3
Ca¹dsii¹ Nicodemo jǿg³ quianh¹³ Jesús
Jan² dsa² fariseo, dsa² lán¹² ta³ quiah¹² guøh¹² quiah¹² dsa² judío, dsa² tsen² Nicodemo, ca¹dsiég¹ dsa² héi² ja³guǿ¹³ Jesús cøng² ja³neng². Ca¹juúh²dsa:
―Tøa¹², ma²ne³ jnieh³ hi² lanh¹²hning jan² tøa¹², dsa² ca¹tse¹ Diú¹³. Di³ ha¹chian² dsa² tiúh¹ jmo¹ juu¹² juøh¹² ju³lah jmoh²hning ju³ná³ tsa¹mi³hag¹³ Diú¹³ ―ca¹juúh² Nicodemo.
Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Lah¹dsóh² juǿi²jni hning²: Ha¹chian² dsa² dsianh¹³ ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ju³ná³ tsa¹ca¹lø¹chián¹dsa ni³ hmë́² ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Nicodemo:
―¿Ha²lah lé² hi² jøng², hi² li¹chian² jan² dsa² ma²juanh¹² ni³ hmë́²? Tsa¹lé² hí¹dsa calah togh¹² mi³chiég³dsa. Mi³jøng² li¹chian²dsa calah siíh² ―ca¹juúh² Nicodemo.
Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Lah¹dsóh² juǿi²jni hning²: Ha¹chian² dsa² dsianh¹³ ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹ ju³ná³ tsa¹ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa ju³lah jeinh¹² dsǿa¹² dsa² tsog¹² jmøi², ju³ná³ tsa¹ca¹can¹dsa jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. Dsa² ma²lǿa¹² jmø²ŋǿ¹² báh³ lán¹² jniang³ ja³lø²chian² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ jøng² dsa² ma²lǿa¹² jmi²dsí² báh³ lán¹² jniang³ ja³lø²chian² jniang³ quiah¹² jmi²dsí² han¹³ quiáh¹² Diú¹³. Tsa³ju³li¹dsogh¹² hoh¹²hning jǿg³ ma²na²juǿi²jni hning² hi² hniuh¹² li¹chianh²hning ni³ hmë́². Jai³ di³ ha²lah lǿa¹² dsí² hei¹² dsi³guøi². Dság¹² dsí² ta¹la² ta¹ná¹². Hein¹³ dsí², hi² nang¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ jøng² tsa¹ŋi¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ha² juu¹² jií¹, ha² juu¹² dság¹ dsí². Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² quián² jniang³ ja³lø²chian² jniang³ quiah¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah lǿa¹² quiah¹² dsí². Tsa¹léi¹³ coh¹³ jmø²ŋǿ¹² ja³lø²chian² jniang³ ja³cog² jmi²dsí² han¹³ ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Nicodemo:
―Tsa¹lø²ŋë́²jni jǿg³ quiánh²hning ―ca¹juúh²dsa.
10 Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Lanh¹²hning dsa² juanh¹², dsa² quin¹² ni³ juøi² quián¹² dsa² israel. ¿Ha²lah dsio¹ jøng² tsa¹lø²ŋë́h²hning jǿg³ jøng²? 11 Lah¹dsóh² juǿi²jni hning²: Jmo² jnieh³ jǿg³ ma²ne³ jnieh³, jǿg³ quiah¹² hi² ma²ca¹ne¹³ jnieh³. Cónh¹jøng² tsa¹héh² hniah¹² jǿg³ quián² jnieh³. 12 Tsa¹héh² hniah¹² jǿg³ ca¹juǿi²jni hniah¹² ha²lah lǿa¹² ni³ jmøi¹guǿi¹. Jøng² tsa¹lë́²jni hi¹ héh² hniah¹² jǿg³ ju³ná³ ca¹juǿi²jni hniah¹² ha²lah lǿa¹² ŋi¹juǿi¹. 13 Ha¹chian² dsa² siáh² chian², dsa² ma²ca¹ŋie³ ŋi¹juǿi¹. Jan² jní² báh³ ma²ca¹ŋie³, jní² dsa² ca¹guio¹ juu¹² ŋi¹juǿi¹, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹²hning. 14 Di³ lah¹jøng² báh³ hniuh¹² lé² ju³lah ca¹jmo¹ hlai³ Moisés, mi³ca¹hë́²dsa møh² hi² lǿa¹² lai³ guiuh¹³ hma² juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³. Di³ hi² hniuh¹² tiang¹dsa jní² guiuh¹³ hma², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹²hning. 15 Mi³jøng² ju³ná³ hein² dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní², dsa² héi² li¹chian² tiá² ja³cog² Diú¹³ ―ca¹juúh² Jesús.
