24
Ca¹hiog² Jesús
(Mt. 28.1-10; Mr. 16.1-8; Jn. 20.1-10)
Jøng² cónh¹ nioh¹² hi³méh¹, jmai³ du²mei³¹, ca¹ŋi¹lé² calah hio¹³ juu¹² tøg²hløg². Quin¹²dsa hi² ma²ro² jøng², hi² ma²lǿa¹² ju²jŋia¹³. Jøng² ca¹jái¹dsa ma²rø²jŋih¹² cang³ hag³ tøg². Mi³ca¹túgh²dsa niúh¹ tøg² jøng², tsa¹ma¹ca¹dsanh¹²dsa hlai³ Jesús, Juu¹³ jniang³. Jøng² ma²chian²dsa ju²hí³ dsøa¹² mi³ca¹jnia¹ og¹ dsa² ŋioh¹² cøg¹² ja³tiogh³dsa. Tsih¹² hlaih¹³ cu¹té¹² hmøah¹² quieih¹² dsa² ŋioh¹². Ca¹can¹ hlaih¹³ hio¹³ gøg². Hi² jøng² ca¹chi¹jné¹dsa, chi³ŋiu¹³ ni³dsa huø¹. Jøng² ca¹juúh² dsa² ŋioh¹²:
―¿He² løa¹ hnah¹² hniah¹² dsa² jinh³ ja³tiogh³ dsa² ma²ca¹dsan¹? Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ ca¹tsáih¹ Jesús hniah¹² jmai³ mi³hiúg³dsa quianh¹³ hniah¹² ja³tén¹² Galilea. Di³ ca¹juúh²dsa hi² chiángh² dsa² lø³hiug¹². Hi² jón²dsa. Jøng² hiog¹dsa jmai³ hnøa¹² ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹dságh¹ dsǿa¹² hio¹³ jǿg³ jøng². Jøng² ca¹ŋi¹lia¹ hio¹³ tøg²hløg². Ca¹ŋi¹tseih¹²dsa dsa² guia¹ján¹ quianh¹³ dsa² quianh³dsa. 10 Jøng², María Magdalena báh³ héi², quianh¹³ Juana, quianh¹³ María, mi³chiég³ Jacobo, quianh¹³ hio¹³ jian¹²dsa, hio¹³ ca¹jmo¹ jǿg³ jøng² ja³ta¹ni¹ tsih² høh³ quián¹² Jesús. 11 Cónh¹jøng² lë́² tsih² høh³ hi² dsii¹² hio¹³ jǿg³ la³ju² la³løa¹. Tsa¹ca¹hé¹dsa jǿg³.
12 Cónh¹jøng² ca¹ŋó¹ Pedro gu¹hei¹² juu¹² ja³ho¹² tøg². Jøng² ca¹jái¹dsa niúh¹. Rø²quie¹² hmøah¹² tuh¹² ja³cu²hŋiah¹². Jøng² ca¹ŋáh¹dsa, hnangh¹²dsa dsǿa¹² ha²lah ma²ca¹løa¹.
Juu¹² jøa³juøi² Emaús
(Mr. 16.12-13)
13 Jøng² jmai³ jøng² ma²dsø²lé² og¹ dsa² mi³quianh³ Jesús juu¹² Emaús, juøi² neng¹² cónh¹ guie¹cáng¹ kilometros ca¹lah¹cónh¹ ja³neng¹² Jerusalén. 14 Dsii¹²dsa jǿg³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma³ca¹løa¹. 15 Ma²dsii¹²dsa jǿg³ jøng² mi³ca¹ŋó¹ Jesús cøg¹², ca¹ŋøa¹dsa quianh¹³ dsa² héi². 16 Jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ tsa¹ca¹lø¹cuai¹² dsa² héi². 17 Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²:
―¿He² jǿg³ dsiih² hniah¹² ŋi²nioh³ hniah¹²? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹jŋi¹ dsa² héi². Léi¹³ ni³dsa hi² hlaih¹³ jenh¹²dsa. 18 Jøng² ca¹juúh² jan² dsa² héi², dsa² tsen² Cleofas:
―Ha²lah dsio¹ jan² hning² tsa¹ca¹lø¹ŋih³ he² ca¹løa¹ jøa²juøi² Jerusalén sø²ma³¹ ca¹dság¹ cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ dsa² ma²ŋi²nio³ jøa³juøi².
