RETAKARI ROSANKENATZINIRI PABLO TESALÓNICA-SATZI
1
Wethataantsi
Naaka Pablo osankenatzimirori jiroka notsipatari Silvano eejatzi Timoteo. Notyaantzimiro janta Tesalónica-ki pashiite pikaataiyinira rashiyetaimi Pawa eejatzi Awinkatharite Jesucristo. Onkamintha ineshironkayetaimi, risaikakaayetaimi kameetha.
Roshiyakoitari Tesalónica-satzi
Arika namanakotemi, antawoite niwetharyaari Pawa. Osheki nokenkithashiryaakotakero okaatzi pantanairi poshiretanaarira, iñagaitzimi petakoyetantzi, pikamaitanaawo poyaawentziri Awinkatharite Jesucristo. Niyotzi iyekiite, retakotaimi Pawa iri iyoyaayetaimiri. Piyotaiyini eerokapaini te nonkenkithatakaashitemiro Kameethari Ñaantsi nisaikimotantakemiri, Tasorenkantsi aawyaashiretakaakenari, niyotantawori kyaaryooperori nokamantayetzimiri. Piñaayetakena tsika nokanta nisaikimotakemi, osheki nokowaiyakemini. Okantaweta pikemaatsiwetawo, iro kantzimaitacha kemisantaimi, tema Tasorenkantsi oimoshirenkaimiri. Pimatairo okaatzi nantziri naaka eejatzi okaatzi rantakeri Awinkatharite. Iro opoñaantari roshiyantaimiri ikaatzi kemisantaatsiri Macedonia-ki eejatzi Acaya-ki. Tera apaani kemakotaimine jimpe pikanta pikemisantairi Pawa, ithonka ikemakoitaimi tsikarikapaini. Nokowawetaka nonkamanterime jimpe pikanta pikemisantantaari eerokapaini, iri etawakawo ikamantawakena tsika pikantayetaka paakameethatakena, tsika pikanta pipakaanairi piwawanewetari, pantanairo ikowiri Kañaaneri Pawa Kyaaryooperori. 10 Ikamantakenawo eejatzi jimpe pikanta poyaawentziri Jesús ripiye inkenapairo inkiteki, tema iri Pawa ashitariri rowañagairi ikamawetakaga. Iri owawisaakoshiretaine arika imonkaataiya rowasanketantai.