16 Hiug¹² hnio¹ Diú¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Hi² jøng² ca¹cuan¹dsa jan² jøng² báh³ jong¹²dsa. Mi³jøng² ju³ná³ hein² dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa, tsa¹dsa¹hén² dsa² héi². Li¹chian² dsa² héi² tiá² ja³cog² Diú¹³. 17 Ha¹chi² ca¹tse¹ Diú¹³ jong¹²dsa juu¹² ni³ jmøi¹guǿi¹, mi³huu¹³ hi² mi³cuúh¹dsa dsa² jmøi¹guǿi¹ dsag³. Ca¹tsei¹dsa mi³huu¹³ hi² liúg² jong¹²dsa dsa² jmøi¹guǿi¹ dsag³ hi² ni³re²dsa. 18 Ha¹chi² dsag³ ta¹canh¹³ dsa² hé² jǿg³ quiah¹² jong¹² Diú¹³. Cónh¹jøng² ju³ná³ hein² dsa² tsa¹hé² jǿg³ quiah¹² jong¹² Diú¹³, dsa² héi² ma²rø²canh¹² dsag³. Di³ tsa¹ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² jan² jøng² báh³ jong¹² Diú¹³. 19 Lah¹la² báh³ jmo¹² hi² ma²rø²canh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ dsag³: Ca¹lø¹chián¹ jong¹² Diú¹³ ni³ jmøi¹guǿi¹, dsa² jmo¹² taih¹² juu¹² ja³ŋi¹nio¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Cónh¹jøng² tsa¹hniu¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ŋi¹nio¹ ja³taih¹². Hiug¹² jín³ hi² hniu¹dsa ja³neng². Di³ hi² hlaih¹³ jmo¹²dsa. 20 Hian³ dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ dsa² jmo¹² taih¹² juu¹². Tsa¹hniu¹dsa li¹quianh¹³dsa dsa² héi², ju³ jøng² ca¹lø¹jní¹ hi² hlaih¹³ hi² jmo¹²dsa. 21 Jøng² dsa² jmo¹² ju³lah lǿa¹² jǿg³ dsøg¹², dsa¹lé² dsa² héi² dsen¹³ cah³ dsa² jmo¹² taih¹² juu¹². Mi³jøng² li¹léi¹³ cu²rø² jmo¹²dsa ju³lah hniu¹ Diú¹³.
Ca¹jmo¹ Juan hi³méh¹ jǿg³ quiah¹² Jesús
22 Ni³ jøng² ca¹ŋi¹lé² Jesús quianh¹³ dsa² quianh³dsa juu¹² ja³tén¹² Judea. Ca¹jŋi¹dsa ja³jøng². Ca¹ŋi¹chiog¹dsa dsa² jmøi². 23 Jø¹² bíh³ hiúg³ Juan jøa³juøi² Enón, cøg¹² juøi² Salim. Ja³jøng² mi³chiog¹²dsa dsa² jmøi². Di³ ma¹dsio¹² jmøi² hii² ja³jøng². Jue¹² dsa² ca¹dsi¹lé². Ca¹jŋó²dsa jmøi² ca¹chiag¹ Juan. 24 Ha¹chi² ma²ca¹dsiég¹ jmai³ ja³ca¹tanh¹²dsa Juan hni¹ŋí³.
