'éi₂, jme₁lë́₄ rɨn'₅₄ jniog₄, i₂jme₁jmo₅ ta₁ le₂la₂ bá₄ 'éi₂ ján₃. 18 La₁ quian'₅₄ cu₄ 'lɨg'₅₄ a₂ca₂lɨ́'₃ Judas a₂ca₂'nɨi₃ Jesús, ca₂lá₃ 'uë₃. 'Uë₃ jaun₂ ca₂jmo₃ ca₂táin'₂ të₃ chi₁jɨ́in₂, qui₂ca₂'uë₂ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁tio'₅₄ tú'₅. 19 Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ dsa₂ juɨg₂ Jerusalén, ca₂të́'₃ 'uë₃ jaun₂ Acéldama, co₂'nió'₄ a₂juá'₂: 'Uë₃ Jmɨ₂, quian'₅₄ jág₁ jmei₅ quió'₅. 20 Ia₁ le₂la₂ juá'₂ ne₄ Si₂ Salmos:
Juɨ₁të₂tsɨ'₅₄ 'ŋiog₅ 'né₅ quió'₅,
ia₁ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ le₃tian'₃.* Salmo 69:25.
Ján₃ guë'₂ juá'₂ táng₃:
Dsa₂ sián'₂ juɨ₁jmo₅₄ ta₁ a₂jme₁lɨ́in₄. Salmo 109:8.
21 ’Chan₂ bá₄ dsa₂ jë₄ la₂ quián₂ jniog₄ dsa₂ i₂ma₂ca₂jme₃quiong'₅₄ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ lia'₂ con'₂ jme₁quian'₅₄ jniog₄ Te₁gui'₅₄ Jesús, 22 ca₂le₃ ca₂jŋó₂ Jesús jmɨg₂ a₂ca₂cho₃ Juan₅₄, ca₂lia'₂ jme₁ca₂uɨ́g₂ Jesús guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Jaun₂ tion₅₄ 'nió'₅ dsa₂ 'éi₂, jme₃quiong'₅₄ jniog₄, jaun₂ jáng'₃ jág₁ dsau₅ a₂ca₂jen'₅₄ táng₃ Jesús.
23 Jaun₂ ca₂jmo₃ jág₁ ca₂'ɨin₃ jan₂ i₂chen₂ José i₂të́'₂ Barsabás i₂të́'₂ Justo në́₃, quian'₅₄ jan₂ i₂chen₂ Matías. 24 Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Diú₄ ca₂le₃jɨ́in₃, ca₂juá'₂ le₂la₂:
―Te₁gui'₅₄, 'ne₂ bá₄ i₂cuɨng'₂ të₂dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, 'ɨn₅₄ jnia'₅₄ 'ein₂ dsa₂ on₃ la₂ i₂ma₂quion'₅₄ 'ne₂, 25 ia₁jaun₂ jmo₃ ta₁ léin₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáng'₂ a₂jme₁lɨ́n₄ Judas, 'uɨg₅₄ dsáu₁ ca₂i₃'éin₂, ca₂ŋái'₃ ja₁ca₂tɨ́in₂.
26 Jaun₂ ca₂tóin'₂ ca₂co₃, ca₂dsi₂ jág₁. Jaun₂ i₂chen₂ Matías bá₄ ca₂tɨ́n₂ ta₁ jaun₂. Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂jme₃quiain'₅₄ dsa₂ guia₃-ján₃ i₂jme₁lë́₂ guë́₄ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús.

*1:1 Teófilo: o₃, “'ne₂ i₂'nióg'₃ Diú₄.”

1:2 griego: apóstolous.

1:12 Con'₂ tí₅ caun₂ kilómetro.

§1:13 griego: celotes, co₂'nió'₄ dsa₂ i₂nau₂ quen₅; jan₂ i₂'nio₃ táun₂ 'uë₃ 'éi'₃ quió'₅ Roma. Jma₃quén₅ ca₂quioin₃ le₃on₃ Si₂mu₅₄ 'éi₂, ia₁ ŋɨ́₄ lë₃ mei'₂ tsá₃ ca₂ne₅₄ a₂chein₂.

*1:20 Salmo 69:25.

1:20 Salmo 109:8.