RANTAYETAKERI OTYAANTAPERORIITE
1
Ikashaakagaitziri Tasorenkantsi
Teófilo, pairani owakera netantanakawori notyaantzimiro nosankenare, ari nokenkithatakotakemiro maawoini rantayetakeri Jesús, nokenkithatakotakemiro eejatzi okaatzi retanakari riyotaantziri, irojatzi imonkaatantapaakari reethonkitai inkiteki. Tekera reethonkitaita, riyoyaakeri Rotyaantaperotaarewo, ikantakaakari Tasorenkantsi, riyotakaakeri oitarika rantayeteri. Ikanta ikamawetaka, iñagaitawairi koñaawoini, ari riyotaiyini riyotaanewo añagai. Okaatzi 40 kiteesheri roñaagapanaantari riyotaanewo, riyotaapanaantziri jimpe ikanta ipinkathariwentantzi Pawa. Eeniro itsipayetari Rotyaantaperore, ikantzitakari irojatzi risaikayetawake Jerusalén-ki, ikantakeri: “Ari poyaawentawakya imonkaatya okaatzi ikashaakaakemiri Ashitanari, nokenkithatakotzitakemiri. Tema imapero Juan romitsitsiyaatantakawo ñaa, iro kantacha eero osamanitzimaita piñaayetantyaariri Tasorenkantsi risaikashiretantemi oshiyawaitakawome romitsitsiyaatantatyeemiri.”
Reethonkitantaari Jesús
Ikanta jirikapaini tsipatakariri Jesús, rosampitakeri, ikantziri: “Pinkatharí, ¿Irootaintsima pookaawiritaantairi nosheninka Israel-iite?” Ari rakanakeri Jesús, ikantziri: “Te okowajaanta piyotero eerokapaini tsikapaite, apatziro riyotzi Ashitanari tsikapaiterika, iriitajaantake oshekitzimotzi ishintsinka rantantyaawori. Iro kantacha arika ripokake Tasorenkantsi risaikashiretantapaakemi eerokapaini, iriitake aawyaashiretakaimine, iro ompoñaantyaari piyaayetanake pinkenkithatakotaina naaka Jerusalén-ki, maawoini janta Judea-ki eejatzi Samaria-ki, irojatzi intaina jimpe iweyaapaa kipatsi.” Ithonka ikenkithawaitakero jiroka, raminaminthaitziri riyotaanewo, eethonkitairo Jesús, irojatzi ipeyantapaakari menkoriki, te iñagaitanairi. 10 Raminaminthaitziri jimpe ikanta Jesús reethonkitai inkiteki, apite atziri katziyimotapaakari kitamaaniki iithaare, 11 ikantapaakeri: “Galilea-satzi, ¿Iitaka paminiri inkiteki? Piñaakeri jimpe ikanta Jesús riyaatai, ari inkantaiyaari eejatzi paata arika ripiye.”
Raminake itsipa poyaatyaarine Judas
12 Ikanta ripiyaiyaani riyotaanewo janta Jerusalén-ki ipoñagaawo otzishiki iitaitziri Olivo, te osamaniperote, ishinetaantsita ranashiyeetya kiteesheriki rimakoryaantaitari. 13 Ikanta rareetaiyaani nampitsiki, ataitaiyapaini jenokinta pankotsi tsika rimaapiintaiyini. Jirika ikaataiyini: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo itomi Alfeo, Simón iitaitziri “Jokaakotantaneri”, ipoñaapaaka Judas irirentzi Jacobo. 14 Maawoini jirikapaini ari ikantaiyapiintatyaani ipiyotaiyani ramanaiyani itsipayetakari irirentzi Jesús, itsipatawo María inaanate, eejatzi otsipapaini tsinane.
15 Ikanta ipiyotaiyani kemisantzinkaripaini, ikaataiyini 120 atziri. Ari ikenkithawaitanake Pedro, ikantanake: * Ikantaitziri jaka kemisantzinkaripaini, irijatzi iitaitziri “iyekiite”. 16 “Iyekiite, monkaataka okaatzi rosankenatakaakeriri Tasorenkantsi pairani David-ni, ikenkithatakotakeri Judas jewatapaintsiri raakaantziri Jesús. 17 Jirika Judas iri atsipatapiintawetari antawaireki. 18 Iro kantacha raakeri koriki ripinataitakeriri iyaariperonka, ramanantantakawo kipatsi. Ari iparyaakeri janta Judas, rowatziitotanaka, rithonka ritankawaitapaake, jokaporenthakeerekiwaitapaaka isheeto. 19 Ikanta ikemaiyakeni Jerusalén-satzi, iitakero kipatsi ‘Iraantsipatha’, iitziro riñaaneki iriroripaini ‘Acéldama.’ 20 Tema osankenarentsiki Salmo-ki, ikantaitake:
Kaankithaante onkantya ipanko,
Tekaatsi saikantaiyaawone.
Ikantaitake eejatzi:
Intzime itsipa poyaataiyaarine rantawaireki.
21 Eenitatsi jaka atziripaini tsipatapiintakairi eeniro itsipawetai Awinkatharite Jesús, 22 atsipatzitakari owakeraini romitsitsiyaataka Jesús irojatzi reethonkitantaari inkiteki. Ontzimatye aminai antsipataiyaari ñiitakariri eejatzi Jesús rañagai.” 23 Irojatzi rookotaitantanakariri José, iitaitziri Barsabás, iitaitziri eejatzi Justo, ipoñaapaaka Matías. 24 Ari ramanakowentanakari, ikantzi: “Pinkatharí, eeroka yotashiretziriri maawoini, jirika apite nookotakeri, poñaayenari jimpe itzimi pinintakeri eeroka, 25 iriitake nontsipataiyaari notyaantaperoritai nantawaitaimi, ripoyaataiyaari Judas-ni opeyakaashitakari iyaariperonka irirori. Tema Judas, jatake irirori tsika inintakagaitakeri. 26 Irojatzi roshiyakaantanakawori jirikapaini iñaaryaataita, iñaatziiro iriitake Matías. Iriitakera Matías kaatanairiri jirikapaini 11 Otyaantaperoriite.

*1:15 Ikantaitziri jaka kemisantzinkaripaini, irijatzi iitaitziri “iyekiite”.