APITETANAINTSIRI ROSANKENARE JUAN
1
Wethataantsi
Itzinkami ninatzi naaka osankenatzimirori jiroka. Eeroka nosankenatzini iitaitziri “Riyoyaitane tsinane eejatzi otomipaini”. Netakotanewo pini, tema ari akaatzi akemisantziro irooperori. Te apatziro naaka netakotzimi, retakotzitzimi eejatzi maawoini yoyetairiri Iriiperori. * Tzimatsi kenkithashiretakotawori iitaitziri “Riyoyaitane tsinane eejatzi otomipaini”, iriira oshiyakaawentacha ikaatzi kemisantzinkaripaini apatotapiintachari nampitsiki. Okantawetaka te ayotziro tsika otzimi nampitsi ipiyotantari jirikapaini kemisantzinkari. Kisokero owayetairi iriiperori, ari ankantaitaatyeeyaani. Onkamintha ineshironkayetaimi Ashitairi Pawa, raakameethayetaimi, kameetha pisaikayetai. Ari inkantaimiri eejatzi Itomi Jesucristo, piyotairira iriiperori, petakotawakaayetaiya.
Kisokero powero riyotagaimiri Cristo
Osheki nokimoshiretanake noñaakemira eerokapaini pantapiintanairowa iriiperori, pantairowa inintakaantakeri Ashitairi. Eero nosankenatzimi iroñaaka owakerari inintakaantaitanewo, iroowa nonkenkithashiryaakagaimiri okaatzi nokamantayetakemiri owakeraini pikemisantantanakari. Jiroka okanta: Ontzimatye etakotawakagaiya. Arika antapiintanairo inintakaantanewo Ashitairi, ari amatanairo etakotawakaapiintaiya. Iroowa nokantakaantakemiri pantapiintairo okaatzi pantayetanakeri owakeraini pikemisantantanakari. Tema tzimatsi iroñaaka osheki amatawitantaneri. Ikantayetzi jirikapaini: “Tera ratziritapaintzi Jesucristo.” Tema thairi rini kenkithawaitzirori jiroka, iisaneentanewowa rini Cristo. Paamaawentya, pipakagairokari okaatzi niyotaayetakemiri. Te nokowi paminaashiwaitaiya, eerowa piñagairo pinintaawaitaiya paata. Tzimatsirika maperotakerone inkaariperoshirewaite, kaari oisokerotyaawone riyotaantapaintziri Cristo, tera itsipashiretari Pawa. Iriima ikaatzi oisokerotanaawori riyotaantapaintziri Cristo, iriitakera matakerori itsipashiretaari Ashitairi, ari ikantzitaariri eejatzi Itomi. 10 Tzimatsirika areetemine, ari inkowe riyotaimiro otsipasato kenkitharentsi, eerowa pishinetziri risaikapankotemi. Eero piwethatzitari eejatzi. 11 Tema arika piwethatakyaari, oshiyawaitakawowa pakakotatyeerime iyaariperonka okaatzi rantziri irirori.
Nokowake noñagaiyemini
12 Tzimatsi osheki nosankenatemiri, iro kantacha te apatziro nonkowe nosankenatemiro, tema nokowatzi niyaatashitemi noñeemi, onkene nonkenkithawaitakaimi, onkene ankimoshiretaiyeni.
13 Riwethataiyimini iitaitziri “otomipaini pitsiro riyoyaitane”. Ari onkantaitaatyeeyaani. Eenitatsi kenkithashiryaakotawori iitaitziri “otomipaini pitsiro riyoyaitane”, iriiyetake roshiyakaawentaitzi kemisantzinkaripaini ikaatzi piyoyetachari tsika inampitawo Juan osankenatzirori jiroka.

*1:1 Tzimatsi kenkithashiretakotawori iitaitziri “Riyoyaitane tsinane eejatzi otomipaini”, iriira oshiyakaawentacha ikaatzi kemisantzinkaripaini apatotapiintachari nampitsiki. Okantawetaka te ayotziro tsika otzimi nampitsi ipiyotantari jirikapaini kemisantzinkari.

1:13 Eenitatsi kenkithashiryaakotawori iitaitziri “otomipaini pitsiro riyoyaitane”, iriiyetake roshiyakaawentaitzi kemisantzinkaripaini ikaatzi piyoyetachari tsika inampitawo Juan osankenatzirori jiroka.