JA³MA²TON¹ SI² CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² DSA² CHIAN² JØA³JUØI² TESALÓNICA
1
Ca¹dsiánh² Pablo quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa cøng² si² ca¹të́² dsa² quián¹² Jesús
Jní² Pablo, quianh¹³ Silvano, quianh¹³ Timoteo, dsianh¹³ jnieh³ cøng² si² quiánh² hniah¹², dsa² chianh² jøa³juøi² Tesalónica, dsa² quián¹² Jmi² jniang³ quianh¹³ Jesucristo Juu¹³ jniang³. Ju³jmo¹³ dsa² héi² dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³tiogh³ hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹².
Mi¹rø¹² báh³ Diú¹³ jǿg³ quiah¹² dsa² re² dsag³ na³ma²tǿ² ja³jiúgh² Cristo jmøi¹guǿi¹
Hniuh¹² báh³ heih² jnieh³ Diú¹³ di³hmah³ tiá² ja³cogh² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Dsio¹ báh³ jmo² jnieh³ lah¹jøng². Ma¹dsio¹² ma²dsø²cón³ ja³héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ma¹dsio¹² ma²dsø²ja¹ jǿg³ hnóh¹ hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³ jianh¹² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². Hi² jøng² jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ báh³ hia³ jnieh³ hniah¹², tséih³ jnieh³ dsa² quián¹² Jesús. Ma²ca¹tiah¹ hniah¹² ja³ca¹jmóh¹ dsa² hniah¹². Cøng² hi² héh² báh³ hniah¹² jǿg³. Ha¹chi² hi² lë́h² hniah¹² jmø²uai¹² ma²ca¹ŋaih³ hniah¹². Hi² jøng² báh³ ma²léi¹³ hi² cu²rø² mi²rø¹² Diú¹³ jǿg³. Ma²ca¹cuø¹ Diú¹³ jǿg³ ma²ca¹ŋaih³ hniah¹² jmø²uai¹². Mi³jøng² lénh² hniah¹² dsa² dsiog¹ ja³ta¹ni¹ Diú¹³, dsa² lé² dsa¹lia¹ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹.
Lë́² Diú¹³ hi² dsio¹ báh³ ta¹canh¹³ dsa² héi², dsa² ma²ca¹cuø¹ jmø²uai¹². Jøng² hniah¹², dsa² ma²ca¹ŋaih³ jmø²uai¹² jøng², cu¹dsie¹² quianh¹³ jnieh³, hniu¹ Diú¹³ li¹chian² jniang³ ju²hiúg¹ dsøa¹² na³ma²tǿ² ja³jiúgh² Jesús Juu¹³ jniang³ juu¹² ŋi¹juǿi¹. Jiúgh²dsa jøa³si². Quianh³dsa ángeles quián¹² Diú¹³, dsa² chi² bí². Ji¹jmoh¹²dsa dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³, dsa² tsa¹hé² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Jesús Juu¹³ jniang³. Cøng² hi² quíg¹ báh³ dsa² héi² dsǿg³dsa jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Tsa¹cuø¹ Juu¹³ jniang³ jǿg³ dsa¹tiogh³ dsa² héi² quianh³dsa, ja³dsio¹, ja³chi² bí² quiah¹²dsa. 10 Jøng² dsa² ti³jan¹ quián¹² Juu¹³ jniang³, mi¹juanh¹²dsa Juu¹³ jniang³ jmai³ ja³jiúgh²dsa. Li¹dsogh¹² dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa na³ma²jái¹dsa ha²cónh¹ juanh¹²dsa. Tiogh³ hniah¹² quianh¹³ dsa² héi² jmai³ jøng². Ma²ca¹héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ca¹tséih³ jnieh³ hniah¹².
11 Hi² jøng² heih² jnieh³ calah Diú¹³ di³hmah³ tiá² ja³cogh² hniah¹². Møa² jnieh³ ju³lë́³ Diú¹³ quián² jniang³ hi² dsio¹ báh³ ŋi²nioh³ hniah¹², hi² dsio¹ báh³ ca¹tǿh²dsa hniah¹². Hneng² jnieh³ hi² cuø¹ Diú¹³ bí² hi² lénh² hniah¹² dsa² hniu¹ jmáh¹lah hi² dsio¹, hi² li¹chianh² hniah¹² bí² hi² jmóh³ hniah¹² ju³lah lǿa¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ma²ca¹héh¹ hniah¹². 12 Jøng² jǿg³ dsio¹ báh³ hia¹ dsa² Jesucristo Juu¹³ jniang³ ju³ná³ ŋi²nioh³ hniah¹² lah¹jøng². Jø¹² bí³ li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹², dsa² ŋi²nio³ quianh¹³ Juu¹³ jniang³. Ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ juanh¹² quianh¹³ Jesucristo Juu¹³ jniang³ dsio¹ dsǿa¹²dsa ja³cog² jniang³.