2
Tsa¹dsio¹ ju³ná³ tsa¹tiunh¹³ jniang³ juu¹² jǿg³ hi² lég² Diú¹³ jniang³
Hi² jøng² hiug¹² jín³ rø² hniuh¹² hi² tiunh¹³ jniang³ juu¹² jǿg³ ma²ca¹néng³ jniang³. Mi³jøng² tsa¹dsø¹hén² jniang³ juu¹² dsio¹. Ca¹lø¹ti¹ báh³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hi² ca¹hǿ² ángeles. Ca¹quíg¹ báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² tsa¹ca¹tónh² juu¹² nang¹ jǿg³ jøng² ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² hi² hlaih¹³ ca¹jmo¹dsa. Hi² jøng² ma²ne³ jniang³, hi² ha¹chi² liúg² jniang³ ju³ná³ tsa¹tiunh¹³ jniang³ juu¹² jǿg³ hiug¹² dsio¹ hi² ma²chi² quián² jniang³. Hŋiah¹² Juu¹³ jniang³ báh³ dsa² lah¹ni³ ca¹hǿ² jǿg³ dsio¹ jøng² quián² jniang³. Ni³ jøng² dsa² ca¹nǿng² jǿg³ ca¹juúh² Juu¹³ jniang³ jøng² ma²ca¹heh¹ jniang³ calah jǿg³. Mi³jøng² ma²ne³ jniang³ hi² dsøg¹² jǿg³. Jø¹² bíh³ hŋiah¹² Diú¹³ ca¹mi¹léi¹³ hi² dsøg¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Di³ hiug¹² juu¹² juøh¹² ca¹jmo¹dsa quianh¹³ hi² gøg² hi² jláh³. Jøng² ca¹cuúh¹dsa jniang³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹²dsa, ca¹lah¹cónh¹ ja³hiug² dsǿa¹²dsa hŋiah¹²dsa.
Ca¹lán¹ Jesucristo dsa² jmøi¹guǿi¹
Ha¹chi² ma²cu¹cuø¹ Diú¹³ hi² jmo¹ ángeles héh¹ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ na¹ bíh³ já¹³. Di³ jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ jøng² báh³ dsii² jniang³. Lah¹la² ca¹juúh² jan² dsa² ni³ si² quiah¹² Diú¹³:
Tsa¹ne³ jnieh³ he² løa¹ dsagh² hoh¹²hning jnieh³, Diú¹³, jnieh³ dsa² jmøi¹guǿi¹.
Di³ ha¹chi² ma¹dsio¹² quien¹² jnieh³.
Tsa¹ne³ jnieh³ he² løa¹ høh²hning hoh¹² ja³cog² jnieh³.
Ca¹jmoh³hning hi² siog¹² jnieh³ mih² ca¹lah¹cónh¹ ja³quien¹² ángeles.
Cónh¹jøng² ma²ca¹mi³juanh¹³ báh³ hning² jnieh³.
Ma²ca¹cuøh³hning bí².
Ma²ca¹jmoh³hning hi² dsen¹³ jnieh³ ja³cog² ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² jmøi¹guǿi¹, rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³.
Jøng² ca¹lø¹dsen¹³ báh³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog² ca¹lah¹jǿ¹ cu¹té¹², mi³ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹lø¹dsen¹³dsa ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Cónh¹jøng² ma²ne³ jniang³ ha¹chi² ma²ca¹tiúh¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jmo¹ héh¹ ja³cog² ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi². Di³ ma²ca¹lø¹ne³ báh³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Jesús. Ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ ca¹lán¹ Jesús dsa² siog¹² hi³méh¹ ca¹lah¹cónh¹ jín³ ángeles. Ni³ jøng² ca¹lán¹dsa dsa² hiug¹² juanh¹², dsa² chi² bí², huu¹³ hi² ca¹jon¹dsa. Di³ ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² hi² ca¹jon¹ Jesús ni³ huu¹³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹.
10 Quiah¹² báh³ Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi². Jan² dsa² héi² jmo¹² hi² chi² ca¹lah¹jǿ¹. Hniu¹dsa tai¹dsa jue¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ juu¹² ja³dsio¹. Hi² jøng² dsio¹ báh³ ca¹jmo¹dsa mi³ca¹jmo¹dsa hi² ca¹cán¹ Jesús jmø³uai¹². Mi³jøng² cu²rø² ti³hian¹ lén² Jesús hi² liúg²dsa dsa² jmøi¹guǿi¹. 11 Di³ cøng² chiúh³ báh³ lán¹² jniang³ dsa² quián¹² Diú¹³ ca¹lah¹ma¹quianh¹³ Jesús, dsa² ca¹jmo¹ hi² ca¹lø¹quián¹² Diú¹³ jniang³. Hi² jøng² tsa¹lø²hiih³ Jesús hi² tsaih¹²dsa jniang³ “roh¹³ jniang³.” 12 Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³:
Juǿi³jni roh¹²jni jǿg³ quiánh²hning.
Jøng² quianh¹³ dsa² héi² hí³ jnieh³ alabanza quiánh²hning.
13 Jøng² lah¹la² rø²juúh² si²:
Hé²jni ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³.
Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si²:
La² báh³ tiagh³ jnieh³ quianh¹³ dsa² ma²ti³lán¹² jong¹² Diú¹³,
dsa² ma²ca¹cuan¹ Diú¹³, rø²juúh² si².
14 Cøng² ni³ jmø²ŋǿ¹² quin¹² dsa² ti³lán¹² cøng² chiúh³. Hi² jøng² ca¹ŋi¹quin¹² Jesús jmø²ŋǿ¹² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Mi³jøng² ca¹jon¹dsa. Mi³ca¹jon¹dsa jøng², ma²ca¹hén²dsa jǿg³ quiah¹² dsa² hlanh³, dsa² mi³chi² bí² hi² mi³mi¹dsiag¹² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. 15 Hi² jøng² ma²ca¹lúg² jniang³, dsa² mi³ŋi²niang³ goh¹² jniang³ hi² lë́² jniang³ dsiág¹ jniang³. 16 A¹jáng¹ ju³ huu¹³ jøng² ca¹guøn¹dsa, hi² mi¹hog¹³dsa ángeles. Huu¹³ jøng² báh³ ca¹guøn¹dsa, hi² ca¹mi³hag¹³dsa jniang³, dsa² ti³lán¹² tsø³jon² quiah¹² hlai³ Abraham. 17 Hi² jøng² ca¹lø¹hniúh¹ ca¹lán¹dsa ja³ca¹lah¹jǿ¹ ca¹lah¹cónh¹ ja³lán¹² jniang³, dsa² ma²lán¹² roh¹³dsa. Mi³jøng² ca¹lán¹dsa ŋi¹jmó² quián² jniang³, dsa² huø³ dsǿa¹², dsa² ti³té¹³ jǿg³, dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³ ta¹lah¹quián² jniang³, dsa² ma²ca¹quíg¹ dsǿg³ jniang³. 18 Hŋiah¹²dsa ca¹cán¹ jmø³uai¹² ja³mi³mi¹gag¹² dsa² hlanh³. Hi² jøng² ma²tiúh¹dsa mi¹hag¹³dsa jniang³ ja³mi³hniu¹ dsa² hlanh³ mi¹gag¹².