APITETATSIRI ROSANKENATZINIRI PABLO CORINTO-SATZI
1
Wethataantsi
Naaka Pablo osankenatzimirori jiroka, Rotyaantaperotane Jesucristo ninatzi, iro ikowakaakenari Pawa. Ari notsipatari iyeki Timoteo nosankenatzimiro. Eerokatake nosankenatzini pikaatzira pipiyowentari Pawa janta nampitsiki Corinto-ki, irijatzi nosankenatzini ikaatzi roiteshiretaitairi janta Acaya-ki. Inkamintha ineshironkataimi Ashitairi Pawa, kameetha risaikakaayetaimi, ari inkantzitaimiri eejatzi Awinkatharite Jesucristo.
Ikemaatsitari Pablo
Thame anthaamentaiyaari Pawa, ipaapatetari Awinkatharite Jesucristo. Iri Ashitairi, neshironkatantaneri. Iri Pawa, oimoshirenkantaneri rinatzi. Arika ratsipetakagaitai, iri Pawa oimoshirenkaine, iro amatantaawori aaka oimoshirenkairi itsipapaini ratsipetakagaitari. Irojatzira anteri aakapaini okaatzira rantzimotakairi Pawa. Iroowa awisatsine, arika añaayetero ankemaatsiperowaitya ikantapaintaga Cristo, ari añiitaiyaawo roimoshirenkaperoitai. Ari okantari, iroowa nokemaatsiwaitantakari naaka, iroowa niyotantaawori noimoshirenkayetaimi eerokapaini, pawisakoshiretantaiyaari. Iroowa roimoshirenkantakenari eejatzi naaka, niyotantyaawori noimoshirenkayetaimi eerokapaini arika piñaayetairo okaatzi nokemaatsiwaitakari naaka. Iroowa niyotantakari tema roimoshirenkaitaimi eerokapaini ikantaitakenaga naaka, arika poshiyakotainawo pinkemaatsiwaitya nokemetaakaga naaka.
Iyekiite, nokowi piyotero okaatzi natsipetakari nisaikantapaintari Asia-ki. Osheki rowatsinaawaitaitakena noshiyakaatzi ari nonkamake. Nokenkithashireta, iro rishinetantakenawori Pawa noñiiro nokamimawetaka, nawentaashiretantaiyaariri, te okameethatzi nawentaashiwaitya naaka. 10 Rimatakero Pawa rowawisaakotaana nokamawetakaga, eekero riyaatakaatyeero. Awentaashire nowakeri eekero inkempoyaawentatyeena paata. 11 Ari pinkantanaiyaari eerokapaini poshiyaina naaka, pamanamanaataiyaari Pawa inkempoyaawentantenari. Iro ompoñaantyaari riwetharyaaperotaiyaari Pawa inkaate kemakotainane rimatakerowa Pawa ikempoyaawentaana.
Pablo rareetyaari Corinto-satzi
12 Niyotzi naaka kameethashireri ninatzi tsikarika nisaikimoyetantake. Iriira Pawa yotatsi tekaatsi namatawite, tekaatsi nonkaaniwentakowaite. Tsika nokanta niyotaayetakemi eerokapaini, te nonkenkithatakotero roshiyakaawetari isaawikisatzi yorenkantsi, apatziro nokenkithatakotziro tsika ikanta Pawa ineshironkatantzi. 13 Tema okaatzi nosankenatakemiri tekaatsi nimanapithatemiri, tekaatsi kompityaawone inkemathatero. Onkamintha pinkemathatairo okaatzi nosankenayetakemiri. 14 Pikemathatakenaga eepichokiini, kantacha pinkimoshirewentaina paata ripiyairika Awinkatharite Jesús. Ari nonkantyaari eejatzi naaka, kimoshire nonkantawentaimi eerokapaini paata.
15 Iroowa nominthatantakawori napiitairo nareetaimi janta, iroowa oimoshirenkaperotemine arika nareetaimi. 16 Ari nokowawetaka nareetanakemime niyaatantyaari Macedonia-ki, ari napiitanairome eejatzi nipiyairika. Iro pamitakotantenari potyaantaina Judea-ki. 17 Iro kantacha noipithokakero noyenkishiryaamento. ¿Poshiyakaatziima osheki namatawitapiintakemi? ¿Pikenkithashiryaama niñaawaitashiwaitaka nonintakaanekiini, nokantapiintake “¡Ari! Nareetakemi?” ¿Poshiyakaatziima niyowetakawo eero nimatziro nareetemi? 18 Tema Pawa te ithaiyaneta, riyotzi irirori te nothaiyawaita naaka nokantzira “¡Ari!” 19 Ari ikantari eejatzi Itomi, Jesucristo, nokenkithatakotapaakemiri notsipatantakariri Silvano eejatzi Timoteo. Tema riyotakerika Jesucristo eero rantziro oitarika, te ikantanetzi irirori “¡Ari!”. Tema okaatzi rantapiintakeri Jesucristo oshiyawaitakawo iriime Pawa kantapiintatsine “¡Ari!” 20 Iriira Jesucristo yotakaayetairi ari imonkaataiya ikashaakaantakeri Pawa. Iroowa ankantantayetaiyaari “¡Ariwé!” aakapaini awentaashireyetaarira. Iroowa impinkathaitantaiyaariri Pawa. 21 Oshiyawaitakawo iriime Pawa withaakagairineme Cristo, irijatzi saipatziitoyetaine, 22 oshiyawaitakawo impothoyetaatyaime rashiyetaira. Tema añaakeri rotyaantakairi Tasorenkantsi risaikashiretantai, ari ayotzi imapero Pawa rithotyiiro ikashaakagairi.
23 Imaperotatya, riyotzi Pawa te namatawitzimi nokantzimi: Kantakaawori kaari nareetantzimi Corinto-ki, eero noshintsineentantapaakemi. 24 Te nonkantatye naakaga ashitzimiri pinkemisantantenari. Tema kisokero pikantawentanakawo okaatzi pikemisantanairi. Iro kantacha kameethatatsi nonkaminaayetaimi pantantaiyaawori oimoshirenkayetaimine.