2
Tsih¹ Cristo jǿg³ dsøg¹² quián² jniang³
Tsih² quian¹jni, dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹². Mi³jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³. Jøng² tiog¹³ báh³ chian² jan² dsa² tsih¹ jǿg³ dsøg¹² quián² jniang³ ni³ Jmi² jniang³ ju³ná³ ca¹jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³. Jesucristo báh³ héi², dsa² dsiog¹, dsa² ca¹quíg¹dsa dsǿg³ jniang³. A¹jáng¹ jmáh¹lah dsǿg³ jniang³ ca¹quíg¹dsa. Ca¹quíg¹dsa dsǿg³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³.
Jøng² ma²ne³ jniang³ hi² ma²cue¹² jniang³ dsa² héi² ju³ná³ mi²ti³ jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. Tsa¹lé² juúh³ jniang³ hi² ma²cue¹² jniang³ Diú¹³ ju³ná³ tsa¹mi²ti³ jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. Tsa¹ŋi²nio³ dsa² jmo¹² lah¹jøng² jǿg³ dsøg¹². Jøng² dsa² héi² báh³ dsa² lah¹dsóh² hnio¹ Diú¹³ cu²rø², dsa² mi²ti¹ jǿg³ quiah¹²dsa. Hi² jøng² báh³ ma²ne³ jniang³ hi² lán¹² jniang³ dsa² quián¹² Diú¹³, ju³ná³ jmo² jniang³ lah¹jøng². Hniuh¹² hi² ŋi³niang³ jniang³ ju³lah ca¹ŋøa¹ Jesucristo ju³ná³ juúh³ jniang³ hi² lán¹² jniang³ dsa² quián¹² Diú¹³.
Lei¹³ hmë́²
A¹jáng¹ lei¹³ hmë́² co³jni quiánh² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Lei¹³ hog¹² báh³ ca¹já¹ ma²lǿih², lei¹³ ma²ca¹nengh² hniah¹². Jøng² tiog¹³ báh³ lǿa¹² hmë́² lei¹³ juǿi²jni hniah¹². Di³ ni³ hmë́² ca¹quieg² Cristo lei¹³ jøng² hi² ma²mi²tih³ hniah¹². Ma²chi² jǿg³ dsio¹ lah¹dsóh². Ma²hei¹² ni³ ma²dsø²hén² jǿg³ siíh².
Tsa¹lé² juúh² dsa² hian¹³ roh¹³ hi² ŋøa¹²dsa ja³jní³. Dsa² ŋøa¹² ja³neng² báh³ dsa² lah¹héi². 10 Dsa² hnio¹ roh¹³ ma²ŋøa¹² ja³jní³. Ha¹chi² hi² chi² hi² jmo¹ hi² ta¹canh¹³dsa. 11 Jøng² dsa² ŋøa¹² ja³neng² báh³ dsa² hian¹³ roh¹³. Tsa¹ŋi¹²dsa ha² juu¹² dság¹²dsa. Tsa¹jniuh¹²dsa ja³neng². Tsa¹lih¹³dsa ta¹canh¹³dsa.
12 Dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹² tsih² quian¹jni. Di³ ma²ca¹hén² Diú¹³ dsag³ quiánh² hniah¹² huu¹³ quiah¹² Jesucristo. 13 Dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹² dsa² ma²canh¹³. Di³ cueh¹² hniah¹² dsa² ma²chian² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹jmo¹dsa jmøi¹guǿi¹. Dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹² dsa² tsih². Di³ ca¹tiah¹ hniah¹² quianh¹³ dsa² hlanh³.
Dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹² tsih² quian¹jni. Di³ ma²cueh¹² hniah¹² Jmi² jniang³. 14 Dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹² dsa² ma²canh¹³. Di³ cueh¹² hniah¹² dsa² ma²chian² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹jmo¹dsa jmøi¹guǿi¹. Dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹² dsa² tsih². Di³ bí² hoh¹² hniah¹². Ma²quinh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ma²ca¹tiah¹ hniah¹² quianh¹³ dsa² hlanh³.
