2
Ca₂jen'₂ gu₂ dsa₂ jë₄ juɨg₂ Caná juɨg₂ tén₅ Galilea
'Nɨ₅ jmɨg₄ cang₂ guë́₄ jaun₂, ca₂nio₃ jmɨg₄ ca₂jen'₂ gu₂ dsa₂ jë₄ juɨg₂ Caná, a₂niog₅ 'uë₃ Galilea. Ja₁jaun₂ jme₁'en₅₄ chog₅₄ Jesús në́₃; ján₃ bá₄ ca₂të́'₃ dsa₂ Jesús quiain'₅₄ dsa₂ i₂quiain'₅₄, ja₁jen'₂ gu₂ dsa₂ jaun₂.
Jme₁ca₂dsa₃ vino, jaun₂ ca₂juá'₂ chog₅₄ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂:
―Tsá₃ ma₃cha₂ vino quió'₅ dsa₂ tioin'₅₄.
La₁ ca₂ŋag₃ Jesús:
―'Io₅₄, ¿'e₂ lë₃ juɨg'₂ jniá₂ a₂në₅? Ia₁ tsá₃ ma₂të́₂ guë́₄ hora quió₃.
La₁ ca₂juá'₂ chog₅₄ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ tia'₅:
―Jmo₄ 'nia'₂ chi₂'e₂ juá'₂ i₂në₅.
Jme₁tióng₂ ja₁jaun₂ jŋéi₂ tɨ'₂ cang₄, juɨ₁lia'₂ a₂jme₁jmó'₂ dsa₂ judíos ta₁ a₂jme₁qui₂jmo₂₃ le₁jɨ́in₃, con'₂ lë́₅ tag₄ jme₁chí'₄ quió'₅. Lia'₂ caun₂ nɨ₁tɨ'₂ cang₄ jaun₂ 'a₄ con'₂ të₂láu₃-guiá₂, o₃ caun₂ 'ŋiá₂-láu₂ litro jmɨg₂.
Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂tia'₅:
―Jme₁can'₂ 'nia'₂ nɨ₁tɨ'₂ tióng₂ la₂ quian'₅₄ jmɨg₂.
Ca₂jme₃can'₂ bá₄ guë'₂ dsa₂ lia'₂ ca₂rɨn₅ rë₂ lɨn₃. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂:
―Në₃ në́₃, dsen₅₄ ca₂juɨg₄, o₂can₄ ne₄ dsa₂ i₂niog₅ ne₄ jmɨg₄.
Jaun₂ i₁can₅ dsa₂.
Dsa₂ i₂niog₅ ne₄ jmɨg₄ jaun₂, ca₂tí₂ 'o₅₄ jmɨg₂ a₂ca₂lë₃ vino jaun₂, të₃ tsá₃ ŋi₅ a₂já'₄ já₃; jŋia'₅₄ lia'₂ dsa₂ i₂ca₂dsen₅ jmɨg₂ bá₄ jme₁ŋi₅. Jaun₂ në́₃ ca₂të₃ dsa₂ i₂niog₅ ne₄ jmɨg₄, ca₂të́'₃ dsa₂ ŋe'₂ i₂jen'₂ gu₂, 10 jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂:
―Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ tɨin₂₃ tia'₃ le₂'uɨg₅₄ vino dse₃, jaun₂ jë₁ma₂le₁'en₅ dsa₂, jaun₂ guë́₄ tia'₃ vino ga₂. La₁ 'ne₂ në́₃ në₂'ma'₅₄ vino dse₃ ca₂të₂ jë₁ca₂tó'₂.
11 Jë₄ juɨg₂ Caná a₂tén₅ 'uë₃ Galilea jaun₂, ca₂jmo₃ Jesús léi₄ juë'₂ le₂'uɨg₅₄. Le₂në₅ ca₂jme₃jniai₂₃ 'ein₂ lɨ́in₅ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅, jaun₂ ca₂rë₃'én₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅.
12 Cang₂ guë́₄ jaun₂ ca₂ŋó₃ jë₄ juɨg₂ Capernaum, lia'₂ jma₃quiain'₅₄ chog₅₄, rɨin'₅₄, chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ në́₃; ja₁jaun₂ ca₂tóin'₂ tɨn₃-'nɨ₅ jmɨg₄.
