13
Háih²dsa jǿg³ dsio¹ ja³ca¹tóh² jø² si²
Ma²tǿ² hnaih² rón² nei³jni juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². Jøng² ha¹chi² cán³jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹² jin³ hein² na³ma²ca¹dsiég¹jni ju³ná³ tsa¹chian² og¹ úg² dsa², dsa² cuø¹² dsag³. Jmai³ ma²ton¹ jeinh¹² ca¹ŋie³jni ja³tiogh³ hniah¹², ca¹juǿi²jni ca¹lah¹jáh¹ hniah¹², quianh¹³ dsa² ca¹jmo¹ hi² hlaih¹³, hi² ha¹chi² ma¹hén³jni dsag³ quiah¹² dsa² ma²jmo¹² hi² hlaih¹³ na³ma²dsiég¹jni calah. Jøng² juøh¹²jni lah¹jøng² calah. Hi² jøng² li¹ŋih³ báh³ hniah¹² hi² quianh¹³ Cristo báh³ hlanh¹³jni hniah¹². A¹jáng² hi² tsa¹bé² Cristo ja³cogh² hniah¹². Ma²ca¹cuúh¹ báh³ dsa² hniah¹² bí². Di³ ca¹jon¹dsa ni³ crǿg¹³ ju³lah jan² dsa² huan¹³. Cónh¹jøng² ca¹cuø¹ hŋiah¹² Jmi² jniang³ bí² hi² chian²dsa ca¹lah¹jín³ na¹. Dsøg¹² báh³ hi² lán¹² jnieh³ quianh¹³ Cristo ju³lah lán¹² dsa² huan¹³ calah. Cónh¹jøng² cuø¹ báh³ Diú¹³ bí² calah, ju³lah ca¹cuø¹dsa quiah¹² Cristo, ja³jmó³ jnieh³ jǿg³ quianh¹³ hniah¹².
Cu²rø² quieng² jǿg³ dsøg¹² chi²júh² ŋi²nioh³ hniah¹² ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²héh² hniah¹². Quieng² jǿg³ dsøg¹² quiánh² hniah¹² guiogh¹³. Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² hi² quianh¹³ hniah¹² Cristo, chi²júh² lah¹dsóh² héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Ju³li¹leh¹³ hniah¹² ha¹chi² ca¹løa¹ ha¹chi² ta³ jmo¹ ta³ ca¹jmó³ jnieh³ ja³tiogh³ hniah¹², hi² ca¹heh¹³ jnieh³ hniah¹² jǿg³. Hlanh¹³ jnieh³ Diú¹³. Mi³jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² siíh². Cónh¹jøng² ha¹chi² høa¹² dsǿa¹² jnieh³ ta³ quián² jnieh³. Ha¹chi² hneng² jnieh³ hi² li¹chi² jǿg³ dsio¹ quián² jnieh³. Cøng² hi² jøng² báh³ hneng² jnieh³, hi² ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² dsio¹. Ha¹chi² hi² lǿa¹² ju³ná³ lë́² ca²dsiog³dsa tsa¹ca¹jmó³ jnieh³ cu²rø² ta³. Di³ hneng² jnieh³ jmáh¹lah jǿg³ dsøg¹². Tsa¹hneng² jnieh³ jǿg³ siíh². Hiug² báh³ dsǿa¹² jnieh³ hi² lán¹² jnieh³ dsa² huan¹³, chi²júh² lanh¹² hniah¹² dsa² chi² bí². Hi² jøng² báh³ tseih² jnieh³ Diú¹³, hi² ju³li¹béh² hniah¹² ja³cog²dsa. 10 Dsianh¹³jni jǿg³ la² quianh¹³ si² jmai³ guø³jni ja³uǿin³. Mi³jøng² tsa¹hniuh¹² li¹hne²jni na³ma²dsiég¹jni ja³tiogh³ hniah¹². Ha¹chi² ca¹cuø¹ Juu¹³ jniang³ bí² huu¹³ hi² hén¹³jni jǿg³ quiánh² hniah¹². Ma²ca¹cuø¹dsa bí². Mi³jøng² mi³hog³jni hniah¹² ja³jmáh³ hniah¹² tí² hi³méh¹ jǿg³ quiah¹²dsa.
11 Jøng² na²jéin² jniang³ ná³ dsa² roh¹³ jniang³. Di³ ca¹dsan¹ jø² si² la². Tsa¹ma¹jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³. Neng² jǿg³ quieg¹jni. Túgh³ hniah¹² cøng² jǿg³, hiug² hoh¹² hniah¹² quianh¹³ rúh² hniah¹². Hi² jøng² jiag¹ báh³ Diú¹³, dsa² hniang¹ jniang³, dsa² cuø¹² ju²hiúg¹ dsøa¹². 12 Ni³dsiogh³ hniah¹² rúh² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². 13 Ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹² Jesús chian² ja³la² juúh² jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹².
14 Ju³jmo¹³ Jesucristo, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³, dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³li¹leh¹³ hniah¹² hi² hniang¹ Jmi² jniang³. Ju³qui² ju³jiag¹³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹²dsa quiánh² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹².