Si₂ carta a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄ dsa₂
GÁLATAS
1
Jmo₅ Pa₄ si₂ a₂chein₃ ne₄ Guá'₅ i₂chan₂ 'uë₃ Galacia
Jniá₂ Pa₄, lɨ́ng₅ i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄ la₁ tsá₃ lɨ́ng₅ i₂'ɨ́n₁ quián₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, on₃ guë'₂ i₂chen₄ quián₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃. Lɨ́ng₅ jan₂ i₂'ɨ́n₁ quián₅ Jesucristo, quian'₅₄ Diú₄ Jmei₂ i₂ca₂jme₃jein'₅₄ ja₁jme₁rë₂'lɨin₅₄. Jniá₂, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂quiang'₅₄, jmo₂ jnia'₅₄ si₂ carta la₂ a₂dsian'₅₄ jnia'₅₄ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅ i₂chan₂ 'uë₃ Galacia. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ 'nia'₂, juɨ₁jmo₅₄ bá₄ Diú₄ Jmei₂ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo në́₃, juɨ₁'ei₅ bá₄ tei₄ tion'₅₄ 'nia'₂. Jesús 'éi₂ bá₄ ca₂gue₃ 'mú₃ 'uɨg₅₄ dsáu₁ jniog₄, a₂lió₂ jë₄ mɨ₂güɨ́g₃ 'lɨg'₅₄ la₂, co₂jaun₂ ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ Diú₄ quián₂ i₂lɨ́n₅ jmei₂ jniog₄. ¡'Éi₂ bá₄ juɨ₁le₂juɨn'₂ co₂tan₅₄! A₂méi₃.
Tsá₃ ma₃jág₁ siá'₂ cha₂ jua'₅₄ a₂lión₂ dsa₂
Dsɨ₂gó'₃ dsɨ₃ ia₁ ma₂'niog'₂ 'nia'₂ téng'₄ cón'₂ Diú₄ i₂ca₂të₃ 'nia'₂ të₂le₃ ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Cristo. Ia₁ a₂ma₂nag'₂ táng₃ 'nia'₂ jág₁ siá'₂. On₃jua'₅₄ a₂dsɨ₂jó'₃ a₂cha₂ guë́₄ jág₁ dse₃ siá'₂ a₂lió₂. La₁ia₁ juá'₅ jniá₂, chan₂ i₂lɨn₅₄ i₂i₂nio₄ jmo₅ a₂dsɨ₂cón'₅ 'au'₂ 'nia'₂. A₂'nio₃ jme₃tsɨ́in₃ jág₁ dse₃ la₂ quió'₅ Cristo a₂tɨ́n'₄ dsa₂. La₁ në₁jua'₂ chan₂ i₂jme₂tɨn₅ 'nia'₂ caun₂ jág₁ a₂juá'₂ a₂tɨ́n'₄ dsa₂, la₁ në₁jua'₂ tsá₃ lë́₅ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ma₂'ë́₄ jnia'₅₄, dsa₂ 'éi₂ juɨ₁të₂tsɨn'₅₄ náu₃ a₂dsɨ₃'éin₂. Tsá₃ a₂nag₅₄ o₁jŋia'₅₄ guio₅₄ jnia'₅₄, o₃ o₁jŋia'₅₄ jan₂ ángel i₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Juɨ₁lia'₂ ma₂jua'₅₄ jnia'₅₄ në₅, juá'₄ táng₃ siá'₂: në₁jua'₂ chan₂ i₂'ë́₂ jág₁ a₂ma₂rë₂tsɨ́n₄, a₂tsá₃ lë́₅ con'₂ lë́₅ a₂ma₂gue'₅₄ 'nia'₂, dsa₂ 'éi₂ juɨ₁të₂tsɨin'₅₄ náu₃ a₂dsɨ₃'éin₂. 10 ¿'E₂ lɨ́n'₂ 'nia'₂? ¿O₃ bá₄ a₂jme₂'uá₁ jniá₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ con'₂ dsi₂ten₅₄? ¿O₃ bá₄ a₂jme₂'uá₁ jniá₂ dsɨ́₅ Diú₄ 'e₂? ¿O₃ bá₄ jmo₅ jniá₂ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'e₂? Tsá₃ ma₃le₃jua'₅₄ a₂lɨ́ng₅ guë́₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ja₁con₂ Cristo, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂jaun₂.
'A₂ lia'₂ ca₂lɨn₃ Pa₄ jan₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús
11 Juɨ₁le₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, jág₁ dse₃ a₂tɨ́n'₄ dsa₂ a₂qui₂'ë́₅ jniá₂, on₃jua'₅₄ jág₁ a₂le₃jua'₅₄ a₂lë₁'no'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ dsɨ́₅. 12 On₃ guë'₂ jua'₅₄ a₂ca₂gue₃ jniá₂ quió'₅ 'i₁jan₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, on₃ guë'₂ jua'₅₄ chan₂ dsa₂ i₂ca₂jme₃tag₅ jniá₂. 'Ŋiog₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo ca₂jme₃jniai₂₃ jág₁ në₅ ja₁cong₂. 13 Ia₁ ma₂ca₂rë₃ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ jme₁lɨ́ng₄ le₂jŋiá₅, lia'₂ con'₂ jme₁'eng₅₄ guë́₄ juá'₅ quió'₅ dsa₂ judíos. Ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ në́₃ a₂dséi₂ dsɨ₃ guë́₄ lɨn₃ ca₂'éng₃ dsa₂ quián₅ Diú₄, 'ŋio₅ lɨn₃ jme₁quɨ́n'₅ jniá₂ bí₂ a₂co₂dsia₅ jme₁'éng₄ dsa₂ 'éi₂. 14 Ia₁ jniá₂ bá₄ i₂jme₁dsɨ₂jŋiág₄ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ con'₂ guë́₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ go₃ i₂co₂rɨng₂ quiang'₅₄. Ia₁ jniá₂ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ jme₁jme₂gó₁ jmo₂₃ 'í₁ tag₄ quió'₅ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jnia'₅₄ ma₂lɨ́g'₂. 15 La₁ lia'₂ con'₂ né'₃ a₂le₃chang₂, ca₂quió'₂ Diú₄. A₂'ua₁ dsɨ́₅ guë́₄ lɨn₃ ca₂të₃ jniá₂. Ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅, 16 ca₂jmo₃ ca₂rë₃cuɨ́ng₅ ca₂'ɨin₃ Ja₁ŋi'₅₄, ia₁jaun₂ qui₁'ë́₄ jniá₂ jág₁ dse₃ quió'₅, jɨn₄ dsɨ₂nau₂. Jaun₂ tsá₃ jua'₅₄ ca₂ŋeg₅₄ ca₂i₁'niag'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ i₂to'₂ jág₁, 17 on₃ guë'₂ ca₂ŋeg₅₄ juɨg₂ Jerusalén jua'₅₄ ca₂i₁jɨng₁₂ i₂ma₂lɨ́n₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄, i₂ma₂ja₂lén₂ jŋiá₅ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ jniá₂. Dsɨ₂juɨ₅ bá₄ ca₂ŋeg₅₄ le₂'uɨg₅₄ juɨ₅ 'uë₃ Arabia. Cang₂ guë́₄ jaun₂ ca₂ŋág'₃ juɨ₅ Damasco. 18 Jme₁ca₂dsɨn₃ 'nɨ₅ ŋi₂ cang₂ jaun₂, jaun₂ guë́₄ ca₂ŋeg₅₄ Jerusalén ca₂i₁dsia₂ jág₁ quian'₅₄ Pe₄.* griego: Cefas. Ja₁jaun₂ ca₂jan₅₄ guia₃-'ŋiá₂ jmɨg₄. 19 La₁ 'i₁jan₂ i₂sián'₂ i₂lɨ́n₅ i₂chen₄ quián₅ Jesús tsá₃ ca₂jɨng₅₄, jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ Jacobo dsó₂ rɨn'₅₄ Te₁gui'₅₄ bá₄. 20 Jág₅ bá₄ Diú₄, jág₁ dsau₅ bá₄ tó'₅ ne₄ si₂ la₂, tsá₃ të₂jɨ́ng₁. 21 Cang₂ jaun₂ guë́₄ në́₃, ca₂ŋó₃ le₂tan₅₄ juɨg₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Siria quian'₅₄ Cilicia. 22 Rɨn'₅₄ jniog₄ quián₅ guá'₅ chan₂ 'uë₃ Judea në́₃ i₂tión₂ le₃quió'₅ Cristo, tsá₃ jme₁ma₂cuɨg₂₃ dsi₁ne₁. 23 Jŋia'₅₄ lia'₂ jme₁ma₂nág₂ bá₄ dsia₅ rɨn'₅₄ jniog₄ 'ag₂₃ juá'₂: “Dsa₂ i₂jme₁co₂'ein₅ jniog₄ le₂jŋiá₅, la₁ rë₂në́₃ në́₃ ma₂ŋɨ₂₃ ján₃ 'ë́₂ jág₁ a₂jme₁'nio₃ jme₁'éin₂ le₂jŋiá₅.” 24 Jaun₂ ca₂jme₃juɨin'₂ Diú₄ bá₄ o₄quió₃.

*1:18 griego: Cefas.