16
Cog³ ti³cagh¹²dsa hi² mi²hog²dsa dsa² roh¹³ jniang³
Jøng² jǿg³ quiah¹² hi² cagh¹² cog³ hi² li¹hog³ dsa² roh¹³ jniang³: Dsio¹ báh³ jmóh³ hniah¹² calah ju³lah jǿg³ ca¹juǿi²jni dsa² roh¹³ jniang³ chian² huø¹ Galacia. Jmai³ lah¹ni³ lah¹cøng² lah¹cøng² sø²ma³¹ chiágh³ ma¹méh¹ ŋi³néng² quiánh² hniah¹², lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². Mih² báh³ chiágh³ hniah¹² ju³ná³ ca²juuh³ ca¹leh¹ hniah¹². Ju³ná³ ca¹leh¹ hniah¹² ma¹dsio¹², jøng² tsug¹² hi³méh¹ chiágh³ hniah¹². Jøng² tsa¹ma¹hniuh¹² cagh¹² cog³ na³ma²dsiég¹jni ja³tiogh³ hniah¹². Jøng² na³ma²ca¹dsiég¹jni jøng², jmo³jni jǿg³ dsa¹lé² hein² dsa² ca¹hiah¹³ hniah¹² juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Cuø³jni si² cán² dsa² dsa¹lé² quianh¹³ ŋi³néng² hi² mi³hogh³ hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³ jøng². Mi³jøng² dsio¹ hiéih² dsa² roh¹³ jniang³ ja³jøng². Jø¹² bíh³ nei¹³ báh³ jní² hŋiéng¹ chi²júh² tiog¹³ hniuh¹². Mi³jøng² dsa¹lé²dsa quianh¹³ jní².
Dsii¹² Pablo jǿg³ hi² dság¹²dsa juu¹² Corinto
Dsiég¹³jni ja³tiogh³ hniah¹² na³ma²ca¹ŋë¹²jni huø¹ Macedonia. Juu¹² jøng² tiog¹³ tsa³jue¹³jni. Ju³li¹jan³jni cu²hna² quianh¹³ hniah¹² lë́²jni, ju³ná³ tsa¹ca¹ŋë¹²jni ta³cøng² jin² guǿi² quianh¹³ hniah¹². Jøng² lé² mi³hagh³ hniah¹² jní² mih², na³ma²ca¹hú¹jni juu¹², hi² nei³jni ja³lǿa¹² jǿg³ nei³jni. Tsa¹hno¹jni jan³jni hniah¹² cónh¹ ŋë¹²jni. Hno¹jni jan³jni cu²hna² jmai³ quianh¹³ hniah¹², chi²júh² cuø¹ Diú¹³ quián² jniang³ jǿg³. Jøa³juøi² Efeso la² báh³ guø³jni ta¹lah¹dsa¹ŋǿ² jmai³ to¹lug¹guí². Di³ cu²rø² ma²dsi¹³ juu¹² ja³jmo³jni ta³ quiah¹² Juu¹³ jniang³ juøi² la², ja³lé² cu²rø² ta³. Jø¹² bíh³ jue¹² dsa² hiag¹³ chian² calah.
10 Chi²júh² ca¹dsiég¹ Timoteo ja³tiogh³ hniah¹², mi³tih³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hiug² dsǿa¹²dsa gú¹dsa quianh¹³ hniah¹². Di³ dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² Juu¹³ jniang³ héi², ju³lah jmo¹² jní². 11 Hi² jøng² juøh¹²jni, ca¹lah¹jin³ hein² hniah¹² tsa¹jmo² tsa¹tøa¹² hoh¹² ja³cog²dsa. Cónh¹jøng² dsio¹ mi³hogh³ hniah¹² dsa² ja³jiúgh²dsa dsi²juu¹² hiug² dsǿa¹²dsa. Di³ chi³jan¹³jni dsa² ja³la² ca¹lah¹quianh¹³ dsa² roh¹³ jniang³ quianh³dsa.
12 Ju³lah jǿg³ quiah¹² Apolos dsa² roh¹³ jniang³, ma¹dsio¹² ca¹juǿi²jni dsa² hi² mi³dság¹dsa quianh¹³ dsa² ca¹ŋi¹lé² juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². Di³ tsa¹ca¹lø¹hniu¹dsa. Dság¹ báh³ dsa² jmai³ siíh² juúh²dsa na³ma²ca¹lø¹hiugh¹³ quiah¹²dsa.
Háih²dsa jǿg³ ja³ca¹tóh² jø²
13 Mi³jniángh³ hniah¹² neih³ ja³tiogh³ hniah¹² juu¹² hi² héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ quián² jniang³. Tí² tiogh³ hniah¹² ca¹lah¹ja³tiogh³ dsa² ŋioh¹². 14 Mi³hnoh¹³ hniah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmóh³ hniah¹².
15 Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³, Estéfanas quianh¹³ dsa² quián¹²dsa ca¹cán² ni³ lah¹ni³ ca¹lah¹quianh¹³ dsa² chian² huø¹ Acaya, ja³ca¹túgh²dsa juu¹² quiah¹² Diú¹³. Ma²ŋih³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ dsǿa¹²dsa ma²ca¹mi¹ti¹dsa cah³ ni³ dsa² roh¹³ jniang³. 16 Mi³hno¹jni ju³ jmóh³ hniah¹² hi² cán² dsa² lah¹héi² ni³ quiánh² hniah¹², ju³lah ca¹lah¹já¹ dsa² mi²hag¹³, dsa² jmo¹² ta³. 17 Hioh¹² jéin¹²jni ma²ca¹u¹lé² Estéfanas quianh¹³ Fortunato, quianh¹³ Acaico ja³la². Ma²ca¹jmo¹ dsa² héi² hi² dsio¹ ja³cog²jni, hi² tsa¹ca¹løa¹ lah¹jmóh³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹². Di³ hi² tiogh³ hniah¹² uǿin². 18 Ma²lan² dsøa¹jni quianh¹³ hniah¹² ma²ca¹jmo¹ dsa² héi². Dsio¹ jmóh³ hniah¹² ja³cog² dsa² lah¹héi².
19 Cuø¹² dsa² roh¹³ jniang³ chian² huø¹ Asia jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². Ma¹dsio¹² hiug¹² jǿg³ dsio¹ cuø¹² Aquila quianh¹³ Priscila quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³ dsa²lé² ja³quiah¹³dsa. Jǿg³ dsio¹ quiah¹² Juu¹³ jniang³ cuøh¹²dsa hniah¹². 20 Hieih² hniah¹² jǿg³ dsio¹ cuø¹² ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³ chian² ja³la². Heih³ hniah¹² jǿg³ lah¹jan² lah¹jan² ju²rúh² hniah¹².
21 Jní² Pablo, dsianh¹³jni jǿg³ dsio¹ la² ca¹lah¹quianh¹³ si² ca¹jmo¹jni quianh¹³ gug² tai¹jni.
22 Ju³jmo¹³ Diú¹³ ue¹² dsǿa¹² ja³cog² lǿa¹² ju³ hein² dsa² tsa¹hnio¹ Jesucristo Juu¹³ jniang³. Ju³jiúgh³ báh³ Juu¹³ jniang³.
23 Ju³jmo¹³ Jesucristo Juu¹³ jniang³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². 24 Dsianh¹³jni jǿg³ hi² hnó¹jni ca¹lah¹jáh¹ hniah¹², dsa² quián¹² Cristo Jesús. Cu¹ná¹² jǿg³.