Si₂ carta a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄ dsa₂
COLOSENSES
1
Jmo₅ Pa₄ si₂ a₂chein₃ ne₄ Guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Colosas të₁lia'₂ 'ein₅₄ né'₃ 'má₃
Jniá₂, Pa₄, ia₁ co₂në₅ 'nio₃ Diú₄ bá₄, lɨ́ng₅ jan₂ i₂chen₄ quián₅ Jesucristo. Co₂lë₅ quiang'₅₄ rɨn'₅₄ jniog₄ Timoteo, jmo₂₃ si₂ carta la₂ a₂dsiang'₅₄ ne'₅₄ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄a i₂chang'₂ juɨg₂ Colosas, dsa₂ i₂lë́₅ 'í₁ i₂jme₂ti₃ ja₁con₂ Cristo:
Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ i₂lɨ́n₅ Tia₅₄ quián₂, juɨ₁jmo₁₂ bá₄ 'ag₃ tei₄ tion'₅₄ 'nia'₂.
Mɨ₅ Pa₄ ne₄ Diú₄ o₄quió'₄ dsa₂ i₂'én₂
Cuë₂ jnia'₅₄ ti₁'mag'₄ Diú₄ Jmei₂ Jesucristo Te₁gui'₅₄ quián₂, co₂tan₅₄ bá₄ mɨ₂ jnia'₅₄ ne₅₄ o₄quián'₂ 'nia'₂. Ia₁ ma₂ca₂rë₃ne₄ bá₄ jnia'₅₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂'én'₂ 'nia'₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús, 'a₂ lia'₂ lë́₅ 'nió'₃ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ma₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄,* lit. “dsa₂ jŋió₅.” ia₁ cha₂ a₂'ɨ́n₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂ma₂rë₂'ma₄ a₂lé₂ quián'₂ 'nia'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jág₁ dse₃ a₂tí₅ a₂jme₁ma₂nei'₂ 'nia'₂ le₂jŋiá₅, a₂jme₁ma₂dsióg₃ ja₁con'₂ 'nia'₂. Ca₂le₂con₂ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃, ma₂léi₄ ma₂rë₂rau₂ a₂rë₂'én₂ dsa₂, le₂jaun₂ qui₂dsɨ₂cón₃ jág₁. Lë́₂ juɨ₁lia'₂ ma₂qui₂ma₂lë₅ quian'₅₄ 'nia'₂ ca₂le₃ jmɨg₄ jme₁ca₂nei'₂ 'nia'₂ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂, jme₁ca₂rë₃ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ në́₃, 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂të₃dsón'₂ bá₄ dsau₅ 'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄. A₂në₅ ma₂ca₂rë₃tɨ́n'₃ 'nia'₂ ca₂jme₃tag₅ Epafras i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃, i₂ma₂já₅ co₂lë₅ quian'₅₄ jnia'₅₄ jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Cristo. 'Éi₂ bá₄ chén'₅ ja₁con'₂ 'nia'₂ a₂lɨ́in₅ dsa₂ rë₂ti'₅₄ i₂jmo₅ ta₁ quió'₅ Cristo, o₄quián'₂ 'nia'₂. 'Éi₂ bá₄ ma₂o₃can₅ jág₁ 'a₂ lia'₂ 'nió'₃ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₃quió'₅ Jme₂dsí₂.
'Uɨg₅₄ jaun₂, jnia'₅₄ në́₃, ca₂le₃ jmɨg₄ jme₁ca₂rë₃ne₄ jnia'₅₄, ma₂ja₂náu₅ tsá₃ ma₂tí₄ jnia'₅₄ jua'₅₄ tsá₃ chi₂len'₄ jnia'₅₄ Diú₄ o₄quián'₂ 'nia'₂. Mɨ₂ jnia'₅₄ juɨ₁jmo₁₂ juɨ₁qui₂le₂'an₂ 'au'₂ ia₁jaun₂ qui₂le₃ŋɨ́g'₂ le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ jme₂dsí₂, 'e₂ jaun₂ a₂'nio₃ 'éi₂, 10 ia₁jaun₂ bá₄ i₁nio'₄ 'nia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ jmo₃ dsa₂ quián₅ Te₁gui'₅₄, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅ 'éi₂. Juɨ₁le₂rau₂ bá₄ con'₂ dse₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂dse₃ jmo'₂ 'nia'₂, caun₂ dsi₁nó'₅ 