Jág₁ Dse₃ quió'₅ Diú₄ a₂ca₂tó'₂ San Marcos ne₄ Si₂
1
'Ë́₂ Juan₅₄ jág₁ quió'₅ Diú₄ caun₂ 'uë₃ co₂'ŋiog₅
(Mateo 3:1-12; Lucas 3:1-9, 15―17; Juan 1:19-28)
Le₂la₂ bá₄ ca₂rë₃lióg₃ jág₁ dse₃ quió'₅ Jesucristo, Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. * A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ chi₁ton₅ “Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.”
Juɨ₁lia'₂ lë́₅ tio'₅₄ ne₄ si₂ quió'₅ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₂ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂, ja₁juá'₂ le₂la₂:
Tsɨng₅₄ jan₂ dsa₂ quiáng₃
ne₄ juɨ₅ quiáng'₂, jón₃,
a₂dsɨ₃can₅ jág₁ dse₃ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃,
jaun₂ jmo₃ co₂jŋia₅₄ juɨ₅ quiáng'₂. Malaquías 3:1.
Jaun₂ né'₂ 'ë́₂ dsa₂ 'éi₂ jág₁ co₂mɨ'₅₄
caun₂ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅, jaun₂ i₂'éi₂ juá'₂:
“Jmo₄ 'nia'₂ co₂jŋia₅₄
juɨ₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄ i₂jiá₃.
Nia₄ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅.” Isaías 40:3.
Jaun₂ le₂la₂ ca₂rë₃ti₃ jág₁ në₅: Ca₂guan₃ Juan₅₄ caun₂ ja₁lë́₄ 'uë₃ co₂'ŋiog₅ ca₂choin₃ jmɨg₂ dsa₂, qui₂ca₂'ë́₂ jág₁ a₂tsón₃ dsa₂ jmɨg₂, jë₁ma₂ca₂dsi₃quén'₅ dsɨ́₅ ia₁jaun₂ le₃'én₂ dsáu₁. Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ chan₂ juɨg₂ Judea quian'₅₄ dsa₂ i₂chan₂ Jerusalén në́₃, ca₂i₁lein₅₄ ja₁jme₁'en₅₄ Juan₅₄. Qui₂ca₂jmo₃ dsa₂ qui₂ŋí₃ quió'₅ ca₂le₃jë́₃ dsáu₁. Jaun₂ guë́₄ ca₂cho₃ Juan₅₄ jmɨg₂§ lit. “ca₂tióg₃ Juan₅₄ jmɨg₂” Cuá₃ Jordán.
Nɨ₁tsɨn'₅₄ Juan₅₄ 'éi₂ jme₁lë́₄ quian'₅₄ nɨ₁jŋí₁ já'₂ camello. A₂jme₁jén'₅ tú'₅ guë'₂ në́₃, lo₄ já'₂. Má₃ a₂jme₁guë́'₅ guë'₂, jmá'₃ i₁nɨ'₂ tia₄ quian'₅₄ jmɨ₁tá'₄ cha₂ ja₁nau₂. Caun₂ ca₂ŋɨ₃ bá₄ 'ë́₂ jág₁ dse₃, juá'₂:
―I₂jiá₃ chi₁co'₅₄ quió₃, i₂'éi₂ bá₄ i₂'uan'₂ i₂tɨn₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ jniá₂, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ lau₂ ton₅ tag₅₄ tsá₃ ca₂tɨ́ng₂ tsɨ'₅₄. Jniá₂ në₂tiáng₃ 'nia'₂ jmɨg₂; la₁ 'éi₂ guë'₂ në́₃ tióg₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅.
Ca₂chon₃ Juan₅₄ jmɨg₂ Jesús
(Mateo 3:13-17; Lucas 3:21-22)
Jmɨg₄ jaun₂ o₂'ɨ́n₃ Jesús juɨg₂ Nazaret, ja₁tén₄ Galilea. Ŋó₃ ja₁'en₅₄ Juan₅₄. Ja₁jaun₂ ca₂cho₃ Juan₅₄ jmɨg₂ ca₂choin₃ Jesús* lit. “ca₂tióg₃ Juan₅₄ ca₂tiáin₂ jmɨg₂ Jesús.” Cuá₃ Jordán. 10 Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂'ŋio₂ Jesús ne₄ jmɨg₂, ca₂jág₃ ca₂niá₃ dsɨ₄ mɨ₂güɨ́g₃. Jaun₂ ca₂sión₃ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ i₁ju₂, ne₄ quió'₅. 11 Jaun₂ ca₂né'₂ jág₁ a₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ a₂juá'₂:
