San Lucas Jesús cheja pa'iʉ cho'osi'ere kʉamʉ
1
Charo tochasi'ea'me
1-3 Chʉ'ʉ Lucapi mʉ'ʉre Teófiloni rʉa masikʉni Jesucristo cheja pa'irʉmʉ cho'osi'ere kʉara chini ie chʉ'o tocha saomʉ chʉ'ʉ mʉ'ʉre:
Aperʉmʉ pãi Jesucristo cho'oche ñaasome. Repaʉ apeche'chorʉmʉpi vʉa si'arʉmʉ ñajʉ paniasome repana repaʉ cho'oche peore. Ñasinajejʉ chʉkʉna'te kʉasinaa'me repana. Ũcuaja'che Dios chʉ'o chʉ'vasinaa'me repana. Ñasina kʉasi'ere asa jainʉko pãi cuasajʉ tocha jo'kaasome, maipi ñaa'jʉ chini.
Tocha jo'karena ũcuare ñakʉ masi che'chekʉ pa'ikʉ'mʉ chʉ'ʉ. Jesucristo cho'osi'e pãipi kʉajʉna peore asakʉ pa'ikʉ'mʉ chʉ'ʉ. Jã'ajekʉna mʉ'ʉpi masia'kʉ chini ũcuare tocha saomʉ chʉ'ʉ mʉ'ʉre, “Jã'aja'ñe cho'oto re'ocosomʉ”, chini.
Chʉ'ʉpi tocha saoʉna ña, “Ãja, jã'aja'ñe Jesucristo cho'oasomʉ”, chini, “Chekʉna kʉasi'e, ¿ũcuarepaa'che jã'a, jã'a pa'ito?”, chiija'mʉ mʉ'ʉ. Mʉ'ʉpi peore masia'kʉ chini ie chʉ'o tocha saomʉ chʉ'ʉ mʉ'ʉre.
Angel Juan Pãi Okoro'vekʉ pa'ijaʉre cajajachere kʉamʉ
Judea cheja canare Herodes chʉ̃'ʉrʉmʉ Zacarías judío phairipãiʉ paniasomʉ reparʉmʉ. Dios vʉ'e cho'oche cho'orʉmʉ tĩ'ato Abías paasinana'me si'arʉmʉ cho'okʉ paniasomʉ repaʉ Zacarías ũcuate'epãiʉjekʉ. Zacarías rʉ̃jo Elisabet ve'easomo. Ũcuaja'che aipãiʉ Aarón, judío phairi pa'isi'kʉ jojosi'koasomo Elisabet. Diopi ñato rʉa re'opãi paniasome repana Zacaríana'me Elisabet. Dios chʉ̃'ʉ jo'kasi'e jachama'ñe cho'ojʉ paniasome repana. Chekʉna pãi ñajʉ i'kacu'aasomʉ repanare, ũcuare re'oja'che pa'ijʉna. Elisabeni chĩi paacu'akʉna chĩi peova'na paniasome repana. Ũcua chĩi peova'na pa'ijʉ airekosoasome repava'na.
Reparʉmʉ Abíapãi cho'oche cho'orʉmʉ tĩ'aasomʉ. Tĩ'aʉna Zacarías Dios vʉ'e kaka ja'me paniasomʉ. Kaka pa'iʉ phairipãi cho'oche ja'me cho'okʉ paniasomʉ repaʉ ũcuaja'che phairijekʉ. Dios chʉ̃'ʉ jo'kasi'e cho'okʉ paniasomʉ repaʉ, Diopi pojoa'kʉ chini. Abíapãi Dios vʉ'ere chi'i pa'ijʉ Zacaríani chẽaasome ma'ñasʉche ʉojaʉre. Si'arʉmʉ jã'aja'ñe cho'ojʉ paniasome repana. Chẽarena ruupʉna kakaasomʉ repaʉ ma'ñasʉche'te ʉora chini. 10 Kaka ma'ñasʉche ʉokʉna rʉa jainʉko pãi ve'sere pa'ijʉ Dioni sẽejʉ paniasome. 11 Zacaríaji ma'ñasʉche'te ʉokʉna Diore ja'me pa'ikʉ, ángel peosichejapi rani ma'ñasʉche ʉoko'a rʉ̃'ʉñe nʉkaasomʉ. 12 Angelpi rani nʉkakʉna ña rʉa kʉkʉsoasomʉ repaʉ.
13 Kʉkʉsokʉna ángel i'kaasomʉ repaʉ'te.
—Zacarías, vajʉchʉmanejʉ̃'ʉ. Mʉ'ʉ sẽeñe Dios cho'okaija'mʉ mʉ'ʉre. Jã'ajekʉna mʉrʉ̃jo mʉ'ʉ chĩini jñaaja'mo. Repaʉ'te chĩiva'ʉre cajaona Juanre ve'ojʉ̃'ʉ. 14 Mʉrʉ̃jo chĩiva'ʉre jñaasirʉmʉ rʉa pojoja'mʉ mʉ'ʉ. Chekʉna pãi ũcuaja'che jainʉko asa pojojanaa'me repava'ʉre jñaasi'e.
15 Mʉ'ʉ chĩire, “Rʉa masimʉ ikʉ”, chiija'mʉ Dios.
Cono vẽañejẽ'e ũkuma'kʉ pa'ija'mʉ repaʉ.
Repaʉ'te chuta'a jñaamarʉmʉpi Dios Rekocho ja'me pa'ija'mʉ repaʉ'te.
16 Ũcuachi'a ainee pa'iʉ Dios chʉ'o rʉa chʉ'vaja'mʉ repaʉ.
Repaʉji chʉ'vakʉna asa Israelpãi jainʉko Dios chʉ̃'ʉñe aperʉmʉ cho'ojʉ ũhasosina jo'e cho'ojʉ re'oja'che pa'ijanaa'me.
17 Na'a pa'isirʉmʉ Dios Repaʉ Mamakʉni chejana casoja'mʉ.
Jã'ata'ni mʉ'ʉ chĩipi cheja charo pa'ija'mʉ.
Pa'iʉ aperʉmʉ pa'isi'kʉ Elías Dios chʉ'o rʉa masi chʉ'vacheja'che mʉ'ʉ chĩi masi chʉ'vaja'mʉ.
Pãi repana chĩiva'nare cuasache jo'kasosina mʉ'ʉ chĩipi Dios chʉ'ore chʉ'vakʉna asa
repana chĩiva'nare jo'e cuasajanaa'me.
Chekʉna pãi, Dios chʉ̃'ʉñe jachana mʉ'ʉ chĩipi Dios chʉ'ore chʉ'vakʉna asa jachama'ñe cuasajʉ re'oja'che pa'ijanaa'me.
Mʉ'ʉ chĩi pãipi asa chẽa cu'ache cho'oche'te ũhasoa'jʉ chini Dios chʉ'o chʉ'vaja'mʉ.
Chʉ'vakʉna asa chẽa cu'ache cho'oche ũhasosinajejʉ Dios Mamakʉ'te rakʉna cuasajanaa'me pãi,
—chiniasomʉ ángel Zacaría'te.
18 Chikʉna,
—Mʉ'ʉpi chʉ'o ũcuarepare i'kani, ¿ʉ̃quere mʉ'ʉ chʉ'ʉre cho'o ñoja'ʉ, chʉ'ʉpi mʉ'ʉ i'kache'te cuasaa'kʉ chini? Aiva'ʉa'mʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉ romiojẽ'e ũcuachi'a aiva'oa'mo —chiniasomʉ Zacarías repaʉ'te ángel'te.
19 Chikʉna ángel ija'che i'kaasomʉ:
—Gabriela'mʉ chʉ'ʉ. Dios chʉ̃'ʉñe cho'okaikʉ'mʉ chʉ'ʉ. Diopi casosi'kʉa'mʉ chʉ'ʉre, mʉ'ʉni chʉ'ore re'oja'chere kʉaa'kʉ chini. 20 Chʉ'ʉ kʉasi'e na'a pa'isirʉmʉ ti'jñeja'mʉ mʉ'ʉre. Jã'ata'ni mʉ'ʉ chʉ'ʉ kʉache jachasi'kʉjekʉ mʉrʉ̃jo mʉ'ʉ chĩire jñaasirʉmʉjatʉ'ka chʉ'o i'kama'kʉ pa'ija'mʉ, jachasi'e ro'i —chiniasomʉ ángel repaʉ'te.
21 Jã'a cho'oto pãi chuta'a ve'sere pa'ijʉ Zacaríani cha'ajʉ paniasome. Cha'ajʉ, “¿Je'se pa'iʉna jã'arepa jeerʉmʉ etama'ñe pa'ikʉ jã'ʉ?”, chiijʉ cuasaasome repana.
