JǾG³ DSIO¹ CA¹TIUN¹ SAN LUCAS SI²
1
Guiuh¹³ Teófilo, jue¹² dsa² ma²ca¹jmo¹ bí² hi² tiun¹dsa si² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ca¹lah¹cónh¹ hi² ma²ca¹lø¹ti¹ jøa³ ja³tiagh³ jniang³, ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ juúh² dsa² ca¹jái¹ ha²lah ca¹løa¹ cónh¹ jmai³ lah¹ni³, dsa² ca¹hǿ² jǿg³ jøng². Hi² jøng² jní² calah, mi³ca¹hnangh¹jni ha²lah lah¹dsóh² ca¹løa¹ ca¹lah¹jǿ¹ ca¹lah¹cónh¹ jmai³ mi³ca¹lø¹liág¹, ca¹jmo¹jni dsøa¹ hi² tǿng³jni cu²rø² si² la² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ jøng². Jøng² dsianh¹³jni si² quiánh² hning². Mi³jøng² li¹ŋih³hning hi² lah¹dsóh² té¹² jǿg³ ma²ca¹nengh²hning.
Ca¹hǿ² ángel jǿg³ hi² li¹chian² Juan
Mi³chian² jan² jmi²dsa² tsen² Zacarías, jmai³ mi³lán¹² Herodes rai¹³ huø¹ Judea. Hiúg³dsa quianh¹³ cu²tséh¹ jmi²dsa², dsa² quián¹² Abías. Elizabét báh³ tsen² ji²gug²dsa, dsa² lán¹² tsø³jong¹³ hlai³ Aarón. Dsiog¹dsa ta³og¹ Zacarías quianh¹³ Elizabet ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Ti³jan¹dsa ja³mi²ti¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ lei¹³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Jøng² ha¹chian² guing² chian² quián¹²dsa. Dsa² juu³ báh³ Elizabet. Cu¹dsie¹²dsa ma²ti³guiugh²dsa.
Jøng² lah¹la² ca¹løa¹ cøng² jmai³ ja³ca¹të́² Zacarías quianh¹³ cu¹tséh¹ jmi²dsa² jian¹²dsa jmo¹ ta³ ni³hiég², hi² mi²ti¹dsa ni³ Diú¹³. Ca¹dsi¹ jmi²dsa² jǿg³ he² ta³ tan¹dsa lah¹jan² lah¹jan²dsa. Di³ lah¹jøng² mi³lǿa¹³ mai³¹ quiah¹²dsa. Zacarías ca¹të́² ta³ dsa¹jín¹dsa chiun² dsi²néi² guøh¹² quiah¹² Juu¹³ jniang³. 10 Mi³ma²jøn¹²dsa chiun² dsi²néi² guøh¹², jue¹² dsa² ma²tiogh³ ja³dsi¹², ni³hlanh¹²dsa Diú¹³. 11 Jøng² ca¹jnia¹ jan² ángel quián¹² Juu¹³ jniang³, hi² ca¹jǿi² Zacarías. Tsenh¹² ángel cøg¹² ni³hiég² ta¹lah¹guie¹jo¹³, ja³jøn¹²dsa chiun². 12 Jøng² ca¹can¹ Zacarías gøg² mi³ca¹jǿi²dsa. Ca¹lø¹chián¹dsa ju²hí³ dsøa¹². 13 Jøng² lah¹la² ca¹juúh² ángel:
―Tsa¹jmo² ganh¹ Zacarías. Ma²ca¹nǿng² báh³ Diú¹³ jǿg³ ca¹hlanh¹³hning dsá¹. Jmo¹ báh³ Diú¹³ li¹chian² jan² guing² dsa² ŋioh¹² quiánh²hning quianh¹³ Elizabet. Jøng² tøah¹³hning guing² Juan. 14 Túgh³ hniah¹² hioh¹² jénh² hniah¹². Li¹chianh² hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹². Jue¹² dsa² jmo¹ hioh¹² hi² ma²ca¹lø¹chián¹guing. 15 Di³ lén² guing² quiánh²hning dsa² juanh¹² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Ha¹chi² jmøi² hiug¹² hǿnh²dsa, ju³lah jmøi² vino. Jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ cán²dsa ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³li¹chian²dsa. 16 Jmo¹dsa hi² jéinh¹ dsǿa¹² jue¹² dsa² israel. Mi³jøng² ŋi¹nio¹dsa juu¹² quiah¹² Juu¹³ jniang³, Diú¹³ quián¹²dsa. 17 Ŋøa¹dsa ja³ta¹ni¹ Diú¹³ ju³lah ca¹ŋøa¹ hlai³ Elías. Li¹chi² bí² quiah¹²dsa ju³lah mi³chi² quiah¹² dsa² héi². Jmo¹dsa niu¹ tei³ jǿg³ neng¹² quiah¹² dsa² canh¹³ quianh¹³ jong¹²dsa. Jmo¹dsa hi² jéinh¹ dsǿa¹² dsa² tsa¹nang¹² jǿg³. Mi³jøng² lén²dsa dsa² chian² dsǿa¹², dsa² dsiog¹. Togh¹²dsa dsa² jue¹² ju²jŋia¹³, dsa² li¹quianh¹³ Juu¹³ jniang³.