―'Ne₂ bá₄ lɨ́ng'₅ jón₃ quiáng₃, i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nióg₃ guë́₄ lɨn₃; 'E₂ bá₄ 'ŋio₂ dsɨ₃ quian'₅₄ 'ne₂.
Ca₂caun₃ i₂së₃dsen₃ táu₂ quió'₅ Jesús
(Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13)
12 Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ ca₂jiog₃ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ caun₂ juɨ₅ 'uë₃ co₂'ŋiog₅. 13 Jaun₂ ja₁jaun₂ ca₂'í₃ të₂láu₃ jmɨg₄ ia₁jaun₂ cáun₂ táu₂ i₂së₃dsen₃. Ja₁jaun₂ jme₁tion'₅₄ já'₂ tsau₂ dsɨ́₅. La₁ ca₂o₃lén₂ ángeles ca₂jme₃'o₅₄.
Ca₂jme₃lióg₃ Jesús jme₂tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ dse₃
(Mateo 4:12-17; Lucas 4:14-15)
14 Jme₁ma₂ca₂ton'₂ dsa₂ Juan₅₄ né'₃ 'má₃, Jesús në́₃ ca₂ŋei₅₄ juɨ₅ Galilea i₁'ë́₄ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄, 15 juá'₂ ŋɨ₂₃:
―Ca₂dsɨn₃ jmɨg₄ a₂ja₂quián₃ a₂jme₃gón₃ Diú₄. Jaun₂ lë₃ juɨ₁dsi₂quén'₅ 'au'₂, juɨ₁le₂'én'₂ 'nia'₂ jág₁ dse₃.
Ca₂të́'₃ Jesús quén₂ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ tsán'₂ ju₄
(Mateo 4:18-22; Lucas 5:1-11)
16 Co₂ráun₂ ca₂ŋɨ₅ Jesús chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ Galilea. Ja₁jaun₂ ca₂jɨ́in₂ Si₂mu₅₄ quiain'₅₄ Drë́₄ rɨin'₅₄. Jme₁tioin'₅₄ táun₂ 'má₅ dsi₂jmɨg₂, ia₁ jme₁lɨ́in₄ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ tsán'₂ ju₄. 17 Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús:
―I₂nó'₅ 'nia'₂, jme₁quiong'₅₄ jniá₂, jaun₂ cuë₅₄ ta₁ a₂chi₁liang'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, juɨ₁lia'₂ chi₂lián'₁ 'nia'₂ ju₄.
18 Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ bá₄ i₃léin₂ quiong'₅₄; ja₁jaun₂ ca₂dsia₃ bá₄ tsɨ₁'má₅ quió'₅.
19 Me'₂ bá₄ ja₁i₃léin₂ guë́₄ jme₁ca₂jɨ́in₂ i₂chen₂ Jacobo quiain'₅₄ Juan₅₄ rɨin'₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Zebedeo. Jme₁tioin'₅₄ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅ jmóg'₅ 'má₅ quió'₅. 20 Dsɨ₂juɨ₅ ca₂të́'₃ i₂'éi₂ ján₃; ca₂tén₂ bá₄ guë'₂ 'éi₂ në́₃ Zebedeo jmei₂ 'ŋió'₃ tsɨ₁mu₅ quian'₅₄ mozo quiáin₅.
Jan₂ dsa₂ i₂jme₁'en₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ të₂dsɨ́₅
(Lucas 4:31-37)
