2
Mantaca merátumin miya quiraino jonunca
1-3 Junni acola, soquila, nulari mobenantiya encanailaituna! Weyanla nulaca encanato micarichi timinla joe. Miya Jesucristo manpatanoca, chiquila junte peranoca micarito, encanaquechi timinla joe. Nene pato, Miya Jesús moora manpatachinae timinla joe. Diosichi Tencachi mantate pánayoe tito, o Páblolachi pila tsantinae titonan, micarichi timinla joe. Tsanque nulabe nene pato, nulaca micariminlae.
Junni pansile nulari jun fiquica meráto, tenca wepanato, tsa palaquinae tito quereilaichunae. Tsanlaituna! Tenca wepanalaituna! Jesucristo camanpatatusanan, tsachila Diosica purato, tenca munateri nenamin ilaichunae. Jesús camanpatatusanan, mantaca merátumin miya quiraichunae. Yari yucanchi tsachi jochunae. Yari piyanle Diosi joe tinunca fe joyoe timin jochunae. Ti telenhinun cosacatiya fe joyoe timin jochunae. Diosichi yabi wito, Diosiyoe tito chudichunae. Acola, soquila, lari nulaca micarinato, ¿numa tsantituan? Nula mantenhilaichunae.
Junni ya miyari quiraino capodeitue. Cuidaiminni amana yaca jasa caritue. Junni nula mirantsan joe mo cuidainanunca. Yari cuidaitumanpari, caquiraino itosanan quiraino jomin jonhoe. Amananantiya weyan weyanla mantaca merátuchi tito, nosa seiton quilaquinae. Tsanla jotonan, jera seiton patsa cainori podeilaitue. Cuidaiminni caquiranae yape jera seiton patsa ilaitusa. Junni tsan josanan, manca mate cuidainaminnan telaquiniquichunae. Junni jun mate jun seiton tsachi quiraichunae ya mantaca merátumin miya. Junni Miya Jesús ya tsachica furipoto totechunae. Duque tsente patato, ya tsachica piyarichunae. Jun tsachiri yucan ereca jun quiraichunae. Satanachi sonbabe encanato duque wepanato quirantsancari quichunae. 10 Junto ya miyari yucanchica jino jun tsachilaca seiton quito encanachunae. Yala Diosi tsarasi paca fiquica merátuchi tito, se lono itolajoe. Junni ya merátuchi timinlaca encanachunae. 11 Diosinan yalaca epe pánaminca quereiniisa carichunae yape nene pacaca quereilaisa! tito. 12 Tsarasi seque pacaca quereituto, seiton quino munaraminla jochunae. Jun tenchi Diosi yalaca neneca quereisa carichunae yape jerale tsan jominla casticailaisa.
Chiquilaca se larichun wentenunca
13 Junni tsan josatiya, acola, soquila, nulachi tenchi numasitiya Diosibe acradeseinola joyoe. Miya Jesús casalele nechi nulaca laquirato wentenue yape yachi Tenca nulaca se suwato se larisa. Tsarasi paca jun fiquica quereito, se lolaie. 14 Nulaca se larichun wentenue. Chiquilachi sen fiquica merása carito se larinue yape jun fiquichi chiquilachi Miya Jesucrístobe tsara sen mantá petalarasa.
15 Junni acola, soquila, sonba tenca inilaina! Chiquila micarinanan, meran pun ito nenalarana! Fiquichi micaricaca, o pilachi micaricacanan, jeraleca seque merámin ito natiya peleilaituna! 16-17 Chiquilachi Miya Jesucrístobe chiquilachi Apa Diosibenan rocailainayoe yape nulachi tencaca fe sonba suwasa. Apa Diosibe Jesucrístobe chiquilaca laquirato, niyanhinamincatiya sonba tenca mansuwaminla joe. Chiquilaca laquirato, chiquilabe duque sen jolajochunae. Chiquila junca tenca cato, pansi nenalarayoe. Junni nula ti sen fiquicatiya palaquinasanan, o tilacatiya seque quilaquinasanan, nulachi tenchi rocaiminlayoe yape Diosi nulaca ayudainasa, jera seque quino podeilaisa.