Jág₁ Dse₃ quió'₅ Diú₄ a₂ca₂tó'₂ San Mateo ne₄ Si₂
1
Dsa₂ can'₅₄ quián₅ Jesucristo i₂jme₁chan₂ ma₂lɨ́g'₂
(Lucas 3:23-38)
A₂la₂ bá₄ caun₂ lista ja₁le₁ton₅ dsa₂ can'₅₄ quián₅ Jesucristo i₂jme₁lɨ́n₄ tsɨ₁jon₂ quián₅ David* Rag₅₄ David i₂ca₂rë₃chán₃ con'₂ co₂mei₅ ŋi₂ né'₃ a₂ca₂rë₃chán₃ Jesús. quian'₅₄ Abraham.
Abraham ca₂lɨn₃ jmei₂ Isaac,
Isaac guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jacob;
Jacob guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Judá quian'₅₄ rɨin'₅₄.
Judá guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Fares quian'₅₄ Zara
të₂le₃ quian'₅₄ Tamar.
Fares guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Esrom;
Esrom guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aram.
Aram guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aminadab;
Aminadab guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Na'asón;
Na'asón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Salmón;
Salmón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Bo'oz
të₂le₃ quian'₅₄ Rahab.
Bo'oz guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Obed
të₂le₃ quian'₅₄ Ruth.
Obed guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Isaí;
Isaí guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Rag₅₄ David.
Rag₅₄ David guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Salomón,
(të₂le₃ quian'₅₄ i₂jme₁lɨ́n₄ dsa₂ mɨ́₂
quián₅ Urías le₂jŋiá₅).
Salomón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Roboam;
Roboam guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Abías;
Abías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Asa;
Asa guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Josafat;
Josafat guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Joram;
Joram guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Usías;
Usías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jotam;
Jotam guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Acaz;
Acaz guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Ezequías;
10 Ezequías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Manasés;
Manasés guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Amón;
Amón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Josías;
11 Josías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jeconías quian'₅₄ rɨin'₅₄,
(lia'₂ con'₂ jmɨg₄ jme₁ca₂i₃lén₂ dsa₂ israelitas
a₂ca₂tág₃ dsa₂ juɨ₅ 'uë₃ Babilonia).
12 Cang₂ jme₁ma₂tág₃ dsa₂ 'uë₃ Babilonia jaun₂,
ca₂lɨn₃ Jeconías jmei₂ Salatiel;
i₂ca₂lɨn₃ jmei₂ Zorobabel;
13 Zorobabel në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Abiud;
Abiud guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eliaquim;
Eliaquim guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Azor;
14 Azor në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Sadoc;
Sadoc guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aquim;
Aquim guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eliud;
15 Eliud guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eleazar,
i₂ca₂lɨn₃ jmei₂ Matán;
Matán guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jacob;
16 Jacob në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ José, dsɨ₂i₂gu₂ María;
María guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ chog₅₄ Jesús
i₂të́'₂ dsa₂ Cristo*. Co₂rë₂ bá₄ jein₅ jág₁ “Cristo” quian'₅₄ “I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.” Quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo guë'₂ táng₃ juá'₂ dsa₂ Meshíaj: “Mesías” quian'₅₄ jág₁ ŋi'₅₄.
