ROSANKENARE PABLO ROTYAANTZINIRI COLOSAS-SATZI
1
Wethataantsi
Naaka Pablo otyaantzimiro jiroka osankenarentsi. Tema rotyaantaperore Jesucristo nini, irootake ikowakeri Pawa. Iri notsipata iyeki Timoteo nosankenatzimiro. Eeroka nosankenatzini pikaatzira ikiteshiretakagaitakemi janta Colosas-ki, tema eerokapaini iyekiite oisokerotanakariri Cristo pikemisantanairi. Onkamintha ineshironkataimi Ashitairi Pawa, kameetha risaikakaayetaimi, ari inkantaimiri eejatzi Awinkatharite Jesucristo.
Ramana Pablo ontzimantyaari riyorenka kemisantzinkaripaini
Ari nokantapiintatya namanari Pawa Ashitariri Awinkatharite Jesucristo, nokantziri: ¡Ariwé Pawa! Iroowa namanantariri, tema nokemakotakemi jimpe pikanta pawentaashiretaarira Jesucristo, etakotanewo pikantanairi ikiteshiretakaanewo, okantakaimi pikemisantanairo irooperori Kameethari Ñaantsi, piyotanairo tzimatsira poyaakoneentziri inkitekinta. Okaatzira pikemakeri eerokapaini, jatakotakera maawoiniki nampitsi. Ikemisantayetanai eejatzi itsipasatzi atziri. Roshiyakemi eerokapaini owakera pikemawakero ñaantsi, pikemathatanakero imapero ineshironkayetaimi Pawa. Tema iriitake iyeki Epafras yotaakemirori pairani janta. Netakotanewo rini Epafras, iri oisokerotakariri Cristo rantawaitziniri. Irijatzi kamantapaakenari osheki petakoyetanta ikantakaakemi Tasorenkantsi.
Tema owakera nokemakowentawakemi tsika pikantanaa, ari nokantapiintanakitya namanakoyetzimi pinkemathatantyaawori ikowiri Pawa. Yotashire pinkantayetaiya. 10 Namanakotzimi eejatzi pantapiintantyaawori kameethatzimotziriri Awinkatharite, tema irootake ikowiri pantairi, iroowa piyaatakaantyaawori piyoperotanairi Pawa. 11 Namanakotzimi otapishiretantemiri ishintsinka. Iro kyaaryootakaimine rowaneenkawo, intsinampashiretakagaimi eejatzi. 12 Iroowa pinthaamentantyaari piwetharyaayetaiyaari Ashitairi. Tema iriitake kantakaawori añaantaawori rashiyetai, anintaantaiyaawori okaatzi ikashaakagairi roiteesheenkatakotairi ikiteshiretakaanewo. 13 Tema pairani oshiyawaitakawo asaikatyeeme otsirenikitzira. Iro kantacha rowawisaakoshiretai Pawa, ipinkathariwentai iroñaaka retakotanewo Itomi, 14 kapathainkawentakairi. Oshiyawaitakawo ripinakowentatyaime rontsiparyaakowentai, opoñaantaari ipeyakotantairori ayaariperonka.
Ikamawentaira Cristo arira rariperoyetai Pawa
15 Te ikoñaanetzi Pawa, iri kantacha roñaagantapainta etakawori Itomi, etawori rañaake tekera riwetsikaitziroota tzimayetatsiri iroñaaka. 16 Iri Itomi wetsikakaantakeriri tzimayetatsiri inkiteki eejatzi kipatsiki. Riwetsikake aminayetziriri, eejatzi kaari koñaayetatsine. Riwetsikakeri maawoini maninkariite pinkathariwentzirori tsikarika oiyeta. Iriitake riwetsikakagaitakeri maawoini rashitantaiyaawori irirori. 17 Iri etanakawori Cristo itzimi pairani. Irijatzi kantakaawori iroñaaka kaari inashiyetanta okaatzi riwetsikayetakeri. 18 Irijatzi Cristo oshiyakawori iriime aitotyaame akemisantzinkaritzira. Irooma aakapaini iwatha anayetai. Iriitake etaawori ipiriinta ikamawetakaga. Iriitake retaitaiyaari ipinkathaitairi iroñaaka. 19 Tema Ashitairi ikowakaakeri Itomi risaikashireperotantyaari ipawatzira irirori. 20 Iriitake kamimotakairi, kapathainka ikantapainta ikentakoitakeri. Aripaitera rariperoyetai, onkantawetya tsikarika asaiki, kipatsikirika terika inkiteki.
21 Pairani kisaneenta powiri Pawa, te poshiretakotyaawo ikowakaayetzimiri, iro pantapiintashitaka kaariperori. Iri kantacha Pawa rariperoyetaimi. 22 Tema atziripero rinapaintzi Jesucristo, iroowa ikamimoyetantakairi maawoini. Iriitakera aayetaine Pawaki, inkantapairi: Jirika, notasorentsitakaanewo, kiteshirepero ikantaawo, tekaatsi ñaawaipookitakotairine. 23 Arira imataiya arika poisokerotanakyaawo pawentaashiretyaari. Tema pairani owakera pikemawakero Kameethari Ñaantsi, piyotanake eenitatsi poyaakotairi. Ithonka ikemakoitanakeri maawoiniki nampitsi. Naakaga Pablo ikenkithatakagaitake eejatzi.
Riyotairi Pablo itsipasatzi atziri
24 Antawoite nokimoshiretzi iroñaaka noñiirowa nokemaatsitakowentzimi. Tema nimonkaatatziiro ikemaatsitakagaitakari Cristo. Iriira nokemaatsitakowenta kemisantzinkaripaini, oshiyanaawori iroome iwatha Jesucristo. 25 Iro nantawaire naaka nimonkaayetairo, tema iri Pawa kantakenari: “Pinkenkithatakotainiri atziripaini niñaane, ontzimatye pithotyagairo maawoini.” 26 Tekaatsi yotaatsikaitatsine pairani oita ranteri Pawa, irojatzi okantzimaita iroñaaka. Iro kantacha riyotakaayetairo aakapaini, tema ikiteshiretakaanewo anatzi. 27 Tema iro ikowakeri Pawa ayoyetairo. Jiroka riyotakagairi: Ineshironkayetaimi eerokapaini te nosheninkawetzimi, itsipashiretaimi Cristo. Iro poyaakotantaawori piñagairo rowaneenkawo. 28 Iroowa nokenkithatakotantaariri naaka Cristo. Nokantziri atziripaini: “Ataama pikaariperoshirewaitake.” Niyotaayetairi kameethaperoini, oshiyawaitakawo naayetaatyeerime Pawakinta, nonkantairi Pawa: “Jirika kemisantairiri Cristo, iriitake thotyagairori.” 29 Iroowa noshintsineentantariri iroñaaka. Tema ishintsinka Cristo aawyaashiretakaakenawori nantantaawori maawoini.