'nia'₂ le₃cuɨng'₂ guë́₄ dse₃ Diú₄. 11 Mɨ₂ jnia'₅₄ ne₄ 'éi₂ a₂chein'₃ 'nia'₂ tiá₂ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ 'uan'₂ quió'₅, ia₁jaun₂ bá₄ tian'₃ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃ a₂tió'₃ 'au'₂, a₂juɨn'₂ 'au'₂, ton'₂ o₂'ŋió₃ 'au'₂ në́₃. 12 Mɨ₂ jnia'₅₄ ia₁jaun₂ bá₄ cuë'₅₄ 'nia'₂ ti₁'mag'₄ Tia₅₄, ia₁ ma₂jmo₃ a₂lén'₄ 'nia'₂ A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂: “ma₂jmo₃ ma₂léi₄ jniog₄.” dsa₂ i₂lë́₅ 'í₁ lit. “dsa₂ jŋió₅.” quiáin₅, i₂ca₂tɨ́n₂ le₃quen'₄ ja₁tág₅ si₂. 13 Ma₂ca₂lió₂ Diú₄ jniog₄ o₄gú₃ i₂gon₂ jë₄ qui₁né'₃, a₂ma₂ca₂dsiog₃ táng₃ ja₁gon₂ Ja₁ŋi'₅₄ i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nioi₃. 14 'Éi₂§ A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂: “Quian'₅₄ jmɨ₂ 'an₅₄ 'éi₂.” bá₄ ca₂láu₂, ca₂'éin₂ dsáu₁ jniog₄.
'Ei₅ tei₄ quian'₅₄ Diú₄ o₄quió'₄ a₂ca₂jon₃ Cristo
15 'Éi₂ bá₄ lɨ́n₅ nió'₄ quió'₅ Diú₄ i₂tsá₃ jniá₂; 'éi₂ bá₄ i₂ca₂tɨ́n₂ lén₂ gon₂ ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂rë₃chá₃. 16 Të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂ bá₄, ca₂jmo₃ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂cha₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ quian'₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, ca₂le₃jë́₃ a₂jniá₂ quian'₅₄ guë́₄ ca₂le₃jë́₃ a₂tsá₃ jniá₂ në́₃: co₂'nió'₄ a₂ca₂jmói'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jmo₅ 'éi'₃, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'io₅ bí₂, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂gon₂, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂lɨ́n₅ ta₁ në́₃. Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂në₅ ca₂lɨn₃ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂, ton'₂ o₄quió'₄ 'éi₂ në́₃. 17 'Éi₂ bá₄ i₂jme₁ma₂chan₂ lia'₂ con'₂ né'₃ guë́₄ a₂le₃cha₂ ca₂le₃jë́₃; 'éi₂ bá₄ jmo₅ a₂niog₅ lë́₂ rë₂ ca₂le₃jë́₃. 18 'Éi₂ bá₄ lɨ́n₅ ján₃ mɨ₂dsi₄ nɨ₁ŋɨ₁₂, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ guá'₅ quiáin₅. 'Éi₂ bá₄ lɨ́n₅ i₂ca₂jme₃lióg₃ ca₂le₃jë́₃; ton'₂ 'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ ján₃ i₂le₂'uɨg₅₄ i₂ca₂jen'₅₄ jɨn₄ 'lag₄, ia₁jaun₂ lén₂ 'éi₂ i₂dsen₅₄ guë́₄ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jë́₃. 19 Ia₁ ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ Diú₄ ca₂të₁gua₁ të₂le₃ ja₁con₂ 'éi₂ ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ lɨ́in₅ 'ŋiog₅; 20 ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ ján₃, të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂, ca₂'ág₂ táng₃ caun₂ jág₁ quiain'₅₄ 'ŋiog₅, ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂: lia'₂ ta₁caun₂ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ lia'₂ quian'₅₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃, ca₂jmo₃ ca₂'ág₂ táng₃ tei₄ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₂ 'ain₅₄ a₂ca₂tein₃ ne₄ cróg₄.
