Si₂ carta a₂ca₂jmo₃
SANTIAGO
1
Jmo₅ Santiago si₂ a₂chein₃ ne₄ dsa₂ 'én₂ i₂tián'₅ tsɨ₁rë₂jan₅₄ uɨ́ng₂
Jniá₂ Santiago, lɨ́ng₅ i₂jme₂ti₃ ne₄ Diú₄ quian'₅₄ ne₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, cuɨ́ng₅ Diú₄ ta₁guia₃-tɨ́n₂ nió'₃ tsɨ₁jon₂ dsa₂ juɨg₂ Israel i₂tián'₅ tsɨ₁rë₂jan₅₄ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃.
Juɨ₁lia'₂ jme₁jau'₂ 'í₁ a₂dsɨ₂ŋɨ́₂ dsa₂ 'én₂ 'e₂ niog₅ dsɨ₂ŋɨ́i₂
'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, jmo₄ 'nia'₂ 'au'₂ a₂dseng'₃ guë́₄ lɨn₃, jme₁dsɨ₂ŋɨ́'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ táu₂ a₂jau'₂ 'í₁ ja₁con'₂ 'nia'₂. Ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jë₁ma₂ca₂jáu'₃ 'í₁ 'a₂ lia'₂ 'én'₂ 'nia'₂, dsióg₄ lia'₂ ma₂tión'₂ jaun₂ bá₄ 'nia'₂ tiá₂. La₁ cuɨn₅₄ 'nia'₂ jmɨg₄ a₂le₃'ŋia₅ a₂në₅ ja₁cong'₂, tió'₃ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄, jaun₂ dsi₁nóg'₅ léng'₂ dsa₂ i₂ma₂ca₂can'₅₄, i₂ma₂rë₂'ŋia₅ lia'₂ ŋɨ́'₂ dsi₄, tsá₃ ma₃'e₂ 'nió'₅ quián'₂ 'nia'₂.
Chi₂jua'₂ chan'₂ 'nia'₂ i₂'nió'₅ le₃ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, juɨ₁mɨ₁₂ ja₁con₂ Diú₄, jaun₂ 'éi₂ bá₄ cuë₃. Ia₁ Diú₄ i₂'ua₁ dsɨ́₅ jmo₂₃ qui₂rë₂tɨn₂ ca₂le₃jɨ́n₃, on₃jua'₅₄ a₂të₂jí₂. La₁ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂mɨ́'₁ a₂'éng'₂ të₃dsón'₂ on₃jua'₅₄ a₂'ág'₁ 'nia'₂ caun₂-tɨn₃ 'au'₂; ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'ag₅ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅, lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ jmɨg₂ a₂qui₂ráun₂ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, a₂qui₂jná'₅ can₂ dsí₂ ca₂taun₂ ca₂taun₂. Dsa₂ i₂lɨ́n₅ le₂jaun₂, tsá₃ juɨ₁dsi₂jiog₅ dsɨ́₅ jua'₅₄ cha₂ a₂gue₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄. Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'ei₅ tɨn₃ dsɨ́₅ tsá₃ 'e₂ tiá₂ chén'₅ i₂le₂'éi₂ ca₂le₃jë́₃ guë́₄ 'e₂ a₂jmo₂₃, o₃ 'e₂ jág₁ quió'₅ cuë₂₃. Dsa₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂te₂ŋé₂, ca₂tɨ́in₂ jmo₃ dsɨ́₅ 'io'₂ jén'₅, ia₁ të₃dsón'₂ bá₄ quein₅ le₃ja₁con₂ Diú₄. 10 Juɨ₁lia'₂ i₂cha₂ cu₄ guë'₂, ca₂tɨ́in₂ bá₄ jmo₃ 'io'₂ ján₃ ia₁ tsá₃ 'e₂ quein₅ ja₁con₂ Diú₄ quian'₅₄ cú₁. Ia₁ i₂lɨ́n₅ juɨ₁lia'₂ lë́₅ lí₁ nɨ₁nau₂ bá₄ dsa₂ i₂cha₂ cu₄ ia₁ i₂dsɨ₃ŋɨ́₂ bá₄ 'éi₂ juɨ₁la₂ 'ióg₃. 11 Jë₁ma₂ca₂'ia₂* Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, caun₂ cosa a₂tsá₃ 'i₄ jme₂dsí₂, a₂ca₂jmo₃ Diú₄. 'Nio'₂ ja₁ton₅ Salmo 8:3; Romanos 1:25. 'iog₂ dséi₅ 'ŋio₅ lɨn₃ rë₂juɨng₅ bá₄ nɨ₁nau₂, rë₂quein₂, ta'₂ bá₄ lí₁ ján₃, 'én₂ bá₄ 'a₂ lia'₂ jlá'₁ jme₁jniá₂. Le₂në₅ bá₄ lë́₅ quian'₅₄ dsa₂ cha₂ cu₄: qui₂dsɨ₃ŋɨ́i₂ bá₄ të₃ ja₁'no₂₃ cu₄.
