Si₂ carta a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄ dsa₂
FILIPENSES
1
Jmo₅ Pa₄ si₂ a₂chein₃ ne₄ Guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Filipos, të₁lia'₂ 'ein₅₄ né'₃ 'má₃
Jniá₂ Pa₄, quiang'₅₄ Timoteo, lág₅ jnia'₅₄ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Jesucristo; jmo₂ jnia'₅₄ si₂ carta la₂ dsiang'₅₄ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂tián'₅ Filipos i₂lë́₅ 'í₁ quián₅ Cristo Jesús, ja₁con₂ dsa₂ i₂niog₅ ne₄ guá'₅,* griego: epískopos. quian'₅₄ ja₁con₂ dsa₂ i₂jme₂'o₅₄ griego: diákonous. 'Nio'₂ ja₁ton₅ Hechos 6:1-7; 21:8. në́₃. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ Diú₄, juɨ₁'ag₅₄ bá₄ tei₄ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₃ Diú₄ Tia₅₄ quián₂ jniog₄, jmo₃ Te₁gui'₅₄ Jesucristo në́₃.
Chi₂lén'₂ Pa₄ Diú₄ o₄quió'₄ dsa₂ i₂'én₂
Cuë́₅ ti₁'mag'₄ Diú₄ quiáng₃ lia'₂ co₂ráun₂ dsau'₂ dsɨ₃ 'nia'₂. Lia'₂ co₂ráun₂ chi₂len'₄ jniá₂ Diú₄, o₄quián'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃, co₂tan₅₄ lia'₂ 'io'₂ jéin₅, ia₁ co₂dsia₅ bá₄ ma₂ja₂náu₅ jniog₄ quen'₂ bí₂ o₄quió'₄ jág₁ dse₃ ca₃le₃ jmɨg₄ le₂'uɨg₅₄ ca₂lia'₂ jŋió₂ jmɨg₄ në₃. Caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ lɨ́ng₂, Diú₄ bá₄ i₂ca₂jme₃lióg₃ jmo₂₃ ta₁ dse₃ ja₁con'₂ 'nia'₂, jme₃'ŋiai₂₃ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ quió'₄ Cristo Jesús.
Dsi₂ten₅₄ bá₄ 'ag₅₄ dsɨ₃ le₂në₅ o₄quián'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃, ia₁ 'i₄ dsɨ₃ jniá₂ 'nia'₂. Ia₁ quian'₅₄ jniog₄ rɨn'₅₄ co₂dsia₅ bá₄ guei₂ jniog₄ a₂jme₂gu'₅₄ Diú₄, tsá₃ a₂nag₅₄ jaun₂ a₂'eng₅₄ né'₃ 'má₃, o₃ jŋia'₅₄ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ dsióg₄ jniá₂ ja₁lé₂ le₃long₅₄ jág₁ dse₃, ton'₂ lé₂ le₃jáng'₄ jág₁ dsau₅ a₂të₃dsón'₂ bá₄ tí₅ jág₁. I₂ŋi₅ dsɨ₂jó'₃ bá₄ Diú₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ dsen₅₄ dsɨ₃ jniá₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃, lia'₂ con'₂ lë́₅ ŋɨ́₄ lë₃ Cristo.
Le₂la₂ bá₄ chi₂len'₄ jniá₂ Diú₄: a₂qui₂dsɨ₃jón₃ a₂jme₁'nió'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ 'ŋio₅ lɨn₃, lia'₂ ma₂të₂dsi₅₄ jaun₂ a₂qui₂rë₂ŋɨ́'₂ dsei'₂ 'nia'₂ a₂qui₂le₃quɨng'₅₄ 'nia'₂ jmɨg₄, 10 ia₁jaun₂ lé₂ le₃caun'₅₄ 'í₁ 'e₂ jaun₂ a₂dsen₅₄ guë́₄. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ le₃chan'₂ 'nia'₂ tsá₃ qui₂le₁'ióg₄ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂, jua'₅₄ qui₂le₁cán'₄ 'nia'₂ dso₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁të₃ jmɨg₄ quió'₄ Cristo. 11 Le₂në₅ bá₄ ján₃, lé₂ juɨ₅ a₂i₁nio'₄ 'nia'₂ a₂léi₄ a₂le₃jniá₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂dse₃ a₂niog₅ qui₂ma₂jmo'₅₄ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo. Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, Diú₄ bá₄ i₂gue₃ ti₁'mag'₄, qui₂le₃juɨin'₂ në́₃.