21 Jaun₂ dsi₃léin₂ juɨg₂ Capernaum. Caun₂ jmɨg₄ sa₅₄, ca₂'í₃ Jesús guá'₅ sinagoga. Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂jme₃tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ dse₃. 22 Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ca₂nág₂ në́₃ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅ jág₁ quió'₅, ia₁ ca₂jme₃tag₂₃ juɨ₁lia'₂ jë₁jme₂tag₅ jan₂ i₂'io₅ 'éi'₃, on₃jua'₅₄ rë'₂ juɨ₁lia'₂ jme₂tag₅ të₅juá'₅. 23 Jë₄ jaun₂ ca₂dsióg₃ jan₂ dsa₂ i₂'en₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄, ca₂juá'₂ guió'₅ tiá₂:
24 ―¿'E₂ lë₃ tián'₅ 'ne₂ Jesús Nazareno o₃, “i₂chan₂ Nazaret.” jë₄ quián₂ jnia'₅₄? A₂jŋia'₅₄ 'niog'₂ 'éng'₄ jnia'₅₄ bá₄ 'ne₂ ŋe'₃. Guion₄ jniá₂ 'ein₂ lɨ́ng'₅. 'Ne₂ lɨ́ng'₅ dsa₂ jŋió₅ quián₅ Diú₄.
25 Jaun₂ ca₂jén₂ Jesús i₂'lɨn'₅₄ i₂'en₅₄ të₂dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂, ca₂juá'₂:
―Tei₄ jmo₄. Jú₅ quió'₅ dsa₂ në₅.
26 Jaun₂ ca₂jmo₃ i₂'lɨn'₅₄ ca₂ba₂ca₂lɨ́n'₂ dsa₂ 'éi₂ 'uë₃, ca₂guió'₃ tiá₂. Jaun₂ guë́₄ o₂'ɨ́in₃ jaun₂ në́₃. 27 Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ca₂të́₂ ne₄ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅, qui₂ca₂ŋɨ́i'₃ rɨin'₅₄, ca₂juá'₂:
―¿'E₂ bá₄ në₅? ¿'An₁ a₂në₅ bá₄ juá'₅ 'mɨ́₂? ¡'Io₅ 'éi'₃ i₂në₅ ca₂të₂ ne₄ quió'₅ i₂'lɨn'₅₄, jaun₂ 'éi₂ në́₃ nag₂₃ gau₂ jág₁ quió'₅!
28 Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ bá₄ ca₂i₃'ág₃ jág₁ quió'₅ ca₂le₂con₂ ja₁tén₄ Galilea.
Ca₂jme₃'lión₂ Jesús ma₂chog₅₄ Si₂mu₅₄
(Mateo 8:14-15; Lucas 4:38-39)
29 Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂'uɨin₂ guá'₅, ca₂ŋó₃ quiain'₅₄ Jacobo, Juan₅₄ në́₃, ja₁quió'₄ Si₂mu₅₄ quian'₅₄ Drë́₄. 30 Ma₂chog₅₄ Si₂mu₅₄ në́₃ jme₁roin₂₃ dso'₅₄, 'i₄ dséi₂. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ ca₂'ɨn₃ dsa₂ dsa₂ dso'₅₄ 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús. 31 Jaun₂ në́₃ ca₂jme₃quiáin₃ con₂ dsa₂ dso'₅₄, ca₂jŋa'₃ gu₂, ca₂chó'₂ jaun₂ në́₃. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ bá₄ ca₂o₃'ág₃ dséi₂ dsa₂. Jaun₂ 'io₅₄ 'éi₂ në₃ ca₂jme₃lióg₃ ca₂jme₃ti₃ ta₁ ne₄ 'éi₂ tioin'₅₄.
Ca₂jme₃'lión₂ Jesús juɨn₅ dsa₂ dso'₅₄
(Mateo 8:16-17; Lucas 4:40-41)
32 Jme₁ma₂rɨn₂ 'iog₂ jmɨg₄ jaun₂, ca₂o₃jŋia₃ dsa₂ ne₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dso'₅₄, dsa₂ i₂tion'₅₄ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄ në́₃. 33 Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ juɨg₂ bá₄ ca₂ŋɨ'₂ o₄'né₄. 34 Jaun₂ Jesús në́₃ ca₂jme₃'lióin₂ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ dso₄ a₂jme₁lɨ́in₄. Qui₂ca₂'uɨ́in'₂ rë'₂ juɨn₅ je₂na'₅₄ në́₃. La₁ tsá₃ ma₃ca₂cuë₃ Jesús jmɨg₄ jua'₅₄ a₂juá'₂ guë́₄ je₂na'₅₄ jág₁, ia₁ ŋi₅ bá₄ je₂na'₅₄ 'ein₂ 'éi₂.