25 Jøng² ca¹dsii¹ dsa² quianh³ Juan jǿg³ quianh¹³ jan² dsa² judío ha²lah jmo¹dsa ni³jŋió¹³dsa ja³cog² Diú¹³. 26 Hi² jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa ja³tsenh¹³ Juan. Ca¹juúh²dsa:
―Tøa¹², dsa² héi² ma²chiog¹² dsa² jmøi², dsa² mi³hiúg³ quianh¹³ hnéng¹ tø¹hŋoh¹³ chi³jmøi² Jordán, dsa² ca¹cuøh³hning jǿg³ dsio¹ quiah¹². Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² ma²dsø²lé² dsen¹³ cah³ dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa.
27 Jøng² ca¹juúh² Juan:
―Ha¹chi² juu¹² jmø³hiég¹ chi² quián² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³ná³ tsa¹cuø¹ Diú¹³. 28 Guiogh¹³ báh³ hniah¹² ca¹nengh² jǿg³ ca¹juúh¹jni, hi² tsa¹lán¹²jni Cristo. Lán¹²jni tsih² høh³ ca¹tse¹ Diú¹³, dsa² ŋøa¹² ma²jiá¹² jín³ cónh¹ dsa² héi². 29 Lǿa¹² quieg¹ jní² ju³lah lǿa¹² quiah¹² ha²mei¹³ quián¹² dsa² ŋioh¹² ca¹jenh² gug². Dsa² ca¹jenh² gug² héi² báh³ dsa² jian¹ hio¹³. Jøng² hioh¹² jenh¹² ha²mei¹³ quián¹²dsa na³ma²ca¹jái¹dsa ca¹hie¹ dsa² héi² hio¹³ quián¹². Lah¹jøng² báh³ hioh¹² jéin¹² jní² ja³cog² Jesús. 30 Hi² hniuh¹² báh³ jøng², hi² dsø¹cón³ jǿg³, hi² lán¹² dsa² héi² dsa² juanh¹², ta³lah¹jøng² hi² tsa¹ma¹li¹chi² jǿg³ quieg¹ jní² ―ca¹juúh² Juan.
Jǿg³ quiah¹² dsa² já¹² juu¹² ŋi¹juǿi¹
31 Hiug¹² jín³ juanh¹² dsa² chian² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹ cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹. Dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ dsa² chian² guøh³ huø¹ la², dsa² hløah¹² jmáh¹lah jǿg³ chi² ni³ jmøi¹guǿi¹. Jøng² hiug¹² jín³ juanh¹² dsa² chian² ŋi¹juǿi¹ cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ dsa² chian² guøh³ huø¹ la². 32 He¹²dsa jǿg³ quiah¹² hi² ma²ca¹ jái¹dsa, hi² ma²ca¹nǿng²dsa. Cónh¹jøng² tsa¹hé² dsa² jue¹² jǿg³ juúh²dsa. 33 Ju³ná³ hein² dsa² hé² jǿg³ juúh² dsa² chian² ŋi¹juǿi¹, dsa² héi² jmo¹² hi² té¹² jǿg³ juúh² Diú¹³. 34 Di³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ báh³ hløah¹² dsa² ca¹tse¹ Diú¹³. Cuø¹² Diú¹³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ jmi²dsí² quiah¹²dsa ja³cog² dsa² héi². 35 Hnio¹ Diú¹³ ja³ŋiúh³dsa. Ma²ca¹dsii¹dsa gug² tai³ ja³ŋiúh³dsa ca¹lah¹jǿ¹ juu¹² jmø³hiég¹ quiah¹²dsa. 36 Ju³ná³ hein² dsa² hé² jǿg³ quiah¹² jong¹² Diú¹³, li¹chian² dsa² héi² tiá². Jøng² ju³ná³ hein² dsa² tsa¹mi²ti¹ jǿg³ quiah¹² jong¹² Diú¹³, tsa¹li¹chian² dsa² héi² ja³cog² Diú¹³. Ma²hian¹³ Diú¹³ dsa² héi².