17 Jaun₂ në́₃, con'₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ jme₁chan₂ Abraham ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂rë₃chán₃ David, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ jme₁chan₂ David, ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂tág₃ dsa₂ dsa₂ israelitas juɨ₅ 'uë₃ Babilonia; cang₂ jaun₂ guë́₄ në́₃, con'₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ ca₂tág₃ dsa₂, ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂rë₃chán₃ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. Co₂rë₂ bá₄ jein₅ jág₁ “Cristo” quian'₅₄ “I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.” Quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo guë'₂ táng₃ juá'₂ dsa₂ Meshíaj: “Mesías” quian'₅₄ jág₁ ŋi'₅₄.
'A₂ lia'₂ ca₂lë₃ a₂ca₂rë₃chán₃ Jesús
(Lucas 2:1-7)
18 Le₂la₂ bá₄ ca₂lë₃ a₂ca₂rë₃chán₃ Jesús: chog₅₄ jme₁chen₂ María jme₁ma₂lɨ'₅₄ jág₁ a₂jéin'₂ gu₂ quian'₅₄ José; la₁ né'₃ guë́₄ a₂tiain'₃, María në́₃ ca₂can₃ guein₂ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 19 José dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅ në́₃ jme₁lɨ́in₄ jan₂ dsa₂ dsen₃, jaun₂ tsá₃ jme₁'nio₃ chein'₃ o₂guí'₃ María jua'₅₄ le₃ŋi₅ dsa₂ juɨn₅; jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ jme₁dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ a₂jme₁téi₂ bá₄ con'₂ tsá₃ 'ein₂ ŋi₅. 20 Le₂jaun₂ bá₄ jme₁ma₂ca₂'náu'₃ dsɨ́₅ jmo₃, jme₁ca₂quɨ₃ a₂ca₂jme₃jnia₅ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄ ne₅₄ ca₂juá'₂:
―Së́₄, tsɨ₁jon₂ David, tsá₃ lë₁jmo₂ gang'₃ jua'₅₄ cán'₁ o₂guí'₃ a₂guéng'₄ María a₂léin₂ dsɨ₂i₂gog'₂, ia₁ guein₂ i₂le₃chan₂ quiáin₅ já₅ ja₁con₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 21 Jaun₂ le₃chan₂ jan₂ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅, jaun₂ quiain'₅₄ 'ne₂ JESÚS.§ Lia'₂ chen₂ Jesús (hebreo: Yeshua) jein₅ jág₁: Lió₂ bá₄ Te₁gui'₅₄. Le₃chein₂ le₂në₅ ia₁ a₂lióin₂ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅ 'uɨg₅₄ dsáu₁.
22 Ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ia₁jaun₂ le₃ti₃ juɨ₁lia'₂ ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quiáin₅, jme₁ca₂juá'₂:
23 Cán₂ jan₂ dsa₂ mɨ₄ guein₂,
jaun₂ le₃chan₂ jan₂ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅,
jaun₂ le₃chein₂ Emanuel,* Isaías 7:14.
co₂'nió'₄ a₂juá'₂: Quiong'₅₄ Diú₄ jniog₄.
24 Jaun₂ jme₁ca₂ŋé₃ Së́₄ a₂jme₁rë₂güɨ́in₃ jaun₂, le₂jaun₂ bá₄ ca₂jmo₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂juá'₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄, jaun₂ ca₂guein₃ bá₄ María a₂lén₂ 'éi₂ dsɨ₂i₂gu₂. 25 La₁ia₁ tsá₃ ca₂tiáin'₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁né₄, jua'₅₄ a₂ca₂rë₃cuɨin₂₃ rɨin'₅₄, ca₂lia'₂ jme₁ca₂rë₃chán₃ guein₂ i₂le₂'uɨg₅₄ 'éi₂ quián₅ bá₄ María; jaun₂ ca₂quiain₃ guein₂ Jesús.

*1:1 Rag₅₄ David i₂ca₂rë₃chán₃ con'₂ co₂mei₅ ŋi₂ né'₃ a₂ca₂rë₃chán₃ Jesús.

1:16 Co₂rë₂ bá₄ jein₅ jág₁ “Cristo” quian'₅₄ “I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.” Quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo guë'₂ táng₃ juá'₂ dsa₂ Meshíaj: “Mesías” quian'₅₄ jág₁ ŋi'₅₄.

1:17 Co₂rë₂ bá₄ jein₅ jág₁ “Cristo” quian'₅₄ “I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.” Quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo guë'₂ táng₃ juá'₂ dsa₂ Meshíaj: “Mesías” quian'₅₄ jág₁ ŋi'₅₄.

§1:21 Lia'₂ chen₂ Jesús (hebreo: Yeshua) jein₅ jág₁: Lió₂ bá₄ Te₁gui'₅₄.

*1:23 Isaías 7:14.