24
Ca₂jen'₅₄ táng₃ Jesús
(Mateo 28:1-10; Marcos 16:1-8; Juan 20:1-10)
Jë₁le₂'uɨg₅₄ jmɨg₄ semana, ca₂i₃lén₂ táng₃ dsa₂ mɨ́₂ të₂ o₃'iog₂ lɨn₃, i₁jag₅₄ tau₂ 'ŋio₅ le₁quian₅ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ a₂jme₁ma₂lë́₅ co₂jŋia₅₄ quió'₅; [lë́₂ bá₄ guë́₄ dsa₂ mɨ́₂ sián'₂ i₂ca₂jme₃quiong'₅₄].* A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ le₁ton₅ jág₁ në₅. Jme₁ca₂dsi₃léin₂ ja₁jaun₂, jua'₂ cau₅ bá₄ ma₂i₂mu₃ nɨ₁cang₁ a₂jme₁rë₂jnɨ₅ tau₂ 'ŋio₅. Jaun₂ ca₂i₃toin'₅₄, la₁ tsá₃ ma₃nɨ₁ŋɨ₁ 'lag₄ [Te₁gui'₅₄ Jesús] A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ le₁ton₅ jág₁ në₅. ca₂dsó'₂ ja₁jaun₂. [Jaun₂ ca₂lë₃], A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ le₁ton₅ jág₁ në₅. të₃ tióin₂ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ jaun₂, tsá₃ a₂ŋi₅ jmo₃, jme₁ca₂jɨ́in₂ on₃ dsa₂ i₂qui'₂ tsɨn'₅₄ tág₅, tión₂ cau₅ quió'₅.
Të₃ ma₂gó'₅ jaun₂, ca₂'ɨin₃ ne₅₄ të₂ 'uë₃. Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ 'éi₂:
―¿'E₂ lë₃ 'na'₂ 'nia'₂ jan₂ i₂jén'₃ jɨn₄ 'lag₄? Tsá₃ 'éi₂ chan₂ ja₁lá₃. Ma₂ca₂jein'₅₄ bá₄. Juɨ₁dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂ca₂juá'₂ lia'₂ con'₂ jme₁ŋɨ₂₃ Galilea, jme₁ca₂juá'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jáng'₂ dsa₂ o₄gú₃ dsa₂ 'lɨn'₅₄, a₂tion₃ dsa₂ cróg₄, la₁ a₂'nɨ₅ jmɨg₄ jaun₂ jein'₅₄ táng₃.
Jaun₂ guë́₄ ca₂dsáu'₃ dsɨ́₅ 'io₅₄ jág₁ jaun₂ quió'₅ Jesús. Jme₁dsi₃lein₃ jaun₂, ca₂dsia₃ ca₂tsɨ́'₃ ta₁guia₃-ján₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ i₂jme₁lë́₂ guë́₄, ca₂tsɨ́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ sián'₂ në́₃. 10 Dsa₂ mɨ́₂ i₂jme₁quion₂ jág₁ në₅ ne₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: María i₂chan₂ Magdala, Juana, María chog₅₄ Jacobo, quiain'₅₄ guë́₄ dsa₂ mɨ́₂ sián'₂.
11 La₁ jme₁ca₂nág₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jág₁ në₅, a₂lë₁të₂'ɨ₅ bá₄ 'io₅₄ 'éi₂, lɨ́in₂, jaun₂ tsá₃ ca₂rë₃'éin₂.
12 La₁ Pe₄ në́₃, ca₂o₃'ɨ́in₃ ŋó₃ co₂chi'₅₄ ca₂i₁jag₅₄ dsi₂néi₂ tau₂ 'ŋio₅. Jaun₂ jmá'₃ tsɨ₁'mɨ'₂ tióg₃ bá₄ ca₂jág₃ niog₅. Ca₂ŋái'₃ bá₄ táng₃ jaun₂ në́₃, dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ 'e₂ ca₂lë₃.
A₂ca₂lë₃ dsi₂juɨ₅ ja₁ŋó₄ juɨg₂ Emaús
(Marcos 16:12-13)
13 Jmɨg₄ jaun₂ dé₄, on₃ dsa₂ 'éi₂ tioin'₅₄ juɨ₅ i₃léin₂ juɨ₅ juɨg₂ ja₁të́'₂ dsa₂ Emaús, a₂niog₅ con'₂ guia₃-cáun₃ kilómetros ja₁niog₅ Jerusalén. 14 Jaun₂ dé₄ tsɨ́'₅ rɨin'₅₄ i₃léin₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ ca₂lë₃. 15 Të₃ dsia₂₃ i₃léin₂ jaun₂, ca₂jme₃quián₃ Jesús ŋó₃ quiong'₅₄. 16 La₁ juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ jág₂ i₃léin₂, cha₂ a₂jmo₅ a₂tsá₃ rë₂cuɨg₂₃ 'ein₂ 'éi₂.