22 Cha'atona etaasomʉ repaʉ. Etasirʉmʉ chekʉnare chʉ'o cutucu'aasomʉ repaʉ'te. Cutumaʉna, “¡Dios ñosi'ere ña jñanoso chʉ'o cutuma'kʉ jã'ʉ!”, chini cuasaasome repana. Cutucu'akʉna repanare rupʉ jʉ̃jñapi vevoasomʉ repaʉ. Ũcua chʉ'o cutucu'aasomʉ repaʉ'te. 23 Repaʉ cho'oche cho'o si'asirʉmʉ vʉ'ena co'iasomʉ repaʉ Zacarías.
24-25 Co'i pa'iʉna repaʉ rʉ̃jo chĩi sʉniasomo. Sʉni cincorepapãimia vʉ'ere pa'io paniasomo repao. Vʉ'ere pa'io ija'che cuasako paniasomo repao: “Chura chʉ'ʉre Dios rʉa oiʉ re'oja'che cho'okaimʉ. Chĩi peova'ojekona rʉa vajʉchʉasi'kʉa'mʉ chʉ'ʉre aperʉmʉ. Jã'ata'ni Diopi cho'okaiʉna chĩi sʉ'iona vajʉchʉama'mʉ chʉ'ʉre chura”, chini cuasako pojoasomo repao.
Jesure jñaajañere kʉamʉ ángel
26 Repao Elisabet seirepapãimia chĩipʉ sʉ'irʉmʉna Dios ángel Gabrielre jo'e casoasomʉ, Galilea cheja cajoopo, Nazaret vʉ'ejoopona. 27 Repajoopo cako romichĩio ʉmʉ peoko paniasomo. Repao mamia'me María. José vejao paniasomo repao. Aperʉmʉ pãi jainʉkore chʉ̃'ʉsi'kʉ David jojosina mamakʉasomʉ José.
28 Diopi casoʉna ángel María'te repao pa'ichejana kaka i'kaasomʉ.
—Dios oicojñoko'mo mʉ'ʉ. Dios mʉ'ʉre ja'me pa'ikʉ'mʉ. Chekʉnare romi na'a cajejaiche re'oja'che cho'okaija'mʉ Dios mʉ'ʉre —chiniasomʉ ángel repao'te.
29 Angelpi jã'aja'ñe i'kaʉna asa jñano, “¿Je'se pa'iʉna ikʉ chʉ'ʉre jã'aja'ñe i'kakʉ?”, chini cuasaasomo repao.
30 Rʉa kʉkʉsi'kore jo'e i'kaasomʉ repaʉ.
—María, vajʉchʉmanejʉ̃'ʉ. Dios mʉ'ʉre oikʉ'mʉ. 31 Asarepajʉ̃'ʉ chʉ'ʉ i'kache. Chĩi sʉ'ija'mo mʉ'ʉ. Sʉni chĩiva'ʉre ʉmʉva'ʉni jñaaja'mo mʉ'ʉ. Jñaa repava'ʉre, mʉ'ʉ chĩiva'ʉre Jesure ve'ojʉ̃'ʉ.
32 Rʉa masiʉ aineeja'mʉ mʉ'ʉ chĩi.
Dios Cʉnaʉmʉ Pa'ikʉ repaʉ'te, “Ikʉ chʉ'ʉ chĩia'mʉ”, chiija'mʉ.
Aipãiʉ'te Davire judíopãire chʉ̃'ʉa'kʉ chini jo'kasi'eja'che jo'e Jesuni judíopãi chʉ̃'ʉkʉ'te jo'kaja'mʉ Dios.
33 Mʉ'ʉ chĩipi Israelpãi si'arʉmʉ chʉ̃'ʉkʉ pa'ija'mʉ.
Jmamakarʉjẽ'e cuhama'ñe chʉ̃'ʉkʉ pa'ija'mʉ repaʉ,
—chiniasomʉ ángel repao'te María'te.
34 Jã'aja'ñe kʉaʉna asa,
—¿Je'se chʉ'ʉ ʉmʉ peoko chĩire paaja'che? —chiniasomo repao.