Të₂le₃ quió₃ jniá₂, o₄quió'₄ Cristo bá₄ chang₂
12 Rɨn'₅₄ jniog₄, 'nio₃ jniá₂ le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂, ca₂le₃jë́₃ a₂niog₅ ma₂i₃ŋɨ́g₂, të₂le₃ lë́₅ guë́₄ dsón'₂ cuë₂₃ bí₂ a₂dsɨ₃'ag₅ jág₁ dse₃. 13 Le₂në₅ bá₄ le₁ŋi₅ ca₂le₃jɨ́n₃ 'lióg₂ i₂tion'₅₄ ne₄ta₁ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ rɨin'₅₄ në́₃, a₂'eng₅₄ rë₂jnɨ́g₅ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'éng₂ le₃quió'₅ Cristo. 14 'Uɨg₅₄ ia₁ a₂rë₂jnɨ́g₅ në́₃, mei'₂ tsá₃ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ rɨn'₅₄ jniog₄ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄ ma₂qui₂ma₂tɨ́in₂ bí₂ a₂'ë́₂ jág₁ quió'₅ Diú₄ a₂tiá₂ dsɨ́₅, tsá₃ 'e₂ gau₂ cha₂.
15 A₂dsau₅ bá₄ jaun₂ chan₂ i₂lɨn₅₄ dsia₂₃ 'ɨin₂₃ Cristo a₂uɨg₅ dsɨ́₅, dsia₂₃ mɨ'₅₄, ton'₂ chan₂ guë'₂ i₂lɨn₅₄ dsia₂₃ a₂dse₃ dsɨ́₅ 'ɨin₂₃ Cristo. 16-17 I₂le₂'éi₂ në́₃ jmo₂₃ ia₁ a₂'nio₃, ia₁ ŋi₅ rë₂'eng₅₄ ja₁lá₃ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂long₅₄ jág₁ dse₃. Dsa₂ i₂le₂ne₁ në́₃, dsia₂₃ 'ɨin₂₃ Cristo cha₂ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ a₂jŋia'₅₄ con'₂ 'ɨ́n₂ dsɨ́₅ le₃chain₂ dse₃ guioin₅₄ bá₄, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂të₃dsón'₂ lë́₅ dsɨ́₅; a₂'nio₃ jmóg'₂ jniá₂ cuë₃ o₂me'₅₄ dsɨ₅ të₁lia'₂ 'eng₅₄ rë₂jnɨ́g₅. 18 La₁ tsá₃ cha₂ 'e₂ a₂jaun₂. Jŋia'₅₄ lia'₂ juɨ₁'ë₅₄ dsa₂ jág₁ quió'₅ Cristo, ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ 'a₂ lia'₂ jmo₃ dsa₂, jua'₅₄ a₂dse₃ dsɨ́₅ o₃ a₂tsá₃ dse₃ dsɨ́₅ 'e₂. Tion₅₄ bá₄ jéin₅ jniá₂ 'io'₂.
