SI² LAH¹NI³ CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² DSA² CHIAN² JØA³JUØI² CORINTO
1
Ca¹dsiánh² Pablo si² ca¹të́² dsa² quián¹² Jesús chian² jøa³juøi² Corinto
Jní² báh³ Pablo. Lah¹jøng² ca¹lø¹hiúg¹ dsǿa¹² Diú¹³ hi² ca¹hei¹dsa hi² ma²lán¹²jni tsih² høh³ quián¹² Cristo Jesús. Quianh¹³jni Sóstenes, dsa² roh¹³ jniang³. Dsianh¹³ jnieh³ cøng² si² la² quiánh² hniah¹², dsa² quián¹² Diú¹³ chian² jøa³juøi² Corinto. Ma²lanh¹² hniah¹² dsa² quián¹² Cristo Jesús. Ca¹hia¹ Diú¹³ hniah¹², hi² lanh¹² hniah¹² dsa² ti³jan¹ cu¹dsié¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² hlanh¹² Jesucristo ca¹lah¹jǿ¹ ha² ja³tiogh³dsa. Ma²lán¹² Jesucristo Juu¹³ jniang³, ca¹lah¹jái¹ jniang³ cu²dsié¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² héi² calah. Ju³jmo¹³ Jmi² jniang³ quianh¹³ Jesucristo Juu¹³ jniang³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³cuø³ dsa² héi² ju²hiúg¹ dsøa¹².
Hliú² hi² dsio¹ ma²ca¹cuø¹ Diú¹³ quianh¹³ Cristo
Jmai³ ca¹lah¹jǿ¹ juǿi²jni Diú¹³ di³hmah³ ja³cogh² hniah¹². Di³ quianh¹³ Cristo Jesús ma²ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ma²ca¹cuø¹dsa hliú² hi² dsio¹ quiánh² hniah¹² ni³ huu¹³ hi² ma²quianh¹³ hniah¹² Cristo Jesús. Cu¹rø² ma²tëh² ma²hiogh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Cu²rø² ma²dsiih² hniah¹² jøg³ quiah¹²dsa. Ma²ca¹løa¹ báh³ quiánh² hniah¹² ca¹lah¹cónh¹ rø²juúh² jǿg³ quiah¹² Cristo. Hi² jøng³ ca¹lah¹jin³ cøng² ha¹chi² ma¹hniuh¹² quiánh² hniah¹² ta³lah¹tsa¹ma²guønh¹² calah Jesucristo Juu¹³ jniang³. Ma²ca¹cuø¹ báh³ Diú¹³ hi² ma²tëh² ma²hiogh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹. Jø¹² bíh³ jmo¹ Diú¹³ li¹bí² hoh¹² hniah¹² ca¹lah¹ca¹guǿnh¹ dsa² héi². Mi³jøng² ca¹lah¹jin³ hein² ha¹chian² li¹cuø¹ dsag³ quiánh² hniah¹² jmai³ jøng². Ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ li¹ti¹, dsa² ca¹hia¹ hniah¹² hi² ca¹túgh² hniah¹² juu¹² quiah¹² Jesucristo ja³ŋiúh³dsa, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³.