35 Chikona ángel jo'e i'kaasomʉ repao'te.
—Dios Rekocho mʉ'ʉni cajeja'mʉ. Dios peore Masikʉjekʉ chĩire jo'kaja'mʉ mʉ'ʉre. “Chʉ'ʉ chĩi cu'achejẽ'e peokʉ'mʉ ikʉ”, chiija'mʉ Dios repaʉ'te.
36 ’Mʉ'ʉ majapãio Elisabet aiva'ota'ni chĩipʉ sʉ'imo. Ʉmʉva'ʉni chĩire sʉ'imo repao. “Chĩi paacu'amʉ jã'ore”, chiicojñosiva'ota'ni chĩi sʉ'imo repao. Seirepapãimia sʉ'imo repao chura. 37 Diore cho'ovesachejẽ'e peokʉ'mʉ —chiniasomʉ repaʉ.
38 Chikʉna,
—Dios chẽa paacojñokojeko Repaʉ chʉ̃'ʉñe cho'okaiko'mo chʉ'ʉ. Mʉ'ʉ chʉ'ʉre kʉache Diopi chʉ'ʉre cho'okaito re'omʉ —chiniasomo repao.
Chikona ángel jo'ka sanisoasomʉ.
María Elisabeni ñara chini saisi'ere kʉamʉ
39 Angel sanisosirʉmʉ repao María Judea cheja aikũti pa'ijoopona cu'arepa maniasomo. 40 Mani Zacarías vʉ'ena kaka, “¿Pa'iko?”, chiniasomo repao Elisabere. 41 María i'kache'te asakona Elisabere repao sʉ'iva'ʉ chĩiva'ʉ cho'oasomʉ. Ũcuarʉmʉ Elisabere Dios Rekochoji rani chʉ'o i'kache chʉ̃'ʉasomʉ.
42 Chʉ̃'ʉkʉna María'te ʉjachʉ'opi ija'che i'kaasomo repao Elisabet:
—Chekʉnare romi na'a cajejaiche re'oja'che cho'okaikʉ'mʉ Dios mʉ'ʉre. Ũcuaja'che mʉ'ʉ chĩiva'ʉre, chura sʉ'iva'ʉre re'oja'che cho'okaija'mʉ Dios. 43 Chʉ'ʉre chʉova'o pa'iva'oni mʉ'ʉpi Maire Paakʉ pʉka'kopi rakona vajʉchʉkota'ni pojosomo chʉ'ʉ. 44 Mʉ'ʉ i'kache'te asakona chʉ'ʉ chĩi, chura sʉ'iva'ʉ pojokʉ cho'osi'kʉa'mʉ chʉ'ʉre. 45 Dios mʉ'ʉre aperʉmʉ kʉasi'ere asa, “Ũcuarepa ti'jñeja'mʉ chʉ'ʉre”, chini cuasako rʉa pojomo mʉ'ʉ —chiniasomo María'te.
46 Chikona María asa i'kaasomo.
“Dios peore masikʉ'mʉ”, chini cuasako'mo chʉ'ʉ, chʉ'ʉ rekocho.
47 “Dios chʉ'ʉ rekocho vati toa saiche ʉ̃seja'mʉ”, chini
repaʉni cuasako pojoko'mo chʉ'ʉ.
48-49 Dios rʉa re'okʉ'mʉ.
Chʉ'ʉre Repaʉ chẽa paacojñoko'te chʉova'o pa'iva'oreta'ni cuasakʉ re'oja'che cho'okaimʉ Dios.
Peore Masikʉjekʉ chʉ'ʉva'ore rʉa re'oja'che cho'okaimʉ Repaʉ.
Jã'ajekʉna irʉmʉ pa'inana'me cho'je pa'ijana ũcuanʉko chʉ'ʉ pa'iche'te cuasani,
“Maríani re'orepaja'che cho'okaniasomʉ Dios”,
chiijanaa'me pãi ũcuanʉko chʉ'ʉre cuasani.
50 Dios Repaʉ'te vajʉchʉnare rʉa oikʉ'mʉ. Irʉmʉ pa'inarechi'a oima'mʉ repaʉ.
Charo pa'inarejẽ'e oiʉ cho'je raijanare peore rʉa oikʉ'mʉ Dios, Repaʉ'te vajʉchʉnare.
51 Pãi, “Peore masinaa'me chʉkʉna”, chini cuasanare cuheasomʉ Dios.
Dios peore Masikʉjekʉ repana cho'oñu chiisi'e ʉ̃seasomʉ.