18 Jøng² ca¹juúh² Zacarías, ca¹tsáih¹dsa ángel:
―¿He² quianh¹³ li¹léi¹³jni hi² lah¹dsóh² lé² lah¹jøng²? Di³ ma²guiuh¹³jni. Jø¹² ma²guiugh² hio¹³ quian¹jni.
19 Jøng² ca¹juúh² calah ángel:
―Jní² báh³ tsen² Gabriel, dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³. Dsa² héi² ca¹tsei¹ jní² hi² ja¹hlanh¹³jni hning² jǿg³ dsio¹ jøng². 20 Jai³lah. Lénh²hning dsa² cag³, dsa² tsa¹lé² hløah¹ ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³li¹ti¹ jǿg³ ma²na²juǿi²jni hning². Di³ tsa¹ca¹héh¹hning jǿg³, jǿg³ li¹ti¹ na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³ ―ca¹juúh² ángel.
21 Jøng² ti³jŋiang¹² dsa² jue¹² ja³dsi¹² guøh¹². Dsogh¹² dsǿa¹²dsa hi² ca¹lø¹han¹ Zacarías dsi²néi². 22 Jøng² mi³ca¹u¹hái¹dsa, ca¹jmo¹dsa léi¹³ quianh¹³ gug²dsa hi² tsa¹ma¹lé² hløah¹dsa. Hi² jøng² ca¹lø¹lih¹³ dsa² jue¹² hi² chi² cøng² hi² na²jái¹ Zacarías, hi² quiah¹² ŋi¹juǿi¹.
23 Jøng² mi³ca¹dsóh¹ Zacarías ta³ mi³jmo¹²dsa ni³hiég², ca¹ŋáh¹dsa juu¹² ja³quiah¹³dsa. 24 Ni³ jøng² Elizabet, hio¹³ quián¹²dsa, ca¹can¹ guing². Jøng² hŋiá² tsøh² jmai³ ca¹hmóh¹ hio¹³. Ca¹juúh²dsa: 25 “Na¹ jín³ ma²ca¹mi³hag¹³ Juu¹³ jniang³. Ma²ca¹jŋíh²dsa ju²hiíh¹ mi³chi² quieg¹jni ja³ta¹ni¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²jni,” ca¹juúh²dsa.
Ca¹hǿ² ángel jǿg³ hi² li¹chian² Jesús
26 Mi³ma²ca¹tsø³jue¹³ jŋió² tsøh² jmai³, ca¹tse¹ Diú¹³ ángel tsen² Gabriel héi², ca¹tsei¹dsa juu¹² Nazaret, juøi² tén¹² Galilea, 27 juu¹² ja³quiah¹³ jan² tsih² mǿ², tsih² më́², dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ hi² jian¹ jan² dsa² tsen² José, tsø³jong¹³ hlai³ Davíd. María báh³ tsen² tsih² mǿ² héi². 28 Jøng² ca¹hí¹ ángel dsi²néi² ja³mi³hiúg³ tsih² mǿ² héi². Ca¹juúh²dsa:
―Juanh¹² hoh¹²hning María. Juanh¹² dsǿa¹² Diú¹³ ma²jmo¹ ja³cogh²hning. Quianh¹³ báh³ hning² Juu¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa.
29 Jøng² ca¹hlan¹ dsǿa¹² María mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². “¿He² bíh³ jǿg³?” lë́²dsa.
30 Jøng² ca¹juúh² calah ángel:
―Tsa¹jmo² ganh¹ María. Di³ juanh¹² báh³ dsǿa¹² Diú¹³ ja³cogh²hning. 31 Jøng² canh¹³hning guing². Li¹chian² jan² guing² dsa² ŋioh¹² quiánh²hning. Jøng² tøah¹³hning guing² Jesús. 32 Lén²guing dsa² hiug¹² juanh¹². Li¹tsen²guing jong¹² Diú¹³ juanh¹². Jøng² cuø¹ Diú¹³, Juu¹³ jniang³, bí² hi² cán²dsa ni³ juøi², ju³lah bí² mi³chi² quiah¹² hlai³ David, dsa² juanh¹² quián¹²dsa. 33 Mi³jøng² cán²dsa ni³ juøi² israel jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Ha¹chi² dsa¹ŋë́² hi² jmo¹dsa héh¹ ―ca¹juúh² ángel.
34 Jøng² ca¹juúh² María, ca¹tsáih¹dsa ángel:
―¿Ha²lah lé² lah¹jøng²? Di³ ha¹chian² dsa² ŋioh¹² chian² quian¹jni ―ca¹juúh²dsa.
35 Jøng² ca¹juúh² calah ángel, ca¹tsáih¹dsa María:
―Jií¹ jmi²dsí² han¹³ juu¹² ja³ŋíh³hning. Dsa² héi² báh³ dsa² të² dsa² hiog³ quián¹² Diú¹³ juanh¹². Jmo¹ jmi²dsí² han¹³ juu¹² juøh¹². Mi³jøng² guing² li¹chian² héi² li¹tsen² dsa² han¹³, jong¹² Diú¹³. 36 Jø¹² bíh³ ma²quian¹² Elizabet rúh²hning guing², dsa² mi³ma²guiugh². Ma²tǿ² jŋió² tsøh² quian¹²dsa guing², dsa² mi³lán¹³ dsa² juu³. 37 Di³ ha¹chi² hi² chi² hi² tsa¹tiúh¹ Juu¹³ jniang³ jmo¹ ―ca¹juúh² ángel.
38 Jøng² ca¹juúh² María:
―La² báh³ tsenh¹²jni, dsa² mi²ti¹ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Ju³lé³ ja³cog²jni ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ quiánh²hning ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹ŋáh¹ calah ángel.
Ca¹ŋi³han¹³ María Elizabet
39 Jmai³ jøng² ca¹ŋó¹ María juu¹² máh², juu¹² ja³neng¹² cøng² juøi² tén¹² huø¹ Judea. Ca¹ŋó¹dsa cøng² ŋi³juu¹³. 40 Ja³jøng² ca¹hí¹dsa dsi²néi² ja³quiah¹³ Zacarías. Jøng² ca¹haih²dsa jǿg³ Elizabet. 41 Mi³ca¹nǿng² Elizabet jǿg³ ca¹juúh² María, jøng² ca¹jë́h² guing² quian¹²dsa. Ca¹lø¹quianh¹³dsa jmi²dsí² han¹³. 42 Tí² ca¹hløah¹dsa. Ca¹juúh²dsa:
―Dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³ ja³cogh²hning María ca¹lah¹cónh¹ ja³ca¹lah¹já¹ dsa² mǿ². Dsio¹ dsǿa¹²dsa ja³cog² guing² li¹chian² quiánh²hning. 43 Tsa¹lë́²jni tan¹jni hi² jií¹ mi³chiég³ Juu¹³ jniang³ juu¹² ja³guø³jni. 44 Di³ ca¹jë́h² guing² quian¹²jni mi³na²nang¹jni jǿg³ hi² ma²na²tseih³hning jní². 45 Hioh¹² jénh²hning. Di³ ca¹héh¹hning jǿg³ ca¹juúh² Juu¹³ jniang³ ca¹tsáih¹dsa hning².
46 Jøng² ca¹juúh² María:
Mi³juanh¹³ báh³ jní² Juu¹³ jniang³ quianh¹³ jmi²dsí² quieg¹jni.