On₃jua'₅₄ Diú₄ i₂jmo₅ a₂co₂dsɨ₂'én'₅ dsa₂
12 'E₂ guë́₄ dsen₃ dsa₂ i₂tió'₅ jmo₅ juɨn'₂ dsɨ́₅ jë₁ma₂qui₂i₂ŋɨ́i₂ 'e₂ táu₂ i₂ŋɨ́i₂; ia₁ jë₁ma₂ca₂ŋɨi₅ jaun₂, gue₃ ja₁le₃chain₂ dse₃, a₂lë́₅ në₂jag₄ bá₄ caun₂ corona a₂cuë₃ Diú₄ cuë́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'nio₃ quió'₅. 13 Chi₂jua'₂ chan₂ i₂lɨn₅₄ qui₂ja₂ bí₂ 'lɨg'₅₄ dsɨ́₅, tsá₃ juɨ₁dsi₂jiog₅ dsɨ́₅ jua'₅₄ Diú₄ i₂jmo₅ a₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ le₂jaun₂; ia₁ 'i₁caun₂ a₂'lɨg'₅₄ tsá₃ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂cáin₂ táu₂ Diú₄, on₃ guë'₂ cáun₂ Diú₄ táu₂ quió'₅ 'i₁jan₂ ia₁jaun₂ jmo₃ dsa₂ a₂'lɨg'₅₄. 14 Le₂la₂ bá₄ lë́₅: guion₅₄ bá₄ dsa₂ tsɨ₂cuɨin'₂ juɨ₅ ja₁'ɨ́n₅ dsɨ́₅ jmo₃ a₂'lɨg'₅₄, ja₁tiáin'₃ dso₄, lɨ́in₅ në₂jag₄ bá₄ juɨ₁lia'₂ jan₂ i₁ju₁ i₂nág'₅ mɨ₂cu₄. 15 Ne₄ ja₁'ɨ́n₅ dsɨ́₅ jmo₃ a₂'lɨg'₅₄ në́₃, të₂le₃ ne₄ ja₁ŋó₄ jaun₂ rë₂jniá₂ dso₄ bá₄ ja₁coin₂; jë₁ma₂ca₂'ŋia₅ dso₄ në́₃, rë₃cha₂ 'mú₃.
16 'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃, tsá₃ juɨ₁le₂gan'₂ 'nia'₂, 17 ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂lë́₅ a₂dse₃ lɨn₃ a₂guei₂ jniog₄ já₅ guei'₅₄ quió'₅ Diú₄ Jmei₂ jniog₄ i₂ca₂jmo₃ ca₂le₃jë́₃ si₂ cha₂ guei'₅₄ dsi₂güɨg₂. La₁ ja₁con₂ Diú₄ 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ jua'₅₄ a₂qui₂rë₂tsɨ́n₃, juɨ₁la₂ qui₂rë₂tsɨ́n₃ si₂ le₁'ág₄ guei'₅₄, 'ag₅ 'en'₂. 18 Lia'₂ ma₂lë́₅ jaun₂ bá₄ con'₂ lë́₅ ma₂ca₂rë₃'ŋió₃ dsɨ́₅ 'ŋiog₅, ma₂ca₂jmo₃ a₂ma₂ca₂rë₃chóng₃ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dse₃ a₂tí₅ quió'₅, ia₁jaun₂ léi₂ jniog₄ i₂le₂'uɨg₅₄ juɨ₁lia'₂ caun₂ a₂ca₂rau₂ ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂jmo₃ 'éi₂.