21 'Nia'₂ në́₃, tsá₃ jág₁ jme₁nióg'₅ quian'₅₄ Diú₄ le₂jŋiá₅; të₂le₃ jme₁'ŋiai'₅₄ bá₄ 'nia'₂, juɨ₅ 'a₂ lia'₂ jme₁qui₂dsɨ₂jiog₅ 'au'₂, juɨ₅ 'a₂ lia'₂ jme₁jmo'₂-dsáu'₅ 'nia'₂ në́₃. 22 La₁ rë₂në́₃ në́₃, ma₂ca₂jmo₃ Diú₄ ca₂'ág₂ táng₃ caun₂ jág₁ 'nia'₂ quiain'₅₄, të₂le₃ quian'₅₄ 'mú₃ a₂ca₂can₃ Cristo juɨ₅ ŋɨ₅₄. A₂në₅ ca₂jmo₃ ia₁jaun₂ chein'₃ 'nia'₂ ne₅₄, jme₃jniai₂₃ 'nia'₂ dsa₂ i₂ma₂lë́₅ 'í₁,* lit. “dsa₂ jŋió₅.” i₂tsá₃ ma₃'e₂ rë₂'ŋió₄, on₃ guë'₂ ma₂'e₂ dso₄ rɨn'₂ 'nia'₂. 23 A₂jaun₂ chi₂jua'₂ caun₂ náu'₂ 'nia'₂ tiá₂ a₂'éng'₂, në₂jag₄ quian'₅₄ jmú₄ tio'₅₄ 'ei₄; jaun₂ tsá₃ qui₂dsɨ₃mú'₃ 'nia'₂ cau₅ a₂'ɨ́n₂ 'au'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dse₃ a₂ma₂nei'₂ 'nia'₂. Jág₁ dse₃ në₅ ma₂qui₂rë₂'ë́₂ ne₄ le₂jan₂ le₂jan₂ i₂chan₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. Jniá₂ Pa₄, jaun₂ në́₃, lɨ́ng₅ jan₂ i₂qui₂jme₂'o₅₄ dsɨ₂'ë́₃ jág₁ jaun₂.
Jme₂ti₃ Pa₄ ja₁con₂ guá'₅
24 Në₃ në́₃ 'io'₂ jéin₅ jë₄ dsɨ₂ŋɨ́g₂ uɨg₅ o₄quián'₂ 'nia'₂, ia₁ le₂la₂ bá₄ 'eng₅₄ juɨ₅ a₂jme₁'ŋiag₅, quian'₅₄ ŋɨ₃ 'ŋió₃ a₂'nió'₅ guë́₄ juɨ₁lia'₂ jmɨ₁uɨg₅ a₂ca₂i₃ŋɨ́₂ Cristo o₄quió'₄ guá'₅ quiáin₅, a₂lë́₅ ŋɨ₅₄. 25 A₂ma₂ca₂dsióg₃ jniá₂ a₂lɨ́ng₅ jan₂ i₂jme₂ti₃ ja₁con₂ guá'₅ ján₃, con'₂ lë́₅ ca₂dsia₃ Diú₄ gu₃, a₂dse₃ quián'₂ 'nia'₂, a₂'ë́₄ jniá₂ lia'₂ qui₂rë₂'ŋia₅ jág₁ quió'₅, 26 co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, jág₁ a₂tsá₃ jme₁ca₂rë₃jniá₂ a₂jme₁rë₂'ma₄ quió'₅ Diú₄ ca₂le₃ ma₂lɨ́g'₂ lɨn₃ ma₂qui₂ma₂ŋɨ́₂ juɨn₅ lɨn₃ tsɨ₁jon₂ dsa₂ në́₃. La₁ rë₂në́₃ ma₂cuë₃ a₂le₃cuɨ́'₅ dsa₂ i₂lë́₅ 'í₁ lit. “dsa₂ jŋió₅.” quiáin₅. 27 Ja₁con₂ dsa₂ quiáin₅ 'éi₂ bá₄ ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ Diú₄ ca₂jmo₃ a₂le₃cuɨ́'₅ dsɨ₂nau₂ 'e₂ jaun₂ a₂jlá'₁ lɨn₃ jág₁ a₂jme₁rë₂'ma₄ jaun₂: co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, 'en₅₄ bá₄ Cristo jë₄ quián'₂ 'nia'₂, 'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ i₂'ɨ́n₂ 'au'₂ ja₁dse₃ ja₁jlá'₁ a₂guéi'₁ 'nia'₂. 28 Jnia'₅₄ në́₃ qui₂'ë́₅ jág₁ a₂'ɨ́n₅ 'éi₂, le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ qui₂tioin'₂ jnia'₅₄ jág₁, le₂jan₂ le₂jan₂ bá₄ dsa₂ qui₂jme₂tɨ́in₁ ia₁jaun₂ le₃ŋɨ́i'₂, ia₁jaun₂ lé₂ jme₁jnia₅ jnia'₅₄ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ a₂ma₂lɨ́in₅ dsa₂ ma₂ron₂ le₃quió'₅ Cristo. 29 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ në́₃, jmo₅ jniá₂ ta₁, quɨ́n'₅ jniá₂ bí₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ta₁ bén₂ a₂jmo₅ 'éi₂ ja₁cong₂.

*1:4 lit. “dsa₂ jŋió₅.”

1:12 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂: “ma₂jmo₃ ma₂léi₄ jniog₄.”

1:12 lit. “dsa₂ jŋió₅.”

§1:14 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂: “Quian'₅₄ jmɨ₂ 'an₅₄ 'éi₂.”

*1:22 lit. “dsa₂ jŋió₅.”

1:26 lit. “dsa₂ jŋió₅.”