19 Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―¿He² jǿg³ jøng²? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² dsa² héi² calah:
―Jǿg³ quiah¹² Jesús, dsa² chian² Nazaret, dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Mi³chi² bí² quiah¹²dsa ja³cog² Diú¹³ ca¹lah¹ma¹quianh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Tí² ca¹hǿi² jǿg³ quiah¹²dsa. 20 Jøng² juu¹³ jmi²dsa² quián² jniang³, quianh¹³ dsa² ta³ quián¹² guøh¹², ca¹cuø¹ dsag³ hi² jón²dsa. Jøng² ca¹tiáng¹dsa crǿg¹³. 21 Cónh¹jøng² mi³lë́² jnieh³ hi² lán¹²dsa dsa² tiúh¹ lég² jniang³, dsa² israel. Lah¹jøng² ca¹løa¹. Jøng² ma²hnøa¹² jmai³ na¹ ca¹jon¹dsa. 22 Ni³ jøng² ca²dsiog³ hio¹³, dsa² dsa²lé² quianh¹³ jnieh³, ma²na²juǿih²dsa jnieh³. Di³ ta¹ŋih¹³ na²u³ŋie¹²dsa ja³ca¹húg²dsa hlai³. 23 Jøng² ha¹chian² hlai³ ma²na²dsanh¹²dsa. Mi³na²jogh¹²dsa jøng² ma²juúh²dsa hi² ca¹jë́²dsa ángeles, dsa² juúh² hi² jinh³ Jesús. 24 Ni³ jøng² ca²dsiog³ dsa² quianh¹³ jnieh³ ca¹ŋie² ja³ho¹² tøg². Ca¹ŋi³jái³dsa hi² lah¹dsóh² lǿa¹² ju³lah ma²na²juúh² hio¹³. Cónh¹jøng² ha¹chi³ ca¹jë́²dsa Jesús ―ca¹juúh² dsa² héi².
25 Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―¿He² løa¹ gøg² tsa²chian² hoh¹² hniah¹² dsa² ŋioh¹²? ¿He² løa¹ tiog¹³ tsa¹héh² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ma³ca¹he¹ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³? 26 Hniuh¹² báh³ jøng², hi² ca¹can¹ Cristo jmø³uai¹² jøng². Mi³jøng² lén²dsa dsa² juanh¹² ―ca¹juúh² Jesús.
27 Jøng² ca¹he¹ Jesús jǿg³, cónh¹ jǿg³ lah¹ni³ quiah¹² hlai³ Moisés ca¹lah¹ma¹quianh¹³ jǿg³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹he¹dsa ha²lah lø²ti¹ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ lǿa¹² ni³ si² ja³cog²dsa hŋiah¹²dsa.
28 Jøng² ja¹quien¹³ dsiég¹³ dsa² héi² juøi² ja³dsø²lé²dsa. Jøng² lë́² dsa² og¹ héi² hi² mi³dság¹ Jesús ja³uǿin³ hi³méh¹. 29 Cónh¹jøng² ca¹juúh² dsa² héi², ca¹tsáih¹dsa Jesús quianh¹³ hi² tiog¹³:
―Jŋi³ ja³la² quianh¹³ jnieh³. Ca¹neng² báh³ la² ―ca¹juúh²dsa.
Hi² jøng² ca¹hí¹ Jesús dsi²néi² quianh¹³dsa. 30 Jøng² mi³ma²túgh²dsa mesa, ca¹can¹ Jesús hi³ŋíh¹. Ca¹tsáih¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ca¹jmo¹dsa ma¹méh¹. 31 Jøng² cu¹ŋieih¹³ ca¹lø¹ŋi¹² dsa² héi². Ca¹lø¹cue¹²dsa Jesús. Jøng² tsa¹ma¹chian² Jesús. Ha¹chi² ma¹ca¹jǿi² dsa² héi². 32 Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa guiog¹³dsa:
―Lah¹dsóh² lø²lih¹³ dsǿa¹² jniang³ dsi²juu¹², ja³mi³dsii¹² Jesús jǿg³, ja³mi³heh¹²dsa jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa.
33 Jøng² ca¹ŋi¹lia¹dsa calah dsø¹juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹dsanh¹²dsa dsa² guia¹ján¹, hi² ma²tiogh³dsa cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² quianh³dsa. 34 Jøng² ca¹juúh² dsa² tiogh³:
―Lah¹dsóh² ma²na²hiog² Juu¹³ jniang³. Ma²na²jǿi² Simón ―ca¹juúh²dsa.
35 Jøng² ca¹dsii¹ dsa² og¹ héi² jǿg³, ha²lah na²ŋë²dsa dsi²juu¹². Ca¹juúh²dsa ha²lah na²lø²cuai¹²dsa mi³ma²na²dsiúh¹ Jesús hi³ŋíh¹.
Ca¹jnia¹ Jesús ja³tiogh³ dsa² quianh³dsa
(Mt. 28.16-20; Mr. 16.14-18; Jn. 20.19-23)
36 Ma²dsii¹²dsa jǿg³ jøng² mi³ca¹jnia¹ Jesús hŋiah¹² jøa³ ja³tiogh³dsa. 37 Cónh¹jøng² ca¹ja³han³ dsa² tiogh³. Ca¹can¹dsa gøg². Lë́²dsa hi² jë́²dsa jmi²dsí². 38 Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²:
―¿He² løa¹ ganh¹ hniah¹²? ¿He² løa¹ quinh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹²? 39 ¡Jai³ gug¹jni quianh¹³ tai¹jni! Jní² báh³ lang¹². Quieg² gugh² ni³ quieg¹jni, mi³jøng² jáih³ hniah¹². Di³ tsa¹lǿa¹² jmø²ŋǿ¹² jmi²dsi² ju³lah lǿa¹² quieg¹jni.
40 Jøng² mi³ma²na²juúh²dsa lah¹jøng², ca¹heh¹dsa dsa² gug² tai³dsa. 41 Cónh¹jøng² ha¹chi² hé²dsa jǿg³, di³ hiug¹² dsogh¹² dsǿa¹²dsa, hiug¹² hioh¹² jenh¹²dsa. Hi² jøng² ca¹juúh² Jesús:
―¿Tsa³quinh³ hniah¹² hi² li¹gøah¹³jni? ―ca¹juúh²dsa.
42 Jøng² ca¹cuan¹dsa jáh² tiogh³ jmøi² ma²cág¹. 43 Ca¹hiei¹ Jesús. Ca¹gǿh¹dsa ja³ta¹ni¹ ca¹lah¹já¹dsa. 44 Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Lah¹jøng² ca¹juǿi²jni hniah¹² jmai³ mi³hiúg³jni quianh¹³ hniah¹²: Hi² hniuh¹² li¹ti¹ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ rø²juúh² si² ja³cog²jni, ju³lah si² quiah¹² hlai³ Moisés, quianh¹³ si² quiah¹² dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, quianh¹³ si² Salmos ―ca¹juúh²dsa.
45 Jøng² ca¹jmo¹dsa ca¹lø¹ŋë́h² dsǿa¹² dsa² quianh³dsa jǿg³ lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³. 46 Jøng² ca¹juúh²dsa calah:
―Rø²juúh² báh³ si² hi² hniuh¹² jón² Cristo. Jøng² hiog¹dsa jmai³ hnøa¹². 47 Jø¹² bíh³ rø²juúh² si² hi² hniuh¹² tsø¹jan¹² jǿg³ jéinh¹ dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, mi³jøng² dsa¹hén² dsǿg³dsa. Mi¹liág¹² jǿg³ jøa³juøi² Jerusalén la², ca¹lah¹ja³ca¹lø¹chí¹ jǿg³ ja³tioh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ juøi². 48 Hniah¹² báh³ dsa² tsih¹ jǿg³. 49 Jai³lah tsë́³jni hi² li¹chi² quiánh² hniah¹² ju³lah ca¹juúh² ti³ŋiéh¹jni. Jøng² janh³ hniah¹² jøa³juøi² la² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ma²ca¹quinh² hniah¹² bí² quiah¹² Diú¹³ dsa² juanh¹² ―ca¹juúh² Jesús.
Ca¹ŋáh¹ Jesús juu¹² ŋi¹juǿi¹
(Mr. 16.19-20)
50 Jøng² ca¹jiag¹ Jesús ca¹tǿ² jøa³juøi² Betania. Jøng² ca¹chio¹dsa gug²dsa. Ca¹hlanh¹dsa Diú¹³ ni³ huu¹³ quiah¹²dsa. 51 Mi³ma²hlanh¹²dsa Diú¹³ jøng², ca¹u¹hái¹dsa ja³tiogh³dsa. 52 Jøng² ca¹ŋi¹lia¹ dsa² héi² juu¹² jøa³juøi² Jerusalén, hiug¹² hioh¹² jenh¹²dsa. 53 Cøng² hi² ca¹túgh²dsa guøh¹². Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³.