Si₂ carta a₂ca₂jmo₃ San Pablo ne₄
TITO
1
Jmo₅ Pa₄ si₂ a₂chein₃ ne₄ Tito
Jniá₂ Pa₄, lɨ́ng₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Diú₄, lɨ́ng₅ jan₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesucristo ia₁jaun₂ le₃'én₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ma₂quión'₂ Diú₄, ia₁jaun₂ le₃cuɨ́'₅ jág₁ tí₅ a₂jiog₅ juɨ₅ dse₃, ia₁jaun₂ jmo₃ 'ɨ́n₂ dsɨ́₅ ja₁le₃chain₂ co₂tan₅₄. Diú₄, i₂tsá₃ lé₂ le₃chain₂ të₂jɨ́n₁, ca₂cuë₃ jág₁ quió'₅, a₂ca₂i₃jiog₅ dsɨ́₅ lia'₂ con'₂ né'₃ guë́₄ a₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃, a₂le₃chong₂ jniog₄ co₂tan₅₄. Në₃ guë́₄ në́₃, ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂le₃ne₄ jniog₄ jág₁ dse₃ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ a₂'ë́₄ jniá₂ a₂ma₂dsia₃ Diú₄ quián₂ i₂lió₂ o₄gu₃, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅. Jmo₅ jniá₂ si₂ la₂ dsiang'₅₄ ne'₅₄ 'ne₂ Tito i₂lɨ́ng'₅ co₂'nió'₄ jan₂ jón₃ quiáng₃ të₃dsón'₂, ia₁ 'éin₂ jniog₄ le₃o₃. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ Diú₄ 'ne₂, juɨ₁'ei₅ tei₄ 'au'₂, jmo₅ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, jmo₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo i₂ma₂ca₂lió₂ jniog₄ në́₃.
Ta₁ quió'₅ Tito a₂jmo₃ 'uë₃ Creta
Ca₂dsián₃ jniá₂ 'ne₂ 'uë₃ Creta ia₁jaun₂ jme₁rë'₂ 'ne₂ a₂'nió'₅ lé₂ guë́₄ dse₃, a₂dsiáng'₄ dsa₂ can'₅₄* griego: presbúteros. i₂nio₃ ne₄ jmo₃ 'í₁ le₂caun₂ le₂caun₂ guá'₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ma₂juá'₃ jniá₂, juɨ₁lia'₂ i₂chan₂ i₂tsá₃ cha₂ jua'₅₄ lé₂ le₃bóg'₂ dsa₂ dso₄, i₂'ŋio₅ jan₂ bá₄ dsa₂ mɨ́₂, i₂'ŋio₅ chi'₂ quián₅ i₂'én₂, i₂tsá₃ 'e₂ qui₂rë₂'nɨ₄ jua'₅₄ a₂lë₁qui₂i₂nioi₅₄, jua'₅₄ nau₂ 'nei₂ në́₃. Dsa₂ i₂niog₅ gu₂ guá'₅, griego: epískopos. ca₂tɨ́in₂ ŋɨ₃ le₃ne₄ Diú₄ tsá₃ 'e₂ jág₁ cha₂ jua'₅₄ lé₂ le₃bóg'₂ dsa₂ dso₄, on₃jua'₅₄ i₂tsá₃ jág₁ cán₂, on₃ guë'₂ i₂caun₂ lë₁rë₂'ne₂, on₃ guë'₂ 'nió'₅ lén₂ jan₂ dsa₂ 'en₅, on₃ guë'₂ dsa₂ i₂tɨn₂ dsɨ́₅ 'no₅ mɨ'₅₄, on₃ guë'₂ dsa₂ i₂lë₁'nio₃ lí'₂ cu₄ quió'₅ dsa₂ në́₃. Të₂le₃ 'nió'₅ qui₂guein₃ dsa₂ i₂dsi₁lén₂ quió'₅. 