Ca₂chí₃ Jesús i₁dsi₅ guá'₅
(Mateo 21:12-13; Marcos 11:15-18; Lucas 19:45-46)
13 Jme₁ma₂ja₂quián₃ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ quió'₅ dsa₂ judíos, jaun₂ ca₂uɨ́g₂ Jesús juɨ₅ Jerusalén.
14 Ja₁jaun₂ ca₂dsáin'₂ i₁dsi₅ guá'₅ templo dsa₂ i₂'nɨ₅ ca₁juɨ₅, i₂'nɨ₅ já'₂ cha'₂, i₂'nɨ₅ i₁ju₂ në́₃, quian'₅₄ dsa₂ i₂qui₂jme₂tsɨ́n₃ cu₄ quió'₅ dsa₂.
15 Jme₁ca₂jág₃ Jesús a₂jaun₂, ca₂jmo₃ caun₂ látigo a₂lë́₅ quian'₅₄ tsɨ₁'nei₅₄, jaun₂ ca₂'uɨ́in'₂ ca₁'né₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tion'₅₄ i₁dsi₅ lia'₂ jma₃quiain'₅₄ já'₂ cha'₂ quiáin₅, ca₁juɨ₅ në́₃. Ca₂jein₃ 'uë₃ cu₄ quió'₅ dsa₂ i₂jme₂tsɨ́n₃ cu₄, qui₂ca₂jéin'₃ nɨ₁mesa në́₃.
16 Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ i₂'nɨ₅ i₁ju₂:
―¡'Uë'₅₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ja₁lá₃! ¡Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ ja₁'ma'₅₄ ja₁quió'₄ Ŋe'₃!
17 Jaun₂ ca₂dsáu'₃ dsɨ́₅ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄, a₂chi₁ton₅ ne₄ Si₂ le₂la₂:
Në₂jag₄ bá₄ a₂ca₂cóng₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ dsí'₅ dsɨ₃
o₄quió'₄ dsi₂néi₂ quiáng'₂.* Salmo 69:9
18 Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ dsa₂ judíos ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús:
―¿'E₂ léi₄ le₃'ë́'₂ jnia'₅₄ a₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ a₂ca₂tɨ́n'₂ 'ne₂ jmó'₂ le₂në₅?
19 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―'Én₂ 'nia'₂ guá'₅ la₂, jaun₂ tsɨ'₅₄ táng₃ jniá₂ quian'₅₄ 'nɨ₅ jmɨg₄.
20 Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ dsa₂ judíos ca₂tsɨ́'₃ Jesús:
―Të₂láu₃-jŋéi₂ ŋi₂ ca₂rë₃'ɨ́n₅ dsa₂ jme₁ca₂chi'₃ guá'₅ la₂. ¿'En₁ jmá'₃ jaun₂, lé₂ le₃jmog'₅₄ tsɨ'₅₄ quian'₅₄ 'nɨ₅ jmɨg₄?
21 La₁ia₁ guá'₅ a₂'ë₅ Jesús jaun₂, nɨ₁ŋɨ₄ 'ŋiog₅ bá₄ Jesús 'ë₂₃.
22 Jaun₂ lë₃, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jen'₅₄ Jesús a₂jme₁rë₂'lɨin₅₄, ca₂dsáu'₃ dsɨ́₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ jág₁ jaun₂. Jaun₂ ca₂rë₃'éin₂ jág₁ a₂juá'₂ ne₄ Si₂ quió'₅ Diú₄, quian'₅₄ jág₁ a₂jme₁ca₂juá'₂ Jesús jaun₂.
I₂cuɨn₅ bá₄ Jesús ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂
23 Lia'₂ con'₂ jme₁'en₅₄ Jesús Jerusalén Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄, ca₂rë₃'én₂ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ të₂le₃ quió'₅ Jesús, jme₁ca₂jág₃ léi₄ a₂ma₂qui₂ma₂jmo₃.
24 La₁ tsá₃ jme₁'én₂ Jesús quió'₅ dsa₂ 'éi₂, ia₁ i₂cuɨin₂₃ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, 'a₂ lia'₂ lë́₅ të₂dsɨ́₅.
25 Tsá₃ 'e₂ ca₂rë₃'nió'₅ quió'₅, jua'₅₄ a₂jáng'₃ dsa₂ jág₁ dsau₅ juɨ₁lia'₂ quió'₅ 'i₁jan₂, ia₁ ma₂ŋi₅ rë₂ bá₄ Jesús 'e₂ a₂qui₂dsɨ₂jŋia₅ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.

*2:17 Salmo 69:9