15 Tsa¹mi³hnoh¹³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹, jǿg³ ca¹lø¹chí¹ ni³ guøh³ ni³ huø¹ la². Tsa¹hnio¹dsa Jmi² jniang³ ju³lah dsa² hniu¹ jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹. 16 A¹jáng¹ jǿg³ quiah¹² Jmi² jniang³ jǿg³ chi² jmøi¹guǿi¹. Jmáh¹lah jǿg³ hlaih¹³ báh³ chi². Jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ jøng². Hi² hlaih¹³ báh³ møa¹² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Hniu¹dsa li¹chi² ma¹dsio¹² quiah¹²dsa. Hniu¹dsa hi² ŋi¹nio¹dsa jláh³dsa. 17 Ma²dsa²hén² báh³ jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ hi² møa¹² dsǿa¹²dsa. Jøng² dsa² jmo¹² hi² hniu¹ Diú¹³, dsa² héi² báh³ li¹chian² tiá².
Jǿg³ dsøg¹² quianh¹³ jǿg³ ta³jǿg³
18 Jøng² tsih² quian¹jni, jø² ca¹tǿ² ja³tiúh¹ jø² jmai³. Ma²ŋih³ hniah¹² jǿg³ hi² jií¹ jan² dsa² hiag¹³ quiah¹² Cristo. Jø¹² bí³ ma²chian² jue¹² dsa² quián¹² dsa² héi². Hi² jøng² ma²ne³ jniang³ jø² ca¹tǿ² ja³tiúh¹ jø² jmai³. 19 Dsa² jue¹² héi² mi³tiogh³ quianh¹³ jniang³ lah¹jiá¹². Jøng² ha¹chi² quianh¹³ jniang³ dsa² lah¹dsóh². Tsa¹mi³huanh¹²dsa ju³ jøng² hi² quianh¹³ jniang³ dsa². Ca¹huanh¹² báh³ dsa². Mi³jøng² ca¹lø¹chí¹ jǿg³ tsa¹quianh¹³ jniang³ dsa².
20 Jøng² ma²ŋih³ hniah¹², ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² jǿg³ dsøg¹². Di³ ma²quinh³ hniah¹² jmi²dsí² han¹³ ca¹tí² Cristo quiánh² hniah¹². 21 Dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹². Di³ ma²ŋih³ hniah¹² jǿg³ dsøg¹². A¹jáng¹ lah¹jǿng² lë́²jni tsa¹ŋih³ hniah¹². Ma²ŋih³ hniah¹² tsa¹lé² juúh²dsa té¹² jǿg³ quiah¹² dsa² ta³júg³.
22 Dsa² héi² báh³ dsa² ta³júg³, dsa² juúh² tsa¹lán¹² Jesús Cristo. Dsa² héi² báh³ dsa² hiag¹³ quiah¹² Cristo. Jmo¹²dsa tø¹cøg¹² jǿg³ quiah¹² Jmi² jniang³ quianh¹³ jong¹²dsa. 23 Tsa¹quianh¹³ Jmi² jniang³ jin³ hein² dsa² tsa¹quianh¹³ jong¹²dsa. Dsa² héi² báh³ quianh¹³ Jmi² jniang³, dsa² hé² jǿg³ hi² lán¹² Jesús jong¹² Diú¹³.
24 Tí² chinh¹² jǿg³ ca¹nengh² hniah¹² lah¹ni³. Cøng² hi² quianh¹³ dsa² héi² hniah¹², Jmi² jniang³ quianh¹³ jong¹²dsa, ju³ná³ chinh³ hniah¹² tí² jǿg³ jøng². 25 Ma²ca¹jmo¹ dsa² héi² jǿg³ hi² li¹chian² jniang³ tiá².
26 Dsianh¹³jni si² la² huu¹³ quiah¹² dsa² mi³dsø¹jiag¹ tø¹cøg¹². 27 Conh¹jøng² quinh³ hniah¹² jmi²dsí² ca¹tí² Cristo quiánh² hniah¹². Hi² jøng² ha¹chian² hniuh¹² héh¹ hniah¹² jǿg³. Jmi²dsí² han¹³ báh³ dsa² heh¹² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹. Dsa² té¹² jag³ báh³ héi². Ha¹chi² ta³júg³dsa. Cøng² hi² quinh³ hniah¹² jmi²dsí². Ŋi³nioh³ hniah¹² ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹he¹dsa.
28 Jøng² tsih² quian¹jni, cøng² hi² quianh¹³ Cristo hniah¹². Jøng² tí² neng¹² hoh¹² hniah¹², tsa¹li¹hiih³ hniah¹² na³ma²guønh¹²dsa. 29 Ma²ŋih³ hniah¹² dsiog¹ dsa² héi². Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² calah hi² lán¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmo¹² hi² dsio¹ jong¹² Diú¹³.