'Nió'₅ léin₂ jan₂ dsa₂ i₂të₅ dsɨ́₅ jmá'₃ a₂dse₃, li'₅₄ quió'₅, i₂quian₅ caun₂ juɨ₅ rë₂, i₂jŋió₅, i₂con₂ dsɨ́₅ në́₃. 'Nió'₅ léin₂ jan₂ dsa₂ i₂chan'₂ tiá₂ jág₁ tí₅ dsón'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂rë₃tɨ́in₃, ia₁jaun₂ bá₄ lé₂ le₃cuë́'₃ lián'₂ dsɨ́₅ dsa₂ sián'₂ jmá'₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₅ dse₃, lé₂ le₃jme₃'uáin₂ dsɨ́₅ dsa₂ i₂juá'₂ 'lɨg'₅₄ 'ë₂₃ jág₁ dse₃.
10 Ia₁ juɨn₅ bá₄ dsa₂ i₂tsá₃ ne'₅₄, i₂dsia₅ jág₁ a₂tsá₃ ta₁ tí₄, i₂juɨ₁gan₂ në́₃, të₂le₃ lë́₅ guë́₄ jë₄ quió'₅ dsa₂ judíos. lit. “jë₄ quió'₅ dsa₂ i₂rë₂uɨng₄ lo₄.” 11 Dsa₂ i₂le₂'éi₂ 'en₄ jne₃ dsa₂ mɨ₂'o₄, ia₁ ta₁jma₃caun₂ cho'₅₄ dsa₂ dsi₂néi₂ ma₂le₁gáin₃ ma₂le₁'ág₄ caun₂-tɨn₃ dsɨ́₅ a₂jme₁ma₂'éin₂, ia₁ i₂'éi₂ i₂nio₄ jme₂tag₂₃ a₂tsá₃ ca₂tɨ́in₂ a₂jŋia'₅₄ 'nio₃ lí'₂ cu₄ bá₄. 12 Dsón'₂ bá₄ dsau₅ juɨ₁lia'₂ ca₂juá'₂ jan₂ dsa₂ go₅₄ guioin₅₄ ma₂lɨ́g'₂ jme₁ca₂juá'₂: “Dsa₂ chan₂ Creta 'ŋio₅ lɨn₃ të₂jɨ́in₁, lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ já'₂ tsau₂ dsɨ́₅, juɨ́in'₅, jléin₂ në́₃.” 13 Jaun₂ tí₅ bá₄ jág₁ ca₂juá'₂ 'éi₂. Jaun₂ lë₃ juá'₅ jniá₂ të₂jéin₃ 'ne₂ 'ŋio₅ lɨn₃, ia₁jaun₂ náu₃ táng₃ tsán'₂ tiá₂ jág₁ dse₃, 14 ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃tón'₂ juɨ₅ jág₁ a₂lë₁'no'₂ dsa₂ judíos dsɨ́₅ guioin₅₄, on₃ guë'₂ 'nió'₅ tón'₂ juɨ₅ 'e₂ 'éi'₃ cuë₅ dsa₂ i₂tsá₃ ji'₅₄ jág₁ tí₅. 15 Të₂le₃ quió'₅ dsa₂ i₂le₁jë́₃ të₂dsɨ́₅, ca₂le₃jë́₃ bá₄ cosa ma₂le₁jë́₃. La₁ të₂le₃ quió'₅ i₂dsɨ₂jiog₅ 'lɨg'₅₄ dsɨ́₅, i₂tsá₃ 'én₂ në́₃, 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ le₁jë́₃. Ia₁ ma₂le₁'ióg₄ a₂dsi₂jiog₅ dsi₅₄, le₂jiog₅ a₂qui₂dsɨ₂jŋi₅ dsɨ́₅ në́₃. 16 Juá'₂ bá₄ a₂cuɨin₂₃ Diú₄, la₁ të₂le₃ quian'₅₄ a₂jmo₂₃ guë'₂ në́₃, jáng'₅ léi₄ a₂tsá₃ dsau₅. 'Lɨg'₅₄ lɨn₃ bá₄ jmo₂₃ ne₄ Diú₄, 'io'₅₄ jág₁ dse₃, 'i₁caun₂ a₂dse₃ tsá₃ ta₁ téin₄ jmo₃.

*1:5 griego: presbúteros.

1:7 griego: epískopos.

1:10 lit. “jë₄ quió'₅ dsa₂ i₂rë₂uɨng₄ lo₄.”