8
Owanawontsi rashitakagaitariri oshiyakaawontsi
Iroñaaka nakayeteri osampikowentzirori owanawontsi rashitakagaitariri oshiyakaawontsi. Eenitatsi ayotakotzirori jirokapaini, kaari riyoyetzi itsipa kemisantzinkaripaini, kantachama asagaawentyaawo. Eeromaita amatziro jiroka, iro kameethatatsiri etakotaiyaari kemisantzinkaripaini kaari yotakoterone, athotyaakotairo anthaamentashiretakaantaiyaariri. Iro itzimantari asagaawentawaitachari, kantatsiri: “Naaka yoperotzinkari.” Iro kantacha tera riyonetzi ikaatzi kantayetatsiri. Iriima Pawa riyoyetziri irirori ikaatzi nintziriri.
Nakawakeri ikaatzi osampikowentzirori owanawontsi rashitakagaitariri oshiyakaawontsi. Tema ayotaiyini aakapaini iita ikantaitziri oshiyakaawontsi, tekaatsi rañaamento. Apaani ikanta Pawaperori tekaatsi itsipa pawatatsine. Niyotzi eenitatsi oshiyakaawontsi jaka isaawiki iwawanetashiitaitari, eejatzi jenoki eenitatsi itasorentsitashitaitari. Iriitake iitashitapiintaitari: “pawa”, iitzitaitari eejatzi “nowinkatharite”. Irooma aakapaini, apaani ikanta aitziri “Pawa”. Iriitake ashitairi wetsikayetakerori maawoini. Iri kantakaawori atzimayetantari. Ari roshiyari aitziri “Nowinkatharite”. Iriitakera Jesucristo, riwetsikakagaitakeri maawoini. Iriira kantakaawori añaantaari aakapaini.
Iro kantacha tzimatsi osheki kaari yotakoterone jiroka. Iroowa itzimantaari ametashitapiintawori rashitakaari rowanawo oshiyakaawontsi, rowimaitawo owanawontsi. Jirika atziripaini antapiintashitakawori, kemisantzinkari rinaweta, jentashireri ikantayetaka iroñaaka. Arika rowayetyaawo owanawontsi oshiyawaitakawo rantaitziro kaariperori. Iro kantacha, tera iro owanawo kantakayaawone raakameethatantairi Pawa. Arika ontzime owanawontsi apinkapiintanewo, te antero kaariperori. Arika atziwaiwetakyaawo jiroka, te owameethashiretai eejatzi. Iro kantacha ontzimatye paamaawentaiya, potzikashirewaitzirikari jentashireriite, pinkantayete: “Nisaikashiwaita naaka, kantacha nowayetyaari iiyetarika.” 10 Pinkenkithashiretakotero oitarika awisatsine raminemirika jirikapaini jentashireri, arika iñeemi poyaawo owanawontsi rashitakaitariri oshiyakaawontsi. Okantawetaka pikantapiintzi eerokapaini: “Niyotzi naaka, te otzimi rañaamento oshiyakaawontsi,” aamaa ari rimatanakero royaari irirori. 11 Iroowa rantantanakawori jentashireri kaariperotzimotziriri. Eerokaga kantakaashitakawori. ¿Tema piiwetari “Iyekiite?” ¿Tema ikamawentayetairi irirori Cristo? 12 Pimatakerowa eeroka pikaariperotakairi jirikapaini. Powatsiperotakeri, peentashiretakaakeri. Pikaariperotzimotakeri eejatzi eeroka Cristo. 13 Irootake eero nowapiintantaarime naaka tsimeri, eero noitzipinaashiretantari ikaatzi noiyetairi “Iyekiite”.