52 Ʉ̃sekʉ chekʉnare, masijʉ pãi chʉ̃'ʉnare cuhekʉ chʉova'na pa'iva'nani saño pãi chʉ̃'ʉñe jo'kaasomʉ Dios.
53 Chʉova'na pa'iva'nare karama'ñe paapʉ chini rʉa re'oja'chere ĩsiasomʉ Dios.
Kuri paanare tʉasõasomʉ Dios.
Tʉasõʉna kuri peova'na paniasome repana.
54 Mai aipãire oiʉ ija'che i'kaasomʉ Dios:
“Mʉsanʉkonare Israelpãi re'oja'che cho'okaija'mʉ chʉ'ʉ”,
chiisi'e cavesʉma'ñe cho'okaniasomʉ Repaʉ.
55 Abrahamre, mai aipãiʉ pa'isi'kʉre,
“Re'oja'che cho'okaija'mʉ chʉ'ʉ mʉ'ʉre”,
chiisi'e cavesʉma'ñe cho'okaniasomʉ Dios.
Ũcuaja'che repaʉ Abraham jojosinare ũcuare Repaʉ i'kasi'ere
re'oja'che cho'okaniasomʉ Repaʉ Dios,
chiniasomo María.
56 I'ka pi'ni Elisabet vʉ'ena canʉka ũcuaona'me paniasomo repao. Chotepãimia pa'icosomo repao repacheja. Jã'api repao vʉ'ena co'iasomo repao María.
Juan Pãi Okoro'vejaʉre jñaasi'ere kʉamʉ
57 Na'a pa'isirʉmʉna repao Elisabet chĩire jñaaumucuse tĩ'aʉna chĩiva'ʉre jñaaasomo. 58 Jñaa pa'iona pãi repao'te kueñe pa'inana'me repao majapãi asaasome repao chĩire jñaasi'e. Diopi repaoni oiʉ re'oja'che cho'okakʉna asa saniasome repana repaoni ja'me pojokañu chini.
59 Chĩiva'ʉ ochorepaumucujña jñaasi'e pa'itona jo'e saniasome repana repavʉ'e. Pʉka'kʉpãipi chĩiva'ʉ jĩkora'murʉ chã'tirʉ pa'ica'nirʉ chʉto tʉache'te chʉ̃'ʉrena ñañu chini saniasome repana, judíopãi cho'oche. Ũcuachi'a reparʉmʉna chĩiva'ʉre mami ve'oñu chiniasome repana. Pʉka'kʉ mamire Zacaría'te ve'oñu chiniasome repana repava'ʉre. Jã'ata'ni pʉka'ko,
60 —Pãame. Jã'aja'ñe ve'omanejanaa'me chʉkʉna. Juanre ve'ojanaa'me chʉkʉna ikʉre —chiniasomo repanare.
61 Chikona,
—Mʉ'ʉ majapãi Juan ve'enajẽ'e peome —chiniasome repana.
62 Chini chĩiva'ʉ pʉka'kʉre cãjo asama'kʉjekʉna rupʉ vevoasome repana, repaʉ chĩiva'ʉre ve'ojachere mamire masiñu chini.
63 Vevojʉna sãiñe vevoasomʉ repaʉ tochajako'arʉ'te rakatena tocha kʉara chini. Rarena, “Chʉ'ʉ chĩi mamia'me ie Juan”, chiiche tocha ñoasomʉ repaʉ. Tocha ñoʉna ña jñanoasome repana. 64 Tocha ñoʉna teana i'kare'oche care'osoasomʉ repaʉ chemeño. Chʉ'o cutumanesi'kʉ churata'ni jo'e chʉ'o cutuasomʉ repaʉ.
—Dios rʉa re'okʉ'mʉ —chiniasomʉ repaʉ Zacarías.
65 Zacaríaji jã'aja'ñe cho'oʉna pãi chekʉna kueñe pa'ina asa jñanoasome ũcuanʉko. Ũcuachi'a Judea cheja aikũjña pa'ina ũcuare asa cutujʉ paniasome. 66 Repana asasi'ere cuasajʉ,
—¿Je'se jã'ava'ʉ chĩiva'ʉ pa'ija'ʉ? —chini cuasajʉ sãiñechi'a ũcuanʉko sẽniasajʉ paniasome repana.
Diopi chĩiva'ʉni rʉa re'oja'che cho'okakʉna asa rʉa cuasajʉ paniasome pãi.
