Si₂ carta a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄ dsa₂
ROMANOS
1
Jmo₅ Pa₄ si₂ a₂chein₃ ne₄ Guá'₅ i₂chan₂ Roma
Jniá₂ Pa₄, lɨ́ng₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne₄ Jesucristo; Diú₄ ca₂të₃ jniá₂, jaun₂ ca₂chei'₃ a₂léng₂ dsa₂ i₂chen₄ quiáin₅ ia₁jaun₂ qui₁'ë́₄ jág₁ dse₃ quió'₅.
Ca₂'ë́₂ Diú₄ jág₁ dse₃ në₅ ca₂tó'₂ ne₄ Si₂ jŋió₅ quió'₅ ma₂lɨ́g'₂, ca₂cuë₃ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quiáin₅, a₂'ɨin₂₃ ja₁ŋi'₅₄, i₂jme₁lɨ́n₄ tsɨ₁jon₂ David lia'₂ con'₂ lɨ́n₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃; lia'₂ con'₂ lë́₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ në́₃ ca₂jme₃jnia₅ a₂lɨ́n₅ 'éi₂ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ jme₁ca₂jein'₅₄ táng₃ jɨn₄ 'lag₄, quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅, a₂'uain'₂. Jesucristo Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄ bá₄ 'éi₂. Të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo, ton'₂ o₄quió'₄ 'éi₂ bá₄, ma₂jmo₃ Diú₄ dse₃ dsɨ́₅ ja₁con₂ jnia'₅₄, jaun₂ ca₂chei₃ jɨn₄ dsɨ₂nau₂ ia₁jaun₂ le₃chan₂ dsa₂ ca₂le₂con₂ juɨg₂ i₂jme₂ti₃ jág₁ quió'₅, ia₁ a₂'éin₂. Jɨn₄ dsa₂ 'éi₂ tián'₅ 'nia'₂ i₂ma₂të́'₃ Diú₄ ján₃, a₂lén'₂ 'nia'₂ i₂quián₅ Jesucristo.
Jaun₂ tsɨ́ng₂ si₂ la₂ ne'₅₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂ i₂tián'₅ jë₄ juɨg₂ Roma, i₂lɨ́n₅ i₂'nio₃ Diú₄, jaun₂ ma₂të₂₃ a₂le₃chan'₂ 'nia'₂ lɨ́ng'₅ dsa₂ i₂lë́₅ 'í₁ i₂ma₂quiáin₅. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ juɨ₁le₂chan'₂ bá₄ 'nia'₂ dse₃, juɨ₁'ag₅₄ bá₄ tei₄ o₄quió'₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo në́₃.
'Nio₃ Pa₄ dsɨ₃jág₂ juɨg₂ Roma
Jë₁le₂'uɨg₅₄, të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo cuë́₅ ti₁'mag'₄ Diú₄ quiáng₃ o₄quián'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃, ia₁ ca₂le₂con₂ bá₄ 'ei₅ jág₁ dsia₅ dsa₂ 'a₂ lia'₂ 'én'₂ 'nia'₂. Jaun₂ Diú₄, i₂jme₂tí₁ jniá₂ ne₄ ca₂le₃jë́₃ jme₂dsí₂ quió₃, a₂qui₂'ë́₅ jág₁ dse₃ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄, 'éi₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ 'a₂ lia'₂ dsau'₂ dsɨ₃ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ jë₁chi₂lén'₂ jniá₂ Diú₄. 10 Co₂tan₅₄ bá₄ mɨ₅ jniá₂ ne₄ Diú₄ juɨ₁le₅₄ bá₄ 'a₂ lia'₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅, 'a₂ lia'₂ lé₂ a₂cuɨn₃ jmɨg₄, ca₂lia'₂ ca₂lë₃ a₂nei₅₄ i₁jɨng₁₂ 'nia'₂. 11 Ia₁ 'ɨ́n₅ dsɨ₃ i₁jɨng₁₂ 'nia'₂, ton'₂ 'nio₃ jme₁'ong₁₂ 'e₂ caun₂ 'nió'₅ jme₁'ong₁₂ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ jme₂dsí₂, ia₁jaun₂ le₃náu'₁ guë́₄ 'nia'₂ tiá₂; 12 co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, ia₁jaun₂ lé₂ le₃cuë₅₄ lián'₂ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂ quian'₅₄ a₂'éin₂ juɨ₁lia'₂ 'én'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ 'én₂ jniá₂ ján₃.