Ma¹quién¹ ma²tiogh³ dsa² quián¹² Jesús
10 Jøng² hlanh¹³jni hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³ ca¹lah¹hiu³ dsøa¹jni ni³ huu¹³ quiah¹² Jesucristo Juu¹³ jniang³, hi² túgh³ hniah¹² cu²rø² cøng² jǿg³. Di³ tsa¹dsio¹ lé² hi² ma²tiogh³ hniah¹² ma¹quién¹. Dsio¹ báh³ cøng² jǿg³ hǿh³ hniah¹² hoh¹². 11 Lah¹jøng² juǿi²jni hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Di³ dsa² quián¹² Cloé ma²ca¹jmo¹ jǿg³ hi² chi² møah¹³ hning² ja³tiogh³ hniah¹². 12 Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² juøh¹²jni. Ma¹quién¹ juúh² báh³ hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². Ca²dsiogh³ hniah¹² juúh² hniah¹² hi² lanh¹² hniah¹² dsa² quian¹ jní². Ca²dsiogh³ hniah¹² juúh² hi² lanh¹² hniah¹² dsa² quián¹² Apolos. Chian² dsa² juúh² lán¹²dsa dsa² quián¹² Pedro. Jø¹² bíh³ chian² dsa² juúh² hi² lán¹²dsa dsa² quián¹² Cristo calah. 13 ¿Ho¹ lë́h² hniah¹² Cristo ma²lán¹² jue¹²? Tsa¹lǿa¹² lah¹jøng². Héi¹ jní² dsa² ca¹tø³tón¹³ crǿg¹³ ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹². A¹jáng¹ héh¹ quieg¹ jní² hi² ca¹jŋóh² hniah¹² jmøi². 14 Di³hmah³ Diú¹³. Ha¹chian² hniah¹² ca¹chiog¹jni jmøi². Jø² Crispo quianh¹³ Gayo ca¹chiog¹jni jmøi². 15 Hi² jøng² jin³ hein² hniah¹² tsa¹li¹juúh² ca¹jŋóh² hniah¹² jmøi² jǿg³ quieg¹ jní². 16 Ca¹dságh¹ báh³ dsøa¹. Ca¹chiog¹ báh³ jní² jmøi² Estéfanas quianh¹³ dsa² quián¹²dsa. Ha¹chian² dsa² siáh² ma¹dságh² dsøa¹ ni³ jøng², dsa² ca¹chiog¹jni jmøi². 17 A¹jáng¹ huu¹³ jøng² ca¹tsei¹ Cristo jní², hi² chiog¹³jni dsa² jmøi¹guǿi¹ jmøi². Ca¹tsei¹dsa jní² hi² tsø³ hi² ján¹³jni jǿg³ ha²lah lé² liúg² dsa² jmøi¹guǿi¹. Tsa¹jmo³jni guiang³jni ma¹dsio¹² ja³dsii³jni jǿg³ quiah¹² Cristo. Di³ tsa¹hno¹jni lé² tsa¹quien¹² hi² ca¹jon¹ dsa² héi² ni³ crǿg¹³.
Jmo¹² ta³ jǿg³ quiah¹² Cristo
18 Jǿg³ la³ju³ la³løa¹ jǿg³ ca¹jon¹ Cristo ni³ crǿg¹³, lë́² dsa² ma²ŋi²nio³ juu¹² ja³dsa¹hén²dsa. Jøng² jniang³ dsa² dsǿg³ juu¹² ja³liúg² jniang³, tí² báh³ hei¹² jǿg³ jøng², juúh² jniang³. Di³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ báh³ jøng². 19 Lah¹la² rø²juúh² jǿg³ quiah¹² Diú¹³:
Jmo³jni tsa¹ma¹ŋi¹² ju³lah dsa² ŋi¹² ma¹dsio¹².
Hén¹³jni jǿg³ quiah¹² ju³lah dsa² dsii¹² jǿg³ cah³, juúh² Diú¹³.
20 Jøng² ha¹chi² quien¹² ju³lah dsa² ŋi¹² ma¹dsio¹² jǿg³, ju³lah dsa² ti³lán¹² tøa¹², ju³lah dsa² hiog³ dsii¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Ma²ca¹jmo¹ báh³ Diú¹³ tsa¹quien¹² jǿg³ cah³ quiah¹² dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ la². 21 Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ ma²ŋi¹² ha²lah jmo¹. Tsa¹ca¹cuø¹ Diú¹³ jǿg³ hi² li¹cuai¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ jǿg³ quien¹² quiah¹²dsa guiog³dsa. Ca¹lø¹hiúg¹ dsǿa¹² Diú¹³ ca¹lég²dsa jniang³ ja³ca¹hé³ jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa, jǿg³ mi³juúh² dsa² siáh² jǿg³ la³ju³ la³løa¹.
