3
Hǿ² Pablo jǿg³ hmë́² ca¹jmo¹ Diú¹³
Jøng² tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² mi²juanh¹³ jnieh³ guiag¹³ hi² juúh² jnieh³ lah¹jøng². Ha¹chi² si² hniuh¹² hé¹³ jnieh³ hniah¹², ju³lah si² rø²juúh² jǿg³ dsio¹ quián² jnieh³. Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ha²lah lán¹² jnieh³. Jø¹² bíh³ ŋi¹² dsa² siáh² calah. Léi¹³ báh³ ma²ca¹jmó³ jnieh³ hi² dsio¹. Di³ guiogh¹³ báh³ hniah¹² ma²ca¹jéinh¹ hoh¹². Lé² báh³ li¹lih¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ha²lah ma²lǿa¹² hoh¹². Lih¹³dsa hi² lanh¹² hniah¹² ju³lah lǿa¹² cøng² si² ca¹chio¹ hŋiah¹² Cristo, si² jáinh² jnieh³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² li¹cuai¹²dsa jnieh³. A¹jáng¹ quianh¹³ jmø³jné² ma²lǿa¹² si² jøng². Ma²lǿa¹² quianh¹³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, dsa² chian². Ha¹chi² rø²ton¹² jǿg³ ni³ cang³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² hlai³ Moisés. Ma²rø²ton¹² ni³ hoh¹² hniah¹².
Hi² lah¹jøng² báh³ ma²dsøg¹² dsǿa¹² jnieh³ ja³cog² Diú¹³. Cristo báh³ dsa² ca¹jmo¹. A¹jáng¹ lah¹jøng² hi² tiúh¹ jnieh³ guiag¹³. Héi¹ jnieh³ dsa² ca¹jmó³. Diú¹³ báh³ dsa² cuø¹² hi² tiúh¹ jnieh³. Dsa² héi² ca¹cuø¹ bí² hi² hi² jnieh³ jǿg³ hmë́² ca¹jmo¹dsa. A¹jáng¹ jǿg³ hóg¹² quiah¹² hlai³ Moisés, jǿg³ rø²hløah¹² ni³ cang³ báh³ jøng². Jǿg³ jmo¹² hi² dsiág¹ báh³ jniang³, jǿg³ quiah¹² hlai³ Moisés. Jǿg³ he¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ báh³ jǿg³ hi² hi² jnieh³, jǿg³ jmo¹² hi² li¹chian² jniang³ ja³cog²dsa.
Quianh¹³ hi² gøg² hi² jláh³ ca¹lø¹chí¹ jǿg³ quiah¹² hlai³ Moisés, jǿg³ rø²hløah¹² ni³ cang³ jøng², jǿg³ rø²juúh² hi² dsián¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Sih¹² ni³ Moisés ca¹løa¹, mi³ca¹nung² Diú¹³ quianh¹³dsa. Ca¹lah¹jin³ tsa¹lé² jái¹ dsa² juøi² israel ni³ Moisés ca¹løa¹. Ha¹chi² hi² lǿa¹² hi² ma²siag² hi² sih¹² quiah¹²dsa mi³ca¹jái¹dsa. Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hiug¹² jín³ dsio¹ hi³méh¹ jǿg³ quiah¹² jmi²dsí² han¹³, jǿg³ jmo¹² hi² li¹chian² jniang³ tiá². Lah¹dsóh² gøg² báh³ jøng² ja³ca¹lø¹chí¹ jǿg³ quiah¹² lei¹³ jøng² hi² jmo¹² ta¹canh¹³ jniang³. Jøng² jín³ ma¹dsio¹² gøg² jláh³ jǿg³ jmo¹ hi² tsa¹ma¹ta³canh¹³ jniang³ dsag³. 10 Tsa¹ma¹lë́² jniang³ hi² hiug¹² dsio¹ lǿa¹² jǿg³ hóg¹² jøng² lah¹mi³lǿa¹². Di³ ŋai¹³ jín³ dsio¹ ma²lǿa¹² jǿg³ ma²chi² na¹. 11 Tiog¹³ báh³ jláh³ hi³méh¹ jǿg³ tsa¹dsø¹hén², cónh¹ jín³ jǿg³ jmo¹² ta³ cu²hna², jǿg³ mi³lǿa¹² jláh³ jmáh¹lah ja³ca¹lø¹liág¹.
12 Hi² jøng² bí² dsǿa¹² jniang³. Di³ ma²ne³ jniang³ lǿa¹² lah¹jøng² jǿg³ quián² jniang³. 13 Ca¹jlǿ² hlai³ Moisés ni³. Mi³jøng² tsa¹jái¹ dsa² israel hi² mi³ma²dsø²hén² hi² sih¹² ni³dsa. Jøng² ha¹chi² ju²hí³ dsøa¹² lah¹jøng² chian² jniang³. Di³ tsa¹dsa¹hén² jǿg³ ca¹tǿi² jniang³. 14 Cónh¹jøng² ma²lán¹² dsa² israel ju³lah jan² dsa² huh² dsi³. Ca¹lah¹jín³ na¹ tsa¹lø²ŋë́h² dsǿa¹²dsa ja³høa¹²dsa si² quiah¹² hlai³ Moisés. Ma²rø²jløa¹² jǿg³ ja³cog²dsa. Di³ jan² Cristo báh³ dsa² tiúh¹ mi¹lei¹³ ha²lah lǿa¹² jǿg³. 15 Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² ca¹lah¹jín³ na¹. Tsa¹ŋë́h² dsǿa¹² dsa² israel jmai³ nang¹²dsa jǿg³ lǿa¹² ni³ si² quiah¹² hlai³ Moisés. 16 Jøng² báh³ li¹ŋë́h² dsǿa¹² jniang³, ju³ná³ ca¹chinh¹³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 17 Dsa² héi² báh³ cuø¹² bí² hi² chian² jniang³ ja³cog² Jmi² jniang³. Jøng² ha¹chi² ju²hí³ dsøa¹² chi² ja³ma²chi² bí² quiah¹² Juu¹³ jniang³. 18 Ha¹chi² rø²jløa¹² ni³ jniang³. Mi²lei¹³ báh³ jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³ hi² hiug¹² dsiog¹ Juu¹³ jniang³. Di³ ta¹ma¹méh¹ ma²dsø²len¹ jniang³ dsa² dsiog¹ ju³lah lán¹² Juu¹³ jniang³. Juu¹³ jniang³ báh³ jmo¹², dsa² cuø¹² bí² hi² ma²chian² jniang³ ja³cog² Jmi² jniang³.