13 Rɨn'₅₄ jniog₄, 'nio₃ le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'lióng₂ ráun₂ bá₄ ma₂lë₅ dsɨ₃ a₂'nio₃ nei₅₄ i₁jɨng₁₂ 'nia'₂, la₁ ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ rë₂në́₃ tsá₃ ma₂lë₅, ia₁ ma₂rë₂jnɨ₅ juɨ₅. 'Nio₃ nei₅₄ ia₁jaun₂ chi₁lo'₂ a₂ma₂rau₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ ma₂cag'₄ jniá₂ ján₃ juɨg₂ siá'₂, go₄ dsɨ₂nau₂ sián'₂ ján₃. 14 Ia₁ jniá₂ bá₄ niog₅ ne₃ ca₂tɨ́ng₂ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃, juɨ₁lɨ́n₄ dsa₂ 'e₂ lɨ́in₅, dsa₂ griego, o₃ dsɨ₂nau₂ 'e₂, dsa₂ i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, o₃ dsa₂ co₄ 'e₂; 15 jaun₂ le₂në₅ bá₄ 'ɨ́n₅ dsɨ₃ a₂qui₂i₁'ë́₃ jág₁ dse₃ ja₁con₂ dsa₂ juɨg₂ go'₄ 'nia'₂ i₂chan₂ Roma ján₃.
Bí₂ a₂'io₅ jág₁ dse₃
16 Ia₁ tsá₃ 'e₂ o₂guí'₃ jéin₅ jniá₂ quian'₅₄ jág₁ dse₃, ia₁ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄ bá₄ në₅ a₂lión₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'én₂: quió'₅ dsa₂ judíos de'₂ le₂'uɨg₅₄, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ quió'₅ dsɨ₂nau₂. 17 Ia₁ jág₁ dse₃ la₂ jáng'₅ jág₁ dsau₅ 'a₂ lia'₂ chei'₂ Diú₄ juɨ₅ co₂rë₂, juɨ₅ ja₁ma₂dsan₃ dsáu₁ dsa₂, juɨ₅ a₂jme₂lióg₃ a₂'én₂ dsa₂, ton'₂ a₂'én₂ dsa₂ ca₂lia'₂ jë₁ca₂tó'₂. Le₂në₅ juá'₂ ne₄ Si₂: “Dsa₂ i₂ŋɨ₅ juɨ₅ co₂rë₂ ia₁ a₂'éin₂, 'éi₂ bá₄ le₃chan₂.”* Habacuc 2:4.