Juɨ₁lia'₂ jë₁'én₂ dsón'₂ dsa₂ co₂dsau₅
19 Juɨ₁le₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂la₂, rɨn'₅₄ jniog₄: le₂jan'₂ le₂jan'₂ 'nia'₂ rë₂jáng'₁ a₂jŋia'₅₄ nág'₁ de'₂, tsá₃ 'nió'₅ jua'₅₄ a₂ma₂të₂chan'₅₄ 'nia'₂ jág₁ a₂ŋag'₅₄ dsɨ₂juɨ₅, on₃ guë'₂ 'nió'₅ tɨn'₃ 'nia'₂ dséng'₂ në₃ cón'₅. 20 Ia₁ juɨ₁lia'₂ quian'₅₄ a₂dsén₂ dsa₂ tsá₃ lé₂ le₃jmo₃ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄. 21 Jaun₂ lë₃, tí₃ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄ a₂lë́₅ dso₄ a₂ŋɨ́₄ 'ŋio₅ cha₂ jmɨg₄ në₃, jmo₄ 'nia'₂ meg'₂ guen₅₄ co₂ŋei'₅₄ jág₁ dse₃ a₂ma₂jnia₄ të₂'au'₂ 'nia'₂; ia₁ jág₁ dse₃ në₅ bá₄ a₂'io₅ juɨ₅bí₂ a₂lió₂ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂.
22 La₁ juɨ₁le₂chan'₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂jŋia'₅₄ 'nió'₅ nág'₁ 'nia'₂. Ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ jme₂tí'₁ 'nia'₂, guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jme₂gáng'₁. 23 Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jŋia'₅₄ të₅ dsɨ́₅ nag₂₃, tsá₃ jmo₂₃ guë'₂ a₂nag₂₃, lɨ́in₅ lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ dsa₂ i₂jɨ́n₂ 'ŋiog₅ ne₄ nɨ₁'ɨ₂; 24 la₁ jë₁ma₂ŋó₅ cau₅ në́₃, dsɨ₂'én₂ bá₄ táng₃ dsɨ́₅ 'a₂ lia'₂ jniái₂. 25 La₁ 'e₂ guë́₄ dsen₃ dsa₂ i₂tsá₃ dsɨ₂'én₂ dsɨ́₅ 'e₂ nag₂₃ të₂le₃ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ tón'₂ juɨ₅ rë₂ jág₅ 'éi'₃ dse₃ a₂lión₂ dsa₂. Ia₁ jme₃gu'₅₄ bá₄ Diú₄ chi₂jua'₂ jmo₅ dsa₂ 'e₂ ta₁ quí'₅ 'éi'₃ jaun₂, caun₂ nau₂ tiá₂ bá₄.
26 Chi₂jua'₂ chan₂ i₂lɨn₅₄ lɨ́in₂ 'ŋio₅ lɨn₃ jme₂ti₃ ne₄ Diú₄, la₁ në₁jua'₂ tsá₃ con₂ guë'₂ dsɨ́₅ 'a₂ lia'₂ dsia₂₃ jág₁ në́₃, ján₃ bá₄ guion₅₄ i₂le₂'éi₂ jme₂gain₂₃, ia₁ a₂'éin₂ jaun₂ tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄. 27 Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'én₂ të₃dsón'₂ lia'₂ dsi₂ten₅₄ 'nio₃ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, le₂la₂ bá₄ jmo₂₃: a₂jme₂'oin₅₄ chi'₂ 'nág₂ quian'₅₄ 'io₅₄ 'nág₂ në́₃, 'e₂ caun₂ o₂i₁ dsɨ₅ chan₂ 'éi₂, ton'₂ jmo₂₃ 'í₁ a₂tsá₃ jme₃'ŋioi₂₃ quian'₅₄ a₂'lɨg'₅₄ cha₂ mɨ₂güɨ́g₃.

*1:11 Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, caun₂ cosa a₂tsá₃ 'i₄ jme₂dsí₂, a₂ca₂jmo₃ Diú₄. 'Nio'₂ ja₁ton₅ Salmo 8:3; Romanos 1:25.