ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲚⲀϨϮⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ϨⲰ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲘⲞⲚⲎ ϦⲈⲚⲠⲎⲒ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲚⲈⲘⲘⲞⲚ ⲚⲀⲒⲚⲀϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲤⲈⲂⲦⲈ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒϢⲀⲚϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲤⲈⲂⲦⲈ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲈⲒⲈⲒ ⲚⲦⲀⲈⲖ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲘⲪⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮϢⲞⲠ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘⲎⲒ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲘⲰⲒⲦ. ⲉ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲔⲚⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲐⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ. ⲋ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲚϦ ⲘⲠⲀⲢⲈ ϨⲖⲒ Ⲓ- ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲀϤϢⲦⲈⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ. ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲨⲰⲚⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲀⲔⲈⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲏ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲀⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲎⲚ ⲈⲢⲞⲚ. ⲑ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲤⲎⲞⲨ ⲦⲎⲢϤ ϮⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲔⲤⲞⲨⲰⲚⲦ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲪⲒⲰⲦ ⲠⲰⲤ ⲚⲐⲞⲔ ⲔϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲪⲒⲰⲦ. ⲓ̅ ⲬⲚⲀϨϮ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮϦⲈⲚ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚϦⲎⲦ ⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎ ⲦⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮϦⲈⲚ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚϦⲎⲦ ⲘⲘⲞⲚ ⲔⲀⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒϨⲂⲎ ⲞⲨⲒ ⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈϤⲈⲀⲒⲦⲞⲨ ϨⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲈⲚⲀⲒ ⲈϤⲈⲀⲒⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈⲒⲈⲀⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲒⲰⲦ ϦⲈⲚⲠϢⲎⲢⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲪⲀⲒ ϮⲚⲀⲀⲒϤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲀⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲐⲚⲀϮϨⲞ ⲈⲪⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲀⲢⲀⲔⲖⲎⲦⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈϢⲞⲠϤ ϪⲈ ϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲀϤϢⲞⲠ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲚⲀⲬⲀ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲞⲢⲪⲀⲚⲞⲤ ϮⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲦⲒ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲞⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲰⲚϦ. ⲕ̅ ϦⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲈⲘⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮϦⲈⲚ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲐⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲈϤⲈⲘⲈⲚⲢⲒⲦϤ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲈⲘⲈⲚⲢⲒⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈⲞⲨⲞⲚϨⲦ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲚⲀϤ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ϪⲈ ⲬⲚⲀⲞⲨⲞⲚϨⲔ ⲈⲢⲞⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲐⲞϤ ⲀⲚ ⲕ̅ⲅ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲈϤⲈⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲀⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲘⲈⲚⲢⲒⲦϤ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲈⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲈⲐⲀⲘⲒⲞ ⲘⲠⲈⲚⲘⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚ ϤⲚⲀⲀⲢⲈϨ ⲀⲚ ⲈⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲪⲰⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲒϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲒϢⲞⲠ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲀⲢⲀⲔⲖⲎ ⲦⲞⲤ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲀⲞⲨⲞⲢⲠϤ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲚ ⲚⲐⲞϤ ⲈⲐⲚⲀⲦⲤⲀⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀϮ ⲘⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲒϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲍ̅ ϮⲚⲀⲬⲰ ⲚⲦⲀϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲦⲀϨⲒⲢⲎ ⲚⲎ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲦⲎⲒⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϮⲘⲘⲞⲤ ⲈϮⲚⲀϮ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϢⲖⲀϨ ⲚϨⲎⲦ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲢⲀϢⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲞⲨ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲀⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲤϢⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ. ⲗ̅ ⲚϮⲚⲀϪⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲦⲀϤ ⲚϦⲎⲦ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲘⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ϮⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲀⲒ.