Si₂ carta a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄ dsa₂
EFESIOS
1
Jmo₅ Pa₄ si₂ a₂chein₃ ne₄ Guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Efeso
Jniá₂, Pablo, co₂në₅ ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ Diú₄, lɨ́ng₅ jan₂ i₂chen₄ quián₅ Jesucristo. Jmo₅ jniá₂ si₂ la₂ a₂tsɨ́ng₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄* lit. “dsa₂ jŋió₅.” i₂chan₂ ciudad Efeso, A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ chi₁ton₅ “ciudad Efeso.” ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ i₂'én₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo në́₃. Juɨ₁jmo₁₂ bá₄ 'ei₅ tei₄ chan'₂ 'nia'₂.
'A₂ lia'₂ jme₂gu'₅₄ Diú₄ le₃quió'₅ jme₂dsí₂, o₄quió'₄ Cristo
Juɨ₁jme₁juɨn'₂ jniog₄ Diú₄ Jmei₂ Jesucristo Te₁gui'₅₄ quián₂, ia₁ le₃quió'₅ Cristo bá₄ ma₂ca₂jme₃gu'₅₄ 'éi₂ jniog₄ 'ŋio₅ lɨn₃ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂dse₃ a₂gu₂dsí₂ a₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Lia'₂ con'₂ né'₃ a₂jmo₃ Diú₄ mɨ₂güɨ́g₃, ca₂quió'₂ jniog₄ a₂léi₂ dsa₂ i₂náu₁ le₃quió'₅ Cristo, ia₁jaun₂ le₃chong₂ le₃ne₅₄ lë́₅ 'í₁ quiáin₅, tsá₃ ma₃'e₂ dsáu₁ jniog₄ cha₂. 'Uɨg₅₄ ia₁ a₂'nio₃ bá₄ jniog₄, ca₂quió'₂ ca₂le₂jŋiá₅, a₂guéi'₂ léi₂ jniog₂ chi'₂-guein₂ quiáin₅ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo, lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂i₃jiog₅ dsɨ́₅. Ia₁ le₂në₅ ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ 'ŋiog₅. 'Uɨg₅₄ në₅ në́₃ jme₂juɨ́n'₁ jniog₄ Diú₄ ia₁ 'ua₁ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃, jaun₂ ca₂jme₃gu'₅₄ jniog₄ le₃quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ i₂ŋɨ́₄ 'nioi₃ lɨn₃. 'Éi₂ bá₄ ca₂quí₃ ca₂láu₂ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₂ 'ain₅₄, ca₂'éin₂ dsáu₁ jniog₄ a₂jme₁le₁cáu'₄, të₂le₃ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ua₁ dsɨ́₅. A₂dse₃ dsɨ́₅ lɨn₃ bá₄ Diú₄ ca₂jmo₃ a₂le₃ŋɨ́'₂ dsɨ₅ jniog₄ a₂le₃tag₂ ca₂le₃jë́₃, a₂ma₂ca₂jme₃jniai₂₃ ja₁con₂ jniog₄ jág₁ quió'₅ a₂jme₁rë₂'ma₄, a₂i₃jiog₅ dsɨ́₅ jmo₃, lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ jmo₃ a₂dse₃ dsɨ́₅. 'Ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ca₂lë₃ dsɨ́₅ jmo₃ le₃quió'₅ Cristo. 10 Lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁, jme₃ti₃ bá₄ lia'₂ tí₅ jág₁ quió'₅ jë₁ma₂ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂'i₄ 'éi'₃ dsia₃ o₄gú₃ Cristo a₂jmo₃ 'éi₂ 'éi'₃ lia'₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ lia'₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃.
11 Ján₃ bá₄ le₂në₅, a₂tióng₂ jnia'₅₄ le₃quió'₅ Cristo, ca₂quió'₂ Diú₄ të₃jŋiá₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ ta₁ quió'₅ a₂ma₂i₂jiog₅ dsɨ́₅ jmo₃ le₂jŋiá₅. Ia₁ Diú₄ bá₄ i₂jmo₅ 'e₂ niog₅ lë́₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ jmo₃. 12 Le₂në₅ ma₂ca₂jmo₃ ia₁jaun₂ jnia'₅₄ i₂le₂'uɨg₅₄ 'éi₁ caun₂ dsɨ₅ të₂le₃ quió'₅ Cristo, le₃chong₂ jnia'₅₄ jmó₁ juë'₂ a₂co₂tág₅ quió'₅. 13 Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jme₁ca₂nei'₂ 'nia'₂ jág₁ tí₅, jme₁ca₂rë₃'ë́₂ jág₁ a₂lión₂ dsa₂, jaun₂ ca₂rë₃'én'₂ bá₄ 'nia'₂. Jaun₂ ca₂jme₁quian'₄ bá₄ 'nia'₂ Cristo ca₂lɨn'₃ 'nia'₂ léi₄ a₂lɨ́ng'₅ i₂quián₅ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ i₂ma₂lë́₅ jág₁ cuɨn₃ Diú₄. 14 Jme₂dsí₂ Jŋió₅ 'éi₂ bá₄ në́₃ lɨ́in₅ co₂'nió'₄ caun₂ cu₄ a₂ma₂quiog₂ dsa₂ të₃jŋiá₅ co₂'nió'₄ a₂ma₂lë́₅ chi₁quian₅ quián₂ jniog₄ a₂të₃dsón'₂ guéi₁ a₂ca₂tág₂ a₂cuë₃ Diú₄ jë₁ma₂ca₂'ŋia₅ a₂lióin₂ dsa₂ quiáin₅, ia₁jaun₂ jme₃juë'₂ dsa₂ a₂co₂tág₅ quió'₅.