17 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―¿'E₂ bá₄ jág₁ dsia'₂ 'nia'₂ ja₂nóg'₅?
Jaun₂ ca₂nau₂ ca₂tiá₂ tei₄, le₁'ág₄ 'lia'₂ dsɨ́₅ bá₄. 18 Jaun₂ ca₂ŋag₃ jan₂ i₂chen₂ Cleofas:
―¿On₁ bá₄ jan'₂ 'ne₂ lɨ́ng'₅ dsa₂ i₂lia'₂ të₁tsɨn'₅₄ guan₅ Jerusalén, jaun₂ tsá₃ ŋi'₅₄ 'e₂ niog₅ ca₂lë₃ dsióg₂-jo₃ në₅?
19 Jaun₂ ca₂ŋag₃:
―¿'E₂ ca₂lë₃ guë'₂?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃:
―A₂ca₂lë₃ quian'₅₄ Jesús i₂chan₂ Nazaret, i₂jme₁lɨ́n₄ jan₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, i₂'uan'₂ të₂le₃ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂niog₅ ca₂jmo₃, i₂'uan'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ a₂ca₂jme₃tag₂₃, lia'₂ le₃ne₄ Diú₄ lia'₂ le₃ne₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃; 20 'a₂ lia'₂ ca₂jáng'₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ dsɨ₂tan₅₄ quián₂ jnia'₅₄, ca₂dsi₂ 'éi'₃ ca₂jŋag'₃ tioin'₅₄, ca₂tion₃ cróg₄. 21 Jnia'₅₄ jme₁'ɨ́n₂ dsɨ₅ chong₂, a₂lág₂ jnia'₅₄ 'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ i₂jme₁lión₂ juɨg₂ Israel. La₁ në₃ në́₃, ma₂'nɨ₅ jmɨg₄ ca₂lë₃ le₂në₅. 22 I₂lɨn₅₄ dsa₂ mɨ́₂ i₂tion'₅₄ jë₄ quián₂ jnia'₅₄ ma₂në₂quiong₃ jnia'₅₄ juë́'₅, ia₁ ma₃i₁jag₅₄ të₂ o₃'iog₂ ma₂'mɨ́g₂ tau₂ 'ŋio₅, juá'₂. 23 Tsá₃ nɨ₁ŋɨ₁ 'lag₄ dsó'₅. A₂jaun₂ bá₄ dsia₂₃ o₃lein₃ a₂në₂jme₃jnia₅ ángeles ne₅₄, a₂në₂juá'₂ i₂chan₂ bá₄ 'éi₂. 24 Jaun₂ në́₃, ma₂i₁len₅₄ i₂lɨn₅₄ rɨn'₅₄ jnia'₅₄ ma₂i₁jag₅₄ tau₂ 'ŋio₅. Jua'₂ dsón'₂ bá₄ dsau₅ con'₂ lë́₅ jág₁ jmóg'₅ dsa₂ mɨ́₂ 'éi₂, la₁ 'éi₂ guë'₂ në́₃ tsá₃ në₂jɨ́in₂, juá'₂.
25 Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂:
―¡'En₁ jmá'₃ tsá₃ 'e₂ ca₂ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂! ¿Lɨ́g'₂ bá₄ le₃'én'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂niog₅ ca₂juá'₂ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄? 26 Ia₁ ¿on₁ le₂jaun₂ 'i₄ 'éi'₃ ca₂tɨ́n₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, dsɨ₃ŋɨ́i₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ de'₂ jŋiá₅, jaun₂ guë́₄ dsiáin'₄ ja₁le₃juɨin'₂ táng₃?
27 Jaun₂ qui₂ca₂juá'₂ 'a₂ lia'₂ niog₅ juá'₂ ne₄ Si₂ quió'₅ Diú₄; ca₂jme₃lióg₃ de'₂ jŋiá₅ ja₁juá'₂ ne₄ si₂ quió'₅ Moisés, ŋó₃ ca₂'ë₃ le₂tan₅₄ si₂ quió'₅ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, ja₁juá'₂ 'ɨin₂₃ 'éi₂ 'ŋiog₅.
