⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ Ⲃ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲑⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲁⲭⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ.. ⲃ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.. ⲅ̅ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲙϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ.. ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲑⲣⲉⲛϫⲉⲙϫⲟⲙ ϩⲱⲛ ⳿ⲉϯ ⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲙϯ ⲑⲏⲉⲧⲁ ⲫϯ ϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ.. ⲉ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲛⲕⲉⲛⲟⲙϯ.. ⲋ̅ ⳿ⲓⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲉϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲓⲧⲉ ⲥⲉⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙϯ ⲑⲏ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ .. ⲍ̅ ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲉϯⲕⲉⲛⲟⲙϯ.. ⲏ̅ ⳿ⲛϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲩ⳿ϩⲣⲟϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲧⲉⲛϫⲟⲙ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲱⲛϧ.. ⲑ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉ⳿ϩⲑⲏⲛ ⲭⲏ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ.. ⲓ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ⳿ϥⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲛ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϯϩⲟ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧϩⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲉϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲏ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲛⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲇⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.. ⲓ̅ⲅ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϣⲁ ϧⲁ⳿ⲉ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲫⲱⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅.. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲧⲫⲟⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ.. ⲓ̅ⲍ̅ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲓⲟⲩⲁϣϥ ⲙⲏⲧⲓ ϩⲁⲣⲁ ⲁⲓ⳿ⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲥⲓⲁⲓ ⲓⲉ ⲛⲏ⳿ⲉϯⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁϩⲁ ⲁϩⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲁϩⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲙⲟⲛ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ Ⲓⲏ̅ⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁϩⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲁϩⲁ ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.. ⲕ̅ ⲛⲓⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏ ⲧϥ ⲟⲩ⳿ⲁϩⲁ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ.. ⲕ̅ⲁ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲥⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉ.. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲁⲣⲏⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲛϩⲏⲧ.. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲱϣ ⲟⲩⲃⲉ ⲫϯ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲉⲓϯⲁⲥⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ⲉⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ.. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳪ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.