47 Guø³jni ju²hiúg¹ dsøa¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Diú¹³ quian¹jni, dsa² lég²jni.
48 Ma²ca¹dságh¹ dsǿa¹² Diú¹³ jní², dsa² hiug¹² ti²ŋié², jní² dsa² mi²ti³ ni³dsa.
Di³ na¹ ta¹lah¹jmai³ ja³já¹³ li¹juúh² dsa² jue¹² hi² lán¹²jni dsa² hioh¹² jenh¹².
49 Dsa² chi² bí² ma²ca¹jmo¹ hi² dsio¹ ja³cog²jni.
Dsa² han¹³ báh³ dsa² héi².
50 Huø³ dsǿa¹²dsa ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² nang¹² gøg² jǿg³ quiah¹²dsa, jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹.
51 Ma²ca¹mi¹léi¹³dsa hi² chi² bí² quiah¹²dsa.
Ma²ca¹guianh¹dsa dsa² tø¹cøg¹², ju³lah dsa² ŋi²nio³ rú² ca¹lah¹cónh¹ dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa guiog¹³.
52 Ma²ca¹tiúh¹dsa quianh¹³ dsa² ue¹² dsǿa¹² mi³chi² bí² quiah¹².
Ca¹jmo¹dsa ma²canh¹³ dsa² mi³lán¹² dsa² ti²ŋié².
53 Hliú² hi² dsio¹ ma²ca¹cuúh¹dsa dsa² tsa¹mi³chi² hi² li¹gǿh¹.
Ma²ca¹tióg²dsa dsa² mi³chi² ma¹dsio¹² quiah¹². Ca¹tiáng²dsa ti²ŋié²dsa.
54 Ma²ca¹mi¹hog³dsa dsa² Israel, dsa² mi²ti¹ ni³dsa.
Tsa¹ca¹ŋi¹hén² dsǿa¹²dsa jǿg³ hi² jmo¹dsa huø³ dsǿa¹²dsa,
55 ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹tsáih¹dsa dsa² hóg¹ quián² jniang³,
jǿg³ quiah¹² hlai³ Abraham quianh¹³ tsø³jong¹³dsa, dsa² li¹chian² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹, ca¹juúh²dsa.
56 Jøng² ca¹jŋi¹ María ja³quiah¹³ Elizabet cónh¹ úg² tsøh² jmai³. Jøng² ca¹ŋáh¹dsa calah.
Ca¹lø¹chián¹ Juan
57 Mi³ca¹dsen¹ jmai³ quiah¹² Elizabet, jøng² ca¹lø¹chián¹ jan² guing² dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. 58 Jøng² mi³ca¹nǿng² dsa² ju³roh¹³dsa quianh¹³ dsa² juøi² jian¹²dsa ha²lah ca¹jmo¹ Juu¹³ jniang³ huø³ dsǿa¹²dsa ja³cog²dsa, jøng² ca¹túgh²dsa hioh¹² jenh¹²dsa quianh¹³dsa. 59 Ma²jŋi¹ jmai³ ca¹lø¹chián¹ guing² ca¹jiag¹ chieg³ jmi² guing² ja³ca¹ŋi¹jmo¹dsa circuncisión quiah¹²guing. Jøng² Zacarías mi³tǿh²dsa guing². Di³ lah¹jøng² tsen² ti³jmi²guing. 60 Cónh¹jøng² chiég³guing tsa¹ca¹cuø¹ jǿg³.
―Juan¹³ báh³ li¹tsen²guing ―ca¹juúh² chiég³guing.
61 Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa chiég³guing:
―¿He² løa¹ lah¹jøng² li¹tsen²guing? Ha¹chian² dsa² ju²rúh²hning tsen² lah¹jøng² ―ca¹juúh²dsa.