A₂ma₂rë₂cán'₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ guioin₅₄
18 A₂juá'₅ jniá₂ le₂në₅, ia₁ a₂ne₄ bá₄ jniog₄ jaun₂, caun₂ jme₂jnia₅ Diú₄ a₂'nei₂ të₂ ja₁guá₄ guei'₅₄ i₂juɨ́G₃ ja₁con₂ dsa₂ i₂tsá₃ Diú₄ cuɨn₅, ja₁con₂ dsa₂ i₂tsá₃ tion'₅₄ juɨ₅ co₂dsau₅, dsa₂ i₂jnéi₅ juɨ₅ quió'₅ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅ 'lɨg'₅₄ ja₁i₂nioi₅₄. 19 Ia₁ rë₂jniá₂ rë₂ bá₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ŋi₅ dsa₂ 'a₂ lia'₂ lɨ́n₅ Diú₄, ia₁ a₂ma₂ca₂jme₃jniai₂₃ të₂le₃ quian'₅₄ a₂ma₂jmo₃, 20 ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂tsá₃ rë₂jniá₂ quió'₅ Diú₄, lé₂ le₃cuɨ́'₅ dsa₂ të₂le₃ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂jmo₃; ma₂ca₂rë₃jniá₂ dse₃ lɨn₃ bá₄, ca₂le₃ ca₂jmo₃ Diú₄ mɨ₂güɨ́g₃ a₂lɨ́in₅ dsón'₂ Diú₄, ton'₂ a₂'io₂₃ juɨ₅bí₂ co₂tan₅₄ bá₄; jaun₂ le₂në₅ bá₄ tsá₃ ma₃'e₂ lé₂ le₃juá'₂ dsa₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ ŋi₅. 21 Ia₁ o₁jŋia'₅₄ ŋi₅ le₂në₅ a₂chan₂ Diú₄, la₁ tsá₃ ma₂ca₂jme₃juag'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂tɨ́n₂ Diú₄ le₃juɨin'₂, on₃ guë'₂ ma₂cuë́'₃ Diú₄ ti₁'mag'₄. Jë₂ bá₄ ma₂ja₂léin₂ qui₂'no'₂ dsɨ́₅ a₂tsá₃ ta₁ tí₄; tsá₃ të₂tsɨ'₅₄ dsɨ́₅, jaun₂ ma₂të₁'ŋiái₄ jë₄ qui₁né'₃. 22 Juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ juá'₂ a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂cuɨ́'₅, a₂tɨin₂ a₂ŋi₅, la₁ dsa₂ co₄ bá₄ ca₂lɨin₃ jë₁ca₂tó'₂. 23 Jaun₂ në́₃, 'nió'₄ a₂jme₁jme₃juɨin'₂ Diú₄ i₂tsá₃ ton₄ jmɨg₄ jón₂, ma₂ca₂jme₃tsɨ́in₃ bá₄ a₂co₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₄ Diú₄ quian'₅₄ nió'₄ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ i₂dsan₂, juɨ₁lia'₂ nió'₄ quió'₅ já'₂ i₂'ɨn₅, já'₂ i₂tsë́'₅ quió'₅, já'₂ i₂lë́₂ quén₂ mɨ₂tag₄ në́₃.
24 'Uɨg₅₄ në₅ në́₃ co₂dsia₅ ma₂jáng'₄ Diú₄ juɨ₅ 'lɨg'₅₄ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ a₂tsá₃ le₁jë́₃, ia₁jaun₂ caun₂ i₃nioi₅₄ jmo₂₃-dsáu₅ cosa a₂o₂guí'₃ a₂jmái'₅ nɨ₁ŋɨ₁₂ quiain'₅₄ rɨin'₅₄ le₂jain₂ le₂jain₂, 25 ia₁ ca₂jme₃tsɨ́in₃ 'Nio'₂ ja₁ton₅ Jeremías 2.11. jág₁ dsau₅ quió'₅ Diú₄ quian'₅₄ jág₁ të₂jág₁; jaun₂ ma₂ja₂léin₂ jme₂gó'₃ jme₂juɨin'₂ cosas a₂ca₂jmo₃ Diú₄, 'nió'₄ a₂jme₁jme₃juɨin'₂ Diú₄ 'ŋiog₅, i₂ca₂tɨ́n₂ dsón'₂ a₂jme₃juag'₂ dsa₂ co₂tan₅₄. ¡Le₂në₅ dsón'₂ bá₄! A₂méi₃.