Mɨ₅ Pa₄ ne₄ Diú₄ a₂jmo₃ a₂le₃ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ 'én₂
15 'Uɨg₅₄ jaun₂ jniá₂ në́₃, jme₁ca₂rë₃guion₅₄ a₂'én'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesús, con'₂ siá'₂ táng₃ ia₁ 'nió'₃ bá₄ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, 16 jaun₂ në́₃ ca₂le₃o₃ jmɨg₄ bá₄ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ tsá₃ cuë́₅ ti₁'mag'₄ o₄quián'₂ 'nia'₂, 'ɨ́n₅ jniá₂ 'nia'₂ ne₅₄. 17 Caun₂ qui₂mɨ₅ jniá₂ juɨ́g₂ Diú₄ quián₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄, i₂lɨ́n₅ Tia₅₄ juɨn'₂, juɨ₁jmo₁₂ bá₄ a₂lén'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂tɨn₂ i₂niog₅ dsi₄ të₂le₃ quió'₅ jme₂dsí₂, a₂le₃ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂jme₃jniai₂₃ ia₁jaun₂ le₃cuɨin'₂ guë́₄ 'nia'₂ dse₃. 18 Mɨ₅ jniá₂ ján₃, juɨ₁jme₂jnio₅₄ ne'₅₄ 'nia'₂, ia₁jaun₂ le₃ŋi'₅₄ 'e₂ jaun₂ a₂le₁'ág₄ caun₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂ma₂të₂₃ a₂cuë₃; a₂quen₅ lɨn₃ bá₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jlá'₁ a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ i₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅; lit. “a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ jŋió₅.” 19 mɨ₅ jniá₂ juɨ₁le₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ ján₃, 'e₂ guë́₄ tson₂ juë'₂ bí₂ quió'₅, a₂niog₅ jmo₂₃ le₃quián₂ jniog₄ i₂'éin₂. Juɨ₅bí₂ në₅ në́₃ a₂le₂jaun₂ bá₄ në₅ juɨ₁lia'₂ a₂ca₂jme₃jnia₅ Diú₄ 20 jme₁ca₂jme₃jein'₅₄ Cristo ja₁jme₁rë₂'lɨin₅₄ a₂ca₂dsiog₃ jaun₂ në́₃ le₃gu₂ ne₁ quió'₅, guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 21 Ja₁jaun₂ ca₂dsiog₃ ca₂'ag₃ a₂lɨ́in₅ ta₁ juë'₂ lɨn₃ a₂goin₂ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jë́₃ 'éi'₃, ne₄ quió'₅ ca₂le₃jë́₃ juɨ₅bí₂ a₂cha₂. 'Éi₂ bá₄ juɨn'₂ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsɨ₂tan₅₄ i₂'uan'₂ gon₂, ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂juɨn'₂ i₂lɨ́n₅ juɨg₅₄, ján₃ bá₄ 'éi₂ juɨn'₂ ne₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ ta₁ a₂lé₂ le₃lén₂ dsa₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, ŋó₅ në₅ jmo₂₃ 'éi'₃ le₂tan₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ caun₂. 22 O₄tag₄ Cristo bá₄ ca₂ton'₂ Diú₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂chan₂, ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ në́₃, jaun₂ 'ŋiog₅ guë'₂ Cristo ca₂'ɨin₃ a₂lɨ́in₅ mɨ₂dsi₄ ne₄ ca₂le₃jë́₃ le₃quió'₅ guá'₅ quiáin₅. 23 Jaun₂ guá'₅ quiáin₅ në́₃, lë́₅ co₂'nió'₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'ŋiog₅ a₂rë₂'ŋia₅ ta₁jain₂; jaun₂ Cristo 'ŋiog₅ bá₄ jme₃'ŋiai₂₃ ca₂le₃jë́₃ guë́₄ a₂'nió'₅ ca₂le₂con₂.

*1:1 lit. “dsa₂ jŋió₅.”

1:1 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ chi₁ton₅ “ciudad Efeso.”

1:18 lit. “a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ jŋió₅.”