28 Jaun₂ ja₂quián₃ dsi₁léin₂ juɨg₂ pí'₁ ja₁tioin'₅₄ juɨ₅ dsi₁léin₂. La₁ dsa₂ 'éi₂ con'₂ jme₁ma₂ŋó₅ co₂dsau₅ bá₄ ca₂jmo₃.
29 La₁ i₂on₃ 'éi₂ në́₃ ca₂chi₃quióng₂ jmɨg₄ a₂jŋia₃, ca₂juá'₂:
―Në₃ o₁jŋia₁ quian'₅₄ jnia'₅₄, ia₁ ca₂rɨn₂ bá₄ 'iog₂, ca₂'láu₂ ca₂nei₂ bá₄ la₂.
Jaun₂ ca₂'í₃ dsi₂néi₂ ja₁jŋia₃ quian'₅₄ 'éi₂.
30 Jaun₂ ca₂lë₃, jme₁ma₂guá₅ ne₄ mesa quian'₅₄ 'éi₂, ca₂can₃ i₁ŋí'₄, ca₂jme₃jŋiói₃, jaun₂ guë́₄ ca₂'niai₃ ca₂cuë́'₃ le₃on₃ i₂quiain'₅₄.
31 Të₃jë₄ jaun₂ në₂jag₄ a₂jaun₂ guë́₄ ca₂niá₃ jme₁ne₁₂ lɨ́in₂, jaun₂ guë́₄ ca₂rë₃cuɨg₂₃. La₁ dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ ca₂i₃cóin'₅ të₃ ne₅₄.
32 Jaun₂ guë́₄ ca₂dsia₃ jág₁ guioin₅₄:
―Dsón'₂ bá₄ lia'₂ tio'₅₄ juɨ₅ ja₂náu₅, ca₂lë₃ dsɨ₅ néi₁ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ në₂juá'₂ në₂jme₃ŋɨ́i'₂ dsɨ₅ jniog₄ a₂juá'₂ Si₂.
33 Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂tóin'₂ táng₃ juɨ₅ ja₂lein₃ Jerusalén. Jme₁o₃lein₃ jaun₂, tion'₅₄ ta₁guia₃-ján₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ i₂lë́₂ guë́₄, le₁ŋɨi'₂ quian'₅₄ guë́₄ dsa₂ sián'₂. 34 Jaun₂ juá'₂ 'éi₂ tioin'₅₄:
―Të₃dsón'₂ bá₄ ma₂ca₂jen'₅₄ Te₁gui'₅₄. Ia₁ ma₂në₂jme₃jniai₂₃ ne₄ Si₂mu₅₄.
35 Jaun₂ guë́₄ ca₂jmóg'₃ táng₃ i₂on₃ 'éi₂ jág₁ 'a₂ lia'₂ ca₂lë₃ le₂'i₄ juɨ₅, 'a₂ lia'₂ ca₂rë₃cuɨg₂₃ con'₂ jme₁ca₂'niai₃ i₁ŋí'₄.
Ca₂jme₃jnia₅ Jesús jë₄ quió'₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂
(Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Juan 20:19-23)
36 Të₃ tioin'₅₄ dsia₂₃ jág₁ jaun₂, jme₁ca₂jme₃jnia₅ Jesús ca₂nau₂ jë₄ quió'₅.§ A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ ján₃: “co₂tan₅₄ ca₂cuag₃ Diú₄, ca₂juá'₂: ―Siang'₃. Juɨ₁'ei₅ bá₄ tei₄ tion'₅₄ 'nia'₂.”
37 Ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ tioin'₅₄, lɨ́in₂ jan₂ jme₂dsí₂ bá₄ 'éi₂ ŋɨ₅.
38 Jaun₂ ca₂juá'₂:
―¿'E₂ lë₃ ŋɨ́₄ lë₃ tion'₅₄ 'nia'₂ chí'₅ go₂'i₃? ¿'E₂ lë₃ ŋɨ́₄ 'lióng₂ a₂'náu'₂ 'nia'₂ 'au'₂? 39 La₂ jag₄ 'nia'₂ o₄gu₃ o₄tag₃. Jniá₂ bá₄ la₂. I₂nó'₅ 'nia'₂ i₂nɨ́g'₃ quió₃ i₂jag₄ 'nia'₂. Jan₂ jme₂dsí₂, on₃jua'₅₄ i₂ton₅ ŋɨ́₅ on₃ i₂'en₅₄ mu₅, juɨ₁lia'₂ jág'₂ 'nia'₂ lɨ́n₅ jniá₂.