Ca₂'ë́₂ Jesús jág₁ dse₃ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas le₂tan₅₄ juɨg₂ ja₁tén₄ Galilea
(Lucas 4:42-44)
35 Le₁né₃ guë́₄ jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂nau₂ Jesús o₂'ɨ́in₃ 'nɨ'₂ juɨg₂, caun₂ ja₁lë́₄ co₂'ŋiog₅, i₁chi'₄ Diú₄. 36 Jaun₂ ŋó₃ Si₂mu₅₄ quiain'₅₄ rɨin'₅₄ i₁'niong'₂. 37 Jme₁ca₂dsáu'₂ në́₃, ca₂juá'₂:
―Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂nioi₅₄ 'nai'₂ 'ne₂.
38 La₁ Jesús në́₃ ca₂ŋag₃:
―Ma₃dsau₅₄ dsɨ₂i₁nio₁ le₂tan₅₄ juɨg₂ ma₂quián₅ në₅, dsɨ₁'ë́₄ jág₁ dse₃, ia₁ ta₁ jaun₂ bá₄ guio₃ jniá₂.
39 Jaun₂ le₂në₅ ca₂i₁ŋɨ₂ Jesús le₂tan₅₄ juɨg₂ tio'₅₄ ja₁tén₄ 'uë₃ Galilea, qui₂i₁'ë́₄ jág₁ dse₃ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas le₂caun₂ juɨg₂. Qui₂ca₂'uɨ́in'₂ je₂na'₅₄ të₂dsɨ́₅ dsa₂ në́₃.
Ca₂jme₃'lión₂ Jesús dsa₂ i₂lɨ́n₅ 'mé'₅ 'iog₅
(Mateo 8:1-4; Lucas 5:12-16)
40 Ca₂guan₃ jan₂ dsa₂ dso'₅₄ i₂lɨ́n₅ 'mé'₅ 'iog₅ coin₂. Jaun₂ ca₂chi₃jné₃ ne₅₄, ca₂juá'₂:
―Chi₂jua'₂ 'ŋio₂ 'au'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ 'ne₂ bá₄ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jmó'₂ le₁jë́₃ quió₃.
41 Jaun₂ ca₂dsia₃ Jesús ŋéi₂ dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂, ca₂néi'₃ gu₂ ca₂nɨ́i'₂ quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂:
―'Ŋio₂ bá₄ dsɨ₃. Juɨ₁le₅₄ le₁jë́₃ quiáng'₂.
42 Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂jŋia'₃ 'mé'₅ 'iog₅, ca₂'lón₂ dsa₂ 'éi₂. 43 Jaun₂ ca₂dsióg'₂, ca₂juá'₂:
44 ―La₁ të₃ŋi'₅₄ tsá₃ 'ein₂ i₂juɨg'₂ 'i₁jan₂. Jŋia'₅₄ gua₂ o₂jme₁jnia₅ ne₄ jme₂dsa₂, o₂jen'₅₄ ne₄ Diú₄ o₂jmo₄ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, 'Éi'₃ quió'₅ Moisés: 'Í₂ Levítico 14. o₂jang'₅₄ jág₁ dsau₅ jɨn₄ dsa₂ juɨg₂ a₂ma₂'lóng'₂.
45 La₁ dsa₂ 'éi₂ në́₃ të₂le₃ i₂juɨ'₂ guë́₄ ca₂dsia₃ bá₄ jme₁o₂'ɨ́in₃, qui₂ca₂'ë́₂ jág₁ ca₂le₂con₂. 'Uɨg₅₄ jaun₂ tsá₃ ma₃lé₂ 'í₂ Jesús jë₄ juɨg₂ të₃ jág₅ dsa₂; jmá'₃ lia'₂ ja₁co₂'ŋiog₅ bá₄ jme₁jŋia₂₃. La₁ tion₅₄ bá₄ jme₁dsɨ₂lén₂ dsa₂ coin₂ i₂ja₂lén₂ ca₂le₂con₂ jaun₂.

*1:1 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ tsá₃ chi₁ton₅ “Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.”

1:2 Malaquías 3:1.

1:3 Isaías 40:3.

§1:5 lit. “ca₂tióg₃ Juan₅₄ jmɨg₂”

*1:9 lit. “ca₂tióg₃ Juan₅₄ ca₂tiáin₂ jmɨg₂ Jesús.”

1:24 o₃, “i₂chan₂ Nazaret.”

1:44 'Éi'₃ quió'₅ Moisés: 'Í₂ Levítico 14.