10
Ikenkithatakotziro Pablo okaatzi rantayetziri
Naaka Pablo, tzimatsi nokowakotzimiri. Tsinampashireri nonkantya eero nokisathawaitzimi, noshiyakotaari Cristo. Niyotzi eenitatsi kenkithatakotakenari, ikantzi: “Risaikimotairika Pablo jaka tsinampashireri rinatzi, irooma risaikerika intaina katsima ikanta.” Nokowakotzimi, eero piyaatakairo powatsimaawaitena. Iro eero niyakowentantapaakemi arika nareetapaakemi. Tema niyotake ari nonkantayetapaakeri ikaatzi saikimoyetakemiri janta kantayetaintsiri: “Tekaatsi iitya Pablo, ari roshiyari itsipapaini atziri te otzimi ishintsinka.” Imaperowetatya ari noshiyari itsipapaini atziri, iro kantacha tzimatsirika kaari nakakotzi naaka, tera oshiyawo arika nonkoshekyaari atziri. Tema arika nonkoshekantya naaka te notaiyiro omanamentotsi, itasorenkaga Pawa nokoshekantariri atziripaini. Iroowa noitsinampaantaariri ikaatzi ishintsitakaayewetakari noisaneentanewo. Noitsinampagairi naaka koshekantaneri, noitsinampaayetairi asagaawaitzinkari otzikatzikatantatsiri kaari riyotakoitantari Pawa. Noshiyakaakero notaiyatyeerome noyenkishiryaamento, noshintsineentaiyaame nonkemisantairi Cristo. Arika nonkemakowentaimi eerokapaini pipiyashitaari pikemisantairi Cristo, aripaite niwetsikya nowasanketeri ikaatzira piyathatachari.
Paamagaiya rowapeyimotzimikari. Tema tzimayetatsi pikaataiyinira kantayetatsiri: “Rashitana naaka Cristo.” ¿Ikenkithashiretama te rashitzitana eejatzi naaka? Iroorika ikenkithashiretari, ikenakaashitakawo, tema naaka rashiperota Cristo. Aamaa ari pinkantanake eerokapaini: “Rasagaawentakawowa Pablo okaatzi ikenkithatakotziri.” Te nokaaniwentziro, tema iri Awinkatharite owakenari niyotaantayetai, tera rowana nowaariperotante. Iro kaari nokowanta pinkenkithashiryaawaitya nokowatziira nominthaawantemiro okaatzi nosankenatakemiri. 10 Aamaa tzimatsi kantatsine: “Rotyaantapiintairo Pablo rosankenare, osheki ishintsiñaanetapiintakai, ikenkithatakotapiintairo pomeentsitzimotairi antayetero. Irooma risaikimoyetairika jaka, te ishintsiñaanetantzi. Arika inkenkithayete manintaarewo rinake.” 11 Jiroka nakayeteriri ikaatzi kantayetatsiri, nonkanteri: “Tsika okanta piñaayetziro nosankenayetzimiri, ari nokantzitari eejatzi naaka nisaikimoyetemirika.” 12 Te naapatziyari naaka asagaawentawaitachari pikaatzira pisaikaiyini janta. Tera riyotaiyini irirori. Tema eenitatsi monkaatawakaapiintachari, ikenkithashireweta ranaawakaantyaawo okaatzi kameethatzimowaitashitariri iriroripaini. 13 Irooma naaka te nasagaawentawaitawo nimonkaatero kameethatzimowaitashitanari, apatziro nokenkithatakotairo nimonkaatero ikantakenari Pawa nanteniri. Jiroka ikowakeri nanteniri, ontzimatye niweyeero nantawaiteniri janta tsika pisaikaiyini eerokapaini. 14 Irootake noñaashintsitakowentantzimiri eerokapaini, te nanaakairo ikantakenari Pawa. Tema naaka etakawori nokenkithatakaakemiro Kameethari Ñaantsi tsika ikantakota Cristo. 15 Iro kaari noshiyantari asagaawentawaitawori rimonkaatanewo, tema tzimatsi itsipa etajaantanakawori rimonkaatakero. Iro kantacha, eekerorika pantakishiretanakitye, eero nopankenawaitaimi eerokapaini, 16 kantacha niyaayete otsipaki nampitsi nonkenkithatakaantairo Kameethari Ñaantsi. Iroowa nanteri, eero nokenanake tsika retanakawo ikenkithatakaantzi itsipa atziri, nasagaawentawaitawokari rimonkaatanewo itsipa. 17 Tekaatsi pantyaawone asagaawentawaitya apaniroini. Iro pantaperotawori asagaawentaiyaawo rantayetziri Awinkatharite. 18 Tema tekaatsi oitya anthaamentawaitya apaniroini. Iroowa kowaperotacha inthaamentakiperotai Awinkatharite.