40 Të₃ juá'₂ le₂në₅, qui₂ca₂'ë₃ o₄gú₃ o₄tag₁₂ në́₃.
41 Të₃ tioin'₅₄ jaun₂ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ tsá₃ 'éin₂ o₄quió'₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'io'₂ jén'₅, jme₁ca₂juá'₂ Jesús:
―¿Cha₁ a₂le₃que₅₄ ca₂la₂ ja₁lá₃?
42 Jaun₂ ca₂o₃can₅ ca₂'nau₅₄ quió'₅ i₁ju₁ cuɨ₂ ne₄ si₂, [quian'₅₄ guë'₂ ca₂jne₄ nɨ₁tá'₅ cuɨng₅].* A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ chi₁ton₅ jág₁ në₅.
43 Jaun₂ ca₂gue₃ ca₂guë́'₃ guá₅ të₃ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃.
44 Jaun₂ ca₂juá'₂ në́₃:
―Ma₁ ca₂juá'₃ jniá₂ le₂jŋiá₅ lia'₂ con'₂ jme₁ŋɨ₂₃ jɨn'₄ 'nia'₂, a₂tion₅₄ le₃ti₃ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ tio'₅₄ ne₄ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, ne₄ Si₂ quió'₅ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄, ne₄ Salmos në́₃, ja₁'ag₂₃ jniá₂.
45 Jaun₂ guë́₄ ca₂jme₃ŋɨ́i'₂ dsɨ́₅ 'éi₂ a₂juá'₂ Si₂, 46 jaun₂ ca₂juá'₂:
―Le₂në₅ bá₄ tio'₅₄ ne₄ Si₂: a₂tion₅₄ bá₄ dsɨ₃ŋɨ́₂ uɨg₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, la₁ jein'₅₄ bá₄ táng₃ a₂'nɨ₅ jmɨg₄; 47 a₂tion₅₄ dsɨ₃'ag₅ jág₁ në́₃, a₂'nió'₅ qui₂dsɨ₃quén'₅ dsɨ́₅ dsa₂ ia₁jaun₂ bá₄ lé₂ le₃'én₂ dsáu₁. Jág₁ në₅ dsó₃ qui₂rë₂'ë́₂ o₄quió₃, ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃, la₁ Jerusalén de'₂ jŋiá₅ ja₁le₃lióg₃. 48 'Nia'₂ në́₃ i₂qui₂ca₂të́₂ ne'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂niog₅ ca₂lë₃, qui₂o₁jang'₄ 'nia'₂ jág₁ dsau₅. 49 Jaun₂ në́₃, tsɨn₅₄ jniá₂ i₂ma₂lë́₅ jág₁ chen₃ Ŋe'₃. La₁ jŋia₄ guë́₄ 'nia'₂ juɨg₂ la₂, ca₂lia'₂ ca₂lë₃ le₁lɨn'₄ 'nia'₂ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ a₂sió₃ guei'₅₄.
Ca₂uɨ́g₂ Jesús guei'₅₄ i₂juɨ́g₃
(Marcos 16:19-20)
50 Jaun₂ ca₂jŋiai₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ të₂ juɨg₂ Betania, jaun₂ ca₂cho₃ gu₂ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃, ca₂jme₃gu'₅₄. 51 Ca₂lë₃ në́₃, të₃jë₄ jme₂gu'₅₄ jaun₂, ca₂i₃uɨ́in₂. A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ ján₃: “ca₂ŋái'₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃.”
52 'Éi₂ në́₃, ja₂lein₃ bá₄ táng₃ Jerusalén, jmo₂₃ 'io'₂ 'ŋio₅ lɨn₃, 53 le₃ó₃ jmɨg₄ bá₄ jme₁ŋɨi'₂ i₁dsi₅ guá'₅ jme₂juɨin'₂ Diú₄.
Co₂në₅.

*24:1 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ le₁ton₅ jág₁ në₅.

24:3 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ le₁ton₅ jág₁ në₅.

24:4 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ le₁ton₅ jág₁ në₅.

§24:36 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ ján₃: “co₂tan₅₄ ca₂cuag₃ Diú₄, ca₂juá'₂: ―Siang'₃. Juɨ₁'ei₅ bá₄ tei₄ tion'₅₄ 'nia'₂.”

*24:42 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ chi₁ton₅ jág₁ në₅.

24:51 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ ján₃: “ca₂ŋái'₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃.”