'A₂ con'₂ dsón'₂ jmo₅₄ jniá₂ 'io'₂, 19 ia₁ guion₄ bá₄ jniá₂ jaun₂, quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, o₃'ɨng₅ a₂lióng₂ con'₂ dse₃, të₂le₃ ia₁ a₂mɨ'₂ 'nia'₂ ne₄ Diú₄ o₄quió₃, të₂le₃ quian'₅₄ bí₂ a₂cuë₅ jme₂'o₅₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Jesucristo në́₃. 20 Ia₁ chi₁jan₁ jniá₂ 'ɨ́n₂ dsɨ₃ a₂tsá₃ të₃tsɨng'₅₄ o₂guí'₃ quian'₅₄ 'i₁caun₂, jaun₂ të₂le₃ lë́₅ guë́₄ 'ag₃ caun₂ dsɨ₃, ia₁jaun₂ le₃jniá₂ a₂jlán'₁ Cristo juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₃ jniá₂, o₁jŋia'₅₄ la₂ chang₂, o₃ jóng₂ 'e₂. 21 Ia₁ të₂le₃ quió₃ jniá₂, o₄quió'₄ Cristo bá₄ chang₂, ján₃ bá₄ a₂ca₂lág₃ co₂'nió'₄ a₂të₁dsɨ₅₄ në₁ca₂jong₃. 22 Ia₁ në₁jua'₂ caun₂ chang₂ 'ŋió'₃ nɨ₁ŋɨ́₅ la₂, caun₂ lé₂ le₃jmo₅₄ bá₄ ta₁ a₂dse₃ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄. Jaun₂ lë₃ tsá₃ guion₄ jniá₂ 'e₂ quio'₅₄. 23 'Ŋio₅ juɨ́'₅ lɨ́ng₂ na₅ bá₄ jaun₂ a₂quio'₄ jniá₂ jë₁le₃tɨn₃ le₂në₅: të₂le₃ ca₂ton₂, 'nio₃ jua'₅₄ jóng₂ nég'₄ i₁gua₃ quian'₅₄ Cristo, a₂në₅ bá₄ ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ të₂le₃ quió₃ jniá₂; 24 la₁ të₂le₃ ca₂ton₂ guë'₂ në́₃, 'ŋio₅ guë́₄ dsen₅₄ ta₁ ja₁con'₂ 'nia'₂, 'nió'₅ le₃chang₂ 'ŋió'₃ nɨ₁ŋɨ́₅ la₂. 25 Jaun₂ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ lɨ́ng₂ le₂në₅, jaun₂ jan₅₄ bá₄ guë́₄ jniá₂ quian'₅₄ 'nia'₂, ia₁jaun₂ lé₂ le₃jme₁'on₁ jniá₂ 'nia'₂ a₂náu'₁ tiá₂ a₂o₁nóg'₅ ne₄ juɨ₅ a₂jmó'₂ 'nia'₂ 'io'₂ guë́₄ a₂'éng'₂, 26 ia₁jaun₂ dsɨ₃tsón₃ a₂jmó'₂ 'nia'₂ 'io'₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús o₄quió₃ jniá₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂quian'₄ jniá₂ 'nia'₂.
27 Jŋia'₅₄ lia'₂ cán₂ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ con'₂ dsi₂ten₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ dse₃ quió'₅ Cristo. Le₂në₅ jaun₂, o₁jŋia'₅₄ la₂ ca₂dsióg₃ jniá₂ i₁jag₁₂, o₃ tsá₃ ca₂dsióg₃, o₃ chi₂jua'₂ të₂le₃ ca₂ŋó₃ guë́₄ uɨ́ng₂ 'e₂, la₁ 'nio₃ jniá₂ dsi₁lé₂ jág₁ le₃guion₅₄ a₂chan'₂ 'nia'₂ tióng'₂ tiá₂, 'ei₅ caun₂ jág₁ le₃quió'₅ jme₂dsí₂, jme₂'ŋió'₄ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃ co₂dsia₅ o₄quió'₄ jág₁ dse₃ a₂'éin₂ jniog₄. 28 Tsá₃ lë₁can₂ 'nia'₂ juë́'₅ 'e₂ qui₂quiong₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'iog₅₄ 'nia'₂. Ia₁ a₂në₅ jau'₂ 'í₁ rë₂ a₂lén₄ dsa₂ 'éi₂ a₂tioin'₅₄ juɨ₅ ja₁dsɨ₃'éin₂; la₁ le₂jaun₂ guë'₂ ján₃ jau'₂ léi₄ rë₂ táng₃ a₂tion'₅₄ 'nia'₂ juɨ₅ ja₁tɨ́ng'₄; a₂në₅ bá₄ a₂já₅ quió'₅ Diú₄. 29 Ia₁ 'uɨg₅₄ quió'₄ Cristo ca₂ŋɨ'₂ 'nia'₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ le₃'én'₂ 'nia'₂ le₃quió'₅, ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ ŋag'₅₄ uɨg₅ o₄quió'₄, 30 ia₁ co₂rë₂ bá₄ 'nei₂ dsɨ₂ŋɨ́'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ ma₂të́₂ ne'₅₄ 'nia'₂ a₂dsɨ₂ŋɨ́₂ jniá₂, con'₂ siá'₂ táng₃ rë₂në́₃ rë₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ lia'₂ ma₂dsɨ₂ŋɨ́g₂ jaun₂ bá₄.

*1:1 griego: epískopos.

1:1 griego: diákonous. 'Nio'₂ ja₁ton₅ Hechos 6:1-7; 21:8.