26 'Uɨg₅₄ në₅ co₂dsia₅ ma₂jáng'₂ juɨ₅ ja₁cuë́'₅ o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ dsɨ́₅ a₂lë́₅ o₂guí'₃, ia₁ ca₂le₂jiog₅ dsa₂ mɨ́₂ quiáin₅ bá₄ ca₂jme₃tsɨ́in₃ 'a₂ lia'₂ i₂nioi₅₄, a₂tsá₃ ma₃i₂nioi₅₄ lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ 'i₄ 'éi'₃ i₃nio₄ lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ dsa₂ ŋe'₂. 27 Ján₃ bá₄ guë'₂ le₂jaun₂ dsa₂ ŋe'₂ ma₂ca₂tí₂ bá₄ 'a₂ lia'₂ 'i₄ 'éi'₃ le₃chain₂ tiain'₃ quiain'₅₄ dsa₂ mɨ́₂; ma₂ja₂léin₂ chóg'₅ dséi₂ quiain'₅₄ dsa₂ ŋe'₂ rɨin'₅₄, jmo₂₃-dsáu₅ a₂o₂guí'₃ le₂jain₂ le₂jain₂, jaun₂ gue₂₃ uɨg₅ guioin₅₄ a₂ca₂tɨ́in₂ o₄quió'₄ juɨ₅ ja₁ca₂quiá₂ cau₅.
28 Jaun₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂lɨ́in₂ a₂tsá₃ 'e₂ quen₅ Diú₄, tsá₃ toin'₂ juɨ₅ 'éi₂, jaun₂ co₂dsia₅ ma₂jáng'₂ Diú₄ juɨ₅ ja₁dsɨ₂qui₂dsɨ₃jiog₅ dsɨ́₅ a₂'lɨg'₅₄, a₂dsɨ₂qui₂dsɨ₃cóin'₅ a₂'liain'₂, a₂jmo₃ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄. 29 Ca₂lia'₂ qui₂rë₂rɨn₅ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ cosa 'lɨg'₅₄ jme₂dsí₂ quió'₅, qui₂'no₂₃ dso₄, jmá'₃ guioin₅₄ bá₄ 'nio₃ jme₁'ŋiói'₃, a₂qui₂'no'₂ dsɨ́₅ 'a₂ lia'₂ 'ë́'₃ uɨg₅ rɨin'₅₄. Rë₂can'₂ dsɨ́₅ a₂uɨg₅ dsɨ́₅ jɨ́in₂ rɨin'₅₄, a₂jme₂dsiain₂₃ rɨin'₅₄, a₂lë₁qui₂dsia₂₃ mɨ'₅₄, a₂qui₂jme₂gain₂₃ rɨin'₅₄, tsá₃ dsau₅ jág₁ quian₅, 'ŋio₅ 'ŋio₄ dsa₂, a₂co₂jmo₅ dsa₂ jág₁ të₂jág₁ jë₄ të₃co'₅₄. 30 Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ a₂lë₁chi₂'ag₅ dsa₂, 'ŋiai₅₄ bá₄ Diú₄, a₂lë₁co₂jmái'₂ rɨin'₅₄, a₂jme₂rón₂ guioin₅₄, dsia₂₃ jág₁ tá'₅, a₂qui₂'no'₂ dsɨ́₅ 'a₂ lia'₂ jmo₃ a₂'lɨg'₅₄, on₃ guë'₂ jmá'₃ jme₂gain₃ chog₅₄-jmei₂; 31 tsá₃ të₂tsɨ'₅₄ dsɨ́₅ në́₃, on₃ guë'₂ jua'₅₄ jme₃ti₃ 'e₂ caun₂ jág₁ cuë₂₃ a₂jmo₃; tsá₃ 'ein₂ 'ɨin₂₃ 'i₁jan₂, tsá₃ tɨn₂ dsɨ́₅ 'éin₂ dso₄ quió'₅ rɨin'₅₄, on₃ guë'₂ ŋéi₂ dsɨ́₅. 32 I₂ŋi₅ rë₂ bá₄ dsa₂ 'éi₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ 'éi'₃ ma₂quí'₃ Diú₄, ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jmo₅ le₂në₅ ca₂tɨ́in₂ dsiáin₃ bá₄; la₁ juɨ₁'e₂ guë́₃ ŋi₅ a₂jaun₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ guioin₅₄ caun₂ qui₂jmo₂₃, të₂le₃ të₅ dsɨ́₅ bá₄ a₂jmo₅ i₂sián'₂ ján₃.

*1:17 Habacuc 2:4.

1:25 'Nio'₂ ja₁ton₅ Jeremías 2.11.