ROSANKENARE PABLO ROTYAANTZINIRI EFESO-SATZIITE
1
Wethataantsi
Naaka Pablo, rotyaantaperore Jesucristo nini, irootake ikowakaakenari Pawa. Eerokapaini nosankenayetzini pikaatzira rashiyetaimi Pawa, pikinatanaari eejatzi Jesucristo pawentagaari janta Efeso-ki. Onkamintha ineshironkayetaimi Ashitairi Pawa, kameethaini risaikakaayetaimi, ari inkantaimiri eejatzi Awinkatharite Jesucristo.
Ritasonkawentantzi Cristo
Thame anthaamentaiyaari Pawa, ipaapatetari Awinkatharite Jesucristo, iri tasonkawentashiretairi rotyaantakairi Cristo ipoñaakawo inkiteki. Iri yoyaayetakairi pairani tekera riwetsikiroota kipatsi, riyotzitaka ari rashiyetai Itomi, kiteshiryaa ankantzimotaiyaari, tekaatsi inkantakoitai. Antawoite retakoyetakai. Iro opoñaantari rotyaantakairi Jesucristo intomintayetai, tema ikowitakai pairani ineshironkayetai. Irootake anthaamentantapiintyaariri Pawa, tema antawoite ineshironkayetai, raapatziyayetai, iro opoñaantari rotyaantakairi retakoperotanewo. Tema antawoite retakoyetai, ripinakowentayetai ikapathainkawentakai Itomi. Iro opoñaantari ipeyakotantairori antayewetakawowa kaariperori. Ari ikenakairo Pawa, tema yotaneri rini, irooperori ikenkithashiretanewo irirori. Riyotakaayeetairo okaatzi ikenkithashiretzitakari irirori, tekaatsi yowetyaawone onkaate rantairi. 10 Tema okaatzi ikenkithashiretzitakari, ari ithotyagaiya imonkaataiya. Arika ripiyai Cristo, ari impinkathariwentapairi maawoini saikayetatsiri inkiteki, eejatzi kipatsiki.
11 Ikenkithashiretzitakawo okaatzi riyotakaayetairi. Irootake riyoyaantairi, tema ikashaakayitakairi rotyaantainiri Itomi. Tema okaatzi rantayetakeri, iro ikenkithashiretzitakari irirori. 12 Irootake rantantakawori jiroka Pawa, ompoñaantyaari nonthaamentaiyaani nokaataiyinira netakawo nawentaari Cristo. 13 Ari pikantakari eejatzi eerokapaini, owakera pikemakotawakeri Cristo, ikenkithatakotaitapaakero Kameethari Ñaantsi, pikemisantanake. Tema ikashaakaitakemiri pairani rotyaantemiri Tasorenkantsi, iri yotakaimirone rashiyetaimira, ari rashi rowaatyeero inampishiretantemi. 14 Añaakero te rookawentai Tasorenkantsi, ari ayotziri imapero Pawa rithotyaakero okaatzi ikashaakaakairi. Ari ashi owaatyeero irojatzi rontsiparyaakowentantairi akaatzira ripinakowentairi irirori rashiyetai. Irootake anthaamentawentantyaariri.
Yotashiretakaantzirori eejatzi oñaagaantzirori
15 Tema nokemakotakemi jimpe pikanta pikemisantanairi Awinkatharite Jesús, tsika pikanta petakoyetanaari ikaatzi itasorentsitakagaitairi, 16 te nipakairo niwetharyaakotzimi, namanakotapiintzimi. 17 Namanamanaatari Iwawane Awinkatharite Jesucristo, ashitawori owaneenkawontsi. Iro nokowakotantariri riyoshiretakagaimi, roñaagantaperotaimiro jimpe ikantakota irirori, 18 inkenkithashiretakaimi ompoñaantyaari piyotakotantyaawori royaakoneentziri ikaimashireyetairi, piyotakotantyaawori eejatzi owaneenkakitaka roñaagayetairiri Pawa rashiyetaari, 19 piyotakotantyaawori eejatzi antawoite ishintsinka tekaatsi oshiyaarine. Osheki antakaayetairi ishintsinka akaatzira akemisantayetairi. Tema irojatzi ishintsinka 20 rowiriintantaariri pairani Cristo ikamawetakaga, raanairi inkiteki, roisaikapairi rakoperoki. 21 Ari itsipatapaari Pawa ipinkathariwentairi maawoini pinkathariwetachari. Te apatziro impinkathariwentairi tzimayetatsiri iroñaaka, ari ikaatzita impinkathariwentairi tzimayetaatsine paata. Imaperotatya ranaantake, tema pinkathariperori rini irirori. 22 Tema iri Cristo inintakagairi Pawa reewatairo maawoini, roshiyakotaiyaari makoryaayitzitantariri iisaneentanewo. Iri Cristo roshiyakaake Pawa iriime iitoyetaiyaarime ikaatzira kemisantaatsiri. 23 Iriima ikaatzi kemisantayetaatsiri, roshiyawaitakawo iroome iwatha Cristo, risaikashireyetantaari. Rithotyagairo eejatzi Cristo risaikayetake tsikarika jantapaini.