Zacarías pojokʉ i'kasi'ere kʉamʉ
67 Ũcuarʉmʉ repaʉ Zacarías, chĩiva'ʉ pʉka'kʉ, Dios Rekochoji repaʉni chʉ̃'ʉʉna ija'che kʉaasomʉ Dios chʉ'o:
68 Pãi chekʉnapi maini Israelpãire chẽa paajʉna tʉakaniasomʉ Dios.
Jã'ajekʉna Maire Paakʉ'te, “Rʉa re'okʉ'mʉ mʉ'ʉ”, chini cuasajʉ pañu mai.
69 Ũcuachi'a maini oiʉ mai jũnisosirʉmʉ vati toa sani uuche Ʉ̃sejaʉni rʉa Masikʉni raoja'mʉ Dios maire.
Aipãiʉ David Dios chʉ̃'ʉñe cho'okaniasomʉ aperʉmʉ.
Ũcuaʉ David jojosinani te'eʉ'te chẽa raoja'mʉ Dios.
70 Aperʉmʉ Diopi kʉakʉna Repaʉ chʉ'o kʉana ija'che kʉaasome chekʉnare:
71 “Chekʉnapi maini Israelpãire cuhejʉ cu'ache cho'oñu chiito Diopi ʉ̃sekaija'mʉ.”
Jã'aja'ñe cho'okasa chiniasomʉ Dios maire Israelpãi.
72 Repaʉ Dios mai aipãire ija'che i'kaasomʉ:
“Mʉsanʉkonani oiʉ re'oja'che cho'okaija'mʉ chʉ'ʉ”,
chiisi'e cavesʉma'ñe cho'okaija'mʉ Repaʉ Dios.
73 Ũcuachi'a Abrahamre mai aipãiʉ pa'isi'kʉre,
“Ija'che cho'okasa chʉ'ʉ mʉsanʉkonare Israelpãi”, chiniasomʉ Dios.
74-75 “Mʉsanʉkonare cuhenapi chẽa paajʉ cu'ache cho'ocojñonare chʉ'ʉpi tʉa paaja'mʉ mʉsanʉkonare.
Tʉa paakʉna chʉ'ʉ neenajejʉ mʉsanʉkonare cuhenare vajʉchʉma'ñe
chʉ'ʉ chʉ̃'ʉñe'te cho'ojʉ re'oja'che pa'ijanaa'me mʉsanʉkona jũnisõñejatʉ'ka”, chiniasomʉ Dios Abrahamre.
Jã'aja'ñe kʉaasomʉ Zacarías Dios chʉ'o.
76 Chini mamakʉ'te i'kaasomʉ repaʉ Zacarías.
Jmava'ʉ, mʉ'ʉ pa'iche'te pãipi ñajʉ i'kani,
“Dios Cʉnaʉmʉ Pa'ikʉ chʉ'o kʉakʉ'mʉ ikʉ”, chiijanaa'me mʉ'ʉre.
Dios Raojaʉ raijachere kʉaja'mʉ mʉ'ʉ, pãipi asa care'va paapʉ chini.
77 Dios neenare masia'jʉ chini ija'che i'kaja'mʉ mʉ'ʉ:
“Mʉsanʉkona cu'ache cho'osi'e tʉ'nesokani jo'e cuasamaneja'mʉ Dios.
Tʉ'nesokakʉna vati toa sani uuche peoja'mʉ mʉsanʉkonare.”
78 Jã'aja'ñe cho'okaija'mʉ Dios pãi rʉa Oikʉjekʉ.
Jã'ajekʉna Dios Repaʉ Mamakʉni raopi'ramʉ maire.
79 Pa'ivesʉjʉ cu'ache cho'ojʉ chijacheja pa'icheja'che pa'inare jũnisochejẽ'e vajʉchʉnare
Repaʉ Mamakʉni raopi'ramʉ Dios maire,
maipi repaʉni cuasaa'jʉ chini.
Rani pa'iʉ re'oja'che pa'imasiche'te che'choja'mʉ repaʉ maire,
chiniasomʉ Zacarías repaʉ mamakʉ'te.
80 Repava'ʉ chĩiva'ʉ Diore rʉa cuasakʉ aineekʉ paniasomʉ. Israelpãi chʉ'vamarʉmʉ pãi peochejñare te'eva'ʉ pa'iʉ paniasomʉ repaʉ Juan.