3
Ma²ca¹tiú² dsa² chian² huø¹ Galacia jǿg³ mi³hé²dsa
¡He³ hiug¹² tsa¹chian² hoh¹² hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³ dsa² chianh² Galacia, hniah¹² dsa² ca¹nengh² cu²rø² hi² ca¹jon¹ Jesucristo ni³ crǿg¹³! Dsa² báh³ ma²ca¹togh¹² hniah¹² juu¹² siíh². Cøng² jǿg³ la² hno¹jni ŋai³jni hniah¹²: ¿Ca³quinh² hniah¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ huu¹³ jøng² hi² ca¹mi³tih³ hniah¹² lei¹³ ca¹já¹ ma²lǿih²? Ha¹chi². Hi² jøng² báh³ ca¹quinh² hniah¹² jmi²dsí² mi³ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³. ¿He² løa¹ gøg² tsa¹chian² hoh¹² hniah¹²? Ha¹chi² tiah¹ mi³hianh¹³ hniah¹² hi² ca¹mi¹liág¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. Høa¹² dsøa¹jni ju³ná³ ca¹løa¹ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹ŋi¹ŋë́h² hniah¹². ¡Ju³ tsa¹lé² lah¹jøng²! A¹jáng¹ huu¹³ jøng² jmo¹² Diú¹³ juu¹² juøh¹² ja³tiogh³ hniah¹², hi² mi²tih³ hniah¹² lei¹³ ca¹já¹ ma²lǿih². A¹jáng¹ huu¹³ jøng² cuø¹²dsa jmi²dsí² quiah¹². Hi² jøng² báh³ jmo¹²dsa: Di³ hi² héh² hniah¹² jǿg³ báh³.
Ju³lah hlai³ Abraham, ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² jmo¹² Diú¹³ dsǿa¹² hi² tsa¹re² Abraham dsag³. Jøng² ma²ŋih³ hniah¹². Dsa² héi² báh³ li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiah¹², dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ quiah¹² hlai³ Abraham. Ma²lǿih² báh³ tsa¹ŋi¹² Diú¹³ hi² jmo¹dsa dsǿa¹² hi² tsa¹re² dsa² tsa¹lán¹² judío dsag³, ju³ná³ hein² dsa héi² hé² jǿg³ quiah¹²dsa. Hi² jøng² ca¹tsáih¹ Diú¹³ hlai³ Abraham jǿg³ la², ju³lah lǿa¹² ni³ si² quiah¹²dsa: “Li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiah¹² dsa² chian² ca¹lah¹jǿ¹ juøi². Di³ héh²hning jǿg³ quieg¹jni,” ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa Abraham. Jøng² li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³ cu¹dsie¹² quianh¹³ hlai³ Abraham, dsa² ca¹hé¹ jǿg³ calah.
10 Jmo¹ Diú¹³ ue¹² dsǿa¹² ja³cog² dsa² hniu¹ liúg² guiog¹³ quianh¹³ hi² mi¹ti¹dsa lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés. Di³ lah¹la² rø²juúh² lei¹³: “Jmo¹ Diú¹³ ue¹² dsǿa¹² ja³cog² lǿa¹² ju³ hein² dsa² tsa¹ca¹mi¹ti¹ ja³ca¹lah¹jǿ¹,” rø²juúh² lei¹³. 11 Ma²léi¹³ tsa¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² hi² tsa¹re²dsa dsag³, ju³lah dsa² hniu¹ mi¹ti¹ lei¹³. Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹²dsa: “Dsa² héi² báh³ dsa² tsa¹re² dsag³, dsa² hé² jǿg³ báh³. Dsa² héi² báh³ dsa² li¹chian² ja³cog²jni,” rø²juúh² si². 12 Jøng² tsa¹hniuh¹² hé²dsa jǿg³, ju³lah dsa² mi²ti¹ lei¹³. Lah¹la² rø²juúh² lei¹³: “Jøng² báh³ liúg²dsa, ju³ná³ ca¹mi¹ti¹dsa ja³ca¹lah¹jǿ¹,” rø²juúh² lei¹³.
13 Mi³jmo¹ Jmi² jniang³ ue¹² dsǿa¹² ja³cog² jniang³. Di³ tsa¹ca¹tiúh¹ jniang³ cónh¹ lǿa¹² lei¹³. Jøng² Cristo ca¹lég² jniang³. Ja³cog² dsa² héi² báh³ ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ ue¹² dsǿa¹² ni³ quián² jniang³. Lah¹la² rø²juúh² si²: “Ue¹² dsǿa¹² Diú¹³ ja³cog² dsa² ca¹hë́²dsa guiuh¹³ hma²,” rø²juúh² si². 14 Lah¹jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³. Mi³jøng² ni³ huu¹³ quiah¹² Cristo Jesús li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiah¹² dsa² tsa¹lán¹² dsa² judío, ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ quiah¹² hlai³ Abraham. Mi³jøng² ca¹lah¹jái¹ jniang³, dsa² hé² jǿg³, ma²lé² quín³ jniang³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹dsa.
Tsa¹lé² jmo¹ lei¹³ hi² tsa¹quien¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ lah¹jiá¹²
15 Cøng² jǿg³ la² mi³juǿi³jni hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹: Tsa¹lé² jmo¹ jan² dsa² hi² tsa¹quien¹² cøng² si² hi² ca¹chio¹ dsa² siáh² ni³ ta³. Jø¹² bíh³ tsa¹lé² tiun¹dsa hi³méh¹ jǿg³ ni³ si² ma²ca¹chio¹ dsa² lah¹jøng². 16 Jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ quiah¹² hlai³ Abraham quianh¹³ cøng² tsø³jon² quiah¹²dsa. Ha¹chi² rø²juúh² si² “tsø³jon²” hi² hia¹²dsa dsa² jue¹². Cøng² báh³ tsø³jon² quiah¹²dsa rø²juúh² si², hi² hia¹²dsa Cristo. 17 Jøng² lah¹la² juǿi³jni hniah¹²: Ma²quiún² ŋi²lǿg² rø²dsǿ² guieg²guí² ji²ŋi² ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ quiah¹² hlai³ Abraham mi³ca¹lø¹chí¹ lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés. Jøng² tsa¹lé² jmo¹ lei¹³ jøng² hi² tsa¹quien¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ lah¹jiá¹². 18 Tsa¹mi³tan¹ hlai³ Abraham hi² dsio¹ ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³, ju³ná³ mi³hniuh¹² lei¹³ calah. Jøng² ca¹jmo¹ báh³ Diú¹³ jǿg³ hi² la³cuø¹dsa hi² dsio¹ jøng².
19 ¿He² løa¹ ca¹lø¹chí¹ lei¹³ jøng²? Hi² jøng² báh³ ca¹lø¹chí¹ lei¹³: Mi³jøng² li¹ne³ jniang³ hi² røi² jniang³ dsag³ ta³lah¹li¹chian² tsø³jon² jøng², dsa² tan¹ jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³. Jøng² ca¹hiéh¹ Moisés ni³ quiah¹² dsa² juøi² jian¹²dsa lei¹³ ca¹u¹cang¹ ángeles. 20 Tsa¹lǿa¹² lah¹jøng² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ quianh¹³ Abraham. Ha¹chian² dsa² ca¹hiéh¹ jǿg³ ni³ quiah¹²dsa. Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ ca¹jmo¹ jǿg³ ja³ta¹ni¹ Abraham.
Huu¹³ la² báh³ ca¹lø¹chí¹ lei¹³
21 Jøng² tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² lǿa¹² ma¹quién¹ lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés quianh¹³ jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ quianh¹³ hlai³ Abraham. Cøng² báh³ lǿa¹² jǿg³. Mi³jmo¹ báh³ Diú¹³ hi² lén² jniang³ dsa² tsa¹re² dsag³ quianh¹³ lei¹³ ju³ mi³chi² cøng² lei¹³ hi² lé² li¹jmo¹ lah¹jøng². 22 Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: Ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ti³re² dsag³, rø²juúh² si². Hi² jøng² báh³ lǿa¹², mi³jøng² tsa¹ma¹chi² juu¹² siíh² ja³lé² li¹tan¹ jniang³ jǿg³ dsio¹ hi² ca¹jmo¹ Diú¹³. Cøng² juu¹² jøng² báh³ lé² li¹dsǿg³ jniang³, hi² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Jesucristo.
23 Hi² lah¹jøng² tiagh³ báh³ jniang³ ti³røi² jniang³ dsag³, ju³lah lǿa¹² lei¹³ ta³lah¹tsa¹ma²ca¹guǿnh¹ dsa² hniuh¹² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹². 24 Hi² jøng² lei¹³ báh³ ca¹jmo¹ hi² ma²hneng² jniang³ jǿg³ quiah¹² Jesús, hi² ma²hé² jniang³ jǿg³. Mi³jøng² lén² jniang³ dsa² tsa¹re² dsag³ ja³ta¹ni¹ Jmi² jniang³. 25 Jøng² ha¹chi² ta³ ma¹jmo¹ lei¹³ ja³cog² jniang³ mi³ma²hé² jniang³ jǿg³.
26 Ma²lán¹² jniang³ jong¹² Diú¹³. Di³ ma²hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Cristo Jesús. 27 Ma²lán¹² jniang³ ju³lah lán¹² Cristo hŋiah¹², ca¹lah¹jái¹ jniang³, dsa² ma²ca¹jŋó² jmøi² huu¹³ quiah¹²dsa. 28 Tsa¹ma¹lán¹² jniang³ dsa² judío ho¹ ju³ dsa² tsa¹lán¹² judío. Tsa¹ma¹lán¹² jniang³ dsa² jmo¹² tá³ dsa² ho¹ ju³ dsa² jmo¹² ta³ quiah¹². Tsa¹ma¹lán¹² jniang³ dsa² mǿ² ho¹ ju³ dsa² ŋioh¹². Cøng² ni³ báh³ tiagh³ jniang³ quianh¹³ Cristo Jesús. 29 Lán¹² jniang³ dsa² quián¹²dsa. Hi² jøng² lán¹² jniang³ tsø³jon² quiah¹² hlai³ Abraham. Tai¹ jniang³ jǿg³ dsio¹ ca¹jmo¹ Diú¹³ quiah¹² hlai³ héi².