6
Naaka tsipataimiri antawaitainiri Pawa, noshintsithatemi eero pimanintawaitziro ineshironkataimira Pawa, aminaashiwaitakari. Tema jiroka ikantake irirori:
Niyotakera kameetha onkantya, aripaite nokemakemiro pikowakotanari.
Imonkaatapaakaga “Kiteesheri Awisakotaantsi”, aripaitera noneshironkataimi.
Iroowa apiitaachari iroñaaka “Kiteesheri Awisakotaantsi”. Te nokowi intzime iita notzikatzikawaiteri rawisakoshiretai, iro eero rithainkitantaitanawo nantawaitanewo. Nokowi noñaagantairo kameetha ronampitana Pawa, kimoshire nonkantya, awishimotenarika oitarika, oshiyawori jiroka: inkemaatsitakaitena, impomeentsitakagaitena, rowasanketaitena, ripasataitena, romonkyagaitena, rowatsinaawaitaitena, nantawaiperote, ayimawaitena nowochokine, ayimawaitena nitashe. Okantawetaka awishimotakena jirokapaini: Kiteshire nonkantya, yotane nonkantaiya, aakameetha nonkantantai, nethaantane nonkantantai, saikashire rowaina Tasorenkantsi, etakoperotane nonkantantai, niñaawaitairo irooperori, ritasonkawentaana Pawa, nantapiintairo kameethashiretakainane noshiyakaanakero nomanatyaame, notzikaaka, nipiyakowentaka eejatzi. Onkantawetakya rithainkimawaitaitena, pinkathataarewo ninatye. Onkantawetakya inkaweyawaitaitena, ari inthaamentawentaitaina. Onkantawetya niñaawaitapiintairo irooperori, iitapiintaitena “thairi”. Onkantawetakya eero itzimi kaari ñaayetenane naaka, tzimimaitacha itsipa yotaperotanari. Nonkamimawetakya, eekero nañaatye. Rowasankewetaitakena, te rowamagaitana. 10 Owashire nonkantawetakya, eekero nonthaamentatyeeya. Nonkoityaawaiwetakya naaka, nonintaakayimaitaari itsipapaini. Okantawetaka tekaatsi tzimimotenane naaka, nonintayimaitaawo kowaperotachari.
11 Corinto-satzí, nokantaperotatziimiro jirokapaini, tekaatsi nimanimotemiri. 12 Tekerarika awentaawakaata, eerokapainira kantashitawo, tera naaka. 13 Janjaatya paakameethataina naaka noshiyakaakemira eeroka, tekaatsi nimanimowaitemi. (Nokantzimiro jiroka, oshiyawaitakawo iriime eentsi niñaanate.)
Oshiyaiyaawo itasorentsipankote Pawa Kañaaneri
14 Eero piwithaari kaari kemisantatsine. ¿Kantachama kameethashireri raapatziyaari rantawaite kaariperoshireri? ¿Kantachama eejatzi ontsirenite tsika okiteesheenkatzi? 15 ¿Kantachama Cristo rakakoteri ikowiri Kamaari? ¿Kantachama kemisantzinkari intsipatyaari kaari kemisantatsine rashityaawo oitarika? * Kantakotachari jaka “Kamaari” irijatzi iitaitzitari “Belial”. 16 ¿Kantachama oshiyakayero itasorentsipankote Pawa tsikarika ipinkathataitziri oshiyakaawontsi? Tema akaatzira akemisantzinkaritai oshiyayetaawo aakame tasorentsipanko risaikira Pawa Kañaaneri. Jiroka ikantake Pawa:
Ari nisaikashiretantaiyaari, nontsipataiyaari nanashiyetaiya
Naakatake roshiyakaagai Iwawane,
Iriira nashitaiyaari Naaka.
17 Iro ikantantari eejatzi Awinkatharite:
Pintainaryaapithateri itsipasatzi atziri, eero pikempiyaminthatari jirikapaini.
Eero pantairo nopinkakayimiri.
Ari naapatziyaimi,
18 Poshiyakagaina naakame pipaapate,
Noshiyakagaimi eerokayetakeme notomipaini, eerokayetakeme nishintoite.
Arira ikantzi Awinkatharite, Shintsiperotatsiri.

*6:15 Kantakotachari jaka “Kamaari” irijatzi iitaitzitari “Belial”.