22 Hniu¹ dsa² judío mi³jái¹ hi² mi³lé² juu¹² juøh¹², chi²júh² jøng² lah¹dsóh² hi² té¹² jǿg³. Jøng² hniu¹ dsa² griego jmáh¹lah jǿg³ cah³, ju³lah lǿa¹² quiah¹² dsa² ŋi¹² ma¹dsio¹². 23 Jøng² jniang³, cøng² hi² høa¹² jniang³ jǿg³ quiah¹² Cristo, dsa² ca¹jon¹ ni³ crǿg³. Tsa¹hniu¹ dsa² judío nang¹ jǿg³ jøng². Jø¹² bíh³ jǿg³ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹, lë́² dsa² siáh². 24 Jøng² jniang³ dsa² ca¹hei¹ Diú¹³, ju³ lah¹la² lán¹² jniang³ dsa² judío, ju³ lah¹la² lán¹² jniang³ dsa² siáh², juúh² jniang³ jmo¹² hiug¹² báh³ ta³ jǿg³ quiah¹² Cristo. Dsa² ŋi¹² báh³ Diú¹³ hi² ca¹jmo¹ jǿg³ jøng², juúh² jniang³. 25 Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah jǿg³ hi² lë́² dsa² jmøi¹guǿi¹ tsa¹quien¹², ca¹lah¹cónh¹ jín³ jǿg³ cah³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Jø¹² bíh³ hiug¹² jín³ chi² bí² quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹cónh¹ bí² chi² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³lah dsa² lë́² tsa¹tiúh¹ Diú¹³. 26 Jøng² hniuh¹² hí³ jniang³ dsǿa¹², dsa² roh¹³ jniang³, ha²lah mi³lán¹² jniang³ mi³ca¹hei¹ Diú¹³. Mih² báh³ jniang³ mi³ti³lán¹² dsa² ne³ ma¹dsio¹² jǿg³ chi² jmøi¹guǿi¹ la². Mih² báh³ jniang³ mi³ti³lán¹² dsa² canh¹³ dsa² quin¹² ni³. 27 Cónh¹jøng², dsa² tsa¹ŋi¹² ma¹dsio¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la² ma²ca¹quiúgh² Diú¹³. Mi³jøng² li¹hiih³ ju³lah dsa² ŋi¹² ma¹dsio¹². Ma²ca¹quiúgh²dsa dsa² huan¹. Mi³jøng² li¹hiih³ ju³lah dsa² canh¹³, dsa² quin¹² ni³. 28 Ma²ca¹quiúgh² Diú¹³ dsa² jŋiang³, ju³lah dsa² tsa¹dsiog¹ ja³ta¹ni¹ dsa² quin¹² ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Ca¹quiúgh² Diú¹³ dsa² tsa¹quien¹² jin³ he². Mi³jøng² cu¹dsié¹² jón² jǿg³ quiah¹² dsa² quin¹² ni³ jmøi¹guǿi¹ la². 29 Jøng² jin³ hein² ha¹chian² li¹jmo¹ rú² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 30 Hŋiah¹² Diú¹³ ma²ca¹jmo¹ hi² ma²tiagh³ jniang³ cøng² juu¹² quianh¹³ Cristo Jesús. Jøng² hŋiah¹² Cristo héi² báh³ jmo¹ li¹ne³ jniang³ ma¹dsio¹². Ma²ca¹jmo¹ héi² hi² ma²lán¹² jniang³ dsa² dsiog¹ ja³ta¹ni¹ Diú¹³ ti³jmi²dsa, hi² ma²lán¹² jniang³ dsa² ti³jan¹ quián¹²dsa. Ma²ca¹lég²dsa jniang³. 31 Di³ lah¹jøng² báh³ rø²juúh² si²: “Tsa¹dsio¹ mi³juanh¹³ jniang³ guiag¹³. Juu¹³ jniang³ báh³ dsio¹ mi³juanh¹³ jniang³,” rø²juúh² si².