62 Jøng² quianh¹³ gug²dsa ca¹ŋǿh¹ dsa² héi² ti³jmi²guing he² hniu¹ ti³jmi²guing li¹tsen²guing. 63 Jøng² ca¹møa¹ ti³jmi²guing ca²jneh³ si². Jǿg³ la² ca¹tiun¹dsa ni³ si²: “Juan báh³ tsen² guing².” Jøng² gøg² ca¹can¹ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. 64 Dsø¹juu¹² jøng² ca¹ná² hag³ Zacarías. Ca¹løa¹ ca¹hløah¹dsa calah. Jøng² ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. 65 Jøng² gøg² ca¹can¹ ca¹lah¹já¹ dsa² quianh¹³dsa, dsa² tiogh³ cøg¹². Ca¹lah¹tan¹³ ja³tiogh³dsa juu¹² máh² ja³tén¹² Judea ca¹dsii¹dsa jǿg³ ha²lah ca¹løa¹. 66 Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹nǿng² jǿg³, ca¹ŋi¹jiag¹² dsǿa¹²:
―¿Ha²lah lé² quiah¹² guing² héi²? ―lë́²dsa.
Di³ quianh¹³ báh³ guing² Juu¹³ jniang³.
Jǿg³ ca¹hǿ² Zacarías
67 Jøng² ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ dsǿa¹² Zacarías, ti³jmi²guing. Mi³jøng² ca¹hǿ² Zacarías jǿg³ la², ca¹juúh²dsa:
68 Dsa² juanh¹² báh³ Juu¹³ jniang³, Diú¹³ quián² jniang³ dsa² israel.
Di³ ma²ca¹guøn¹dsa jøa³ ja³tiagh³ jniang³.
Ma²ca¹lég²dsa jniang³, dsa² lán¹² dsa² quián¹²dsa.
69 Ma²ca¹cuan¹dsa jan² dsa² lah¹dsóh² tiúh¹ lég² jniang³, dsa² tsø³jong¹³ hlai³ David, dsa² ca¹mi¹ti¹ ni³dsa,
70 ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹dsa ma²lǿih² quianh¹³ hag³ dsa² ti³jan¹ mi³hǿ² jǿg³ quiah¹²dsa,
71 jǿg³ hi² lég²dsa jniang³ ja³cog² dsa² ue¹² dsǿa¹², dsa² hiag¹³ hniu¹ mi³jmógh².
72 Mi³jøng² jmo¹dsa huø³ dsǿa¹²dsa ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹tsáih¹dsa dsa² hóg¹.
Mi³jøng² mi¹ti¹dsa jǿg³ ca¹jmo¹dsa ma²lǿih² jøng²,
73 jǿg³ ca¹mi¹dsøg¹²dsa hŋiah¹²dsa, hi² ca¹tsáih¹dsa hlai³ Abraham,
74 jǿg³ hi² liúg² jniang³ ja³cog² dsa² hiag¹³.
Mi³jøng² tsa¹li¹goh¹² jniang³ ja³mi³ti³ jniang³ ni³dsa.
75 Hi² ŋi³niang³ jniang³ ti³jan¹ jniang³ ja³ta¹ni¹dsa,
hi² ha¹chi² dsag³ røi² jniang³ ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³chiang² jniang³.
76 Jøng² hning², guing² quian¹jni, li¹tsenh²hning dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² hiug¹² juanh¹².
Di³ ŋǿh³hning ni³jiá¹ cónh¹ jín³ Juu¹³ jniang³,
hi² jmóh³hning ju²jŋia¹³ juu¹² ja³ŋøa¹dsa.
77 Héh³hning jǿg³ ha²lah lé² liúg² dsa² quián¹²dsa,
ha²lah lé² dsa¹hén² dsǿg³dsa.
78 Di³ huø³ báh³ dsǿa¹² Diú¹³ quián² jniang³.
Cuan¹dsa dsa² lég² jniang³, dsa² jmo¹ taih¹ juu¹² ja³ŋi²niang³ jniang³.
79 Mi³jøng² tsa¹ma¹tiágh³ jniang³ ja³neng² ja³nioh¹², ja³mi³dsiág¹ jniang³.
Hi² li¹ne³ jniang³ juu¹² ja³li¹rø² jǿg³ quián² jniang³ quianh¹³ Diú¹³, ca¹juúh²dsa.
80 Jøng² ca¹ŋi¹juanh¹²guing. Ca¹lø¹bí² dsǿa¹²guing hi² ŋøa¹guing jmáh¹lah juu¹² quiah¹² Diú¹³. Ca¹gú²dsa máh² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³ ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³ca¹lø¹cuai¹² dsa² israel.